Aarhus Universitets segl

UDDANNELSESVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København (Emdrup) eller Aarhus  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Som kandidat i Uddannelsesvidenskab vil du bidrage til at skabe de velfungerende og bæredygtige institutioner og arbejdspladser, som samfundet har brug for.

Uddannelse er altid et brandvarmt emne i den politiske debat. Det skyldes, at uddannelse og pædagogik er centrale samfundsmæssige anliggender: Hvad skal børnene lære i skolen? Hvilket børnesyn ligger i pædagogikken? Hvad skal vi uddanne ungdommen til? Hvilken rolle skal universiteterne spille i samfundet? Hvilke uddannelsestilbud skal der være til voksne? Et samfunds uddannelser afspejler forestillinger om fremtiden og fremtidens udfordringer, og samtidig kan uddannelse være med til at håndtere nogle af de vigtigste udfordringer som fx beskæftigelse, ulighed, klima og velfærd. Uddannelsesvidenskab handler om uddannelse og pædagogik som noget, der er samfundsmæssigt bestemt og som noget, der påvirker vores samfund. Det handler om de aktuelle og historiske vilkår for uddannelse og om, hvordan uddannelse og pædagogik også altid er genstand for politiske magtspil.

Faglige kompetencer

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab handler om de pædagogiske og uddannelsesmæssige praksisser, organiseringer og politikker, som gennemsyrer samfundet og den samfundsmæssige udvikling. Du får på uddannelsen viden om og erfaring med at arbejde kritisk og konstruktivt med uddannelse bredt forstået. Du vil komme til at blive klogere på, hvordan uddannelsesområdet tænkes og styres politisk set, og hvordan organisationer er læringsarenaer. Du lærer, hvordan politiske og organisatoriske forhold former betingelser for uddannelse, læring og pædagogik både nationalt og internationalt. Du lærer at analysere politiske aktørers rolle, nye politiske tiltag og reformer og at forstå deres konsekvenser for praksis. Du lærer, hvordan såvel offentlige som private organisationer arbejder med uddannelse som et ledelsesværktøj, og hvordan læring kan organiseres og viden deles. På baggrund af en faglig indsigt i pædagogik og uddannelse lærer du at analysere og evaluere uddannelse, hvad enten det er grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser eller andre former for undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb.

Du har mulighed for at specialisere dig i enten forvaltning og styring af uddannelse og pædagogik eller i udvikling og ledelse af mennesker og organisationer. Du bestemmer selv, hvordan du vil tone din uddannelse.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Kombinationen af specialiseret indsigt i uddannelse og pædagogik og den kritisk-analytiske forståelse af de samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammer skaber en unik profil, der gør kandidaterne eftertragtede på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Kandidater fra Uddannelsesvidenskab arbejder typisk i ministerier, styrelser, kommuner, uddannelsesinstitutioner, evalueringsinstitutter eller med intern uddannelse og læreprocesser i større offentlige eller private organisationer.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om Uddannelsesvidenskab på DPU, Aarhus Universitet.

Adgangskrav

Uddannelsesvidenskab er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor suppleres med en faglig begrundet ansøgning (gælder ikke retskravsansøgere).

Følgende bacheloruddannelser kvalificerer til optagelse på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab:

 • En bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse  
 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller offentlig administration.
 • Andre professionsbacheloruddannelser med 30 ECTS uddannelsesvidenskabeligt og/eller pædagogisk indhold.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde enten 30 ECTS uddannelsesvidenskabeligt og/eller pædagogisk indhold.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab på betingelse af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Vær opmærksom på, at man som retskravsansøger ikke skal skrive en fagligt begrundet ansøgning. Retskravet forudsætter, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen rettidigt.

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende. Se mere omkring dokumentation af danskkravet her. For at kunne gennemføre uddannelsen er det dertil en forudsætning, at du kan læse litteratur og følge undervisning på engelsk.

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Fuldført diplomuddannelse i pædagogik, erhvervspædagogik, Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, offentlig forvaltning og administration, socialformidling eller anden diplomeksamen med et tilsvarende indhold af 45 ects pædagogiske eller uddannelsesvidenskabelige tilvalgsfag.
  • Fuldført Master i uddannelsesledelse, MBA eller MPA eller anden mastereksamen med et tilsvarende indhold af 45 ects pædagogiske eller uddannelsesvidenskabelige tilvalgsfag
  • Et årsværk BA moduler i pædagogik, samfundsvidenskab, HA-almen eller statskundskab
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og generel pædagogik udbydes både i Emdrup (København) og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup (København) og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Du kan IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og prioriteringen af din ansøgning til den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer.

Det skal understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse.

Skift af studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup (København) og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Bemærk at der i foråret 2021 er kommet nye regler om skift af studieby. Læs om muligheden for at skifte studieby.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab.

Uddannelsens opbygning

Udlandsophold

Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Projektorienteret forløb

På 3. semester kan du erstatte specialiseringsvalgfag (10 ects) + frit valgfag (10 ects) med projektorienteret forløb (20 ects). Projektorienteret forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Projektorienteret forløb understøttes af en workshoprække samt vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab kan du klikke på de forskellige kurser og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på.

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København).

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes Åbent Hus på DPU. Du kan se årets programmer her.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab kan give dig en profil, som er stærkt efterspurgt af erhvervslivet og det offentlige. I kraft af omfattende kundskaber inden for pædagogiske og samfundsvidenskabelige områder, kan din kandidatuddannelse omsættes til ansættelse i institutioner og virksomheder, hvor uddannelse er en prioritet. De videnstunge virksomheder har løbende behov for opkvalificering, kompetenceafklaring og videreuddannelse af deres medarbejdere, blandt andet fordi den fortsatte interne vidensudvikling i erhvervslivet sikrer høj konkurrenceevne og medarbejdertilfredshed.

Med kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab kan du varetage arbejdsopgaver med planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet, administration og forvaltning af uddannelse, til funktioner inden for HR og kompetenceudvikling og til konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Fra viden om praksis til viden i praksis

Uddannelsesinstitutioner og virksomheder efterlyser konkrete svar på, hvilke pædagogiske metoder, redskaber og processer, der bedst motiverer mennesker til at udvikle deres viden og kompetencer - og til at lære af sig selv, af hinanden og sammen. Der er derfor opstået et nyt behov for professionelle human ressource-konsulenter, der kan skabe attraktive læringsmiljøer, som sætter menneskers ressourcer i spil på optimal vis. Staten har generelt brug for medarbejdere, der kan arbejde reflekteret med uddannelse, læring og viden og dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb.

Typiske arbejdsgivere for kommende kandidater bliver mellemstore og store virksomheder og organisationer, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling, konsulentvirksomheder, professionshøjskoler, universiteter, rådgivnings- og videnscentre, højskoler, fagforeninger, erhvervsorganisationer, kommuner, regioner og ministerier.

Mød en færdiguddannet kandidat i uddannelsesvidenskab og læs om hendes vej til det første job.  

Vil du gerne vide mere om, hvad en kandidatuddannet i Uddannelsesvidenskab kan arbejde med? Læs et alumneportræt, og få mere inspiration til din karriere.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab i Arts Karrieres karrierekatalog.