Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

GEOLOGI

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Grundvand, råstoffer, klimaændringer og de processer, der har formet landskabet, er eksempler på specialiseringsområder i det toårige kandidatprogram i geologi, som undervises ved Institut for Geoscience.

Kandidatprogrammet er fleksibelt og tilpasset den enkelte studerendes behov og akademiske ønsker. Underviserne er forskere, der er specialister inden for netop det felt, de underviser i, hvilket sikrer, at de nyeste resultater hurtigt finder vej ind i undervisningen. De studerende har derfor mulighed for at deltage i forskningsprojekter fx i forbindelse med feltarbejde. Der er også muligheder for at lave projekter sammen med private firmaer. Specialet udgør som en selvstændig forskningsopgave en stor del af studiet og giver gode muligheder for at arbejde i team af forskere i en uformel og inspirerende atmosfære. Her får du mulighed for at deltage som en integreret del af gruppens forskningsprojekter, tage del i løsningen af spændende forskningsopgaver og være medforfatter på videnskabelige artikler.

Kandidatgraden i geologi består hovedsagelig af kurser valgt inden for Geoscience som fx:

 • Glacialgeologi
 • Sedimentologi
 • Klima og palæomiljø
 • Hydrogeologi
 • Geokemi

At studere geologi

Undervisningen fokuserer på en uafhængig, kritisk tilgang til etablerede tolkninger og omfatter forelæsninger, laboratorieøvelser, feltkurser, teoretiske øvelser og seminarer. Du har mulighed for at vælge mange specialiseringer i geologi, herunder i de emner, som AU står særligt stærkt inden for:

 • Kvartærgeologi – om istider og Danmarks nyeste geologi    
 • Hydrogeologi – om vand i undergrunden og på overfladen    
 • Oliegeologi – om dannelse og efterforskning af olie og gas    
 • Mikropalæontologi og klimaforskning – om hvad dyr og planter fortæller os om fortidens klima    
 • Petrologi – om bjergarterne og Jordens indre processer     

Som kandidatstuderende i geologi kommer du hurtigt ind i det særlige sammenhold på Geoscience i Aarhus. Denne stærke fornemmelse af solidaritet understøttes af begrænsede holdstørrelser på årgangen og på ekskursioner og feltkurser.

Geologi i praksis

Geologer uddannet ved Aarhus Universitet finder arbejde på både private og offentlige arbejdspladser. Mange geologer arbejder i private rådgivningsfirmaer, specielt på miljøområdet eller i forbindelse med større byggerier eller anlægsopgaver. Mange er også beskæftiget i kommuner og regioner med forvaltning, udnyttelse og beskyttelse af grundvand og andre råstoffer. Andre får arbejde i olie-/gas-sektoren, hvor der i mange år fremover stadig vil være et stort arbejdsmarked i Danmark eller i udlandet, fx i Norge.

Når du har færdiggjort det første år af din kandidatgrad, kan du søge om at blive optaget på det fireårige ph.d.-program. Du har dog også mulighed for at søge ind på ph.d.-studiet, når du har taget din kandidatgrad i geoscience, i dette tilfælde varer ph.d.-programmet kun tre år. Med en ph.d. i geologi får du et endnu bredere felt af arbejdsområder at vælge imellem, typisk inden for forskning og udvikling.

"Mit job kræver for det første en geologisk basisviden, for det andet at man er i stand til at analysere og fortolke data. Det har jeg lært på studiet sammen med mere praktiske redskaber som for eksempel GIS (geografiske informationssystemer) og forvaltningsgeologi, altså hvordan regioner og kommuner administrerer på områder som grundvand og forurening."

Christine Husum, Cand.scient. i geologi. Geolog ved Rambøll    

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i geologi:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i geoscience fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i geologi:

 • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for geologi af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for hovedparten af emnerne geofysik, fysik, kemi, matematik, sandsynlighedsregning og statistik samt programmering kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.    
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i Geoscience ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i geologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. 

