Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

UDDANNELSESVIDENSKAB

Skaber forståelse for læring og uddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk og engelsk (Se sprogkrav) | Studiested: København (Emdrup) eller Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab giver studerende kompetencer til at udvikle og styre processer inden for det uddannelsesvidenskabelige felt i spektret: udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer samt forvaltning og styring af uddannelse og læring. Uddannelsen vægter det højt, at du som studerende tilegner dig og kan forholde dig kritisk til viden, færdigheder og kompetencer inden for det uddannelsesvidenskabelige felt, er metodisk velfunderet og kan udføre evalueringer, vurderinger og målinger i relation til feltet.

Du kommer til at arbejde med emner som uddannelse, pædagogik, læring, udvikling, ledelse, organisering, kompetenceudvikling, styring og forvaltning. Alt dette opnår du kendskab til igennem en tværdisciplinær tilgang til Uddannelsesvidenskab, der placerer uddannelsen i spændingsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for dine faglige interesser.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Uddannelsesvidenskab kan du eksempelvis arbejde i virksomheder og organisationer, der har uddannelse som prioritet. Du kan blandt andet arbejde med opkvalificering, kompetenceafklaring og videreuddannelse af medarbejdere. Du kan udføre planlægnings-, udviklings- og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet eller arbejde med administration og forvaltning af uddannelse. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser kvalificerer til optagelse på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab:

 • En bachelor i Uddannelsesvidenskab
 • En professionsbachelor som folkeskolelærer med moduler eller tilvalg af mindst 30 ECTS med uddannelsesvidenskabeligt indhold.

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab på betingelse af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen rettidigt.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende. Se mere omkring dokumentation af danskkravet her. For at kunne gennemføre uddannelsen er det dertil en forudsætning at du kan læse litteratur og følge undervisning på engelsk.

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde:
  a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning.
  b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og generel pædagogik udbydes både i Emdrup og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Du kan IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og prioriteringen af din ansøgning til den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer.

Det skal understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse.

Vanskeligt at skifte studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 

 1. Der skal være ledige pladser på årgangen. Da vi i forbindelse med optagelsen optager flere studerende end udbudte pladser på uddannelse på baggrund af erfaring med et vist frafald i løbet af uddannelsen, vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.
 2. Det er som udgangspunkt ikke muligt at blive overflyttet, før du har bestået første studieår. Universitetet kan dog dispensere, hvis der vurderes at være tale om usædvanlige forhold.
 3. Hvis du ønsker at søge om skift af studieby kan du læse mere her.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab.

Uddannelsens opbygning

Udlandsophold - kan også placeres på 3. semester

Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Projektorienteret forløb

Det projektorienterede forløb, som der er mulighed for på 3. semester, sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsesvidenskab er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse). Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

En typisk uge på Uddannelsesvidenskab

Mandag:
Kl.8-13 Studiegruppearbejde
Kl. 14-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-16 Undervisning i Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer

Onsdag:
Kl. 8-14 Forberedelse
Kl. 14-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 8-16 Forberedelse

Fredag:
Kl. 10-14 Undervisning i Metodologi 1
Kl. 14-16 Studiegruppearbejde

Aarhus eller Emdrup

1400 studerende, eller cirka hver tredje studerende på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, tager deres uddannelse i Aarhus. Den københavnske del af instituttet ligger på Campus Emdrup.

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2017. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

En kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab kan give dig en profil, som er stærkt efterspurgt af erhvervslivet og det offentlige. I kraft af omfattende kundskaber inden for pædagogiske og samfundsvidenskabelige områder, kan din kandidatuddannelse omsættes til ansættelse i institutioner og virksomheder, hvor uddannelse er en prioritet. De videnstunge virksomheder har løbende behov for opkvalificering, kompetenceafklaring og videreuddannelse af deres medarbejdere, blandt andet fordi den fortsatte interne vidensudvikling i erhvervslivet sikrer høj konkurrenceevne og medarbejdertilfredshed.

Med en kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab kan du varetage arbejdsopgaver med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet, administration og forvaltning af uddannelse, til funktioner inden for HR og kompetenceudvikling og til konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Fra viden om praksis til viden i praksis

Uddannelsesinstitutioner og virksomheder efterlyser konkrete svar på, hvilke pædagogiske metoder, redskaber og processer, der bedst motiverer mennesker til at udvikle deres viden og kompetencer - og til at lære af sig selv, af hinanden og sammen. Der er derfor opstået et nyt behov for professionelle human ressource-konsulenter, der kan skabe attraktive læringsmiljøer, som sætter menneskers ressourcer i spil på optimal vis. Staten har generelt brug for medarbejdere, der kan arbejde reflekteret med uddannelse, læring og viden og dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb.

Typiske arbejdsgivere for kommende kandidater bliver mellemstore og store virksomheder og organisationer, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling, konsulentvirksomheder, professionshøjskoler, universiteter, rådgivnings- og videnscentre, højskoler, fagforeninger, erhvervsorganisationer, kommuner, regioner og ministerier.

Mød en færdiguddannet kandidat i uddannelsesvidenskab og læs om hendes vej til det første job.  

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.