Adgangskrav

Generelt om adgangskrav

Adgangsgivende uddannelse

For at kunne optages på en kandidatuddannelse skal du have bestået en adgangsgivende uddannelse. Hvad der karakteriserer en adgangsgivende uddannelse og specifikke adgangskrav, kan du orientere dig om på de enkelte uddannelsessider eller i de dertilhørende studieordninger.

Adgangsbegrænsning

Du skal være opmærksom på, at der kan være adgangsbegrænsning på den kandidatuddannelse, du søger ind på. Adgangsbegrænsning betyder, at der er et begrænset antal studiepladser, og at det ikke er sikkert alle kvalificerede ansøgere bliver optaget. For uddannelser med adgangsbegrænsning vil der være defineret specifikke udvælgelseskriterier til prioritering af kvalificerede ansøgere. Hvis der er adgangsbegrænsning, vil det fremgå af de enkelte uddannelsessider.

Supplering af bacheloruddannelsen

Mulighederne for supplering af bacheloruddannelsen er blevet ændret i forbindelse med fremdriftsreformen. Det politiske ønske er, at uddannelserne som udgangspunkt tilrettelægges så behovet for faglig supplering minimeres, uden at det sker på bekostning af det faglige niveau. Supplering vil derfor være en undtagelse fra det normale studieforløb. De nye bekendtgørelser, der definerer mulighederne for supplering, er nu blevet vedtaget. Det er samtidig blevet besluttet, hvordan de nye regler skal udmøntes på Aarhus Universitet.

 • Hvis supplering er tilladt, må (professions)bacheloruddannelsen max. suppleres med 30 ECTS.
 • Supplering på max. 30 ECTS, der er bestået inden eller i samme termin som bacheloruddannelsens afslutning, må tages med i vurdering af ansøgers adgangsgrundlag.
 • Supplering vil være med deltagerbetaling. Undtaget herfra er de tilfælde, hvor ansøger har opnået de krævede kompetencer som beståede dele af ordinær uddannelse.
 • Reglerne om supplering omfatter ikke ansøgere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU), der under alle omstændigheder skal supplere for at opnå kompetencer svarende til en bachelorgrad.

Undtagelsesvis supplering efter (professions)bachelorens afslutning

Supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse, dvs. bestået efter bacheloruddannelsens afslutning, er kun muligt for kandidatuddannelser uden adgangsbegrænsning. Herunder gælder, at

 • Supplering må kun tages med i vurdering af ansøgers adgangsgrundlag, hvis universitetet forud for suppleringen har givet ansøger en garanti for optagelse på den pågældende kandidatuddannelse.
 • For studerende, som allerede har opnået relevante kompetencer via beståede suppleringskurser eller tidligere beståede dele af ordinær uddannelse, kan der være mulighed for, at disse kurser kan erstatte det påkrævede suppleringsforløb. Kurserne vil i så fald ikke være en del af kandidatuddannelsen, men derimod en del af opfyldelsen af adgangskravene.
 • Supplering må i disse tilfælde maks. have et omfang på 30 ECTS.

Om fremdriftsreformen

Læs om fremdriftsreformen

Engelsk sprogkrav

Alle ansøgere til engelsksprogede kandidatuddannelser skal dokumentere, at de opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.

Bemærk, at også dansksprogede uddannelser kan have et Engelsk B-krav.

Dokumentationskravet kan opfyldes på følgende måde:

 • Engelsk B (dansk gymnasieniveau)
 • TOEFL
  Engelsk B – Testresultat på minimum 560 (paper-based) eller 83 (internet-based)
  Kun paper-based test med en “total score” accepteres. Fra sommeroptaget 2019 accepterer AU ikke længere paper-based tests.
  Aarhus Universitet accepterer ikke en TOEFL ITP test. 
  Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at registrere AU som testmodtager, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat.  Aarhus Universitets TOEFL-kode er 8935.  
 • IELTS:
  Engelsk B – IELTS Academic testresultat på minimum 6,5 point
  Fra sommeroptaget 2020 skal IELTS 6,5 ækvivalere C1-niveau på testresultatet. 6,5/B2-niveau accepteres ikke længere.
 • Cambridge ESOL eksaminer
  Engelsk B –  Cambridge English Advanced (med karakteren A, B og C) eller Cambridge English First (med karakteren A) eller mindst 180 point på Cambridge English Scale.
  Ansøgeren skal uploade “Confirmation of Entry”, som angiver “candidate ID number” og “candidate secret number”, som ikke står anført på selve testen.
 • CEFR valideret engelsk sprogprøve
  Engelsk B C1 level
  Fra sommeroptaget 2019 accepteres C1-niveau ikke som selvstændig dokumentation. Vi henviser til de øvrige testmuligheder.

