Aarhus Universitets segl

JURA

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Jura bygger videre på dine juridiske færdigheder fra bacheloruddannelsen. Du lærer at sætte juridiske problemstillinger ind i en samfundsmæssig sammenhæng, og at anvende det juridiske regelsæt i praksis. En stor del af kandidatuddannelsen består af valgfrie kurser, og du har gode muligheder for at sammensætte din uddannelse efter dine interesser og karriereønsker. Som færdiguddannet kan du formidle og formulere specialiserede juridiske problemstillinger skriftligt og mundtligt, du kan argumentere på højt niveau og træffe valg blandt forskellige juridiske løsninger.

Kandidatuddannelsen i jura udbydes også som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er på halv tid og retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse.    

Karrieremuligheder

Uddannelsen kan give dig karrieremuligheder inden for retssystemet, herunder domstole, advokatvirksomheder, politi og anklagemyndighed, og inden for offentlig og privat administration samt i internationale organisationer. Du kan også arbejde i ministerier, regioner, kommuner, banker, forsikringsselskaber og virksomheder. Efter tre års ansættelse som advokatfuldmægtig og en bestået advokateksamen kan du få advokatbestalling. Du har også mulighed for at tage en ph.d., som blandt andet kan give dig adgang til en forskningskarriere.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Jura.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Jura:

 • Bacheloruddannelsen i Jura (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Jura fra Aarhus Universitet 

 • Jura fra Københavns Universitet 

 • Jura fra Syddansk Universitet 

 • Jura fra Aalborg Universitet 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser, ift. hvis de efter en konkret, faglig vurdering skønnes at indeholde fag, der i indhold og ECTS-omfang omfatter følgende: 

 • Familie- og arveret (15 ECTS) 

 • Statsforfatningsret (15 ECTS) 

 • Formueret (70 ECTS) 

 • Juridisk metode (5 ECTS) 

 • Strafferet (20 ECTS) 

 • Forvaltningsret (25 ECTS) 

 • Folkeret og internationale menneskerettigheder (5 ECTS) 

 • EU-ret (10 ECTS) 

 • Retshistorie og retssociologi (5 ECTS) 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Fordeling af studiepladser sker på baggrund af udregning af simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i jura består af de obligatoriske elementer Civilproces, Skatteret og specialet samt af en række valgfrie fag, der sikrer dig mulighed for at sammensætte uddannelsen efter egen faglig interesse. De obligatoriske fag Civilproces og Skatteret kan tages på 1., 2. eller 3. semester og det anbefales, at man ikke placerer de to fag på det samme semester.     

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Jura kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Jura

Mandag
Kl. 9-12: Forberedelse
Kl. 12-14: Forelæsning i Civilproces
Kl. 14-16: Forberedelse

Tirsdag
Kl. 8-11: Holdundervisning i valgfrit fag 1
Kl. 11-16: Forberedelse

Onsdag
Kl. 9-12: Møde med læsegruppe
Kl. 12-14: Forelæsning i Civilproces
Kl. 14-17: Forberedelse

Torsdag
Kl. 9-14: Forberedelse
Kl. 14-17: Holdundervisning i valgfrit fag 2

Fredag
Kl. 8-11: Møde med læsegruppe
Kl. 11-15: Forberedelse af næste uges emner
 

Projektorienteret forløb undervejs i studiet

I løbet af kandidatuddannelsen kan du tage et projektorienteret forløb på op til et semesters varighed i eksempelvis et advokatfirma, et privat firma, hos en offentlig myndighed, på en dansk ambassade i udlandet eller hos EU-kommissionen. I det projektorienterede forløb kan du afprøve din teoretiske viden i praksis, så du opnår en dybere forståelse af dit fag og af særlige fagområder inden for juraen.

Studieophold i udlandet

Juridisk Institut har udvekslingsaftaler med over 50 universiteter i Norden og Europa, Australien, Kina, Japan og Singapore. Instituttet har også aftaler med mange amerikanske universiteter. Du har således gode muligheder for at komme på studieophold i udlandet i et halvt år på kandidatuddannelsen.

Stærkt foreningsliv

Juridisk Institut har tradition for et rigt foreningsliv, lige fra fodboldholdet FC Jura til en række studenterpolitiske foreninger og de studerendes egen retshjælp. Som jurastuderende kan du engagere dig i studenterbladet Paragraf eller som en del af undervisningen deltage i en af de adskillige procedurekonkurrencer. Procedurekonkurrencen ”Vis Moot” svarer populært sagt til en slags VM i internationalt køb og voldgift, hvor jurastuderende procederer over en fiktiv voldgiftssag og kæmper mod andre universiteter med midler som processkrifter, paragraffer og internationale domme.

