Aarhus Universitets segl

DATALOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Datalogi bygger videre på de datalogiske grunddiscipliner du allerede har lært på din bachelor. Uddannelsen består af tre semestre, hvor du følger mindst to specialiseringer sammen med valgfag eller projektarbejde. På fjerde semester skriver du dit speciale. Specialiseringerne giver dig en unik mulighed for at tilrettelægge uddannelsen inden for netop dine interesseområder.

Instituttet tilbyder i øjeblikket ni spændende specialiseringer:

 • Advanced Machine Learning and Data Science
 • Algorithmics
 • Bioinformatics
 • Cryptology
 • Data-Intensive Systems
 • Human-computer Interaction
 • Logic, Semantics and Verification
 • Programming Languages and Software Security
 • Ubiquitous Computing and Interaction

Hver specialisering består at mindst 30 ECTS fordelt over de første tre semestre, som undervises og tilpasse på baggrund af instituttets forskningsgrupper. Se en specificering af, hvilke kurser hver specialisering indeholder.

 

Karrieremuligheder

Dataloger arbejder ofte med design og udvikling af nye IT-systemer. Mange får job i private virksomheder som f.eks. specialiserer sig inden cybersecurity, medicinsk teknologi eller bank/fintech. Du kan også blive underviser på gymnasier i fagene Informatik og Programmering eller fortsætte din uddannelse inden for forskningens verden i form af en ph.d.-uddannelse. Desuden har en del dataloger med succes startet egen virksomhed som f.eks. Martin og Benjamin der har startet IT-virksomheden Coana.tech.

Med en uddannelse i Datalogi bliver du en af Danmarks mest eftertragtede på jobmarkedet. Det vurderes at Danmark i 2030 vil mangle 19.000 højtuddannede IT-specialister som f.eks. dataloger. Stort set alle vores datalogistuderende underskriver en ansættelseskontrakt mens de skriver speciale eller umiddelbart efter det er afleveret. Mange kontakter skabes via vores årlige Karrieredag Kdag.

Men det er allerede muligt for at starte din karriere mens du studerer, for der er mange studierelevante jobs i IT-byen Katrinebjerg, hvor instituttet ligger. Følg f.eks. med på vores jobwall på Facebook.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Datalogi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Datalogi:

 • Bacheloruddannelsen i Datalogi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen:

 • Bacheloruddannelsen i Datalogi fra Aarhus Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Datalogi fra Københavns Universitet 

 • Bacheloruddannelsen i Datalogi fra Syddansk Universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser: 

 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. 

Ved universitetets vurdering af om en bacheloruddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i datalogi lægges vægt på: 

Bacheloruddannelsen indeholder datalogiske emner i et omfang, der opfylder forudsætningerne for at følge et flertal af de specialiseringer der udbydes på kandidatuddannelsen. For at kunne følge samtlige specialiseringer kræves 

 • 20 ECTS-programmering, herunder objektorienteret programmering, funktionel programmering og softwarearkitektur. 

 • 20 ECTS-computersystemer, herunder databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, distribuerede systemer og sikkerhed. 

 • 20 ECTS teoretisk datalogi, herunder algoritmer og datastrukturer, logik og beregnelighed, formelle sprog og oversættelse, optimering og kompleksitetsteori. 

 • 10 ECTS-menneske-maskin interaktion og eksperimentel systemudvikling. 

 • Bacheloruddannelsen indeholder 20 ECTS grundlæggende fagelementer inden for matematik, sandsynlighedsregning og statistik. 

Særligt for erhvervskandidater 

For at blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen gælder desuden én af følgende to betingelser: 

 1. Ansøger skal have en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm). Bemærk at ansøgeren skal være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte samtidigt med sine kandidatstudier. 

 1. Ansøger skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø. 

I alle tilfælde skal opgavernes kompleksitet og sværhedsgrad matche forventningen til en studerende på det pågældende niveau. 

Den studerende er forpligtet til at give AU besked om væsentlige ændringer i sin beskæftigelse i løbet af hele sin studietid. Hvis den studerende ophører at leve op til beskæftigelseskravet under sin studietid, skal den studerende overflyttes til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser.

