Aarhus Universitets segl

Dispensation

Hvad er dispensation?


Dispensation kan fritage dig fra en eller flere regler, hvis vi vurderer, at du har været udsat for usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold er noget, du ikke selv kan kontrollere, eller noget, du ikke selv er skyld i.

Eksempler på usædvanlige forhold
 

 • Sygdom under visse omstændigheder.
 • Barsel.
 • Sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie.
 • Funktionsnedsættelse – eksempelvis dysleksi.


Eksempler på forhold, der ikke er usædvanlige
 

 • Arbejde ved siden af studiet.
 • Forglemmelse, travlhed eller oversete frister.
 • Ændrede planer.
 • Rejseaktiviteter eller udlandsophold.
 • Dine egne IT-problemer.
 • At du ikke opfylder adgangskravene til den søgte uddannelse.

Hvad kan du søge dispensation fra?

Kandidatreglen

Du kan søge dispensation fra kandidatreglen ved at udfylde ansøgningsskemaet og vedhæfte det til din ansøgning.


Karakterkompensation

Du kan søge dispensation, hvis du i løbet af din bacheloruddannelse kun er blevet delvist kompenseret for udfordringer såsom dysleksi eller andre forhold, som har nedsat din studieevne. AU har mulighed for at give dig karakterkompensation for den del af din bacheloruddannelse, hvor du ikke allerede er blevet kompenseret. Du søger dispensationen ved at vedhæfte dokumentation for udredning og kompensation ved dit hjemuniversitet sammen med din dispensationsansøgning.


Hvis du har overskredet en ansøgningsfrist

Du kan søge dispensation, hvis du har overskredet en ansøgningsfrist eller dokumentationsfrist på grund af usædvanlige forhold. Når vi vurderer din ansøgning, lægger vi vægt på, at du har kontaktet os hurtigst muligt efter den frist, du har overskredet.


Sygdom

Ved eventuel sygdom i ansøgningsperioden kan du kun få dispensation fra ansøgningsfristen, hvis du kan dokumentere, at du har været ude af stand til at sende en ansøgning i hele den periode, hvor ansøgningssystemet har været åbent. Du kan ikke få dispensation, hvis din sygdom har været begrænset til perioden omkring ansøgningsfristen.
 

It-problemer

Hvis du oplever IT-problemer i forbindelse med din ansøgning, som du mener skyldes ansøgningssystemet, er det meget vigtigt, at du kan dokumentere det med screenshots. Dine egne problemer med internetadgang, computerudstyr eller lignende kan ikke give dispensation.

AU følger styrelsens restriktive praksis for dispensation fra ansøgningsfristen, og vi anbefaler derfor, at du sørger for at sende din ansøgning om optagelse i god tid inden fristen.


Hvis du ikke kan overholde en dokumentationsfrist

Hvis du forudser, at du ikke kan overholde dokumentationsfristen, eller hvis du allerede har overskredet fristen, skal du kontakte os på mail, så vi kan tage stilling til, om du kan få forlænget fristen. Du skal fortælle, hvorfor du ikke kan overholde fristen, og hvornår du kan have dokumentationen klar, så vi kan tage stilling til, om du kan få forlænget fristen.

Sådan søger du dispensation


Du skal sende din dispensationsansøgning, i forbindelse med at du søger optagelse. Du kan ikke søge dispensation, når din ansøgning om optagelse er afgjort og optagelsesrunden er afsluttet. Vi vurderer din ansøgning individuelt, men du skal være opmærksom på, at Aarhus Universitet typisk har en praksis i forbindelse med dispensationsansøgninger.


Når du søger dispensation, skal du gøre følgende:

 • Du skal beskrive de usædvanlige forhold, du har været udsat for, så du giver Aarhus Universitet det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.
 • Du skal vedhæfte din dispensationsansøgning til din ansøgning om optagelse.
 • Du skal vedhæfte dokumentation for de udsædvanlige forhold. Det kan for eksempel være lægeerklæring/udredning, sygejournaler, vandrejournal, fødselsattest, dødsattest, politirapport, skærmbilleder mv.


Hvis du ikke har en ansøgning i optagelsessystemet

Hvis du ikke har en ansøgning om optagelse i ansøgningssystemet, skal du indsende en særlig dispensationsblanket.

Krav til dokumentation, når du søger dispensation


Lægeerklæring

Hvis du søger dispensation på baggrund af sygdom, skal du altid vedhæfte en lægeerklæring. Vi vurderer, om din lægeerklæring er relevant for den dispensationstype, du søger, og om den opfylder de formelle krav til lægeerklæringer.

En lægeerklæring er en skriftlig udtalelse fra en læge om din sundhedstilstand, og den skal indeholde følgende:

 • Patientens navn, personnummer og adresse.
 • Lægens navn, autorisationsID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om, hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler mv.
 • Oplysning om, hvorvidt patienten sædvanligvis benytter den læge, der har udfærdiget erklæringen.
 • Oplysning om sygdommens forventede varighed.
 • Lægeerklæringen skal være dateret og forsynet med lægens underskrift eller stempel.


Andre erklæringer om særlige forhold

Hvis du har været udsat for andre særlige forhold, kan du vedhæfte en skriftlig erklæring til din dispensationsansøgning, der skal indeholde følgende:

 • Oplysninger om det særlige forhold. Det kan for eksempel være dokumentation fra din kommune eller dit hjemuniversitet.
 • Oplysning om det særlige forholds forventede varighed.
 • Dato for erklæringens udstedelse og myndighedens underskrift eller stempel.

Svar på din dispensationsansøgning


Hvis du har søgt dispensation via ansøgningssystemet

Du får svar på din dispensationsansøgning i ansøgningssystemet, hvis du har søgt gennem ansøgningssystemet. Du modtager svaret enten før eller sammen med dit svar på din optagelsesansøgning.


Hvis du har søgt dispensation via formularen

Hvis du har sendt din dispensationsansøgning via formularen får du svar på mail. Hvis du er AU-studerende, får du svaret på din AU-mail. Hvis du har sendt din ansøgning efter ansøgningsfristen, er der en sagsbehandlingstid på 6-8 uger, før du kan få svar.