Aarhus Universitets segl

Adgangskrav

Generelt om adgangskrav

Adgangsgivende uddannelse

For at kunne optages på en kandidatuddannelse skal du have bestået en adgangsgivende uddannelse. Hvad der karakteriserer en adgangsgivende uddannelse og specifikke adgangskrav, kan du orientere dig om på de enkelte uddannelsessider eller i de dertilhørende studieordninger.

Adgangsbegrænsning

Du skal være opmærksom på, at der kan være adgangsbegrænsning på den kandidatuddannelse, du søger ind på. Adgangsbegrænsning betyder, at der er et begrænset antal studiepladser, og at det ikke er sikkert alle kvalificerede ansøgere bliver optaget. For uddannelser med adgangsbegrænsning vil der være defineret specifikke udvælgelseskriterier til prioritering af kvalificerede ansøgere. Hvis der er adgangsbegrænsning, vil det fremgå af de enkelte uddannelsessider.

Supplering, når du skal søge kandidatuddannelse

Hvad er supplering?

Supplering kan hjælpe dig til at opfylde adgangskravene til den kandidatuddannelse, du vil søge optagelse på, hvis du mangler en eller flere specifikke kvalifikationer for at opfylde adgangskravene. Supplering kan for eksempel foregå på et universitet eller en professionshøjskole.

Du kan på de enkelte uddannelsers sider se hvilke uddannelser, der giver direkte adgang til en kandidatuddannelse, og du finder også de specifikke kvalifikationer din bachelor skal indeholde for at kunne give adgang.

Aarhus Universitet kan ikke på forhånd sige, om din bacheloruddannelse indeholder de specifikke kvalifikationer, der er nødvendige for at opfylde adgangskravene på den kandidatuddannelse, du vil søge ind på.
 

Vigtigt at vide, når du skal supplere


Hvis du supplerer efter din bacheloruddannelse

Hvis du supplerer efter du har afsluttet din bacheloruddannelse, kan fagene kun tages i betragtning til kandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning.

Du kan maksimalt supplere op til 30 ECTS
Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, kan vi medtage op til 30 ECTS fra din supplering i vurderingen.

Supplering skal være på bachelorniveau
Din supplering skal være på bachelorniveau. Supplering på kandidatniveau indgår ikke i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Du skal betale for supplering
Du skal selv betale for de supplerende fag, du tager.

Du skal altid supplere, hvis du har en mellemlang videregående uddannelse
Hvis du har en mellemlang videregående uddannelse og vil søge en kandidatuddannelse, skal du altid supplere, så du opnår kompetencer, der svarer til en bachelorgrad.

Kontakt os, hvis du er i tvivl
Hvis du har spørgsmål til supplering, kan du kontakte os på vejledning@au.dk


Hvornår kan du supplere?

Hvis du supplerer til en kandidatuddannelse uden adgangsbegrænsning, kan du supplere før, under og efter afslutningen af din bacheloruddannelse. Hvis du supplerer til en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning, kan du kun supplere før og under din bacheloruddannelse. Du kan se på uddannelsessiden under adgangskrav, om en kandidatuddannelse har adgangsbegrænsning.


Før du har afsluttet din bacheloruddannelse
Hvis du har været i gang med eller har afsluttet mere end én bacheloruddannelse, kan relevante fag på op til 30 ECTS indgå i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene. Det kan de dog kun, hvis du har bestået fagene, før du startede på din adgangsgivende bacheloruddannelse.


Under din bacheloruddannelse
Hvis du tager supplerende fag samtidig med, du går på din bacheloruddannelse, skal du afslutte suppleringen i samme semester, som du afslutter din bacheloruddannelse. Re-eksamensperioden tæller med som samme semester. Det vil sige, at hvis du afslutter din bachelor i juni måned, men skal til eksamen i dine suppleringsfag i august, så gælder det som samme semester.

Hvis der i adgangskravene til den kandidatuddannelse, du vil søge, er nævnt nogle fagområder, som ikke indgår i din bacheloruddannelse, kan du undersøge, hvor og hvordan du kan tage de manglende fag. F.eks. ved at tage dem som valgfag på din bacheloruddannelse, hvis det er muligt, eller som enkeltfag på din egen eller en anden uddannelsesinstitution.


