Aarhus Universitets segl

SYGEPLEJE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus|  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Med kandidatuddannelsen i Sygepleje får du en videnskabelig overbygning på din viden og færdigheder fra din grunduddannelse som sygeplejerske eller professionsbachelor i Sygepleje. I løbet af uddannelsens første år får du en række grundlæggende akademiske metoder på plads, så du senere kan beskæftige dig med dine specifikke interesseområder inden for sygeplejen. Du bliver undervist af aktive forskere, som tager udgangspunkt i den mest aktuelle viden inden for sygepleje.

Kandidatuddannelsen i Sygepleje har to linjer: 'Avanceret klinisk sygepleje', på engelsk kaldet Advanced Practice Nursing (APN) og Nursing Science (NS). Når du søger optagelse på kandidatuddannelsen i Sygepleje, skal du vælge, hvilken linje du vil søge ind på. Du kan læse og høre mere om de to linjer under "uddannelsens linjer".

Det er også muligt at læse begge linjer på erhvervskandidatordningen.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Sygepleje kan du varetage specialiserede opgaver inden for ledelse, formidling, klinisk sygeplejepraksis, uddannelse og forskning. Uddannelsen gør dig i stand til at forstå og håndtere sygeplejefagets udvikling i et foranderligt sundhedsvæsen, og dine karrieremuligheder afhænger i høj grad af dine interesseområder inden for faget. Du har også mulighed for at gå forskervejen og tage en ph.d.


Informationsmøde 30/1

Hør mere om uddannelsen til vores online informationsmøde d. 30/1

Tjek om Sygepleje er noget for dig

Adgangskrav

OBS! Sygepleje i Emdrup er lukket for optag på Aarhus Universitet fra 2023.

Optagelse på kandidatuddannelsen i Sygepleje kræver en professionsbachelor i Sygepleje.

Hvis du ikke har en professionsbachelor, men du har afsluttet en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, skal du yderligere have enten:

 • suppleringsuddannelsen i Sygepleje
 • suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
 • minimum 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse
 • en sygeplejefaglig specialuddannelse

Når du ansøger om optagelse på kandidaten i Sygepleje, foretager studienævnet automatisk en vurdering af dine faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Hvis studienævnet vurderer, at du har de nødvendige faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, kan studienævnet dispensere fra ovennævnte tillægskrav.

Vær opmærksom på, at kandidatuddannelsen i Sygepleje er en kandidatuddannelse uden tilvalg.

Adgangsbegrænsning og prioriteringskriterier

Der optages cirka 45 studerende på NS-linjen og 30 studerende på APN-linjen. Antallet af pladser er vejledende og kan løbes justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret ud fra følgende prioriteringskriterier:

 • mindst to års praksiserfaring inden for det kliniske område ved ansøgningstidspunktet.  Dokumentation for praksiserfaring skal vise, at ansættelsen har varet minimum to år på fuld tid efter afsluttet adgangsgivende uddannelse. Dokumentationen skal være et officielt dokument, for eksempel en udtalelse, lønseddel med anciennitetsdato, anbefaling, ansættelsesbrev eller lignende. Det vil sige, at hvis du anvender et ansættelsesbrev, anbefaling eller lønseddel, skal du sikre dig, at længden på ansættelsen også fremgår, eller dokumentere dette på anden vis. 
 • Herefter prioriteres ansøgere med det højeste karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse.

For ansøgere, der ikke har en professionsbacheloruddannelse i Sygepleje, anvendes karakteren fra sygeplejerskeuddannelsen og ikke den efterfølgende supplering. I din ansøgning skal du vedhæfte alle sider i dit eksamensbevis. Gennemsnittet udregnes på baggrund af alle karakterer på dit eksamensbevis, uanset om de er interne eller eksterne. Først omregnes alle karakterer fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, hvorefter gennemsnittet udregnes.

Der er optagelse én gang om året med henblik på studiestart 1. september.  

Sprogkrav

Al undervisning foregår på dansk. Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor, senest inden studiestart, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 som minimum eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Når du søger

Læs mere om ansøgningsprocedure på: sådan søger du.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Sygepleje består af fire semestre. På 1. og 2. semester har du obligatoriske kurser, mens du på 3. semester kan sammensætte uddannelsen efter dine interesser og karriereønsker. Her kan du blandt andet vælge fag fra andre institutter eller universiteter i ind- og udland. På 4. semester skriver du dit kandidatspeciale, hvor du kan tage afsæt i det felt inden for sygeplejen, som du er optaget af. Det kan være alt lige fra taltunge opgaver, observationer og interviews til arbejde med sygeplejens historie.

erhvervskandidatordningen er kandidatuddannelsen i Sygepleje et deltidsstudie. Således består kandidatuddannelsen i Sygepleje her af otte semestre svarende til fire års studier.

