Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Generelt om adgangskrav

Adgangsgivende uddannelse

For at kunne optages på en kandidatuddannelse skal du have bestået en adgangsgivende uddannelse. Hvad der karakteriserer en adgangsgivende uddannelse og specifikke adgangskrav, kan du orientere dig om på de enkelte uddannelsessider eller i de dertilhørende studieordninger.

Adgangsbegrænsning

Du skal være opmærksom på, at der kan være adgangsbegrænsning på den kandidatuddannelse, du søger ind på. Adgangsbegrænsning betyder, at der er et begrænset antal studiepladser, og at det ikke er sikkert alle kvalificerede ansøgere bliver optaget. For uddannelser med adgangsbegrænsning vil der være defineret specifikke udvælgelseskriterier til prioritering af kvalificerede ansøgere. Hvis der er adgangsbegrænsning, vil det fremgå af de enkelte uddannelsessider.

Supplering af bacheloruddannelsen

Mulighederne for supplering af bacheloruddannelsen er blevet ændret i forbindelse med fremdriftsreformen. Det politiske ønske er, at uddannelserne som udgangspunkt tilrettelægges så behovet for faglig supplering minimeres, uden at det sker på bekostning af det faglige niveau. Supplering vil derfor være en undtagelse fra det normale studieforløb. De nye bekendtgørelser, der definerer mulighederne for supplering, er nu blevet vedtaget. Det er samtidig blevet besluttet, hvordan de nye regler skal udmøntes på Aarhus Universitet.

 • Hvis supplering er tilladt, må (professions)bacheloruddannelsen max. suppleres med 30 ECTS.
 • Supplering på max. 30 ECTS, der er bestået inden eller i samme termin som bacheloruddannelsens afslutning, må tages med i vurdering af ansøgers adgangsgrundlag.
 • Supplering vil være med deltagerbetaling. Undtaget herfra er de tilfælde, hvor ansøger har opnået de krævede kompetencer som beståede dele af ordinær uddannelse.
 • Reglerne om supplering omfatter ikke ansøgere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU), der under alle omstændigheder skal supplere for at opnå kompetencer svarende til en bachelorgrad.

Undtagelsesvis supplering efter (professions)bachelorens afslutning

Supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse, dvs. bestået efter bacheloruddannelsens afslutning, er kun muligt for kandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning. Herunder gælder, at

 • Supplering må kun tages med i vurdering af ansøgers adgangsgrundlag, hvis universitetet forud for suppleringen har givet ansøger en garanti for optagelse på den pågældende kandidatuddannelse.
 • For studerende, som allerede har opnået relevante kompetencer via beståede suppleringskurser eller tidligere beståede dele af ordinær uddannelse, kan der være mulighed for, at disse kurser kan erstatte det påkrævede suppleringsforløb. Kurserne vil i så fald ikke være en del af kandidatuddannelsen, men derimod en del af opfyldelsen af adgangskravene.
 • Supplering må i disse tilfælde maks. have et omfang på 30 ECTS.

Om fremdriftsreformen

Læs om fremdriftsreformen

Engelsk sprogkrav

Alle ikke-retskravsansøgere til engelsksprogede kandidatuddannelser skal dokumentere, at de opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole.

Bemærk, at også dansksprogede uddannelser kan have et Engelsk B-krav.

Dokumentationskravet kan opfyldes på følgende måde:

 • Engelsk B (dansk gymnasieniveau) med et karaktergennemsnit på minimum 3,0 uden oprunding.
 • TOEFL
  Engelsk B – Testresultat på minimum 83 (internet-based test)
  Aarhus Universitet accepterer ikke TOEFL ITP eller paper-based tests.
  Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at registrere AU som testmodtager, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat. 
  Aarhus Universitets TOEFL-kode er 8935.
 • IELTS
  Engelsk B– IELTS Academic testresultat på minimum 6,5 point svarende til C1-niveau. 6,5/B2-niveau accepteres ikke længere.
 • Cambridge English Qualifications
  Engelsk B –  Cambridge English Advanced (med karakteren A, B og C) eller Cambridge English First (med karakteren A) eller mindst 180 point på Cambridge English Scale.
  Når du har modtaget resultatet af din test, skal du både uploade det til din ansøgning og dele det med Aarhus Universitet på https://candidates.cambridgeenglish.org/, så vi kan verificere dit testresultat online.
  For at kunne logge ind på hjemmesiden skal du bruge dit ‘Candidate ID’ og ‘Secret Number’ (kan fås fra testcentret). Vi kan ikke godkende testresultater, der ikke kan verificeres igennem Cambridge-hjemmesiden.
 • En hel, afsluttet engelsksproget gymnasial, bachelor- eller kandidatuddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland. Ansøger skal dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk. Ansøgere med tilsvarende uddannelser fra alle øvrige lande skal aflevere en engelsktest. Det gælder også lande i fx Afrika og Asien, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog.