Efter du har afsluttet din bacheloruddannelse
Hvis du supplerer efter du har afsluttet din bacheloruddannelse, kan fagene kun tages i betragtning til kandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning.

Engelsk sprogkrav


Hvis du ikke er retskravsansøger og søger en kandidatuddannelse med krav om Engelsk B, skal du dokumentere, at du opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.

Erasmus Mundus
Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige krav til engelskkvalifikationer for Erasmus Mundus-programmer.

Professionshøjskole eller erhvervsakademi
Hvis du søger fra en professionshøjskole eller et erhvervsakademi, skal du altid dokumentere Engelsk B, også selv om du opfyldte et Engelsk B-krav ved optagelsen.


Sådan opfylder du det engelske sprogkrav


Du opfylder sprogkravet om Engelsk B, hvis du har et af følgende resultater:

Engelsk B på dansk gymnasieniveau
Du skal have bestået Engelsk B på dansk gymnasieniveau.


Hvis du er retskravsansøger
Hvis du er retskravsansøger ved Aarhus Universitet, opfylder du automatisk et eventuelt engelsk sprogkrav.


Hvis du har afsluttet en bacheloruddannelse fra et dansk universitet
Hvis du har afsluttet en dansk- eller engelsksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet, hvor du er optaget fra og med 2008, opfylder du altid Engelsk B-kravet og skal ikke dokumentere dette særskilt.


Dansk IB-, EB- eller Duborg-eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen med et engelskniveau svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole. I Eksamenshåndbogen kan du se, hvordan engelsk fra din adgangsgivende eksamen bliver vurderet i forhold til danske fagniveauer.
Du finder Eksamenshåndbogen her.


Individuelt kompetencebevis (IKV) fra VUC
Du kan dokumentere Engelsk B via et individuelt kompetencebevis fra VUC.


Nordisk adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen med et engelskniveau svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.
Her kan du sammenligne dit nordiske fagniveau med Engelsk B i Danmark.
Sammenligningerne af fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.


Gymnasial-, bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland
Du skal have afsluttet en af ovenstående uddannelser og dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk.
Hvis du søger fra et andet land end de ovenstående, skal du aflevere en engelsktest. Det gælder også lande, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog.


Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abiturzeugnis)
Du har faget engelsk som Leistungsfach (LF)/erhöhtes Anforderungsniveau (eA)/Kernfach (KF)/Profilfach/Profilgebendes Fach (PgF).
Du skal have bestået faget med et karaktergennemsnit på minimum 2,0 på den danske 7-trinsskala.Sådan opfylder du det engelske sprogkrav via sprogtests


TOEFL
Du skal have bestået en TOEFL-test med et testresultat på minimum 83 (internet-based test).

Aarhus Universitet accepterer også TOEFL IBT Special Home Edition test.
Aarhus Universitet accepterer ikke:
•    TOEFL ITP
•    TOEFL ITP Plus for China Solution
•    Paper-based tests
•    Testresultater, der er ældre end 2 år (regnes fra datoen hvor ansøgningssystemet åbner).

Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at registrere Aarhus Universitet som testmodtager, så vi kan validere dit resultat.

Aarhus Universitets TOEFL-kode er: 8935.


IELTS
IELTS Academic testresultat på minimum 6,5.

IELTS testresultat, der er ældre end 2 år, accepteres ikke (regnes fra datoen hvor ansøgningssystemet åbner).

Vi forventer at godkende IELTS Academic Online test, så snart det bliver muligt at tage den.


Cambridge English Qualifications
Cambridge English Advanced (med karakteren A, B eller C) eller Cambridge English First (med karakteren A) svarende til mindst 180 point på Cambridge English Scale.
Vi godkender kun testresultater, der kan verificeres igennem Cambridge.

Når du tilmelder dig testen, skal du:Du kan søge optagelse, før du har bestået din engelsktest


Hvis du søger optagelse, før du har bestået din engelsktest, skal du gøre følgende:
 

 • Vedhæft dokumentation til din ansøgning for, at du er tilmeldt en engelsktest.
 • Vedhæft dit testresultat til din ansøgning, når du har bestået din engelsktest.


