Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » Optagelse på AU » Adgangskrav

Adgangskrav

ADGANGSKRAV

Adgangsgivende uddannelse

For at kunne optages på en kandidatuddannelse skal du have bestået en adgangsgivende uddannelse. Hvad der karakteriserer en adgangsgivende uddannelse og specifikke adgangskrav, kan du orientere dig om på de enkelte uddannelsessider eller i de dertilhørende studieordninger.

Adgangsbegrænsning

Du skal være opmærksom på, at der kan være adgangsbegrænsning på den kandidatuddannelse, du søger ind på. Adgangsbegrænsning betyder, at der er et begrænset antal studiepladser, og at det ikke er sikkert alle kvalificerede ansøgere bliver optaget. For uddannelser med adgangsbegrænsning vil der være defineret specifikke udvælgelseskriterier til prioritering af kvalificerede ansøgere. Hvis der er adgangsbegrænsning, vil det fremgå af de enkelte uddannelsessider.

Supplering af bacheloruddannelsen

Der er vedtaget en overgangsordning for supplering, sådan at ansøgere fortsat kan supplere med henblik på at kvalificere sig til en kandidatuddannelse. Overgangsordningen gælder til og med sommeroptaget 2016.

Det betyder fra og med vinteroptaget 2016/2017, at alle kvalifikationer, som ansøger vurderes på i forhold til opfyldelse af adgangskrav til den søgte kandidatuddannelse, skal være indeholdt i den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Suppleringskurser, som tages med henblik at opfylde adgangskravene, men som ikke indgår i selve bacheloruddannelsen eller professionsbacheloruddannelsen, kan således ikke medtages i den faglige bedømmelse fra og med vinteroptaget 2016/2017.

Ansøgere med en mellemlang videregående uddannelse kan fortsat supplere.

Engelsk sprogkrav

Alle ansøgere til engelsksprogede kandidatuddannelser skal som minimum dokumentere, at de opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B i den danske gymnasieskole.

Bemærk, at også dansksprogede uddannelser kan have et Engelsk B-krav.

Dokumentationskravet kan opfyldes på følgende måde:

 • TOEFL testresultat på minimum 560 (paper-based - PBT) eller 83 (internet-based - IBT)
  Aarhus Universitets TOEFL-kode er 8935 (vælg "Other apartment not listed" ved tilmelding)
  AU Hernings TOEFL-kode er 8607 (vælg "Other apartment not listed" ved tilmelding)
 • IELTS (academic test) testresultat på minimum 6.5 point
 • Cambridge ESOL-eksaminer
  Certificate of Proficiency (CPE)
  Certificate in Advanced English (CAE)
  First Certificate (FCE) med karakteren A
 • CEFR-valideret engelsk sprogprøve bestået på C1-niveau og C2-niveau

Resultatet fra din engelsktest må ikke være ældre end to år på ansøgningstidspunktet. Når du tilmelder dig en IELTS- eller TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at sende dit testresultat til AU, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat.

Både TOEFL- og IELTS-testen udbydes i Danmark. TOEFL udbydes specifikt i Aarhus. 

Desuden anerkendes følgende:

 • En afsluttet engelsksproget gymnasial uddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse fraUSA, Canada, Australien, New Zealand, Storbritannien og Irland. Ansøgere med en engelsksproget bacheloruddannelse fra alle øvrige lande (inklusive afrikanske og asiatiske lande, hvor engelsk er landets officielle undervisningssprog) skal aflevere en engelsktest.
 • En afsluttet dansk- eller engelsksproget bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse fra et dansk universitet, hvor Engelsk B var et adgangskrav på ansøgningstidspunktet.
 • Dansk/nordisk/Duborg/International Baccalaureate (fra IB diploma programmet)/European Baccalaureate (fra ”Schola Europaea”) adgangsgivende eksamen med Engelsk B-niveau i Danmark ifølge Styrelsen for International Uddannelse).
  Se en sammenligning af de nordiske fagniveauer.
 • Der er særlige dokumentationskrav til engelsk for Erasmus Mundus-programmer. 

Ansøgning før du har bestået din engelsktest

Du må gerne ansøge om optagelse, før du har bestået din engelsktest eller afsluttet en igangværende uddannelse, som ifølge det ovennævnte kan godkendes. Her skal du blot sammen med din ansøgning uploade dokumentation for, at du har tilmeldt dig en engelsktest.

Når du har bestået din sprogtest, skal du uploade dit testresultat til din ansøgning. Hvis ikke du kan uploade dit dokument, kan du skrive til ma.admission@au.dk. Så vil vi lukke op for din ansøgning, så du kan uploade dit dokument.

Hvis du i øvrigt er fagligt kvalificeret til optagelse, vil du modtage et betinget optagelsesbrev, hvor betingelsen for endelig indskrivning er, at du dokumenterer et tilfredsstillende testresultat inden for de nævnte frister. Hvis engelskkravet ikke opfyldes inden fristen, bortfalder optagelsestilbuddet.

