Aarhus Universitets segl

TYSK SPROG, LITTERATUR OG KULTUR

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur handler om de tysktalende landes sprog, litteratur og kultur. Du arbejder indgående med det tyske sprog og med centrale kulturelle og samfundsmæssige emner i et interkulturelt perspektiv. Du opnår et varieret og grammatisk korrekt tysk, og du arbejder med litteratur og samfundsmæssige problemstillinger i en globaliserings-kontekst. I løbet af uddannelsen har du gode muligheder for at komme i praktik, at tage på udveksling og for at specialisere dig inden for dit interessefelt.

*Vil du gerne styrke dine interkulturelle kompetencer, så har du også mulighed for at læse kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (tysk). Uddannelsen giver viden og færdigheder inden for sprog og interkulturalitet i en transnational verden.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Tysk sprog, litteratur og kultur kan du arbejde som underviser på gymnasier, universiteter, aftenskoler, efterskoler, sprogskoler og højskoler. Du kan også arbejde inden for områder som international kommunikation og kontakt inden for salg, markedsføring og turisme. Du har desuden mulighed for at gå forskervejen ved at tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Tysk sprog, litteratur og kultur (B-linjen) vægter 2 årsværk (120 ECTS) og indeholder 1 1/4 års (75 ECTS) studier i Tysk sprog, litteratur og kultur kombineret med 3/4 års (45 ECTS) studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

B-linjen (75 ECTS i Tysk sprog, litteratur og kultur med 45 ECTS kandidattilvalg)

Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med 135 ECTS i Tysk sprog, litteratur og kultur og et bachelortilvalg på 45 ECTS i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til B-linjen: 

 • Bacheloruddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur (Aarhus Universitet) eller bacheloruddannelsen i Tysk (Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet) med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække. 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 100 ECTS inden for tysk samt et bachelortilvalg (45 ECTS) i et andet fag inden for gymnasieskolernes fagrække.

Retskrav på optagelse

Studerende som afslutter Bacheloruddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet og som har tilvalg i et fag inden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på Kandidatuddannelsen i tysk sprog, litteratur og kultur B-linje.

Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse og at ansøgningen modtages rettidigt.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Sprogkrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende.

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i tysk.
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i tysk.
 • Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der stilles til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du dog opleve, at undervisningen foregår på tysk, og at undervisningsmaterialet ligeledes er på tysk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Tysk kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden eller Europa. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD! 
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Hverdagen på Tysk

Kandidatuddannelsen i Tysk er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen.

Tysk har et meget aktivt, seriøst og hyggeligt studiemiljø med mange arrangementer i løbet af året:

 • Esperanto: På Tysk deler du fredagsbar med studerende fra de andre sproguddannelser på Aarhus Universitet. Esperanto hedder baren, og den har åben hver fredag. Her har du rig mulighed for at møde studerende på tværs af studieretninger og årgange.
 • Tandem: Igennem Tandem får du hjælp til at finde en tysk tandempartner, som du kan udveksle sprog med. Du får dermed mulighed for at forbedre dit tyske samt at hjælpe din partner med at forbedre sit danske.
 • Jedermanns: Fest- og fagudvalget for alle, der studerer tysk på Aarhus Universitet. Jedermanns arrangerer alt lige fra spilleaften til beerpongturnering og julefrokost.
 • Kulturelle arrangementer: Til disse arrangementer kan du eksempelvis møde tyske forfattere eller drøfte aktuelle udviklinger i de tysktalende lande med eksperter fra politik og erhvervslivet. Sammen med dine medstuderende og undervisere kan du også selv stå for nogle arrangementer.
 • Stammtisch: Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.
 • Esperantunes: Kor for Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk.
 • TAURUS: Tutorforening for Tysk, Fransk, Spansk og IVK (Tysk, Fransk og Spansk). De står for at arrangere og afholde studiestartsarrangementer for nye studerende.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Tysk og Romanske sprog.

Mød en studerende

Sara Dianne Lykke Frederiksen, læser kandidatuddannelsen i Tysk

Kandidatuddannelsen i Tysk var for mig en naturlig forlængelse af bacheloruddannelsen. Jeg brænder for det tyske sprog, og jeg vil gerne beskæftige mig med selve sproget i mit speciale. I hverdagen er der rigtig god sammenhæng mellem fagene, hvor jeg kan bruge elementer fra det ene fag i det andet. I løbet af min kandidatuddannelse har jeg været i gymnasiepraktik, hvor jeg fik et helt fantastisk indblik i jobbet som gymnasielærer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Mange færdiguddannede kandidater i Tysk bliver undervisere, eksempelvis på gymnasier. Andre kandidater finder beskæftigelse i det private erhvervsliv og arbejder for eksempel med interkulturel kommunikation, oversættelse og markedsføring.

Kandidat i job

ditte drejer

Ditte Drejer, sprogkonsulent hos tjeksproget.dk

Jeg arbejder som sprogkonsulent i en lille sprogvirksomhed, der hjælper andre virksomheder og offentlige institutioner med at forbedre deres skriftlige sprog. Vi læser korrektur på forskellige niveauer og redigerer tekster, vi holder kurser i godt dansk, og vi udarbejder sprogpolitikker og skriveguider. I løbet af en arbejdsdag har jeg både faglige opgaver som for eksempel korrektur, redigering og udvikling af undervisningsmateriale og administrative opgaver, kundekontakt og salg. Jeg sidder også og nørder med grammatik eller andet fagligt stof. Jeg bruger ikke direkte mine tyskkompetencer i jobbet, ud over at jeg ind imellem kvalitetssikrer en tysk oversættelse. Til gengæld gør jeg hver eneste dag brug af den sproglige og grammatiske bevidsthed, som jeg tilegnede mig i løbet af tyskstudiet. Jeg har nordisk som sidefag, men det var på tysk, at jeg for alvor kunne udfolde og udvikle min store interesse for det grammatiske område.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Tysk sprog, litteratur og kultur i Arts Karrieres karrierekatalog.

Arbejdsopgaver som færdiguddannet 

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.