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor datalogi, matematik, sandsynlighedsteori og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til to år bestående af fire semestre. På de tre første semestre vælges specialiserings- og valgfrie kurser, mens specialet udfylder hele fjerde semester. Det er muligt at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed. Dit individuelle studieprogram sammensættes ud fra dine interesser og under vejledning af den uddannelsesansvarlige.

Der udbydes pt. 9 forskellige specialiseringer:

 • Advanced Machine Learning and Data Science (30 ECTS)
 • Algorithmics (30 ECTS)
 • Bioinformatics (30 ECTS)
 • Cryptology (30 ECTS)
 • Data-Intensive Systems (30 ECTS)
 • Human-computer Interaction (30 ECTS)
 • Logic, Semantics and Verification (30 ECTS)
 • Programming Languages and Software Security (30 ECTS)
 • Ubiquitous Computing and Interaction (30 ECTS)

Du kan her læse mere om opbygningen af studieprogrammet, kurser i de enkelte specialiseringer og deres forudsætninger her.

 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Datalogi som erhvervskandidatuddannelse

Du har desuden mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Datalogi som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på halvtid og strækker sig over fire år. Den retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. Studerende, der følger erhvervskandidatuddannelsen, er ikke SU-berettigede.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme indhold som den toårige heltidsuddannelse, så fagene tages sammen med de andre fuldtidsstuderende. Erhvervskandidatuddannelsen består af 90 ECTS specialiserings- og valgfrie kurser samt et speciale af et omfang på 30 ECTS.

Studerende kan selv tilrettelægge forløbet, så det passer med deres erhvervsarbejde dog således, at de overholder studiereglerne vedrørende maksimal studietid.

 

Adgangskrav og forudsætninger

For at påbegynde erhvervskandidatuddannelsen skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen.
 • Være i job i en virksomhed mindst 25 timer om ugen i gennemsnit på baggrund af din bacheloruddannelse eller være godkendt iværksætter med omsætning og relevante arbejdsopgaver sideløbende med studiet.

Du skal i forbindelse med din ansøgning om optagelse uploade en blanket vedrørende ansættelsesaftale. Blanketten skal underskrives af både dig og din arbejdsgiver og den kan ikke erstattes af en ansættelseskontrakt. Derudover skal du uploade samme dokumentation for din adgangsgivende uddannelse, som er nævnt i den generelle beskrivelse af kandidatuddannelsen.


Optagelse

Du skal hvert semester dokumentere en fortsat sideløbende beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller fortsat status som godkendt iværksætter. Hvis din sideløbende beskæftigelse eller status som godkendt iværksætter ophører, eller hvis den sideløbende beskæftigelse reduceres til mindre end det krævede antal timer, vil du blive overflyttet til den toårige fuldtidsuddannelse, hvis muligt fra førstkommende semesterstart. Du bedes være opmærksom på, at der på fuldtidsuddannelsen gælder andre studieregler samt en maksimal studietid, som udregnes efter, hvor meget du mangler på studiet.

Dokumentationskrav vedrørende godkendelse som iværksætter omfatter som minimum tro og love-erklæring vedr. iværksættervirksomhed.

Du kan læse mere om optagelse på en erhvervskandidat på AU her.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt på halv tid over 4 år med 30 ECTS pr. år. Det er dog muligt at tage specialet på et halvt år frem for et år og dermed afslutte uddannelsen på 3,5 år. Der er desuden mulighed for at tage mere end 30 ECTS pr. år, så længe man er opmærksom på, hvornår fagene udbydes, og om der er en anbefalet rækkefølge af fag.

Den maksimale studietid er 4 ½ år fra studiestart.

Du kan her læse mere om opbygningen af studieprogrammet, kurser i de enkelte specialiseringer og deres forudsætninger her.

Studieliv

Dagligdagen på Datalogi

Kandidatuddannelsen i Datalogi holder til i IT-byen Katrinebjerg, hvor de fleste af Aarhus Universitets IT-uddannelser er samlet. Undervisningen på Datalogi er både praktisk og forskningsorienteret anlagt med en god vekselvirkning mellem forelæsninger og gruppearbejde.

Undervisningsformen afhænger af det enkelte kursus, men er oftest en blanding af forelæsninger, klasseundervisning, hjemmeopgaver og projektarbejde i grupper. Hvis man har spørgsmål eller brug for hjælp med opgaver, kan man få et møde med underviseren eller en instruktor. Arbejdsbyrden er normeret til 45 timer pr. uge, men mange studerende finder alligevel tid til et studiejob ved siden af.