Desuden gælder følgende: 

 • Både TOEFL- og IELTS-testen udbydes i Danmark. TOEFL udbydes specifikt i Aarhus.
 • Resultatet fra din engelsktest må ikke være ældre end to år på ansøgningstidspunktet. (Dette gælder dog ikke kurser fra dansk gymnasium og tilsvarende).
 • Du skal uploade dit testresultat eller din kvittering for tilmelding til testen til din ansøgning. Se dokumentationstjeklisten.

Ansøgning før du har bestået din engelsktest

Du må gerne ansøge om optagelse, før du har bestået din engelsktest. Her skal du blot sammen med din ansøgning uploade dokumentation for, at du har tilmeldt dig en engelsktest.

Når du har bestået din sprogtest, skal du uploade dit testresultat til din ansøgning. Hvis ikke du kan uploade dit dokument, kan du skrive til ma.admission@au.dk. Så vil vi lukke op for din ansøgning, så du kan uploade dit dokument.

Hvis du i øvrigt er fagligt kvalificeret til optagelse, vil du modtage et betinget optagelsesbrev, hvor betingelsen for endelig indskrivning er, at du dokumenterer et tilfredsstillende testresultat inden for de nævnte frister. Hvis engelskkravet ikke opfyldes inden fristen, bortfalder optagelsestilbuddet, og din indskrivning lukkes igen.

Dansk sprogkrav

Ved optagelse på AU's dansksprogede kandidatuddannelser stilles der altid krav om Dansk A. Det betyder, at ansøgere til disse uddannelser skal dokumentere danskkvalifikationer på gymnasialt Dansk A-niveau eller tilsvarende.

Derudover kan der krav om et eller flere andre sprog på et bestemt niveau. Dette vil i så fald fremgå af den pågældende kandidatuddannelses adgangskrav.

Dansk A kan dokumenteres på følgende vis:

 • Gymnasialt Dansk A-niveau
  Bestået Dansk A fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om Dansk A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, finner, islændinge, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk, norsk eller islandsk på tilsvarende niveau. 
  Finner kan opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået studieprøven i dansk eller ved at dokumentere skandinavisk sprog, som svarer til studieprøven i dansk.
  Se en sammenligning af de nordiske fagniveauer.    
 • Studieprøven i dansk for fremmedsprogede
  Studieprøven i kombination med modersmål på højeste niveau fra den gymnasiale eksamen betragtes som tilsvarende et Dansk A-niveau.
  Studieprøven skal være bestået med mindst karakteren 2 i hver af de fire discipliner. 
  Derudover stiller nogle uddannelser særlige krav til ansøgers opnåede karakterer i Studieprøven. Dette fremgår i så fald af adgangskravene til den enkelte uddannelse.

 • Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve
  Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (fx International Baccalaureate), som tidligere har bestået en fuld dansk Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsprøve og samtidigt dokumenterer bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen (karakteren fra modersmålet bruges).
  Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, såfremt ansøger har taget hele folkeskolens afgangsprøve, og at dansk-delen skal være bestået

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt: LærDansk Sprogcenter.

Retskravsansøgere

Hvad er retskrav?

Bachelordimittenders retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse er pr. 1. januar 2019 forlænget til tre år.

En bestået bacheloruddannelse ved et dansk universitet giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den gennemførte bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen skal gennemføres ved samme universitet. Det fremgår af studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver retskrav.

Hvornår har du retskrav?

Retten til optagelse forudsætter, at du søger optagelse på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Beregningen af de tre år starter ved førstkommende sommeroptag efter, at du har gennemført bacheloruddannelsen, og slutter umiddelbart efter gennemført sommeroptag tre år efter.

Retten til optagelse kan bruges en gang. Du kan trække en indsendt ansøgning om optagelse tilbage, indtil du har accepteret den tilbudte studieplads senest ved acceptfristen 15. juni. Hvis du accepterer den tilbudte studieplads, har du altså brugt dit retskrav. Det gælder også, hvis du fortryder dette inden acceptfristen.