Du modtager et betinget optagelsesbrev, hvis du er fagligt kvalificeret til at blive optaget. Du kan først endeligt optages, når du opfylder engelskkravet.
Hvis du ikke opfylder engelskkravet inden fristen, bortfalder dit tilbud om optagelse.


Frister for at vedhæfte dokumentation til din ansøgning
Her finder du fristerne for at vedhæfte dokumentation til din ansøgning


Hvis du ikke kan vedhæfte dit testresultat
Skriv til ma.admission@au.dk. Så åbner vi din ansøgning, så du kan uploade dit resultat.
Vi rykker dig desuden for dit testresultat inden dokumentationsfristen.

Dansk sprogkrav


Du skal dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.


Du kan dokumentere Dansk A i din ansøgning på følgende måder:
 

 • Gymnasialt Dansk A
  Dansk A fra den danske gymnasieskole eller VUC.

   
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om Dansk A opfyldes af nordmænd, svenskere, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau.
  Finner
  og islændinge kan opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået studieprøven i dansk, eller ved at dokumentere skandinavisk sprog, som svarer til studieprøven i dansk.
  Her kan du se kravene til nordiske fagniveauer.

   
 • Studieprøven i dansk for fremmedsprogede
  Hvis du ikke har en dansk gymnasial eksamen, kan du dokumentere Dansk A ved at tage Studieprøven. Samtidig skal du dokumentere undervisning i dit modersmål på højeste niveau i din udenlandske gymnasiale eksamen. Du skal derfor også vedhæfte dit udenlandske eksamensbevis til din ansøgning.
  Du skal bestå Studieprøven med mindst karakteren 2 i hver af de fire discipliner.
  Nogle kandidatuddannelser stiller særlige krav til dine karakterer i Studieprøven. Det vil fremgå af uddannelsens adgangskrav.

  Her finder du yderligere information og kan registrere dig til Studieprøven hos Clavis
   
 • Den danske folkeskoles afgangsprøve og udvidede afgangsprøve
  Du kan dokumentere Dansk A, hvis du er dansk ansøger med udenlandsk gymnasial eksamen (f.eks. International Baccalaureate) og har bestået hele Folkeskolens Afgangsprøve eller Udvidede Afgangsprøve, hvor Dansk også er bestået. Samtidig skal du dokumentere undervisning i dit modersmål på højeste niveau i din udenlandske gymnasiale eksamen. Du skal derfor også vedhæfte dit udenlandske eksamensbevis til din ansøgning.

Retskravsansøgere

Hvad er retskrav?

Bachelordimittenders retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse er pr. 1. januar 2019 forlænget til tre år.

En bestået bacheloruddannelse ved et dansk universitet giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den gennemførte bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen skal gennemføres ved samme universitet. Det fremgår af studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver retskrav.

Hvornår har du retskrav?

Retten til optagelse forudsætter, at du søger optagelse på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Beregningen af de tre år starter ved førstkommende sommeroptag efter, at du har gennemført bacheloruddannelsen, og slutter umiddelbart efter gennemført sommeroptag tre år efter. Dette betyder eksempelvis, at:

 • hvis du gennemførte din bacheloruddannelse i juni 2020, vil du kunne bruge dit retskrav t.o.m. sommeroptaget 2023.
 • hvis du gennemførte din bacheloruddannelse i december 2020, vil du kunne bruge dit retskrav t.o.m. sommeroptaget 2024.
 • hvis du gennemfører din bacheloruddannelse i juni 2021, vil du kunne bruge dit retskrav t.o.m. sommeroptaget 2024.
 • hvis du gennemfører din bacheloruddannelse i august/september 2021, vil du ligeledes kunne bruge dit retskrav t.o.m. sommeroptaget 2024.

Retten til optagelse kan bruges en gang. Du kan dog trække en indsendt ansøgning om optagelse tilbage eller ændre dit svar fra ja tak til nej tak til din tilbudte studieplads inden acceptfristen 15. juni (sommeroptag) eller 15. december (vinteroptag). Hvis du har søgt om optagelse i 2. runde og har fået en uges acceptfrist, kan du ændre dit svar fra ja tak til nej tak til din tilbudte studieplads inden for denne uge og dermed beholde dit retskrav.