Dansk sprogkrav

Ved optagelse på AU's dansksprogede kandidatuddannelser stilles der altid krav om Dansk A. Det betyder, at ansøgere til disse uddannelser skal dokumentere danskkvalifikationer på gymnasialt Dansk A-niveau eller tilsvarende.

Derudover kan der krav om et eller flere andre sprog på et bestemt niveau. Dette vil i så fald fremgå af den pågældende kandidatuddannelses adgangskrav.

Dansk A kan dokumenteres på følgende vis:

 • Gymnasialt Dansk A-niveau
  Bestået Dansk A fra den danske adgangsgivende eksamen eller fra VUC
 • Nordiske adgangsgivende eksaminer
  Kravet om Dansk A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå dansk, svensk eller norsk på tilsvarende niveau. 
  Islændinge og finner kan desuden opfylde kravet om Dansk A ved at have bestået finsk eller islandsk på tilsvarende niveau eller studieprøven i dansk eller dokumentere skandinavisk sprog, som svarer til studieprøven i dansk.
  Se en sammenligning af de nordiske fagniveauer.
 • Studieprøven i dansk for fremmedsprogede
  Studieprøven i kombination med modersmål på højeste niveau fra den gymnasiale eksamen betragtes som tilsvarende et Dansk A-niveau.
  Studieprøven skal være bestået med mindst karakteren 2 i hver af de fire discipliner. 
  Ansøgere til medicin eller odontologi skal have bestået Studieprøven med mindst karakteren 7 i hver af de fire discipliner. 
  Ansøgere til fransk og spansk skal have bestået den skriftlige del af Studieprøven med mindst karakteren 7 (de øvrige discipliner med mindst karakteren 2).
 • Ansøgere med den danske folkeskoles afgangsprøve
  Danske ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag (fx International Baccalaureate), som tidligere har bestået en fuld dansk Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, kan få dispensation fra kravet om dansk på A-niveau, såfremt de indsender dokumentation for deres afgangsprøve og samtidigt dokumenterer bestået modersmål fra deres gymnasiale eksamen (karakteren fra modersmålet bruges).
  Bemærk, at Aarhus Universitet kun dispenserer, såfremt ansøger har taget hele folkeskolens afgangsprøve, og at dansk-delen skal være bestået

For yderligere information og registrering til Studieprøven kontakt:

LærDansk Sprogcenter 
Paludan Müllers Vej 82
DK-8200 Aarhus N

Tel.: +45 8732 5400

E-mail: aarhus@laerdansk.dk

Retskravsansøgere

Hvad er retskrav?

Ifølge Kandidatadgangsbekendtgørelsens § 10 giver en bestået bacheloruddannelse ved et dansk universitet ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, ved samme universitet "i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse". Hermed menes den førstkommende ordinære studiestart på kandidatuddannelsen efter afslutningen af bacheloruddannelsen.

Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse (dvs. retskrav), samt hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen.

Rettidig ansøgning

Det er en forudsætning for bevarelse af retskravet på Aarhus Universitet, at ansøgeren har ansøgt rettidigt om optagelse på den relevante kandidatuddannelse. Se AU's ansøgningsfrister.

Retskrav ved uddannelser med adgangsbegrænsning

Opmærksomhed på retskravet er særligt vigtigt for bachelorstuderende, der ønsker at søge om optagelse på en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning. Retskravsansøgere er sikret en plads på kandidatuddannelsen, og først når alle retskravsansøgere har fået tilbudt en studieplads, vil øvrige ansøgere blive vurderet i forhold til optagelse.

Øvrige ansøgere kan være ansøgere, som søger optagelse på kandidatuddannelsen med påbegyndelse ét eller flere semestre efter afslutning af bacheloruddannelsen (dvs. ikke i umiddelbar forlængelse af denne). Det kan også være ansøgere med en bacheloruddannelse fra et andet dansk universitet eller ansøgere fra et udenlandsk universitet.

Alle ikke-retskravsansøgere vurderes på lige fod efter de samme udvælgelseskriterier, som vil være beskrevet i studieguiden på uddannelsens side om adgangskrav.

Retskrav ved linjer med adgangsbegrænsning

Retskravet gælder for adgang til uddannelsen, men bemærk, at du muligvis ikke har retskrav til de af uddannelsens linjer, som har adgangsbegrænsning. Husk derfor at søge flere prioriteter.

Retskrav i forhold til kandidatreglen

Ansøgere, der allerede tidligere har afsluttet en kandidatuddannelse, har ikke retskrav og kan kun optages på en kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser, jf. kandidatreglen

Kandidatreglen

Kandidatreglen betyder, at ansøgere, der har en afsluttet kandidatuddannelse, kun kan optages på en kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser, når andre kvalificere ansøgere er blevet optaget.

