Aarhus Universitets segl

REVISION - CAND.MERC.AUD.

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Revision handler om regnskab, revision, skat og erhvervsjura, og du får teoretisk og praktisk viden om alle fire fagområder. Du opnår indgående kendskab til områder som årsregnskab, internationale regnskabsstandarder, grundlæggende revisionsteorier, selskabsret og det indkomstskatteretlige system i Danmark. I løbet af uddannelsen har du gode muligheder for at specialisere dig via valgfag og dit afsluttende speciale, så du kan skabe din egen faglige profil.

Kandidatuddannelsen i Revision udbydes nu også som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er på halvtid og retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. 

Karrieremuligheder

Som uddannet cand.merc.aud. kan du løse problemstillinger på højt niveau inden for revision, rådgivning og virksomheders økonomifunktion. Du kan eksempelvis arbejde inden for revision, den finansielle sektor, offentlige myndigheder, regnskab og økonomi. Du kan også gå forskervejen og tage en ph.d. Kandidatuddannelsen giver dig desuden det nødvendige teoretiske fundament, så du kan uddanne dig til statsautoriseret revisor. Det kræver udover kandidatuddannelsen mindst tre års ansættelse hos en statsautoriseret revisor, før du kan tage den praktiske eksamen til statsautoriseret revisor.

Visninger
Revision - cand.merc.aud. Christine, Thomas og Pernille fortæller om, hvorfor de valgte uddannelsen, og hvilke muligheder den har givet dem karrieremæssigt.

Adgangskrav

Retskrav på optagelse

Kun ansøgere med bacheloruddannelserne HA og BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet har krav på optagelse på fuldtidsuddannelsen cand. merc.aud. Dette er under forudsætning af, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen gennem ansøgningssystemet senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Bemærk at man kun kan bruge sit retskrav én gang.

Læs mere om retskrav.

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelser

Ansøgere med en direkte adgangsgivende eksamen opfylder adgangskravene til uddannelsen, men er ikke sikret optagelse, da uddannelsen er adgangsbegrænset. Bemærk, at disse ansøgere også skal dokumentere, at de opfylder sprogkravet til uddannelsen. De adgangsgivende uddannelser er:

 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi med tilvalg, studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet.
 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi-erhvervsret (HA(jur.)) fra Aarhus Universitet med studiestart september 2014 eller senere opfylder adgangskravene til cand.merc. aud, såfremt ansøgere har opfyldt krav til særlig sammensætning af valgfag (10 ECTS inden for godkendte erhvervsøkonomiske fag).
 • Ansøgere med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra en dansk uddannelsesinstitution*
 • Ansøgere med en bacheloruddannelser HA og BSc in Economics and Business Administration ved Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen*

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”.

Adgang med anden uddannelse

Andre bacheloruddannelser kan give adgang til uddannelsen. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag svarende i niveau, omfang og indhold til en HA/BSc in Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet. Følgende fagområder skal derfor være dækket i det angivne ECTS-omfang:

Fagområde

ECTS

Metode*

15 ECTS

Marketing

7,5 ECTS

Finansiering

7,5 ECTS

Regnskab

7,5 ECTS

Ledelses- og Organisationsteori

7,5 ECTS

Mikroøkonomi

5 ECTS

Operations Management

5 ECTS

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder

25 ECTS

I alt inden for Erhvervsøkonomi

80 ECTS

*Bemærk, ansøgere skal have 15 ECTS inden for metode, herunder mindst 10 ECTS kvantitativ metode eller statistik

Sprogkrav

Kandidatuddannelsen i revision er en dansksproget kandidatuddannelse, hvor der er krav om dansk A eller bestået Studieprøve.

Optagelse på cand.merc.aud. på baggrund af en professionsbachelor

For at opfylde adgangskravene til kandidatuddannelse i Revision (cand.merc.aud.) skal du med en Professionsbachelor i Finans eller Professionsbachelor i International handel og markedsføring have bestået bestemte valgfag på din uddannelse. Du kan i denne oversigt se, hvilke fag du skal have bestået på din professionsbachelor.

Optagelse på cand.merc.aud. på baggrund af en HD

Du vil også med en HD (er­hvervsøkonomisk diplomuddannelse) kunne optages på Revision, dog med krav om supplerende prøver.
Har du en HD(R)-uddannelse, skal du supplere med 10 ECTS-point i Finansiering og 10 ECTS-point i Marketing. Du kan læse om, hvordan du søger ind på suppleringsfagene og se, hvornår holdene starter her.

Har du en HD-F kan du i oversigten over suppleringsfag for HD, se hvilke fag du skal supplere med. Suppleringsfagene skal være bestået inden studiestart på kandidatuddannelsen.

HD-dimittender med en anden baggrund end HD(R) og HD(F) skal opfylde adgangskravene for ”adgang med anden uddannelse”, som du finder i skemaet ovenfor. Hvorvidt supplering er mulig afhænger af en individuel vurdering af den enkelte studerendes fagsammensætning. Suppleringen skal i dette tilfælde være afsluttet senest i samme termin, som du afslutter HD-uddannelsen. 

Bemærk at gennemført HD-supplering ikke i sig selv giver garanti for optagelse på uddannelsen.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Revision (cand.merc.aud.). For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. 