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse før 1. januar 2019, er du ikke omfattet af muligheden for forlænget retskrav. Ved ansøgning til kandidatuddannelsen vil du blive behandlet på linje med andre ansøgere, der ikke har retskrav.

2019 var et overgangsår med særlige frister

I 2019 var det muligt at trække din accept af en tilbudt studieplads på din retskravsuddannelse tilbage til og med 31. juli 2019 og stadig bevare dit retskrav, da reglerne gjaldt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. 

Således kunne studerende, der påbegyndte en kandidatuddannelse i foråret 2019 og havde bestået bacheloruddannelsen efter 1. januar 2019, i stedet vælge at gøre brug af det forlængede retskrav.

Rettidig ansøgning

Det er en forudsætning for bevarelse af retskravet, at du har ansøgt rettidigt om optagelse på den relevante kandidatuddannelse. Se AU's ansøgningsfrister.

Retskrav ved uddannelser med adgangsbegrænsning

Opmærksomhed på retskravet er særligt vigtigt, hvis du ønsker at søge om optagelse på en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning. Som retskravsansøger er du sikret en plads på kandidatuddannelsen, og først når alle retskravsansøgere har fået tilbudt en studieplads, vil øvrige ansøgere blive vurderet i forhold til optagelse.

Øvrige ansøgere kan være ansøgere, som enten ikke har retskrav eller har mistet det. Det kan også være ansøgere med en bacheloruddannelse fra et andet dansk eller et udenlandsk universitet.

Alle ansøgere, der ikke har retskrav, vurderes på lige fod efter de samme udvælgelseskriterier, som vil være beskrevet i kandidatguiden på uddannelsens side om adgangskrav.

Retskrav ved linjer med adgangsbegrænsning

Retskravet gælder for adgang til uddannelsen, men bemærk, at du muligvis ikke har retskrav til de af uddannelsens linjer, som har adgangsbegrænsning. Husk derfor at søge flere prioriteter.

Retskrav i forhold reglen om dobbeltuddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt kun er muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende (eller lavere) niveau 6 år efter afslutning af den første videregående uddannelse.

Du er dog ikke underlagt reglen, hvis du senest den 1. februar 2017 var optaget på en bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet, og du har retskrav til den ansøgte kandidatuddannelse.     

Regler

”Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område” (Kandidatadgangsbekendtgørelsen med senere ændringer). 

Spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte kandidat@au.dk

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse

Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget en ny lov, der begrænser muligheden for dobbeltuddannelse.

Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt kun er muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende (eller lavere) niveau 6 år efter afslutning af den første videregående uddannelse.

Det betyder, at hvis du tidligere har gennemført en dansk, fuldt statsfinansieret kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan påbegynde en ny kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse. Der er dog få undtagelser:

Undtagelser

Der er fri adgang til at søge optagelse på disse otte kandidatuddannelser på regeringens ’positivliste’ over videregående uddannelser, hvor der er et særligt arbejdsmarkedsbehov.

Du kan derfor søge optagelse på disse kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet i 2017 og 2018, uanset hvornår du afsluttede din tidligere uddannelse:

 • Astronomi
 • Byggeri
 • Datalogi
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Nanoscience
 • Revision
 • Statistik
 • Sygepleje

Læs mere om begrænsning af dobbeltuddannelse og se positivlisten på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her

Mulighed for dispensation ved AU

Hvis det er mindre end 6 år siden, at du afsluttede din tidligere kandidatuddannelse, har du mulighed for at søge om dispensation fra reglen.

Vi kan give dig dispensation, såfremt vi vurderer, at du:

 • af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. 
 • har en forældet videregående uddannelse, dvs. hvis uddannelsen er væsentligt ændret eller helt bortfaldet. 
 • senest den 1. februar 2017 var optaget på en bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet, og du har retskrav til den ansøgte kandidatuddannelse. 

Hvordan søger jeg om dispensation?

Du skal udfylde dette skema og uploade det sammen med relevant dokumentation sammen med din ansøgning i ansøgningssystemet under feltet ”Har du bestået eller forventer du at bestå en kandidatuddannelse inden studiestart?” Her sætter du kryds i feltet ”Dispensation”.

Det er vigtigt, at du sørger for at indsamle og indsende relevant dokumentation, for at vi kan have et tilstrækkeligt oplyst grundlag at behandle din ansøgning ud fra.

Nødvendig dokumentation vil i alle tilfælde være dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse.