 

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker dykker ned i et emne som interesserer dig. Du bliver tilknyttet en forskningsgruppe i forbindelse med specialet, hvilket giver mulighed for at lytte til og deltage i akademiske diskussioner og forskningsgruppens daglige arbejde.

 

Sociale initiativer på Datalogi

Aarhus Universitet har samlet de fleste IT-uddannelser i IT-byen Katrinebjerg, som ligger tæt på Universitetsparken. Her er mere end 3.000 studerende samlet, og med mange aktive studenterforeninger er der masser af muligheder for at engagere dig i både sociale og faglige arrangementer under din studietid.

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater men også undervisere. Studenterforening DSAU afholder året rundt en masse arrangementer, som er med til at skabe et stærkt sammenhold på tværs af hold og årgange.

Vores studerende er meget aktive og arrangerer hvert år fx hackathonet AUHack, K-lan og IT-Camp for piger. De gør det frivilligt, og der er altid plads til flere hænder eller gode ideer. Instituttet supplerer løbende med faglige og karriererettede arrangementer sammen med virksomhederne fra vores Business Club.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram:

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Datalogiuddannelsen åbner op for utallige jobmuligheder på tværs af alle brancher - og med mange forskellige jobbeskrivelser. Dataloger arbejder ofte med design og udvikling af nye, sikre IT-systemer. Du vil også kunne arbejde som rådgivende konsulent, projektleder, underviser på et gymnasium eller som forsker efter en ph.d.-uddannelse.

 

Studiejob kickstarter karrieren

På Datalogi er vejen fra teori til praksis kort. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, og på den måde får du mulighed for snuse til den nyeste forskning. Da Institut for Datalogi ligger centralt i IT-byen Katrinebjerg er der let adgang til studierelevante jobs hos virksomheder der ligger tæt på studiet. Mange studerende bliver tilbudt fastansættelse ved den virksomhed hvor de har studiejob.

På CS Job Wall - www.facebook.com/CSjobwall - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

 

Fordyb dig i dit fagområde med en ph.d.

En ph.d. er en forskeruddannelse, hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, som ender med en ph.d.-afhandling. Du kan søge ind på ph.d.-uddannelsen inden for dit fagområde på baggrund af din bachelor- eller kandidatgrad. Du søger via et ph.d.-projekt, som handler om det emne, du skal arbejde med og forske i. Du får tilknyttet en eller flere vejledere, som hjælper og vejleder dig undervejs. Udover ph.d.-projektet vil du også dygtiggøre dig gennem nationale og internationale ph.d.-kurser og ved at besøge andre forskningsmiljøer. Du vil også få erfaring med at undervise og formidle. Uddannelsen giver mange karrieremuligheder i både ind- og udland inden for forskning, men også i det private erhvervsliv. Du kan læse mere om vilkår og løn på ph.d.-skolens hjemmeside.

 

Private virksomheder efterspørger dataloger

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og de fleste af vores studerende får job umiddelbart efter de er færdige med at studerede. Mange ender i private virksomheder som f.eks. softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden for cybersikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/fin-tech, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen virksomhed og ansætter nu selv dataloger.

Hvert år samles landets største IT-virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet Kdag). Læs mere om Kdag.     

 

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende, der går med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab. Det er også en mulighed at blive en del af AU's iværksætterhub The Kitchen.

 

Lønstatistik for dataloger

Dataloger er meget eftertragtede og har derfor en af de højeste startlønninger. Listen herunder (Kilde: Prosa) viser, hvad lønnen var i januar 2023 for privatansatte med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Bachelor i Datalogi 

Nedre kvartil: 40.000
Median: 43.150
Øvre kvartil: 47.045
Gennemsnit: 43.365

Kandidat i Datalogi

Nedre kvartil: 43.609
Median: 48.807
Øvre kvartil: 54.205
Gennemsnit: 48.917

 

Mød vores færdiguddannede kandidater

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og kandidater fra Aarhus Universitet er meget eftertragtede. Her fortæller Nikoline, Martin og Benjamin om deres jobs. Du kan finde flere alumneportrætter på cs.au.dk/fremtid.