Aarhus Universitets segl

Genindskrivning

Genindskrivning er for dig, der har bestået 1. studieår af den uddannelse, du søger ind på.

Forudsætninger for at blive genindskrevet er:

 • at du har bestået, hvad der svarer til hele 1. studieår af den uddannelse, du søger genindskrivning på
 • at du opfylder de nuværende adgangskrav til uddannelsen
 • at du har været udmeldt i mindst 5 måneder før studiestart på den uddannelse, du søger ind på
 • at der er ledige pladser på uddannelsen
 • at du har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelser (hvis du er blevet udmeldt fra studiet)

Når du søger genindskrivning, gælder 5-månedersreglen. Reglen betyder, at du skal have været udmeldt i mindst 5 måneder inden studiestart på den uddannelse, du søger ind på.

 

Er du i tvivl om du har bestået 1. studieår?

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. Hvis du tidligere har gået på AU, kan uddannelsens opbygning have ændret sig, så 1. studieår nu består af andre fag. Hvis du tidligere har gået på et andet universitet, kan 1. studieår af uddannelsen på AU være anderledes tilrettelagt, så det består af andre fag end dem, du har afsluttet på dit tidligere universitet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for hele 1. studieår, anbefaler vi, at du søger både genindskrivning og genoptagelse. Det er ikke noget problem at have to ansøgninger på samme tid.

Der gælder særlige regler, når du søger ind på en uddannelse, som du tidligere har læst på. Hvilke regler, der gælder for dig, afhænger af, hvordan du blev udmeldt af uddannelsen:

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen?

Hvis du har selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du søge genindskrivning.

Hvis du selv har meldt dig ud på et tidspunkt, hvor du kunne være blevet udmeldt af universitetet, skal du søge ind på samme måde, som hvis universitetet havde meldt dig ud - se nedenfor.

Sådan søger du

For at søge om genindskrivning, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

Når du ansøger, skal du uploade følgende til din ansøgning:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse fra dit universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse, og du ikke har læst din bachelor på AU).

Var det universitetet, der meldte dig ud af uddannelsen?

Hvis du tidligere har læst på den samme uddannelse, som du søger ind på, men blev udmeldt af universitetet, skal Aarhus Universitet vurdere, om du har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen. Dette gælder, uanset hvilket universitet du har læst på.

Eksempler på udmeldelsesårsager kan være:

 • Opbrugte eksamensforsøg
 • Inaktivitet
 • Overskredet maksimal studietid

Du vil kun kunne starte på uddannelsen igen, hvis de omstændigheder, der gjorde, at du ikke kunne fuldføre uddannelsen, har ændret sig i sådan en grad, at det nu vil være muligt for dig at færdiggøre uddannelsen.

Aarhus Universitetets vurdering af, om du har væsentligt forbedrede studiemuligheder, omfatter både faglige og helbredsmæssige forhold.

Sådan søger du

For at søge om genindskrivning skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at blive genindskrevet på.

I din ansøgning om genindskrivning skal du uploade denne blanket, hvor du beskriver, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er forbedrede. I blanketten kan du også redegøre for den dokumentation, du har medsendt.

Du skal beskrive de forhold, der gør, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen. Du kan eksempelvis redegøre for:  

 • Hvorfor du ikke gennemførte uddannelsen.
 • Hvorfor du mener, at du nu er i stand til at gennemføre uddannelsen.
 • Hvilken dokumentation, du har, der kan understøtte det.

Aarhus Universitetets vurdering af, om du har væsentligt forbedrede studiemuligheder, kan omfatte både faglige og helbredsmæssige forhold.


Krav til dokumentation for helbredsmæssige forhold

Hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen, kan relevant dokumentation være eksempelvis en lægeerklæring, sundhedsjournal, psykolog- eller psykiaterudtalelse eller andet, du mener er relevant.

En lægeerklæring bør indeholde:

 • Dit navn samt CPR-nummer eller fødselsdato
 • Lægens navn, CVR-nummer, ydernummer samt underskrift og stempel
 • Dato for udstedelsen
 • En beskrivelse af, hvordan din tilstand har påvirket din mulighed for at studere
 • Oplysninger om din nuværende tilstand
 • En tydelig angivelse af, om den lægefaglige vurdering er lavet på baggrund af lægens egen undersøgelse eller oplysninger fra dig

Du skal også uploade følgende:

 • En eksamensudskrift med alle forsøg (udskrift RA052U) (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Udmeldelsesbrev eller udmeldelsesbekræftelse fra dit universitet (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag (hvis du ikke er tidligere studerende på AU).
 • Eksamensbevis fra gymnasial eksamen (hvis du søger en bacheloruddannelse).
 • Dokumentation for sprogkrav for eksempel gymnasiebevis (hvis du søger en kandidatuddannelse).
 • Dokumentation for bestået bacheloruddannelse (hvis du søger en kandidatuddannelse, og du ikke har læst din bachelor på AU).

Bacheloruddannelser, der er åbne for genindskrivning

Bacheloruddannelser der er åbne for ansøgninger til genindskrivning i sommeroptaget 2023. Ansøgningsfristen er 1. marts 2023

Som udgangspunkt kan der søges til alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser på Aarhus Universitet. Dog er der ikke åbent for at søge ind på bacheloruddannelsen i psykologi og Indien og sydasienstudier.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

Kandidatuddannelser, der er åbne for genindskrivning

Kandidatuddannelser der er åbne for ansøgninger til genindskrivning i sommeroptaget 2023. Ansøgningsfristen er 1. marts 2023.

Som udgangspunkt kan der søges til alle kandidat- og civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet. Der er dog enkelte uddannelser, bl.a. Psykologi, der ikke har åbent for muligheden for at søge genindskrivning på.

Hvis du ikke kan finde navnet på den uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan den have ændret titel eller være lukket. Du er velkommen til at kontakte os på indskriv@au.dk, hvis der er en uddannelse, du ikke kan finde i ansøgningsportalen.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Aarhus Universitet åbner for 2. ansøgningsrunde for ansøgninger om genindskrivning, studieskift, skift af studieby og overflytning d. 17. juni 2023 med ansøgningsfrist d. 25. juni 2023.

Som udgangspunkt åbnes der for administrativ indskrivning i 2. runde på alle de uddannelser, der også havde åbent for administrativ indskrivning i 1. runde.

OBS: Du skal indstille dig på, at du først vil få svar på din ansøgning i løbet af august måned – og muligvis først lige op til eller lige efter studiestart.

Vær desuden opmærksom på, at din frist for at acceptere en tilbudt plads kan være meget kort.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingen sker løbende. Der kan forekomme lang behandlingstid, og nogle vil først modtage svar i løbet af august (sommeroptag)/januar (vinteroptag).

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.