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

 

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor geologi, geofysik, kemi, matematik, sandsynlighedsteori, statistik og programmering.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i geoscience har et omfang på 120 ECTS og omfatter hovedsageligt fag inden for det geologiske fagområde. Du specialiserer dig ved at deltage i kursusaktiviteter og projekter samt ved at gennemføre et speciale. Allerede fra første uge skal du under vejledning af en underviser fra instituttet sammensætte din individuelle studieplan ved at vælge kurser fra et kursuskatalog. Planen tager udgangspunkt i dine faglige forudsætninger og interesser, idet den bliver lavet ud fra de fag, som du har med dig fra bacheloruddannelsen. Planen skal godkendes af studienævnet, inden du kan indstille dig til eksaminer.

Hvis du er interesseret i oplysninger om specialemuligheder ved forskningsenhederne på Institut for Geoscience, kan du besøge deres hjemmesider.

Læs mere i studieordningen for uddannelsen i geologi om hvordan kandidatuddannelsen er opbygget og om fordelingen af obligatoriske og valgfri elementer. 

Undervisningsformer

Ved Aarhus Universitet er du tæt på forskerne på en måde, som man ellers ikke oplever ved ret mange universiteter. Professorens dør står åben, hvis du har behov for en uddybning af stoffet, og du opfordres til at stille spørgsmål ved forelæsninger og øvelser. Vi stiller store krav til din faglighed og selvstændighed. Til gengæld får du meget igen i form af faglige udfordringer og faglig viden kombineret med brede kompetencer.

Undervisningsformen ved universitetet fokuserer på selvstændighed, kritisk tænkning og samarbejde. En del af undervisningen udgøres af forelæsningerne, der præsenterer nye vinkler på stoffet i forhold til lærebøgerne. De teoretiske og praktiske øvelser foregår på små hold, hvor man arbejder i dybden med fagets problemstillinger. For de fleste studerende på geologistudiet hører også, at de bruger en del tid på laboratoriearbejde og arbejde i forbindelse med feltkurser. Desuden indgår en række ekskursioner til geologiske nøglelokaliteter både i indland og udland.

De varierede undervisningsformer, samarbejdet i grupper og muligheden for en tæt faglig dialog med forskerne giver dig generelle kompetencer, som er meget efterspurgte på det globale arbejdsmarked. Blandt disse er fx evnen til at analysere, tænke abstrakt, tænke kritisk og selvstændigt og evnen til strategisk planlægning. Kompetencerne kan bruges i mange sammenhænge - selv i jobs, du ikke vidste, du kunne få.

Undervisningen er tilrettelagt i semestre, hvor der er to semestre pr. studieår. Du kan se et eksempel på undervisningskalenderen her.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter et år på kandidatuddannelsen eller efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på om ph.d.-uddannelsen ved Geoscience her eller studere eksempler på aktuelle forskningsprojekter fra Institut for Geoscience

Studieordning

 

STUDIEDIAGRAM

Studieliv

Som geologistuderende vil du meget hurtigt blive en del af ”geologerne” – en gruppe studerende, der har et rigtig godt sammenhold. Sammenholdet skyldes bl.a. de forholdsvis små årgange og feltturene, der tømrer folk sammen. Du kan som kandidatstuderende glæde dig over, at Geologisk Institut netop er flyttet ind i helt nyindrettede bygninger i den sydøstlige del af campus, som ligger meget tæt på Aarhus midtby. I de nye lækre faciliteter har du adgang til læsepladser, studiesale, Internet, computerrum og fredagsbar. De nye lokaler er integreret i instituttets øvrige aktiviteter, og du vil hurtigt få kontakt til underviserne og høre om deres forskningsaktiviteter. Du vil selv få tilbudt en kontorplads, hvor du kan arbejde, læse, og hænge ud med studiekammeraterne.

 

Campus – et unikt sted

Når Aarhus Universitet er et unikt sted, er det blandt andet fordi bygningerne er samlet i ét campusområde tæt på Århus centrum. Campus har flere grønne områder og en smuk park med en lille sø i midten. Her finder du også kollegier, et underjordisk gangsystem, der leder dig tørskoet fra kantinen til din læseplads, auditorier og et væld af aktiviteter fra idrætsdage til kapsejladsen over søen, interessante foredrag, filmklub, biblioteker og universitetsfester. Takket være campus er der aldrig langt til kantinen, studievejlederen, underviseren, boghandelen, Statsbiblioteket eller fredagsbaren.