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse før 1. januar 2019, er du ikke omfattet af muligheden for forlænget retskrav. Ved ansøgning til kandidatuddannelsen vil du blive behandlet på linje med andre ansøgere, der ikke har retskrav.

2019 var et overgangsår med særlige frister

I 2019 var det muligt at trække din accept af en tilbudt studieplads på din retskravsuddannelse tilbage til og med 31. juli 2019 og stadig bevare dit retskrav, da reglerne gjaldt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. 

Således kunne studerende, der påbegyndte en kandidatuddannelse i foråret 2019 og havde bestået bacheloruddannelsen efter 1. januar 2019, i stedet vælge at gøre brug af det forlængede retskrav.

Rettidig ansøgning

Det er en forudsætning for bevarelse af retskravet, at du har ansøgt rettidigt om optagelse på den relevante kandidatuddannelse. Se AU's ansøgningsfrister.

Retskrav ved uddannelser med adgangsbegrænsning

Opmærksomhed på retskravet er særligt vigtigt, hvis du ønsker at søge om optagelse på en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning. Som retskravsansøger er du sikret en plads på kandidatuddannelsen, og først når alle retskravsansøgere har fået tilbudt en studieplads, vil øvrige ansøgere blive vurderet i forhold til optagelse.

Øvrige ansøgere kan være ansøgere, som enten ikke har retskrav eller har mistet det. Det kan også være ansøgere med en bacheloruddannelse fra et andet dansk eller et udenlandsk universitet.

Alle ansøgere, der ikke har retskrav, vurderes på lige fod efter de samme udvælgelseskriterier, som vil være beskrevet i kandidatguiden på uddannelsens side om adgangskrav.

Retskrav ved linjer med adgangsbegrænsning

Retskrav gælder også for adgangsbegrænsede uddannelser med linjer. Med et retskrav er du således også garanteret en studieplads på den ønskede linje på din retskravsuddannelse.

Retskrav i forhold til kandidatreglen 

Vær opmærksom på, at kandidatreglen trumfer reglerne om retskrav. Det betyder, at du mister dit retskrav, hvis du vælger at afslutte en anden kandidatuddannelse end din retskravsuddannelse i den udvidede retskravsperiode.

Regler

Bekendtgørelse af 26. februar 2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (Adgangsbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte kandidat@au.dk

Kandidatreglen

I forbindelse med afskaffelsen af uddannelsesloftet er den såkaldte kandidatregel blevet genindført fra 1. marts 2020 med virkning fra sommeroptagelsen 2020.

Reglerne indebærer, at du kommer bagest i køen, hvis du har gennemført en uddannelse svarende til en dansk kandidatuddannelse i niveau og omfang, og dermed kun kan optages, hvis der er ledige pladser på den søgte kandidatuddannelse, når alle øvrige kvalificerede ansøgere uden en forudgående bestået kandidatuddannelse er blevet optaget.

Reglerne gælder, uanset i hvilket land din kandidatuddannelse er gennemført. Reglerne indeholder ikke nogen overgangsordninger.

Mulighed for dispensation

Universitetet kan dispensere fra reglen.

Dispensation kan gives, hvis det vurderes, at der foreligger usædvanlige forhold, fx alvorlig sygdom, som forhindrer dig i at benytte din færdiggjorte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed eller et generelt ønske om ændret karrierevalg kan ikke give dispensation.

En imødekommelse vil give dig mulighed for at blive vurderet til en eller flere kandidatuddannelser på lige fod med øvrige ansøgere, såfremt du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Afgørelse om dispensation sker altid efter en konkret, individuel vurdering. I praksis vil universitetet sjældent kunne dispensere fra kandidatreglen.

Dokumentation

Du skal anvende dette skema og uploade det sammen med relevant dokumentation sammen med din ansøgning om optagelse i ansøgningssystemet.

Det er vigtigt, at du indsamler og uploader relevant dokumentation, så din ansøgning er tilstrækkeligt belyst, før vi træffer en afgørelse.

Krav til dokumentation:

 1. Dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
 2. Dokumentation for usædvanlige forhold og tabt erhvervsevne, fx lægeerklæring eller sygejournal.

