Aarhus Universitets segl

Dispensation

Hvad er dispensation?

Dispensation kan fritage dig fra en eller flere regler, hvis vi vurderer, at du har været udsat for usædvanlige forhold.

Et usædvanligt forhold kan beskrives som et forhold, der påvirker dig som studerende, som er uforudsigeligt, uden for din kontrol, og som du kunne have undgået ved at bruge sund fornuft.

Ud over at beskrive, hvad der er sket, skal du også kunne dokumentere forholdet.

Eksempler på usædvanlige forhold
 

 • Sygdom under visse omstændigheder.
 • Sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie.
 • Funktionsnedsættelse – eksempelvis dysleksi.


Eksempler på forhold, der ikke er usædvanlige
 

 • Arbejde ved siden af studiet.
 • Forglemmelse, travlhed eller oversete frister.
 • Ændrede planer.
 • Rejseaktiviteter eller udlandsophold.
 • Dine egne IT-problemer.
 • At du ikke opfylder adgangskravene til den søgte uddannelse.
 • Kortvarig sygdom såsom forkølelse og influenza.
 • Forhold, der rammer en stor gruppe mennesker, fx COVID-19.

Der gælder forskellige typer usædvanlige forhold ved forskellige typer dispensationsansøgninger, som du kan læse mere om herunder.

Bemærk, at du ikke kan søge dispensation, når din ansøgning om optagelse er afgjort, eller når optagelsesrunden er afsluttet.

Hvad kan du søge dispensation fra?

Hvis du har overskredet en ansøgningsfrist

Du kan søge dispensation, hvis du har overskredet en ansøgningsfrist på grund af usædvanlige forhold. 

Vi lægger vægt på, at du har kontaktet os hurtigst muligt efter den frist, du har overskredet.

Sygdom
Du kan kun få dispensation fra ansøgningsfristen, hvis du kan dokumentere, at det ikke har været muligt for dig at lave en ansøgning om optagelse i perioden op til ansøgningsfristen. Det kan fx være, hvis du har været udsat for en ulykke eller for pludselig opstået alvorlig sygdom.

Hvis din overskridelse af fristen skyldes sygdom, lægger vi vægt på

 • at der er en tids- og årsagsmæssig tæt sammenhæng mellem de beskrevne forhold og ansøgningsfristen.
 • at sygdommen er af en sådan karakter, at du ikke var i stand til at ansøge.
 • at du ikke har kunnet planlægge dig ud af at overholde ansøgningsfristen fx ved at søge i god tid eller bede om hjælp til at ansøge ved kendte, længerevarende sygdomsforhold.

Sygdom eller dødsfald i nærmeste familie
Ved alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie skal du fremsende dokumentation for, hvordan dit eget helbred er blevet påvirket af dine pårørendes forhold. Det er ikke tilstrækkeligt at dokumentere dine pårørendes forhold, som dog kan vedlægges som supplement, fx dødsattest.

It-problemer
Hvis du oplever IT-problemer i forbindelse med din ansøgning, som du mener skyldes ansøgningssystemet, er det meget vigtigt, at du kan dokumentere det med screenshots.

Dine egne problemer med internetadgang, computerudstyr eller lignende kan ikke give dispensation. Vi anbefaler derfor altid, at du sørger for at ansøge i god tid inden fristen.

Kandidatreglen

Du kan få dispensation fra kandidatreglen, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold, der gør, at du ikke kan bruge din tidligere kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

 • Eksempler på usædvanlige forhold kan være tabt arbejdsevne eller mistet syn.
 • Du kan ikke få dispensation på baggrund af arbejdsløshed, eller hvis du ønsker at skifte karrierespor.
 • Hvis du får dispensation fra kandidatreglen, bliver din ansøgning om optagelse vurderet på lige fod med øvrige ansøgere.
 • Det er meget sjældent, Aarhus Universitet kan give dispensation fra kandidatreglen.

Du kan læse om kandidatreglen her.

Sådan søger du om dispensation fra kandidatreglen
Hvis du vil søge dispensation fra kandidatreglen, skal du aktivt markere i din ansøgning i ansøgningssystemet, at du søger dispensation. Markér kun, hvis du søger dispensation.