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieordning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammer

Nedenfor kan du vælge, om du vil se studiediagrammet for APN- eller Nursing Science-ordningen, og om det er som erhvervskandidat eller almindelig kandidat.

Uddannelsens linjer

Kandidatuddannelsen i Sygepleje bliver udbudt i to forskellige linjer:

Nursing Science-linjen:

NS-linjen er en fortsættelse af cand.cur.-uddannelsen, der har eksisteret siden 1991. På NS-linjen arbejder du konkret med videnskabelig teori og metode, og i løbet af uddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i lige præcis det område af sygepleje, som du interesserer dig for. NS-linjen er særligt interessant for dig, der er interesseret i at komme ud og arbejde i ledende stillinger, arbejde som underviser på sygeplejeskolerne, eller arbejde som udviklingssygeplejerske eksempelvis på et hospital.

Advanced Practice Nursing-linjen:

APN-linjen er en nyoprettet linje, hvis kurser retter sig specifikt mod klinisk praksis, og hvor man arbejder med praksisrelaterede cases. På APN-linjen kan du arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer. Du vil eksempelvis kunne arbejde forskningsbaseret med opgaver og problemstillinger i forhold til organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen omkring plejen af borgere og patientgrupper.

Fælles for begge linjer er, at du på baggrund af din viden og analytiske kompetencer vil kunne forstå og løse udfordringer inden for sygepleje på nye måder.
 

Overflytning mellem de to linjer på kandidatuddannelsen i sygepleje


Muligheden for at skifte fra NS-linjen til APN-linjen eller omvendt er begrænset.

For fuldtidsstuderende er det kun muligt at skifte linje inden påbegyndelse af 2. semester. Dette skyldes, at et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.

For deltidsstuderende (Erhvervskandidater) er det kun muligt at skifte linje inden påbegyndelse af 3. semester. Dette skyldes, at et senere skifte medfører tabte ECTS og studieforsinkelse.


Muligheden for at skifte mellem linjerne kræver følgende:

·        Der skal være en ledig plads på den linje, du ønsker at skifte til. Der optages flere studerende, end der er studiepladser, da der er erfaring med et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller ingen ledige pladser.

·        Ansøgninger om skift af linje vil blive behandlet én gang årligt efter undervisningstilmeldingsperioden. Det betyder, at HE Studier skal have modtaget din ansøgning hhv. senest den 1. april (for deltidsstuderende) og den 1. oktober (for fuldtidsstuderende). Du ansøger om at skifte linje ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.

·        Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, vil der blive trukket lod.

Cand.cur. som erhvervskandidatuddannelse

Hvad:
Du har mulighed for at tage en kandidatuddannelse i Sygepleje på erhvervskandidatordningen. Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på halv tid og strækker sig således over fire år. Den retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. Der opkræves ikke betaling fra den studerende. Studerende, der følger erhvervskandidatuddannelsen, er ikke SU-berettigede.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme indhold som den toårige heltidsuddannelse, så fagene tages sammen med de fuldtidsstuderende. Undervisningsmængden på erhvervskandidatordningen varierer med semestre på 10 ECTS til 20 ECTS, svarende til en forventet ugentlig arbejdsbelastning på henholdsvis 14 og 28 timer. Da det for studerende på erhvervskandidatordningen er et krav, at man sideløbende er ansat 25 timer i ugen på en årsnorm inden for sygeplejefaget/i sundhedssektoren, skal man forvente varierende belastningsperioder. Den studerende har dog mulighed for at tilmelde eller framelde sig fag, forudsat at man er opmærksom på, om der er en anbefalet rækkefølge af fag samt hvornår fagene udbydes, og at man samtidig overholder studiereglerne vedrørende studieaktivitet og maksimal studietid. 

Hvordan:

For at påbegynde erhvervskandidatuddannelsen i Sygepleje skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen.
 • Være i sideløbende beskæftigelse i gennemsnitligt 25 timer i ugen inden for sygeplejefaget/i sundhedssektoren.

Du skal hvert semester dokumentere en fortsat sideløbende beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Hvis din sideløbende beskæftigelse ophører eller reduceres til mindre end det krævede antal timer, vil du hurtigst muligt blive overflyttet til den toårige fuldtidsuddannelse. Du bedes være opmærksom på, at der på dette studie gælder andre studieregler vedrørende studieaktivitet og maksimal studietid.

Se studiediagrammer for nursing science og advanced practice nursing samt erhvervskandidatordningen i studieordningen her.