Studiebyen Aarhus

Aarhus har mere og andet at byde på end universitetet. Som landets næststørste by har Aarhus et væld af forskellige kulturelle tilbud. Hvert år i begyndelsen af september er der liv i alle gader, når den berømte Århus Festuge fejres. Resten af året kan du besøge byens forskellige spillesteder og koncerthuse, eller du kan finde underholdning på en af byens teaterscener. Blandt byens mange museer finder man det store internationale kunstmuseum Aros – et spektakulært billed- og oplevelseshus. Får du nok af kulturlivet, kan du hurtigt cykle ud til en strand, eller du kan gå ture i Risskov eller i de smukke Marselisborg skove. De fyrretusinde unge studerende i Aarhus udgør 17.5 procent af indbyggertallet, og de sætter deres tydelige præg på byens liv. Aarhus er en ung dynamisk by med masser af muligheder.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU  

instagram.com/nat.tech.au

Mød vores studerende

Ida-Emilie Nilsson, studerende på Geoscience, Aarhus Universitet. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.
Ida-Emilie Nilsson, studerende på Geoscience, Aarhus Universitet. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

IDA-EMILIE NILSSON, kandidatstuderende på Geoscience

Jeg har interesseret mig for naturen, siden jeg var ganske lille, og jeg har altid vidst, at netop klima og miljø er vigtigt for mig. Da jeg gik i gymnasiet, forbandt jeg imidlertid ikke disse emner med et studie i Geoscience, så det var nærmere min interesse for naturkatastrofer og vulkaner, der var grunden til, at jeg valgte at søge ind på Geoscience. Men med viden voksede interessen, så emner, jeg umiddelbart ikke fandt interessante før min studiestart, gik hen og blev spændende. 

Der har ikke været en eneste dag, hvor jeg har fortrudt mit valg af Geoscience. Ud over min stærke interesse for det faglige på studiet, og drømme om eventyrlige arbejdspladser, så bliver det daglige studieliv hjulpet af et godt fællesskab. Vi er en relativt lille uddannelse her på universitetet, og det er med til at skabe rammerne for et studiemiljø, hvor man ikke kun kender sin egen årgang, men også har nære relationer på tværs af årgangene, og kender underviserne godt. Som noget særligt for Geoscience, bliver årgangens fællesskab styrket yderligere af, at flere af uddannelsens kurser også byder på feltture i både ind- og udland. Her får vi mulighed for at lære hinanden at kende uden for de klassiske skolerammer.
I øjeblikket arbejder jeg på at komme på udveksling nord for polarcirklen. Det vil forhåbentlig både bidrage til personlig udvikling og forbedre min faglige forståelse for arktiske processer og -miljøer. Der er rig mulighed for at komme på udveksling som geologistuderende, og som en underviser sagde på mit første år på bacheloren: ”Den bedste geolog er den mest berejste geolog”.

Jeg ved ikke, hvor på arbejdsmarkedet jeg engang ender, for jobmulighederne er meget forskelligartede. Dog håber jeg meget på at kunne beskæftige mig med noget klima- og/eller miljø-baseret. Jeg har fået en lille smagsprøve på, hvilke muligheder der er, igennem mine studiejobs. Disse studiejobs har primært beskæftiget sig med miljøområdet, hvor jeg blandt andet har samlet jordprøver til et firma. Hvem ved, hvad fremtiden byder på? Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg nok skal finde et job, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kompetenceprofil

Som kandidat i geologi får du følgende kompetencer:

 • Du behersker geologi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for geologi
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
 • Du kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger

Jobprofil

Kandidater i geologi fra Aarhus Universitet får job inden for en bred vifte af områder, og inden for de sidste fem år har så vidt vides alle færdiguddannede fået arbejde. Da Danmark er i den heldige situation at være blandt Europas ganske få olieeksporterende lande er der naturligt nok en del stillinger i olieindustrien – både inden for grænserne og i lande som fx Norge, England, Canada, Spanien, Grønland og Tyskland, hvor olieindustrien står over for et generationsskifte blandt geologer.
Men der er mange andre veje at gå. Geologer fra private ingeniørfirmaer hjælper den offentlige forvaltning med at til at finde grundvand og sørge for, at det, der kommer ud af folks haner har den ønskede kvalitet, og geologer deltager også i store bygge-anlægsopgaver for at afgøre, om projekterne overhovedet kan gennemføres.