Aarhus Universitets segl

Studiegebyr

Studiegebyr

Hvis du er statsborger uden for EU/EØS/Schweiz, skal du betale studiegebyr.

Se undtagelser fra at betale studiegebyr

Studiegebyret justeres årligt og er med forbehold for ændringer, også for indskrevne studerende.Ændringer fra studieåret 2022-23

Studiegebyret hæves til 14.800 EURO pr. studieår for kandidatuddannelser på fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences.

Vilkår for betaling og refusion

Gebyr og rater

 • Studiegebyret betales halvårligt forud for hvert semester.
 • Betaling sker i rater af 30 ECTS pr. semester
 • Der gælder særlige regler for top-up-studerende, som skal betale for hele den resterende del af bacheloruddannelsen inden studiestart.

 • Det er ikke muligt for studerende, der tager en hel uddannelse, at indbetale studiegebyret i mindre rater end 30 ECTS.
 • Ved studieaktivitet ud over 30 ECTS pr. semester opkræves betaling for de ekstra ECTS pr. semester separat.
 • Studiegebyret betales for uddannelsens samlede antal ECTS-point, uanset indskrivningsperiodens varighed.
 • Enkeltfagsstuderende betaler for det antal ECTS-point, som deres enkeltfag omfatter.
 • Bøger og andet undervisningsmateriale er ikke inkluderet i studiegebyret.
 • Taksterne for studiegebyr på de enkelte uddannelser fremgår af takstoversigten.

Betaling ved studiestart (første semester)

 • Studiegebyret skal være modtaget af universitetet senest 15. juni for både bachelor- og kandidatuddannelser (sommerstart).
 • Fristen for betaling af studiegebyr er 15. november for ansøgere til kandidatuddannelser (vinterstart).
 • Den tidlige betalingsfrist er nødvendig for at sikre, at den studerende kan opnå en studieopholdstilladelse i Danmark inden studiestart.
 • Ved manglende betaling af studiegebyret til den angivne forfaldsdato bortfalder optagelsestilbuddet.
 • Betalt studiegebyr refunderes ikke efter datoen for studiestart.
 • For studerende, hvis studier finansieres med støtte fra den amerikanske regering, forfalder studiegebyret ikke til betaling, før den studerende har modtaget første udbetaling af sit lån, hvilket sker i oktober måned for efterårssemestret og i februar for forårssemestret.

Betaling for efterfølgende semestre

 • Fra og med studieperiodens 2. semester skal studiegebyret være modtaget af universitetet inden datoen for semesterstart, dvs. senest 1. september for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret.
 • Der betales for 30 ECTS pr. semester i det antal på hinanden følgende semestre, som uddannelsen er normeret til. Efter den normerede studietid anses uddannelsen for at være betalt, og den studerende kan forblive indskrevet ved universitetet uden at skulle betale yderligere studiegebyr.
 • Der kan gives reduktion i ECTS-betaling ved overførsel af merit for tidligere uddannelse. Det lave studiegebyr betales for det semester, hvor meritten indplaceres i studieprogrammet, med den ECTS-vægtning, som er godkendt af universitetet.

Betaling ved forsinkelse og orlov

 • Studiegebyr svarende til 30 ECTS-point forudbetales for hvert semester, indtil hele uddannelsen er betalt, selvom den studerende er forsinket i forhold til den normerede studietid.
 • Studiegebyret inkluderer tre eksamensforsøg i henhold til de gældende eksamensbetingelser.
 • Studerende, som er blevet bevilget orlov fra starten af et semester, betaler ikke studiegebyr, uanset orlovens længde. Studiegebyr opkræves igen fra starten af det første semester efter orlovens ophør.
 • Såfremt orloven bevilges efter datoen for studiestart på et semester, som den studerende har betalt studiegebyr for, refunderes studiegebyret ikke. I stedet overføres beløbet til det første semester efter orlovens ophør.
 • Reglerne om studieaktivitet under orlov er i øvrigt gældende, uanset betaling af studiegebyr.

Betaling i forbindelse med friplads (fritagelse for studiegebyr)

 • Studerende, som tildeles en friplads, har ret til tre eksamensforsøg pr. kursus.
 • Studerende, som har mistet friplads og stipendium på grund af manglende studieaktivitet i forhold til de specifikke aktivitetskrav for opretholdelse af fripladsen, der fremgår af den studerendes individuelle stipendiebrev, overgår til at betale studiegebyr for uddannelsens resterende ECTS, hvis den studerende ønsker at forblive indskrevet på uddannelsen.
 • Studerende, som har påbegyndt specialeperioden, og som derefter bliver forsinket i forhold til den normerede studietid, afkræves ikke betaling for det vægtede antal ECTS-point for specialet. Der skal imidlertid altid laves en aftale om aflevering af specialet i henhold til de gældende regler.
 • Øvrige betingelser for friplads med eller uden stipendium som støtte til leveomkostninger fremgår af kontrakten mellem den studerende og universitetet (stipendiebrevet).

Betaling i tilfælde af ændret/udløbet opholdsstatus i Danmark

 • Studerende, der meddeles permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark i løbet af et semester, hvor opholdstilladelsens gyldighedsperiode begynder fra og med 1. marts for forårssemestret og fra og med 1. oktober for efterårssemestret, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester.
 • Studerende, der tildeles en permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om refundering af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for den nye opholdstilladelse. Hvis den permanente opholdstilladelse er gyldig fra en senere dato, tilbagebetales det betalte studiegebyr for det pågældende semester ikke.
 • Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet har en midlertidig opholdstilladelse med henblik på eller med mulighed for varigt ophold i Danmark, der udløber inden 1. oktober for efterårssemestret og inden 1. marts for forårssemestret, skal betale studiegebyr, medmindre de senest 1. april (for studiestart 1. september) eller 1. november (for studiestart 1. februar) dokumenterer ved kvitteringsbrev fra den udstedende myndighed, at de har ansøgt om en fornyelse af den gældende opholdstilladelse.
 • Studerende, hvis opholdsgrundlag ændrer sig i løbet af semestret således, at den studerende ikke længere har permanent ophold eller tilsvarende i Danmark, skal betale studiegebyr fra det efterfølgende semester.
 • Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold i opholdsgrundlaget over for universitetet.

Betaling i tilfælde af ændret opholdsstatus i EU/EØS

 • Studerende fra ikke-EU-/EØS-lande, som har fået opholdstilladelse i et EU-/EØS-land, men som ikke er statsborgere i et EU-/EØS-land, kan ikke fritages for betaling af studiegebyr.
 • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om tilbagebetaling af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for statsborgerskabet.
 • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land i løbet af et semester, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester, såfremt deres nye statsborgerskab i et EU-/EØS-land er gyldigt efter 1. marts for forårssemestret og efter 1. oktober for efterårssemestret.

Studiegebyr og opholdstilladelse

Betaling af studiegebyr er en forudsætning for,  at styrelsen går i gang med at behandle din ansøgning om studieopholdstilladelse. Når du har gjort det, har styrelsen en sagsbehandlingstid på op til to måneder. Derfor anbefaler vi, at du har betalt dit studiegebyr senest 15. juni, hvis du har studiestart 1. september, og senest 15. november, hvis du har studiestart 1. februar, for at du kan nå at modtage din studieopholdstilladelse inden studiestart.

Yderligere information om studieopholdstilladelse