Aarhus Universitets segl

Studieopholdstilladelse

Som ansøger til bachelor- og kandidatuddannelser skal du typisk søge om en studieopholdstilladelse, hvis du har statsborgerskab i et ikke-EU-land og ikke har en permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark.

Din studieopholdstilladelse er som udgangspunkt gyldig for den normerede studietid. Derudover gives der som standard 6 måneders opholdstilladelse efter afsluttet uddannelse med henblik på jobsøgning.

Din opholdstilladelse indeholder samtidig en tilladelse til at tage arbejde i op til (p.t.) 20 timer ugentligt. I juni, juli og august kan du dog have fuldtidsarbejde. Vær meget opmærksom på ikke at overskride det til­ladte antal ugentlige arbejdstimer. Styrelsen kan inddrage din opholdstilladelse, hvis du overtræder reg­lerne. Bemærk, at styrelsen laver regelmæssig kontrol af, hvor meget du arbejder, og hvor meget du tjener.

Vær opmærksom på, at nogle ansøgere samtidig skal søge om visum.

Opholdstilladelsen udstedes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du ankommer

Ansøgning om opholdstilladelse inden studiestart

Hvis du accepterer en tilbudt studieplads, vil du modtage en faktura til betaling af studiegebyr for første semester (30 ECTS). Fristen for at betale studiegebyret for første semester er 15. juni med henblik på studiestart 1. september. Fristen for at betale studiegebyr for første semester med henblik på studiestart 1. februar er 1. december.

Når du har betalt studiegebyret, sender universitetet dig en såkaldt ST1-blanket via ansøgningsportalen, som du skal bruge til at ansøge om en studieopholdstilladelse. Universitetet har udfyldt 1. del af ST1-blanketten, og du skal selv udfylde blankettens 2. del, hvorefter du kan sende den samlede ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) via styrelsens hjemmeside.

Vi anbefaler, at du betaler studiegebyret hurtigst muligt før betalingsfristen 15. juni, da din ansøgning om opholdstilladelse først vil blive sagsbehandlet af styrelsen, når du har betalt studiegebyret og opfylder alle adgangskrav til uddannelsen. Du bliver også først indskrevet på din uddannelse, når disse krav er opfyldt. Studiegebyret for 1. semester skal betales på én gang og kan ikke betales i rater.

Du skal også betale ansøgningsgebyr og have optaget biometri for at få behandlet din ansøgning.

Ansøgning, mens du er betinget optaget 
Du kan godt indsende din ansøgning om opholdstilladelse, inden du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse eller opfylder sprogkrav eller andre krav. Din ansøgning vil dog først blive sagsbehandlet af styrelsen, når du opfylder alle adgangskrav, og alle relevante dokumenter er vedlagt ansøgningen, og studiegebyr betalt.

Hvis du stadig er betinget optaget, når du indsender din ansøgning, vil Aarhus Universitet aktivt bekræfte det over for styrelsen, når du opfylder alle adgangskrav til den uddannelse, du er tilbudt optagelse på.

Forventet sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstiden ved en fuldt oplyst ansøgning er op til 2 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er pt. ca. 45 dage. Bemærk, at universitetet ikke har mulighed for at fremskynde behandlingen af din ansøgning, så længe styrelsen ikke har overskredet sit servicemål på 2 måneder.

Du kan læse mere om proceduren for at ansøge om opholdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se www.newtodenmark.dk

Dokumentation for selvforsørgelse

For at du kan opnå en studieopholdstilladelse i Danmark, skal du kunne forsørge dig selv. Det betyder, at du under visse omstændigheder skal dokumentere, at du har tilstrækkeligt likvide midler til rådighed.

 • Hvis du har betalt studiegebyr for 1. semester, skal du ikke dokumentere yderligere selvforsørgelse.
 • Hvis du har fået en friplads uden månedsstipendium, skal du dokumentere selvforsørgelse. Du har penge nok, hvis du har et beløb svarende til 6.397 kr. om måneden (2022-niveau) for en studieperiode på 12 måneder.     
 • Hvis du har fået en friplads med månedsstipendium, skal du ikke dokumentere selvforsørgelse.

Du kan læse om reglerne for selvforsørgelse på www.newtodenmark.dk.

Hvis du allerede har en opholdstilladelse i Danmark

Hvis du optages på baggrund af en igangværende dansk uddannelse 
Hvis du søger om optagelse på baggrund af en igangværende uddannelse i Danmark, skal du søge om en ny opholdstilladelse til den bachelor- eller kandidatuddannelse, som du er optaget på, da en studieopholds­tilladelse gives til en specifik uddannelse for en bestemt periode.

Du kan dog vente med at søge om opholdstilladelse til din nye uddannelse, indtil du har afsluttet din igangværende uddannelse i Danmark. Du bør dog straks efter afslutning af din adgangsgivende uddannelse tage kontakt til Optagelse, som skal assistere dig i forbindelse med din ansøgning om fornyet opholdstilladelse. Du vil typisk have lovligt ophold i Danmark, mens din ansøgning om en ny opholdstilladelse behandles.

Hvis du allerede har en anden type opholdstilladelse i Danmark 
Hvis du allerede har en opholdstilladelse i Danmark, som ikke er en studieopholdstilladelse, skal du selv undersøge hos den udstedende myndighed, om din nuværende opholdstilladelse tillader dig at tage en fuldtidsuddannelse, uden at du skal søge om en studieopholdstilladelse. Universitetet vejleder ikke om dette.

Hvis du skifter uddannelse eller uddannelsesretning

Hvis du skifter din igangværende uddannelse ud med en anden uddannelse på samme eller højere niveau, skal du også søge om en ny opholdstilladelse.

Dette gælder dog ikke, hvis du blot laver et linjeskifte på den samme uddannelse, da din studietid ikke forlænges derved.

Hvis behandlingen af din sag trækker ud

Der kan være flere grunde til, at sagsbehandlingen af din opholdstilladelse trækker ud over styrelsens servicemål på 2 måneder.

Hvis dele af din ansøgning mangler, skal styrelsen rykke efter dokumenterne. Den tid, der går med at indhente manglende dokumentation, lægges oven i sagsbehandlingstiden. Der er en svarfrist til styrelsen på 30 dage, hvis du som ansøger opholder dig i udlandet, og 14 dage, hvis du ansøger fra Danmark.

Typiske forhold, som kan forlænge sagsbehandlingstiden

 • Ikke komplet paskopi (alle sider af passet skal uploades, også alle blanke sider samt passets for- og bagside)
 • Utilstrækkeligt gebyr betalt (husk at betale den gebyrtakst, som gælder i det år, hvor din ansøgning behandles. Gebyrtaksten skifter typisk ved årsskiftet. Indregn også eventuelle bankgebyrer).
 • Manglende specifik adresse på ansøger
 • Manglende navn på postkassen ved adressen
 • Manglende registrering af adresse i CPR-registret (ansøgere, der bor i Danmark)
 • Manglende tilmelding til E-boks (ansøgere, der bor i Danmark)
 • Afholdelse af interview med ansøger

Interview med ansøger
I nogle tilfælde vælger styrelsen at afholde interview med ansøger. Dette sker typisk for at få berigtiget ansøgers sprogkundskaber, motivation for at søge ophold i Danmark eller ansøgers afgivne oplysninger. Interview afholdes typisk på ambassaden i ansøgers hjemland eller i Danmark, hvis ansøger er indrejst.

Hvis din ansøgning om opholdstilladelse afvises

I sjældne tilfælde afvises en ansøgning om studieopholdstilladelse.

Årsagerne til afslag vil typisk være begrundet i helt særlige, individuelle forhold.

Hvis din ansøgning om opholdstilladelse afvises, mister du samtidig din studieplads ved Aarhus Universitet.

 • Bemærk, at dit indbetalte studiegebyret kun kan tilbagebetales frem til datoen for studiestart.
 • Hvis du har modtaget en friplads med eller uden månedsstipendium, mister du også denne.

Du bedes du give universitetet besked, da Styrelsen for International Rekruttering og Integration ikke må informere universitetet om, at eller hvorfor din ansøgning om opholdstilladelse er blevet afvist.

Bemærk, at Aarhus Universitet ikke kan påvirke styrelsens afgørelse, og eventuelle spørgsmål og klager beder vi dig sende direkte til styrelsen.

