Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

GEOFYSIK

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Til lands, til vands og i olie

Kandidatuddannelsen i Geofysik bygger på matematisk og fysisk teori kombineret med praktiske eksperimenter og undersøgelser. Du har gode muligheder for at specialisere dig inden for områder som eksempelvis vand, energi eller klima, og du kan samarbejde med forskere i laboratoriet eller i marken eller gennemføre et projekt i samarbejde med en privat virksomhed. Uddannelsen foregår på engelsk og henvender sig primært til bachelorer i Geologi.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Geofysik kan du arbejde i olieindustrien og hos virksomheder, der arbejder med alternative energiformer som vind- og vandenergi. Du kan arbejde hos rådgivende ingeniørvirksomheder og i statslige og kommunale institutioner, hvor der eksempelvis arbejdes med grundvandsforskning, miljøvurderinger, sikring af rent drikkevand og genetablering af vandløb. Du har også mulighed for at arbejde med forskning i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i geofysik:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i geologi efter geofysikretningen fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet
 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i fysik fra Aarhus Universitet med tilvalg på mindst 30 ECTS i geofysik

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i geofysik:

 • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for geofysik og fysik af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for geologi, kemi, matematik, sandsynlighedsregning og statistik samt programmering kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav på optagelse

Studerende på en naturvidenskabelig bacheloruddannelse i geoscience med retning geofysik fra Aarhus Universitet har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i geofysik på Aarhus Universitet, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor geologi, kemi, matematik, statistik, programmering og sandsynlighedsteori. 

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Geofysik er tilrettelagt i 2 semestre per studieår. Du kan se et eksempel på undervisningskalenderen her: http://scitech.au.dk/uddannelse/undervisningskalender/

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

Studieliv

Dagligdagen på Geofysik

På Geofysik bliver du hurtigt en del af fællesskabet på Geologisk Institut. Årgangene på studiet er forholdsvis små med et godt sammenhold mellem alle studerende. Du får adgang til læsepladser, studiesale, computerrum og ikke mindst studiets fredagsbar, som hver uge slår dørene op til en hyggelig sludder med dine medstuderende. Du har også mulighed for at få en kontorplads, hvor du kan læse og arbejde sammen med dine studiekammerater.

Undervisningen

Undervisningen på Geofysik er både praktisk, teoretisk og forskningsbaseret, og du har gode muligheder for selv at sætte dit præg på uddannelsen via valgfag. Dine undervisere på uddannelsen er selv aktive forskere og specialister inden for netop det felt, de underviser inden for, så du bliver løbende præsenteret for de nyeste forskningsresultater inden for geofysikken. Du kommer til at bruge en stor del af din tid på laboratoriearbejde og andet arbejde i forbindelse med feltkurser, men du vil i ligeså høj grad gå til forelæsninger og deltage i gruppearbejde, hvor fagets mange problemstillinger præsentereres og uddybes.

Arbejdsområder på Geofysik

Kandidatuddannelsen i Geofysik består hovedsageligt af emner inden for det geofysiske område såsom seismik, elektromagnetiske og geoelektriske metoder, borehulslogging, lithosfærens struktur og dynamik, udviklingen af sedimentære bassiner, herunder kulbrinte- og geotermiske reservoirer og modellering af geodata med henblik på for eksempel deformation og grundvandsbevægelser.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelsen i Geofysik med et speciale. Specialet er oftest er baseret på et omfattende feltarbejde og/eller laboratoriearbejde, hvor du under vejledning af en forsker er ansvarlig for projektbeskrivelsen og for at udarbejde og afslutte specialet. Du kan specialisere dig i mange forskellige emner – eksempelvis inden for et af de emner, hvor Aarhus Universitet står særligt stærkt: Hydrogeofysik, Lithosfæregeofysik, Olie- og geotermirelateret geofysik og Geodynamik og invers modellering. Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved Geologisk Instituts forskningsenheder, kan du besøge deres hjemmesider: www.geo.au.dk

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød vores færdiguddannede kandidater

Toke Søltoft, kandidat fra Aarhus Universitet

TOKE HØJBJERG SØLTOFT, Cand.scient. i Geofysik, administrerende direktør hos Aarhus GeoSoftware

Jeg begyndte at læse på Geoscience, fordi jeg havde en interesse i grundvand, og da jeg har en baggrund som eletronikfagtekniker, fandt jeg hurtigt ud af, at kortlægning af undergrunden med geofysiske instrumenter var den vej, jeg ville gå. Derfor har jeg altid prioriteret de geofysiske fag i opbygningen af mit studieprogram.

Jeg synes, at uddannelsen var meget erhvervsrettet, da undervisningen inddrager virkelige problemstillinger, og de mange projekter i løbet af uddannelsen, hvor der kan samarbejdes med virksomheder, har gjort, at jeg kunne få god erhvervsrelevant erfaring ind i mit studieforløb.
Min oplevelse var også, at der er rig mulighed for at få relevant studiearbejde, hvor studiet kan kobles på virkelighedens problemer.

Studiemiljøet på Geoscience, hvor uddannelserne i geofysik og geologi er samlet, er hyggeligt, og man lærer hurtigt de fleste andre studerende fra alle årgange og underviserne at kende, da instituttet ikke er så stort.

I dag arbejder jeg som administrerende direktør i virksomheden Aarhus GeoSoftware, som udsprang fra en forskningsgruppe på Geoscience i 2015. Jeg bruger dagligt min faglighed fra geofysikken, men også min erfaring med at overskue større projekter og tage ansvar er noget, som jeg har med fra min uddannelse. Selvom jeg nu arbejder med software og geofysik, så er min geologiske baggrund fra bacheloruddannelsen også meget brugbar, når jeg skal tolke geofysiske resultater og relatere dem til geologien.


Lasse Svenningsen, kandidat fra Aarhus Universitet

LASSE SVENNINGSEN, Cand.scient. i Geofysik, vindenergikonsulent hos EMD International A/S

Jeg arbejder med udvikling af nye beregningsmetoder til et softwareværktøj, der skal bruges inden for vindenergi. Der er mange forskellige aspekter i et vindmølleprojekt. Vindområdet skal modelleres i tid og rum, så vi kan placere møllerne det rette sted og dermed sikre den optimale energiproduktion. Vi beregner også deres støjniveau og de skygger, som de kaster over naboerne.

Karriere

Kompetenceprofil

Som kandidat i Geofysik får du følgende kompetencer:

 • Du behersker geofysik bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for geofysik.
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere din egen kompetenceudvikling.
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder.
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum.
 • Du kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger.
 • Du har forståelse for og indsigt i geofysikkens sammenhæng med andre naturvidenskabelige fagområder og har kvalificeret viden om geofysikkens samspil med det omgivende samfund.