Hvis du allerede har en bestået kandidatuddannelse og samtidig ønsker at søge om optagelse på en ny kandidatuddannelse med adgangsbegrænsninghar du mulighed for at søge en dispensation fra kandidatreglen, så du ikke kommer bagest i køen.

Der kan dog kun dispenseres fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Universitetets praksis er, at der kan dispenseres fra kandidatreglen, hvis den studerende har været udsat for alvorlig sygdom eller andet, der har medført, at denne ikke kan fortsætte i sit hverv og dermed forhindret i at gøre brug af sin første kandidatuddannelse. Afgørelser på ansøgninger om dispensation fra kandidatreglen sker altid efter en konkret og individuel vurdering.

Universitetet dispenserer ikke ved arbejdsløshed eller ved ønsket om ændret karrierevalg. I praksis sker det meget sjældent, at universitetet dispenserer fra kandidatreglen.

Sådan sender du din dispensationsansøgning

Hvis du ønsker at søge en dispensation fra kandidatreglen, skal du søge dispensationen online gennem vores ansøgningssystem (DANS), samtidig med at du sender din ansøgning om optagelse.

Dispensationsansøgningen samt relevante bilag bedes du vedhæfte din ansøgning under ”Søgt uddannelse/kursus”, punktet ”Dispensation for bestået kandidatuddannelse”. Herved tilkendegiver du, at du ønsker at søge dispensation. Din ansøgning bliver behandlet af Uddannelse. Du vil modtage svar på din dispensationsansøgning gennem ansøgningssystemet sammen med afgørelsen vedrørende optagelse eller afslag.

Omregning af karakterer

Særligt ved optagelse på kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning kan der være behov for at udregne enten et samlet karaktergennemsnit for bacheloruddannelsen eller for en række særligt udvalgte, relevante fag.

Ved ansøgning om optagelse, hvor der søges på baggrund af kvalifikationer fra ikke-danske universiteter, skal der altid uploades en oversigt over det karaktersystem, som er anvendt i det pågældende land eller på det pågældende udenlandske universitet.

Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala

Ved beregning af karaktergennemsnit for enkeltfag eller hele bacheloruddannelsen omsættes den enkelte karakter fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, før gennemsnittet beregnes.

Der anvendes følgende tabel:

13-skala

7-trinsskala

13

12

11

12

10

10

9

7

8

7

7

4

6

02

5

00

03

00

00

-3

 

Hvis du har karakterer fra begge danske skalaer

Hvis du som ansøger har en kombination af karakterer fra 13-skalaen og fra 7-trinsskalaen, skal dine enkelte karakterer fra 13-skalaen først omsættes til 7-trinsskalaen efter ovenfor nævnte tabel, og derefter bliver der beregnet et simpelt gennemsnit. Situationen kan opstå, hvis du har suppleret med fag eller niveauer, hvor bedømmelsen er givet efter 7-trinsskalaen.

ECTS-karakterskalaen

På alle nye eksamenssbeviser med karakterer efter 7-trinsskalaen bliver der efter hver karakter tilføjet det bogstav fra ECTS-skalaen, der svarer til den pågældende karakter.

ECTS-karakterskalaen er udarbejdet af Europakommissionen og bruges til at konvertere de enkelte europæiske landes karakterer til andre europæiske landes karakterer. Systemet består af 7 karakterer (A til Fx) og har været model for det nye danske 7-trins-karaktersystem.

The Grading Scale
Danish Grade Definition ECTS Grade
12 For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses. A
10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses. B
7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses. C
4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses. D
02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance. E
00 For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance. Fx
-3 For a performance which is unacceptable in all respects. F

 

Omregning af karakterer fra andre lande end Danmark

Ud over den officielle sammenligning mellem ECTS-karakterskalaen og 7-trinsskalaen (se ovenfor) findes der ikke nogen officiel oversigt, der sammenligner konkrete danske og udenlandske karakterer.

Ved vurdering af udenlandske eksamensbeviser ved optagelse på kandidatuddannelser henholder Aarhus Universitet sig til de vejledninger, der findes i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående UddannelsersLandehåndbog, hvor der for visse lande findes vejledende omregningstabeller.

I de tilfælde, hvor der ikke findes en vejledende omregningstabel, foretager Aarhus Universitet en såkaldt lineær omregning baseret på begge karaktersystemers laveste og højeste beståkarakter (i Danmark henholdsvis 2 og 12).

Når den enkelte udenlandske karakter er omregnet til et tal med to decimaler mellem 2 og 12, omregnes dette tal på baggrund af simpel afrunding til en hel karakter på den danske 7-trinsskala. Denne karakter anvendes til en eventuel gennemsnitsberegning af flere karakterer på eksamensbeviset.

Ansøgere med både danske og udenlandske karakterer får omregnet alle deres udenlandske karakterer til den danske 7-trinsskala, før gennemsnittet udregnes.

Den ovennævnte lineære omregningsmetode er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk