Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ERHVERVSKANDIDAT

Kandidatuddannelse på deltid for personer i beskæftigelse.    

En erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse tilrettelagt på deltid for personer, der er i beskæftigelse.

Erhvervskandidatuddannelsen er normeret til 4 år og skal gennemføres senest 4½ år efter studiestart. Det betyder, at den er tilrettelagt over 4 år, så du kan arbejde, samtidig med at du læser.

Du kan ikke få SU til uddannelsen eller ydelser fra Socialpædagogisk Støtte.

Der opkræves ikke betaling, med mindre du kommer fra et land uden for EU/EØS og Schweiz. 

Info til arbejdsgivere

AU udbyder følgende kandidatuddannelser som erhvervskandidat:

Adgangskrav

Der gælder de samme faglige adgangskrav til erhvervskandidatuddannelsen som til kandidatuddannelsen på fuldtid. Det vil sige, at man som udgangspunkt skal have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau. Du finder de gældende adgangskrav for den specifikke erhvervskandidatuddannelse på den pågældende uddannelses side (se ovenfor). 

Det er som udgangspunkt kun bacheloruddannelsen, der kigges på, når man søger om optagelse. Har du bestået andre uddannelser eller kurser efter afslutningen af din bacheloruddannelse, indgår disse ikke i vurderingen af, om din bacheloruddannelse opfylder en uddannelsens adgangskrav.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du i nogle tilfælde supplere din bacheloruddannelse.

Beskæftigelseskrav

Der er krav om relevant beskæftigelse for at kunne blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen. Ansøger kan opfylde dette krav på to måder:

  • Være ansat ved offentlig eller privat arbejdsgiver med aftale om relevant beskæftigelse på baggrund af relevant bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse på samme niveau, svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm).
  • Være iværksætter med en faglig relevant virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter.

Læs mere om kravene til dokumentation for din beskæftigelse

Sprogkrav

Hvis der er krav om dokumentation af sprogniveau i enten dansk eller engelsk på kandidatuddannelsen på fuldtid, gælder samme sprogkrav til erhvervskandidatuddannelsen

Adgangsbegrænsning

Man er ikke garanteret plads på uddannelsen, hvis der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, selvom man opfylder adgangskravene og beskæftigelseskravet. I det tilfælde vil der være faglige udvælgelseskriterier – de samme udvælgelseskriterier som for kandidatuddannelsen på fuldtid.

Kandidatregel

I forbindelse med afskaffelsen af uddannelsesloftet er den såkaldte kandidatregel blevet genindført fra 1. marts 2020 med virkning fra sommeroptagelsen 2020.

Reglerne indebærer, at du kommer bagest i køen, hvis du har gennemført en uddannelse svarende til en dansk kandidatuddannelse i niveau og omfang, og dermed kun kan optages, hvis der er ledige pladser på den søgte kandidatuddannelse, når alle øvrige kvalificerede ansøgere uden en forudgående bestået kandidatuddannelse er blevet optaget.

Reglerne gælder, uanset i hvilket land din kandidatuddannelse er gennemført. Reglerne indeholder ikke nogen overgangsordninger.

Mulighed for dispensation

Universitetet kan dispensere fra reglen.

Dispensation kan gives, hvis det vurderes, at der foreligger usædvanlige forhold, fx alvorlig sygdom, som forhindrer dig i at benytte din færdiggjorte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed eller et generelt ønske om ændret karrierevalg kan ikke give dispensation.

En imødekommelse vil give dig mulighed for at blive vurderet til en eller flere kandidatuddannelser på lige fod med øvrige ansøgere, såfremt du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Afgørelse om dispensation sker altid efter en konkret, individuel vurdering. I praksis vil universitetet sjældent kunne dispensere fra kandidatreglen.

Dokumentation

Du skal anvende dette skema og uploade det sammen med relevant dokumentation sammen med din ansøgning om optagelse i ansøgningssystemet.

Det er vigtigt, at du indsamler og uploader relevant dokumentation, så din ansøgning er tilstrækkeligt belyst, før vi træffer en afgørelse.

Krav til dokumentation:

  1. Dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
  2. Dokumentation for usædvanlige forhold og tabt erhvervsevne, fx lægeerklæring eller sygejournal.

Betinget optag

Hvis man ikke har en ansættelsesaftale på ansøgningstidspunktet, men forventer at få det inden studiestart, kan man på erhvervskandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning søge om betinget optag. I det tilfælde skal man også udfylde og uploade Blanket vedrørende ansættelsesaftale med tilgængelige oplysninger og med forpligtelse om at genfremsende blanketten udfyldt med ansættelsesoplysninger senest 1. august. På erhvervskandidatuddannelser med adgangsbegrænsning skal man opfylde kravet om beskæftigelse ved ansøgningsfristen.