Mens du studerer ved AU

Forlængelse af din opholdstilladelse

Hvornår kan du søge om forlængelse?
Du kan tidligst søge om en forlængelse, 3 måneder inden din gældende opholdstilladelse udløber. Når du har sendt din ansøgning om forlængelse til styrelsen og modtaget en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget, har du lovligt ophold i Danmark, indtil styrelsen har behandlet din ansøgning, også selv om din gældende opholdstilladelse udløber.

Dit pas er udløbet
Hvis dit pas ikke er gyldigt for hele studieperioden, når du ansøger om opholdstilladelse, får du i første omgang kun en opholdstilladelse, som gælder for den periode af dine studier, hvortil dit pas er gyldigt. Inden din opholdstilladelse udløber, skal du forny dit pas og søge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Du skal sende en kopi af dit nye pas til AU Optagelse og anmode universitetet om at påbegynde en såkaldt ST3-blanket. Universitetet udfylder del 1 og videresender blanketten til dig til udfyldning af del 2.

Dit studieforløb er forsinket
Hvis du bliver forsinket i dine studier, skal du huske at søge om en forlængelse af din opholdstilladelse, inden den udløber. Du skal skaffe en bekræftelse fra dit studiecenter/din studieadministration vedrørende din nye forventede afslutningsdato. Den nye dato for forventet afslutning skal være konkret, individuel og præcis. Du skal derfor ikke blot oplyse din maksimale studietid, da den ikke siger noget om dit eget specifikke studieforløb og din forventede afslutning.

Bekræftelsen fra studiecentret skal du sende til AU Optagelse og anmode afdelingen om at på­begynde en ST3-blanket. Optagelse udfylder del 1 og videresender blanketten til dig til udfyldning af del 2.

Tidsbegrænset opholdstilladelse versus maksimal studietid
Din opholdstilladelse kan maksimalt forlænges 1 år ud over den normerede studietid (+ 6 mdr. til jobsøgning). Det betyder, at du på grund af opholdstilladelsen kan være tvunget til at afslutte dine studier tidligere end den maksimale studietid, som universitetet har tildelt dig, hvis du fx i løbet af dit studium har fået tildelt mere end 1 års ekstra studietid af studienævnet på grund af usædvanlige forhold (fx sygdom).

Opholds- og arbejdstilladelse til praktikophold

Obligatorisk praktikophold
Hvis din uddannelse indeholder et obligatorisk praktikforløb, vil din ST1-ansøgning om opholdstilladelse indeholde en samtidig ansøgning om arbejdstilladelse til den periode af dit studium, hvor du er i praktik. Det betyder, at du ikke efterfølgende skal søge om særskilt arbejdstilladelse til praktikopholdet.

Valgfrit praktikophold 
Hvis din uddannelse indeholder et valgfrit praktikophold, skal du først søge om opholdstilladelse til praktikopholdet, når du er i gang med din uddannelse og har en konkret aftale om praktikophold.     

Du skal henvende dig til dit studiecenter, som kan hjælpe dig med at udfylde den ST4-blanket, du skal bruge til ansøgningen om arbejdstilladelse til praktikopholdet.

ST4-ansøgningsblanketten er tilgængelig på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Opholdstilladelse ved orlov

Du er forpligtet til at informere Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis du holder orlov. Da det er en forudsætning for at bevare opholdstilladelsen i Danmark, at du er studieaktiv, vil styrelsen som udgangspunkt inddrage din opholdstilladelse i orlovsperioden.

Hvis du mister din studieopholdstilladelse på grund af orloven, skal du udrejse af Danmark og søge fra dit hjemland om en ny studieopholdstilladelse for at kunne indrejse i Danmark og genoptage dit studium efter orlovens ophør.

Som hovedregel gives der kun tilladelse til ophold i Danmark i forbindelse med barselsorlov. Hvis du ønsker at opholde i Danmark under din barselsorlov eller andre typer orlov, fx alvorlig sygdom, skal du selv ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om dette.

Vær opmærksom på, at universitetet er forpligtet til at oplyse styrelsen om din orlovsperiode.