Desuden gælder følgende: 

 • Resultatet fra din engelsktest må ikke være ældre end to år på ansøgningstidspunktet. (Dette gælder dog ikke kurser fra dansk gymnasium og tilsvarende).
 • Du skal uploade dit testresultat eller din kvittering for tilmelding til testen til din ansøgning. Se dokumentationstjeklisten.
 • Hvis du modtager dit testresultat efter ansøgningsfristen, skal du uploade dit resultat til ansøgning inden dokumentationsfristen (du kan læse mere om frister her.) 

Både TOEFL- og IELTS-testen udbydes i Danmark. TOEFL udbydes specifikt i Aarhus. 

Desuden anerkendes følgende:

 • En hel, afsluttet engelsksproget gymnasial uddannelse, bachelor- eller kandidatuddannelse fra USA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland. Ansøgere med en engelsksproget bacheloruddannelse fra alle øvrige lande (inklusive afrikanske og asiatiske lande, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog) skal aflevere en engelsktest. Ansøger skal dokumentere, at undervisningen er foregået på engelsk.
 • En hel afsluttet dansk- eller engelsksproget (professions)bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution, hvor Engelsk B var et adgangskrav på ansøgningstidspunktet.
 • Dansk/nordisk/Duborg/International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)/European Baccalaureate (fra ”Schola Europaea”) adgangsgivende eksamen med Engelsk B-niveau i Danmark ifølge Styrelsen for International Uddannelse).
  Se en sammenligning af de nordiske fagniveauerBemærk: Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.
 • Der er særlige dokumentationskrav til engelsk for Erasmus Mundus-programmer. 

Ansøgning før du har bestået din engelsktest

Du må gerne ansøge om optagelse, før du har bestået din engelsktest eller afsluttet den igangværende uddannelse, som ifølge det ovennævnte kan godkendes. Her skal du blot sammen med din ansøgning uploade dokumentation for, at du har tilmeldt dig en engelsktest.

Når du har bestået din sprogtest, skal du uploade dit testresultat til din ansøgning. Hvis ikke du kan uploade dit dokument, kan du skrive til ma.admission@au.dk. Så vil vi lukke op for din ansøgning, så du kan uploade dit dokument.

Hvis du i øvrigt er fagligt kvalificeret til optagelse, vil du modtage et betinget optagelsesbrev, hvor betingelsen for endelig indskrivning er, at du dokumenterer et tilfredsstillende testresultat inden for de nævnte frister. Hvis engelskkravet ikke opfyldes inden fristen, bortfalder optagelsestilbuddet.

Dansk sprogkrav

Ved optagelse på AU's dansksprogede kandidatuddannelser stilles der altid krav om Dansk A. Det betyder, at ansøgere til disse uddannelser skal dokumentere danskkvalifikationer på gymnasialt Dansk A-niveau eller tilsvarende.

Derudover kan der krav om et eller flere andre sprog på et bestemt niveau. Dette vil i så fald fremgå af den pågældende kandidatuddannelses adgangskrav.

Dansk A kan dokumenteres på følgende vis:

 • Gymnasialt Dansk A-niveau
  Bestået Dansk A fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om Dansk A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau. 
  Islændinge og finner kan desuden opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået finsk eller islandsk på tilsvarende niveau eller studieprøven i dansk eller dokumentere skandinavisk sprog, som svarer til studieprøven i dansk.
  Se en sammenligning af de nordiske fagniveauer.
 • Studieprøven i dansk for fremmedsprogede
  Studieprøven i kombination med modersmål på højeste niveau fra den gymnasiale eksamen betragtes som tilsvarende et Dansk A-niveau.
  Studieprøven skal være bestået med mindst karakteren 2 i hver af de fire discipliner. 
  Derudover stiller nogle uddannelser særlige krav til ansøgers opnåede karakterer i Studieprøven. Dette fremgår i så fald af adgangskravene til den enkelte uddannelse.

 • Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve
  Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (fx International Baccalaureate), som tidligere har bestået en fuld dansk Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsprøve og samtidigt dokumenterer bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen (karakteren fra modersmålet bruges).
  Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, såfremt ansøger har taget hele folkeskolens afgangsprøve, og at dansk-delen skal være bestået

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt: LærDansk Sprogcenter.