Du kan læse mere om de faglige adgangskrav under 'Adgangskrav', og mere om erhvervskandidatordningen her.

Studieliv

Undervisning - hvor og hvor meget?

På kandidaten i Sygepleje foregår undervisningen sammen med to andre sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser (henholdsvis Den sundhedsfaglige kandidat og Kandidat i Optometri og synsvidenskab). 

Undervisningsmængden på erhvervskandidatordningen varierer med semestre på 10 ECTS til 20 ECTS, svarende til en forventet ugentlig arbejdsbelastning på henholdsvis 14 og 28 timer. Da det for studerende på erhvervskandidatordningen er et krav, at man sideløbende er ansat 25 timer i ugen på en årsnorm inden for sygeplejefaget/i sundhedssektoren, skal man forvente varierende belastningsperioder.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

 • Oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Kandidat i Sygepleje: At have fingeren på pulsen og udvikle praksis Kandidatstuderende i Sygepleje, Signe, fortæller om at være med til at udvikle sygeplejen med nye redskaber. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som kandidatuddannet kan du arbejde med sygepleje på et overordnet niveau inden for udvikling, undervisning, forskning og ledelse. Dine valg under kandidatuddannelsen er med til at forme dine karrieremuligheder.

Eksempler på arbejdsområder for uddannede kandidater i Sygepleje

 • Kvalitetssikring af den kliniske sygeplejepraksis
 • Sygeplejefaglige projekter
 • Organisatorisk eller sundhedspolitisk planlægning
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejerske, koordinerende sygeplejerske eller projektsygeplejerske
 • Menneskers sundhed, velvære og trivsel med og uden sygdom
 • Omsorg, pleje og rehabilitering
 • Sundhedsprofessionelles vilkår og virke
 • Kvalitetskoordinator
 • Ph.d-studerende

Funktion i sundhedsvæsenet - hvad siger aftagerne?

APN-Sygeplejersker

I den kommunale hjemmesygepleje har vi i dag mange hyperkomplekse borgerforløb, som vi har brug for APN-sygeplejersker til at løse i samarbejde med både sygehuse og de praktiserende læger. Hvad forventer vi af de nye APN-sygeplejersker?

 

Annette Secher, Ældre- og sundhedschef, Aalborg Kommune


Foto: Aalborg Kommune

 

”I den kommunale verden forventer vi, at de nye APN-sygeplejersker kan gøre en stor forskel for borgerne – især borgere med flere/samtidige sygdomme og borgere, der får mange typer af medicin. Det kunne eksempelvis dreje sig om:

 1. Den demente borger, som med jævne mellemrum bliver indlagt på grund af en blærebetændelse (UVI). I sundhedsvæsnet ved vi, at en indlæggelse kun forværrer den dementes tilstand i negativ retning. Vi forventer, at APN-sygeplejersken kan tage ud i hjemmet, undersøge urinen (mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse) samt sætte den rigtige medicinske behandling i gang. Samtidig kan APN-sygeplejersken iværksætte væskebehandling og igangsætte en udredning af, hvorfor den demente borger får tilbagevendende blærebetændelser. Dermed skal den demente borger ikke indlægges igen, og måske kan vi forebygge fremtidige indlæggelser til gavn for den dementes livskvalitet.

 2. En borger med rygerlunger i svær grad (KOL grad 3), der igennem de sidste par år gennemsnitligt har været indlagt en gang om måneden med forværring af lungesygdommen. Med tiden er der udbrudt flere forskellige sygdomme og symptomer som balance- og ernæringsproblemer, og ægtefællen er utryg ved at have borgeren hjemme, når der er en forværring i sygdomstilstanden. Vi forventer, at APN-sygeplejersken kan deltage i opsøgende hjemmebesøg med egen læge og eventuelt andre faggrupper for at medvirke til udarbejdelse af:
  1. handleplaner, der kunne handle om, hvad borgeren og ægtefællen skal være opmærksomme på og hvad de skal GØRE, når der kommer en forværring i tilstanden
  2. egenbehandling, der for eksempel kunne handle om at have bestemte former for medicin i eget hjem til brug ved forværringstilstande
  3. aftaler for vedvarende statusmøder i eget hjem
  4. inddragelse af hjemmesygeplejens akutfunktion, når tilstanden forværres

Ovenstående har alt sammen til formål at skabe ro og tryghed omkring borgeren og dennes ægtefælle, så de mange og opslidende genindlæggelser kan forebygges og helst undgås.

APN-sygeplejersken vil yderligere være i stand til at udrede og igangsætte behandling ved symptomforværring efter aftale med egen læge inden for lovens rammer.”