Omregning af karakterer

Særligt ved optagelse på kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning kan der være behov for at udregne enten et samlet karaktergennemsnit for bacheloruddannelsen eller for en række særligt udvalgte, relevante fag.

Det fremgår desuden af udvælgelseskriterierne for den pågældende uddannelse, om karaktersnitberegningen foretages på baggrund af de karakterer, som er dokumenteret ved ansøgningsfristen, eller om der afventes afsluttende karakterer fra igangværende uddannelse.

Hvis karakteromregningen baseres på karaktererne fra den afsluttede bacheloruddannelse, og der på bachelorbeviset allerede er anført et karaktergennemsnit, anvendes og omregnes dette karaktergennemsnit direkte. Dette gælder dog ikke danske karaktergennemsnit, som er baseret på 13-skalaen. Her omregnes karaktererne først enkeltvis til 7-trinsskalaen, hvorefter et simpelt karaktergennemsnit beregnes. 

Karakterer fra kurser, der er meriteret ind i bacheloruddannelsen, og som ikke her fremgår med en karakter, medtages ikke i karaktersnitberegningen.

Ved ansøgning om optagelse, hvor der søges på baggrund af kvalifikationer fra ikke-danske universiteter, skal der altid uploades en oversigt over det karaktersystem, som er anvendt i det pågældende land eller på det pågældende udenlandske universitet.

Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala

Ved beregning af karaktergennemsnit for enkeltfag eller hele bacheloruddannelsen omsættes den enkelte karakter fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, før gennemsnittet beregnes.

Der anvendes følgende tabel:

13-skala

7-trinsskala

13

12

11

12

10

10

9

7

8

7

7

4

6

02

5

00

03

00

00

-3

 

Hvis du har karakterer fra begge danske skalaer

Hvis du som ansøger har en kombination af karakterer fra 13-skalaen og fra 7-trinsskalaen, skal dine enkelte karakterer fra 13-skalaen først omsættes til 7-trinsskalaen efter ovenfor nævnte tabel, og derefter bliver der beregnet et simpelt gennemsnit. Situationen kan opstå, hvis du har suppleret med fag eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen.

ECTS-karakterskalaen

På alle nye eksamensbeviser med karakterer efter 7-trinsskalaen bliver der efter hver karakter tilføjet det bogstav fra ECTS-skalaen, der svarer til den pågældende karakter.

ECTS-karakterskalaen er udarbejdet af Europakommissionen og bruges til at konvertere de enkelte europæiske landes karakterer til andre europæiske landes karakterer. Systemet består af 7 karakterer (A til Fx) og har været model for det nye danske 7-trins-karaktersystem.

The Grading Scale
Danish Grade Definition ECTS Grade
12 For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses. A
10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses. B
7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses. C
4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses. D
02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance. E
00 For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance. Fx
-3 For a performance which is unacceptable in all respects. F

 

Omregning af karakterer fra andre lande end Danmark

Ud over den officielle sammenligning mellem ECTS-karakterskalaen og 7-trinsskalaen (se ovenfor) findes der ikke nogen officiel oversigt, der sammenligner konkrete danske og udenlandske karakterer.

Ved vurdering af udenlandske eksamensbeviser ved optagelse på kandidatuddannelser henholder Aarhus Universitet sig til de vejledninger, der findes i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers Landehåndbog, hvor der for visse lande findes vejledende omregningstabeller.

I de tilfælde, hvor der ikke findes en vejledende omregningstabel, foretager Aarhus Universitet en såkaldt lineær omregning baseret på begge karaktersystemers laveste og højeste beståkarakter (i Danmark henholdsvis 2 og 12).

Når den enkelte udenlandske karakter er omregnet til et tal med to decimaler mellem 2 og 12, omregnes dette tal på baggrund af simpel afrunding til en hel karakter på den danske 7-trinsskala. Denne karakter anvendes til en eventuel gennemsnitsberegning af flere karakterer på eksamensbeviset. Hvis der allerede er beregnet et karaktergennemsnit for bacheloruddannelsen, omregnes dette lineært til et gennemsnit på den danske 7-trinsskala.

Ansøgere med både danske og udenlandske karakterer får omregnet alle deres udenlandske karakterer til den danske 7-trinsskala, før gennemsnittet udregnes.

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.