Retskravsansøgere

Hvad er retskrav?

Hvad er retskrav? Ifølge Kandidatadgangsbekendtgørelsens § 10 giver en bestået bacheloruddannelse ved et dansk universitet ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, ved samme universitet "i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse". Hermed menes den førstkommende ordinære studiestart på kandidatuddannelsen efter afslutningen af bacheloruddannelsen. Undtaget hertil er dog de dimensionerede kandidatuddannelser på Arts og ST, der udbydes til både vinter- og sommerstart. Her kan du som ansøger – hvis du bliver færdig i løbet af efterårssemestret – frit vælge, om du vil benytte retskravet til den førstkommende vinterstart eller vente til den førstkommende sommerstart. Uanset hvornår du ønsker at benytte retskravet, skal du huske at søge rettidigt.

Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse (dvs. retskrav), samt hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen.

Rettidig ansøgning

Det er en forudsætning for bevarelse af retskravet på Aarhus Universitet, at ansøgeren har ansøgt rettidigt om optagelse på den relevante kandidatuddannelse. Se AU's ansøgningsfrister.

Retskrav ved uddannelser med adgangsbegrænsning

Opmærksomhed på retskravet er særligt vigtigt for bachelorstuderende, der ønsker at søge om optagelse på en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning. Retskravsansøgere er sikret en plads på kandidatuddannelsen, og først når alle retskravsansøgere har fået tilbudt en studieplads, vil øvrige ansøgere blive vurderet i forhold til optagelse.

Øvrige ansøgere kan være ansøgere, som søger optagelse på kandidatuddannelsen med påbegyndelse ét eller flere semestre efter afslutning af bacheloruddannelsen (dvs. ikke i umiddelbar forlængelse af denne). Det kan også være ansøgere med en bacheloruddannelse fra et andet dansk universitet eller ansøgere fra et udenlandsk universitet.

Alle ikke-retskravsansøgere vurderes på lige fod efter de samme udvælgelseskriterier, som vil være beskrevet i studieguiden på uddannelsens side om adgangskrav.

Retskrav ved linjer med adgangsbegrænsning

Retskravet gælder for adgang til uddannelsen, men bemærk, at du muligvis ikke har retskrav til de af uddannelsens linjer, som har adgangsbegrænsning. Husk derfor at søge flere prioriteter.

Retskrav i forhold til kandidatreglen

Ansøgere, der allerede tidligere har afsluttet en kandidatuddannelse, har ikke retskrav og kan kun optages på en kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser, jf. kandidatreglen

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse

Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget en ny lov, der begrænser muligheden for dobbeltuddannelse.

Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt kun er muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende (eller lavere) niveau 6 år efter afslutning af den første videregående uddannelse.

Det betyder, at hvis du tidligere har gennemført en dansk, fuldt statsfinansieret kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan påbegynde en ny kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse. Der er dog få undtagelser:

Undtagelser

Der er fri adgang til at søge optagelse på disse otte kandidatuddannelser på regeringens ’positivliste’ over videregående uddannelser, hvor der er et særligt arbejdsmarkedsbehov.

Du kan derfor søge optagelse på disse kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet i 2017 og 2018, uanset hvornår du afsluttede din tidligere uddannelse:

 • Astronomi
 • Byggeri
 • Datalogi
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Nanoscience
 • Revision
 • Statistik
 • Sygepleje

Læs mere om begrænsning af dobbeltuddannelse og se positivlisten på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her

Mulighed for dispensation ved AU

Hvis det er mindre end 6 år siden, at du afsluttede din tidligere kandidatuddannelse, har du mulighed for at søge om dispensation fra reglen.

Vi kan give dig dispensation, såfremt vi vurderer, at du:

 • af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. 
 • har en forældet videregående uddannelse, dvs. hvis uddannelsen er væsentligt ændret eller helt bortfaldet. 
 • senest den 1. februar 2017 var optaget på en bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet, og du har retskrav til den ansøgte kandidatuddannelse. 

Hvordan søger jeg om dispensation?

Du skal udfylde dette skema og uploade det sammen med relevant dokumentation sammen med din ansøgning i ansøgningssystemet under feltet ”Har du bestået eller forventer du at bestå en kandidatuddannelse inden studiestart?” Her sætter du kryds i feltet ”Dispensation”.

Det er vigtigt, at du sørger for at indsamle og indsende relevant dokumentation, for at vi kan have et tilstrækkeligt oplyst grundlag at behandle din ansøgning ud fra.

Nødvendig dokumentation vil i alle tilfælde være dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse.

