Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

UDDANNELSESVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København (Emdrup) eller Aarhus  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab giver studerende kompetencer til at udvikle og styre processer inden for det uddannelsesvidenskabelige felt i spektret: udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer samt forvaltning og styring af uddannelse og læring. Det vægtes højt, at du som studerende tilegner dig og kan forholde dig kritisk til viden, færdigheder og kompetencer inden for det uddannelsesvidenskabelige felt, samt at du er metodisk velfunderet og kan udføre evalueringer, vurderinger og målinger i relation til feltet.

Du kommer til at arbejde med emner som uddannelse, pædagogik, læring, udvikling, ledelse, organisering, kompetenceudvikling, styring og forvaltning. Alt dette opnår du kendskab til igennem en tværdisciplinær tilgang til Uddannelsesvidenskab, der placerer uddannelsen i spændingsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for dine faglige interesser.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Uddannelsesvidenskab kan du eksempelvis arbejde i virksomheder og organisationer, der har uddannelse som prioritet. Du kan blandt andet arbejde med opkvalificering, kompetenceafklaring og videreuddannelse af medarbejdere. Du kan udføre planlægnings-, udviklings- og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet eller arbejde med administration og forvaltning af uddannelse. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Adgangskrav

Uddannelsesvidenskab er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning.

Følgende bacheloruddannelser kvalificerer til optagelse på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab:

 • En bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse  
 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller offentlig administration.
 • Andre professionsbacheloruddannelser med 30 ECTS uddannelsesvidenskabeligt og/eller pædagogisk indhold.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Det forudsættes derudover, at ansøgeren ved optagelse på uddannelsen:

 • kan læse faglitteratur på engelsk, skandinaviske sprog samt følge forelæsninger afholdt på engelsk
 • kan anvende netbaseret kommunikations- og undervisningsteknologi.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab på betingelse af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen rettidigt.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende. Se mere omkring dokumentation af danskkravet her. For at kunne gennemføre uddannelsen er det dertil en forudsætning, at du kan læse litteratur og følge undervisning på engelsk.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med en hel eller dele af en faglig relevant uddannelse på bachelor-, diplom- eller master niveau.
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Forhåndsvurderinger

Aarhus Universitet tilbyder i perioden mellem 1. september og 31. oktober hvert år at lave en forhåndsvurdering af din uddannelse, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse. Har du spørgsmål til forhåndsvurderinger, kan du skrive til kandidat@au.dk.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og generel pædagogik udbydes både i Emdrup (København) og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup (København) og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Du kan IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og prioriteringen af din ansøgning til den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer.

Det skal understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse.

Skift af studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup (København) og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Bemærk at der i foråret 2021 er kommet nye regler om skift af studieby. Læs om muligheden for at skifte studieby.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab.

Uddannelsens opbygning

Udlandsophold - kan også placeres på 3. semester

Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Projektorienteret forløb

Det projektorienterede forløb, som der er mulighed for på 3. semester, sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsesvidenskab er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse). Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

En typisk uge på Uddannelsesvidenskab

Mandag:
8-13 Studiegruppearbejde
14-16 Forberedelse

Tirsdag:
8-10 Forberedelse
10-16 Undervisning i Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer

Onsdag:
8-14 Forberedelse
14-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
8-16 Forberedelse

Fredag:
10-14 Undervisning i Metodologi 1
14-16 Studiegruppearbejde

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage din uddannelse på enten Campus Aarhus eller Campus København.

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2017. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

En kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab kan give dig en profil, som er stærkt efterspurgt af erhvervslivet og det offentlige. I kraft af omfattende kundskaber inden for pædagogiske og samfundsvidenskabelige områder, kan din kandidatuddannelse omsættes til ansættelse i institutioner og virksomheder, hvor uddannelse er en prioritet. De videnstunge virksomheder har løbende behov for opkvalificering, kompetenceafklaring og videreuddannelse af deres medarbejdere, blandt andet fordi den fortsatte interne vidensudvikling i erhvervslivet sikrer høj konkurrenceevne og medarbejdertilfredshed.

Med en kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab kan du varetage arbejdsopgaver med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet, administration og forvaltning af uddannelse, til funktioner inden for HR og kompetenceudvikling og til konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Fra viden om praksis til viden i praksis

Uddannelsesinstitutioner og virksomheder efterlyser konkrete svar på, hvilke pædagogiske metoder, redskaber og processer, der bedst motiverer mennesker til at udvikle deres viden og kompetencer - og til at lære af sig selv, af hinanden og sammen. Der er derfor opstået et nyt behov for professionelle human ressource-konsulenter, der kan skabe attraktive læringsmiljøer, som sætter menneskers ressourcer i spil på optimal vis. Staten har generelt brug for medarbejdere, der kan arbejde reflekteret med uddannelse, læring og viden og dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb.

Typiske arbejdsgivere for kommende kandidater bliver mellemstore og store virksomheder og organisationer, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling, konsulentvirksomheder, professionshøjskoler, universiteter, rådgivnings- og videnscentre, højskoler, fagforeninger, erhvervsorganisationer, kommuner, regioner og ministerier.

Mød en færdiguddannet kandidat i uddannelsesvidenskab og læs om hendes vej til det første job.  

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.