Forskning

Forskningen ved Juridisk Institut tager udgangspunkt i de grundlæggende juridiske discipliner:

 • formueret
 • familie- og arveret
 • statsforfatningsret
 • forvaltningsret
 • folke- og EU-ret, procesret
 • strafferet og kriminologi
 • retslære
 • retshistorie og retssociologi
 • samt en lang række specialdiscipliner

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som kandidatuddannet kan du afdække, analysere og løse både teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger. Du kan anvende juridisk metode på et specialiseret niveau inden for komplekse dele af retssystemet. Det kan give dig karrieremuligheder inden for retssystemet, herunder domstole, advokatvirksomheder, politi og anklagemyndighed, og inden for offentlig og privat administration samt i internationale organisationer. Du kan også arbejde i ministerier, regioner, kommuner, banker, forsikringsselskaber og virksomheder. Efter tre års ansættelse som advokatfuldmægtig og en bestået advokateksamen kan du få advokatbestalling. Du har også mulighed for at tage en ph.d., som blandt andet kan give dig adgang til en forskningskarriere.

Cand.jur. som erhvervskandidatuddannelse

Du har desuden mulighed for at tage kandidatuddannelsen i jura som en erhvervskandidatuddannelse. Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på halv tid, og den retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. Der opkræves ikke betaling fra den studerende. Studerende, der følger erhvervskandidatuddannelsen, er ikke SU-berettigede.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme indhold som den toårige heltidsuddannelse, så fagene tages sammen med de andre fuldtidsstuderende. Erhvervskandidatuddannelsen består af to obligatoriske fag af en omfang på 20 ECTS, valgfag af et omfang på 70 ECTS samt et speciale af et omfang på 30 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudie over 4 år. Studerende forventes at følge en 10/20 ECTS-fordeling, således at der på et år samlet tages 30 ECTS fordelt på et semester med 10 ECTS og et semester med 20 ECTS. Studerende kan selv tilrettelægge forløbet, således at det passer med deres erhvervsarbejde dog således, at de overholder studiereglerne vedrørende maksimal studietid. Se yderligere information om disse regler under ’Uddannelsens opbygning’ nedenfor.

For at påbegynde erhvervskandidatuddannelsen i jura, skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen.
 • Være i job i en virksomhed mindst 25 timer om ugen i gennemsnit på baggrund af din bacheloruddannelse eller være godkendt iværksætter med omsætning og relevante arbejdsopgaver sideløbende med studiet.

Dokumentationskrav vedrørende godkendelse som iværksætter omfatter som minimum tro og love-erklæring vedr. iværksættervirksomhed med angivelse af CVR-nummer og beskrivelse af omsætning. Desuden anbefales dokumentation af øvrige relevante forhold for godkendelse af iværksætterstatus; herunder eksempelvis Forretningsplan, Markedsundersøgelse, Tilknytning til iværksætterfællesskab, Patenter, Egen investering i iværksættervirksomheden og Kapitaltilførsel.

Du skal hvert semester dokumentere en fortsat sideløbende beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit eller fortsat status som godkendt iværksætter. Hvis din sideløbende beskæftigelse eller status som godkendt iværksætter ophører, eller hvis den sideløbende beskæftigelse reduceres til mindre end det krævede antal timer, vil du blive overflyttet til den toårige fuldtidsuddannelse, hvis muligt fra førstkommende semesterstart.  

Her kan du læse mere om rammerne for en erhvervskandidatuddannelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er tilrettelagt på halv tid over 4 år med henholdsvis 10 eller 20 ECTS pr. semester. På uddannelsen indgår de obligatoriske fag Skatteret og Civilproces med sammenlagt 20 ECTS samt specialet med 30 ECTS. Herudover skal der indgå mindst ét engelsksproget valgfag.

Skatteret og Civilproces udbydes hvert semester, og du kan finde fagbeskrivelsen for både obligatoriske fag og valgfag i kursuskataloget.   

Den maksimale studietid er 4 ½ år fra studiestart.

Oversigten nedenfor er udtryk for et vejledende studieforløb, og studerende vil selv have mulighed for at placere de obligatoriske fag samt ændre antallet af fag på 1. til 6. semester. Det anbefales, at man ikke placerer Civilproces og Skatteret på det samme semester.

Specialet skrives altid på 7. og 8. semester.

Et vejledende studieforløb på erhvervskandidatuddannelsen kunne se ud på følgende måde:

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. og 8. semester
Civilproces
10 ECTS

Skatteret
10 ECTS 

Valgfag
10 ECTS

  

Valgfag
10 ECTS    
Valgfag
20 ECTS    
Valgfag
10 ECTS    
Valgfag
20 ECTS    
Speciale
30 ECTS