Derudover skal vi have følgende dokumenter, afhængig af hvad du søger om dispensation på baggrund af:

 1. Dokumentation for tabt erhvervsevne i form af eks. lægeerklæring eller sygejournal.
 2. Dokumentation for, at indholdet i din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller nedlagt, fx i form af udtalelse fra din tidligere uddannelsesinstitution.

Omregning af karakterer

Særligt ved optagelse på kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning kan der være behov for at udregne enten et samlet karaktergennemsnit for bacheloruddannelsen eller for en række særligt udvalgte, relevante fag.

Det fremgår desuden af udvælgelseskriterierne for den pågældende uddannelse, om karaktersnitberegningen foretages på baggrund af de karakterer, som er dokumenteret ved ansøgningsfristen, eller om der afventes afsluttende karakterer fra igangværende uddannelse.

Hvis karakteromregningen baseres på karaktererne fra den afsluttede bacheloruddannelse, og der på bachelorbeviset allerede er anført et karaktergennemsnit, anvendes og omregnes dette karaktergennemsnit direkte. Dette gælder dog ikke danske karaktergennemsnit, som er baseret på 13-skalaen. Her omregnes karaktererne først enkeltvis til 7-trinsskalaen, hvorefter et simpelt karaktergennemsnit beregnes. 

Karakterer fra kurser, der er meriteret ind i bacheloruddannelsen, og som ikke her fremgår med en karakter, medtages ikke i karaktersnitberegningen.

Ved ansøgning om optagelse, hvor der søges på baggrund af kvalifikationer fra ikke-danske universiteter, skal der altid uploades en oversigt over det karaktersystem, som er anvendt i det pågældende land eller på det pågældende udenlandske universitet.

Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala

Ved beregning af karaktergennemsnit for enkeltfag eller hele bacheloruddannelsen omsættes den enkelte karakter fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, før gennemsnittet beregnes.

Der anvendes følgende tabel:

13-skala

7-trinsskala

13

12

11

12

10

10

9

7

8

7

7

4

6

02

5

00

03

00

00

-3

 

Hvis du har karakterer fra begge danske skalaer

Hvis du som ansøger har en kombination af karakterer fra 13-skalaen og fra 7-trinsskalaen, skal dine enkelte karakterer fra 13-skalaen først omsættes til 7-trinsskalaen efter ovenfor nævnte tabel, og derefter bliver der beregnet et simpelt gennemsnit. Situationen kan opstå, hvis du har suppleret med fag eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen.

ECTS-karakterskalaen

På alle nye eksamensbeviser med karakterer efter 7-trinsskalaen bliver der efter hver karakter tilføjet det bogstav fra ECTS-skalaen, der svarer til den pågældende karakter.

ECTS-karakterskalaen er udarbejdet af Europakommissionen og bruges til at konvertere de enkelte europæiske landes karakterer til andre europæiske landes karakterer. Systemet består af 7 karakterer (A til Fx) og har været model for det nye danske 7-trins-karaktersystem.

The Grading Scale
Danish Grade Definition ECTS Grade
12 For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses. A
10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses. B
7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses. C
4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses. D
02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance. E
00 For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance. Fx
-3 For a performance which is unacceptable in all respects. F

 

Omregning af karakterer fra andre lande end Danmark

Ud over den officielle sammenligning mellem ECTS-karakterskalaen og 7-trinsskalaen (se ovenfor) findes der ikke nogen officiel oversigt, der sammenligner konkrete danske og udenlandske karakterer.

Ved vurdering af udenlandske eksamensbeviser ved optagelse på kandidatuddannelser henholder Aarhus Universitet sig til de vejledninger, der findes i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående UddannelsersLandehåndbog, hvor der for visse lande findes vejledende omregningstabeller.

I de tilfælde, hvor der ikke findes en vejledende omregningstabel, foretager Aarhus Universitet en såkaldt lineær omregning baseret på begge karaktersystemers laveste og højeste beståkarakter (i Danmark henholdsvis 2 og 12).

Når den enkelte udenlandske karakter er omregnet til et tal med to decimaler mellem 2 og 12, omregnes dette tal på baggrund af simpel afrunding til en hel karakter på den danske 7-trinsskala. Denne karakter anvendes til en eventuel gennemsnitsberegning af flere karakterer på eksamensbeviset.

Ansøgere med både danske og udenlandske karakterer får omregnet alle deres udenlandske karakterer til den danske 7-trinsskala, før gennemsnittet udregnes.

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.