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Læs mere om supplering.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de fag med gradueret bedømmelse (det vil sige fag bedømt med en numerisk karakter), der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Cand.merc.aud. som erhvervskandidat

Det er også mulighed for at tage cand.merc.aud.-uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse. Du kan læse mere om dette nederst på siden uden fanen cand.merc.aud. som erhvervskandidatuddannelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen bygger på følgende fagområder

 • Regnskab
  Her får du indgående kendskab til teorielementer bag årsregnskabet og de gældende bestemmelser om årsregnskabets aflæggelse. Du lærer om regnskabslov, udvalgte internationale regnskabsstandarder og regnskabsteori, regnskabets vilkår og formål, fordele og svagheder ved bestemte regnskabsmetoder og regnskabsbestemmelser.
 • Revision
  Her får du indgående kendskab til grundlæggende teorier og begreber, revisorret, revisionsplanlægning, årsrapport-revision, revisors påtegning, revisoransvar og revisors samfundsmæssige rolle, revision som opgavetype, rapportering og virksomhedens forretningsprocesser og systemer.
 • Erhvervsret
  Her får du indgående kendskab til selskabsret, de selskabsretlige regler for især aktie- og anpartsselskaber, finansieringsret, regler om pant, kaution og kreditaftaler, insolvensret, regler om konkurs, betalingsstandsning og tvangsakkord.
 • Skatteret
  Her får du grundlæggende kendskab til det indkomstskatteretlige system i Danmark, herunder retskilder vedrørende skat, skattepligt, det skattemæssige indkomstbegreb, driftsomkostninger og indkomstkategorier, selskabsbeskatning og koncernbeskatning.

STUDIEORDNING

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

En typisk uge på kandidatuddannelsen i Revision

Mandag

Kl. 8-11:                   Fag 1 (fx Regnskabsregulering)
Kl. 11-14:                 Fag 2 (fx Skatteret I) 

Tirsdag, onsdag og torsdag

Forberedelse – med fordel i læsegruppe eller deltagelse i valgfag. 

Fredag

Kl. 8-11:                   Fag 1 (fx Regnskabsregulering) eller Fag 3 (fx Finansieringsret)

Kl. 11-14:                 Fag 2 (fx Skatteret I) eller Fag 3 (fx Finansieringsret)

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

Cand.merc.aud. som erhvervskandidatuddannelse

Du har nu mulighed for at tage cand.merc.aud.-uddannelsen udbudt som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på halvtid og strækker sig således over fire år. Den retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. Der opkræves ikke betaling fra den studerende. Studerende, der følger erhvervskandidatuddannelsen, er ikke SU-berettigede.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme indhold som den toårige heltidsuddannelse, så fagene tages sammen med de andre fuldtidsstuderende. Erhvervskandidatuddannelsen består af obligatoriske fag af et omfang på 70 ECTS, valgfag af et omfang på 20 ECTS samt en kandidatafhandling af et omfang på 30 ECTS. Studieordningen vil angive en model med en jævn belastning over fire år. Den studerende har dog mulighed for at tilmelde eller framelde sig fag, forudsat at man er opmærksom på om der er en anbefalet rækkefølge af fag samt hvornår fagene udbydes, og at man samtidig overholder studiereglerne vedrørende studieaktivitet og maksimal studietid. 

Adgangskrav

For at påbegynde erhvervskandidatuddannelsen skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen.
 • Enten have en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse svarende til mindst 25 timer ugentlig i gennemsnit eller være iværksætter med en faglig relevant, selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentlig eller privat iværksættermiljø.

Du skal i forbindelse med din ansøgning om optagelse uploade en blanket vedrørende ansættelsesaftale. Blanketten skal underskrives af både dig og din arbejdsgiver og den kan ikke erstattes af en ansættelseskontrakt. Du finder blanketten her. Derudover skal du uploade samme dokumentation for din adgangsgivende uddannelse, som er nævnt i den generelle beskrivelse af kandidatuddannelsen.

Optagelse

Du skal hvert semester dokumentere en fortsat sideløbende beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller fortsat status som godkendt iværksætter. Hvis din sideløbende beskæftigelse eller status som godkendt iværksætter ophører, eller hvis den sideløbende beskæftigelse reduceres til mindre end det krævede antal timer, vil du blive overflyttet til den toårige fuldtidsuddannelse, hvis muligt fra førstkommende semesterstart. Du bedes være opmærksom på, at der på fuldtidsuddannelsen gælder andre studieregler samt en maksimal studietid, som udregnes efter, hvor meget du mangler på studiet.

Dokumentationskrav vedrørende godkendelse som iværksætter omfatter som minimum tro og love-erklæring vedr. iværksættervirksomhed med angivelse af CVR-nummer og beskrivelse af omsætning. Desuden anbefales dokumentation af øvrige relevante forhold for godkendelse af iværksætterstatus; herunder eksempelvis Forretningsplan, Markedsundersøgelse, Tilknytning til iværksætterfællesskab, Patenter, Egen investering i iværksættervirksomheden og Kapitaltilførsel.

Du kan læse mere om optagelse på en erhvervskandidat på AU her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt på halv tid over 4 år med 15 ECTS pr. semester. Det er dog muligt at tage specialet på et halvt år frem for et år og dermed afslutte uddannelsen på 3,5 år. Der er desuden mulighed for at tage mere end 15 ECTS i et semester, så længe man er opmærksom på, hvornår fagene udbydes, og om der er en anbefalet rækkefølge af fag.

Den maksimale studietid er 4 ½ år fra studiestart.

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag under 'Uddannelsens opbygning'.

Perioderne for undervisning, som er angivet herunder, er vejledende, så der tages forbehold for ændringer.