Du skal uploade følgende dokumenter i dispensationsfeltet:

Karakterkompensation

Hvis du har haft udfordringer som funktionsnedsættelse eller andre ting, der har påvirket din evne til at studere fuldt ud under din bacheloruddannelse, har du mulighed for at ansøge om dispensation til karakterkompensation.

Aarhus Universitet har mulighed for at justere dine karakterer for den del af din uddannelse, hvor du ikke allerede har fået kompensation. For at søge dispensation skal du vedhæfte dokumentation for dine udfordringer og den kompensation, du har fået på dit tidligere universitet.

Det endelige resultat af ansøgningen afhænger af en konkret, individuel vurdering, og det er vigtigt at huske, at selv hvis dine karakterer bliver justeret, betyder det ikke nødvendigvis, at du får tilbudt optagelse på den søgte uddannelse.

Hvis du ikke kan overholde en dokumentationsfrist

Hvis du forudser, at du ikke kan overholde dokumentationsfristen, eller hvis du allerede har overskredet fristen, skal du kontakte os på mail, så vi kan tage stilling til, om du kan få forlænget fristen.

Du skal fortælle os, hvorfor du ikke kan overholde fristen, og hvornår du kan have dokumentationen klar, så vi kan tage stilling til, om du kan få forlænget fristen.

Sådan søger du dispensation

Søg dispensation senest ved ansøgningsfristen
Du skal uploade din dispensationsansøgning til din ansøgning om optagelse i optagelsessystemet senest ved ansøgningsfristen.

Hvis ikke du har en ansøgning i ansøgningssystemet
Hvis du ikke har en ansøgning i ansøgningssystemet, fordi du har overskredet ansøgningsfristen, skal du indsende en særlig dispensationsblanket og vedhæfte relevant dokumentation.

Din dispensationsansøgning skal indeholde følgende:

 • Du skal beskrive de usædvanlige forhold, du har været udsat for, så du giver universitetet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag (maks. 1-2 sider).
 • Du skal vedhæfte din dispensationsansøgning til din ansøgning om optagelse.
 • Du skal vedhæfte dokumentation for de usædvanlige forhold.

Krav til dokumentation, når du søger dispensation

Du skal altid sende dokumentation for de anførte usædvanlige forhold. Dokumentation kan for eksempel være lægeerklæring, udredning, sygejournal, vandrejournal, fødselsattest, dødsattest, politirapport, skærmbilleder mv. Der gives aldrig dispensation ved udokumenterede forhold.

Lægeerklæring

En lægeerklæring bør indeholde følgende oplysninger:

 • Patientens navn, personnummer og adresse.
 • Lægens navn, autorisations-ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om, hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af dig, og hvilke der stammer fra dig selv, tredjemand eller patientjournaler mv.
 • Oplysning om, hvorvidt du sædvanligvis benytter den læge, der har udfærdiget erklæringen.
 • Oplysning om sygdommens starttidspunkt og forventede varighed.
 • Dato samt lægens underskrift eller stempel.

Andre erklæringer

Andre skriftlige erklæringer om usædvanlige forhold bør indeholde følgende:

 • Oplysninger om det særlige forhold. Det kan for eksempel være dokumentation fra din kommune eller dit hjemuniversitet.
 • Oplysning om det særlige forholds starttidspunkt og forventede varighed.
 • Dato for erklæringens udstedelse og myndighedens underskrift eller stempel.

Svar på din dispensationsansøgning

Hvis du har søgt dispensation via ansøgningssystemet

Du får svar på din dispensationsansøgning i ansøgningssystemet, hvis du har søgt dispensation her.

Du modtager svaret enten før eller samtidig med, at du modtager afgørelsen på din ansøgning om optagelse, jf. universitetets generelle tidsplan for udsendelse af svar.

Hvis du har søgt dispensation via formularen

Hvis du har søgt dispensation fra ansøgningsfristen via formularen, får du svar via e-Boks, hvis du har et dansk cpr-nummer og e-Boks. Ellers får du svar på din oplyste e-mailadresse.

Den typiske sagsbehandlingstid for dispensationsansøgninger er op til 8 uger. Den aktuelle sagsbehandlingstid kan dog variere og vil blive oplyst i vores kvittering for modtagelse.