Derudover skal vi have følgende dokumenter, afhængig af hvad du søger om dispensation på baggrund af:

 1. Dokumentation for tabt erhvervsevne i form af eks. lægeerklæring eller sygejournal.
 2. Dokumentation for, at indholdet i din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller nedlagt, fx i form af udtalelse fra din tidligere uddannelsesinstitution.

Omregning af karakterer

Særligt ved optagelse på kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning kan der være behov for at udregne enten et samlet karaktergennemsnit for bacheloruddannelsen eller for en række særligt udvalgte, relevante fag.

Det fremgår desuden af udvælgelseskriterierne for den pågældende uddannelse, om karaktersnitberegningen foretages på baggrund af de karakterer, som er dokumenteret ved ansøgningsfristen, eller om der afventes afsluttende karakterer fra igangværende uddannelse.

Hvis karakteromregningen baseres på karaktererne fra den afsluttede bacheloruddannelse, og der på bachelorbeviset allerede er anført et karaktergennemsnit, anvendes og omregnes dette karaktergennemsnit direkte. Dette gælder dog ikke danske karaktergennemsnit, som er baseret på 13-skalaen. Her omregnes karaktererne først enkeltvis til 7-trinsskalaen, hvorefter et simpelt karaktergennemsnit beregnes. 

Karakterer fra kurser, der er meriteret ind i bacheloruddannelsen, og som ikke her fremgår med en karakter, medtages ikke i karaktersnitberegningen.

Ved ansøgning om optagelse, hvor der søges på baggrund af kvalifikationer fra ikke-danske universiteter, skal der altid uploades en oversigt over det karaktersystem, som er anvendt i det pågældende land eller på det pågældende udenlandske universitet.

Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala

Ved beregning af karaktergennemsnit for enkeltfag eller hele bacheloruddannelsen omsættes den enkelte karakter fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, før gennemsnittet beregnes.

Der anvendes følgende tabel:

13-skala

7-trinsskala

13

12

11

12

10

10

9

7

8

7

7

4

6

02

5

00

03

00

00

-3

 

Hvis du har karakterer fra begge danske skalaer

Hvis du som ansøger har en kombination af karakterer fra 13-skalaen og fra 7-trinsskalaen, skal dine enkelte karakterer fra 13-skalaen først omsættes til 7-trinsskalaen efter ovenfor nævnte tabel, og derefter bliver der beregnet et simpelt gennemsnit. Situationen kan opstå, hvis du har suppleret med fag eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen.

ECTS-karakterskalaen

På alle nye eksamensbeviser med karakterer efter 7-trinsskalaen bliver der efter hver karakter tilføjet det bogstav fra ECTS-skalaen, der svarer til den pågældende karakter.

ECTS-karakterskalaen er udarbejdet af Europakommissionen og bruges til at konvertere de enkelte europæiske landes karakterer til andre europæiske landes karakterer. Systemet består af 7 karakterer (A til Fx) og har været model for det nye danske 7-trins-karaktersystem.

The Grading Scale
Danish Grade Definition ECTS Grade
12 For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses. A
10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses. B
7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses. C
4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses. D
02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance. E
00 For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance. Fx
-3 For a performance which is unacceptable in all respects. F

 

Omregning af karakterer fra andre lande end Danmark

Ud over den officielle sammenligning mellem ECTS-karakterskalaen og 7-trinsskalaen (se ovenfor) findes der ikke nogen officiel oversigt, der sammenligner konkrete danske og udenlandske karakterer.

Ved vurdering af udenlandske eksamensbeviser ved optagelse på kandidatuddannelser henholder Aarhus Universitet sig til de vejledninger, der findes i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers Landehåndbog, hvor der for visse lande findes vejledende omregningstabeller.

I de tilfælde, hvor der ikke findes en vejledende omregningstabel, foretager Aarhus Universitet en såkaldt lineær omregning baseret på begge karaktersystemers laveste og højeste beståkarakter (i Danmark henholdsvis 2 og 12).

Når den enkelte udenlandske karakter er omregnet til et tal med to decimaler mellem 2 og 12, omregnes dette tal på baggrund af simpel afrunding til en hel karakter på den danske 7-trinsskala. Denne karakter anvendes til en eventuel gennemsnitsberegning af flere karakterer på eksamensbeviset.

Ansøgere med både danske og udenlandske karakterer får omregnet alle deres udenlandske karakterer til den danske 7-trinsskala, før gennemsnittet udregnes.

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.