Opholdstilladelse ved udvekslingsophold uden for Danmark

Inden du rejser ud

 • Hvis du skal på udvekslingsophold, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder uden at din studieopholdstilladelse bortfalder.
 • Efter 6 måneder bortfalder din opholdstilladelse automatisk, og du skal søge igen fra dit hjemland, medmindre du søger og får tildelt dispensation fra bortfald af opholdstilladelsen.
 • Hvis du udrejser fra Danmark i mere end 6 måneder, skal du altid afmelde dig ved cpr-registret.
 • Hvis du opgiver din cpr-adresse i Danmark, mens du er i udlandet, bortfalder din studieopholdstilladelse automatisk.
 • Du kan bevare din cpr-adresse i op til 6 måneder ved fx at fremleje din bolig for en tidsbegrænset periode. Du skal kunne dokumentere, at du har adgang til din bopæl, når du vender tilbage. Vi anbefaler, at du kontakter Borgerservice, da der anlægges en individuel vurdering i hvert tilfælde.
 • Sørg for at få en bekræftelse fra dit udenlandske universitet på dit udvekslingsophold. Bekræftelsen skal indeholde dit navn, gæsteuniversitetets navn, opholdets varighed og uddannelsens navn.
 • Tjek, om der gælder særlige regler for opholdstilladelse og indrejsevisum for det land, som du rejser til, inklusive lande du rejser igennem. Reglerne kan være forskellige fra land til land.
 • Du vil modtage flere oplysninger om dit udlandsophold af Internationalt Center, inden du rejser ud.

Når du vender tilbage til Danmark

 • Når du returnerer til Danmark, og dit udlandsophold har varet i mindre end 6 måneder, gælder din oprindelige opholdstilladelse, såfremt du ikke har opgivet din cpr-adresse i Danmark.
 • Hvis du har været udrejst af Danmark i mere end 6 måneder, skal du ansøge om en ny opholdstilladelse fra dit hjemland.
 • Du bør registrere dig ved Borgerservice ved Dokk1 snarest muligt efter indrejse til Danmark.
 • Medbring en bekræftelse til Borgerservice på, at du har været aktiv ved dit gæsteuniversitet i den pågældende periode, og en opdateret indskrivningsbekræftelse fra Aarhus Universitet.

Kontakt Internationalt Center, hvis du har brug for flere oplysninger: ic@au.dk

Opholdstilladelse og studieaktivitetskrav

Opholdstilladelse gives til fuldtidsstudier, og du er selv ansvarlig for at sikre dig, at du kan afslutte din opholdstilladelse inden for opholdstilladelsens fastsatte tidsgrænse, og at du i øvrigt overholder de studieaktivitetskrav, som er fastsat af universitetet.

Universitetet er forpligtet til at oplyse det til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis du ikke er studieaktiv.

Hvis du udmelder dig eller holder orlov, giver universitetet automatisk besked til styrelsen.

Der gælder særlige studieaktivitetskrav for studerende, som modtager friplads med/uden måneds­stipendium. Studieaktivitetskravene står beskrevet i kontrakten mellem den studerende og universitetet.

Bemærk, at styrelsen foretager stikprøvekontrol af studerendes studieaktivitet.

Kontakt gerne universitetet for vejledning, inden du får problemer med din studieopholdstilladelse.

Når du har afsluttet din uddannelse

Etableringskortordningen

Etableringskortordningen er målrettet personer fra ikke-EU-lande med en afsluttet professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad, der har brug for en opholdstilladelse til at søge relevant erhvervsarbejde efter endt uddannelse.

Den nuværende ordning giver adgang til to års ophold i Danmark uden offentlige ydelser efter endt uddannelse. Desuden giver en ny aftale gældende fra 1. juli 2020 mulighed for at forlænge perioden med et år, hvis man sidder i et job, der er relevant i forhold til ens uddannelse.

Du kan nu ansøge om at blive en del af ordningen inden for 12 måneder efter afsluttet uddannelse.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om etableringskort, på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Du er ansvarlig for din egen opholdstilladelse

Universitetet er ikke ansvarlig for, at du har en gyldig opholdstilladelse, og at du overholder de gældende regler for at beholde opholdstilladelsen. Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for din egen opholdstilladelse, skal du henvende dig til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.