Aarhus Universitets segl

INTERKULTURELLE STUDIER

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk/evt. andet fremmedsprog (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Lokale kulturer i en globaliseret verden

I nutidens verden forstår vi kultur i relation til globalisering. Som studerende på Interkulturelle studier danner denne forståelse grundlaget for dine studier. Kulturelle møder og interaktioner i forskellige sammenhænge og domæner udgør omdrejningspunkterne for uddannelsen. Interkulturelle studier fokuserer på at udvikle dine evner til at agere professionelt og med solid, teoretisk følsomhed. Du bliver desuden styrket i at navigere i internationaliserede landskaber med henblik på at kommunikere med de internationale partnere, samt at identificere muligheder for udvikling og forandring.

En ny type uddannelse

På Interkulturelle studier tilegner de studerende sig de nødvendige kompetencer til at analysere forskellige interkulturelle kontekster såvel som at bidrage til at forbedre sprogfærdigheder. På uddannelsen kan du studere både på engelsk, tysk, fransk eller spansk. Du kan også vælge at tage hele uddannelsen på engelsk. På de engelsksprogede kurser arbejder du sammen med studerende fra alle de andre sproglinjer på Interkulturelle studier, mens de særsproglige kurser udelukkende er for studerende med enten tysk, fransk eller spansk. Det betyder, at holdene svinger i størrelse fra 35 studerende og ned til 10-15 studerende, hvilket også giver en meget varieret arbejdsform.

* Vil du satse på en karriere som underviser, fx i gymnasiet, bør du vælge en af de øvrige sprogkandidatuddannelsers B-linje, hvor der gives plads til et kandidattilvalg.

Arbejde i internationale organisationer

Interkulturelle studier sigter mod beskæftigelse på det generelle, internationale arbejdsmarked, hvilket vil sige private og offentlige organisationer med internationale forbindelser, afdelinger eller aktiviteter, hvor der er brug for god interkulturel forståelse, sans for styring af processer og projekter og for stærke sprogkompetencer.

Uddannelsens struktur

De fire sproglige varianter af Interkulturelle studier følger den samme struktur, men adskiller sig ved at beskæftige sig med kulturelle særpræg, frembringelser og problemstillinger hvad angår den interkulturelle kommunikation.

På første semester arbejder de studerende med at forstå globalisering og interkulturalitet, dels som teoretisk koncept (disciplinen ”Interkulturelle interaktioner i globaliseringens tidsalder” ), og dels som kulturel realitet i det specifikke kulturområde på givne tidspunkter (disciplinen ”Lokale repræsentationer”).

På andet semester introducerer kurset "Interkulturelle interaktioner i praksis" teorier, modeller og teknikker om innovation, som de studerende lærer at anvende på cases om interkulturelle udfordringer inden for organisationer og i samarbejde med en ekstern partner. På hhv. den franske, spanske og tyske linje behandler de studerende interkulturelle sproglige problematikker i ”Interkulturel kommunikation og kompetence”, mens disciplinen ”Medier, kultur og identitet” belyser bl.a. sammenhængen mellem medieproduktionen og det relevante områdes identitetskonstruktioner. Den engelske linje beskæftiger sig med lignende områder gennem kurserne “Transcultural Communication” og “Engaging Conflict and Culture”.

Studiets tredje semester kan enten tages hjemme eller i udlandet.  Vælges udlandet, kan det ske i form af relevante kurser på et udenlandsk universitet eller som projektforløb (der også kan foregå i en internationalt orienteret organisation i Danmark). Bliver du hjemme, skal du følge et praksisorienteret kursus i international projektledelse og -gennemførelse, foruden et relevant profilvalgfag efter eget valg.

Studiet afsluttes med et speciale, som kan have form af en traditionel monografisk opgave eller et produkt, der kan anvendes i en konkret kontekst, der ikke relaterer sig til universitetet. Specialet skriver du altid på uddannelsens sprog (engelsk, tysk, spansk eller fransk).

Hør en introduktion til kandidaten i Interkulturelle studier.
Studerende Alizée André fortæller om Interkulturelle studier.

Adgangskrav

Adgangskravene varierer fra linje til linje. Se under hver enkel linje for de specifikke adgangskrav

Engelsk

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 1. september 2023. I processen er der fokus på at styrke profilen for uddannelsen og sammenhængen mellem de fire studieordninger for uddannelsen, hvilket forventes at medføre mindre ændringer i uddannelsen.

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA.

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier:

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra AU eller andre danske universiteter

 • Tilsvarende bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter

 Følgende professionsbacheloruddannelse vil også give adgang:

 • Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse

Fransk

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.  

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 1. september 2023. I processen er der fokus på at styrke profilen for uddannelsen og sammenhængen mellem de fire studieordninger for uddannelsen, hvilket forventes at medføre mindre ændringer i uddannelsen.

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA med sproglige kvalifikationer i fransk, der svarer til mindst et BA-tilvalg (45 ECTS).

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (fransk):

 • BA i fransk sprog, litteratur og kultur ved AU
 • BA i fransk fra andre universiteter
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med et tilvalg i fransk (min. 45 ECTS)
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i fransk svarende til min. 45 ECTS fx (BA eller BSc) (fx: Negot (BA), SPRØK (BSc), virksomhedskommunikation (BA), internationale studier (BA)
 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte.
 • Udenlandske studerende med fransk som modersmål og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS.*

* Modersmål: Hvis fransk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det franske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 45 ECTS inden for fransk.

Sprogkrav

Undervisningssproget er primært fransk , men i de fælles fag på tværs af alle kandidatuddannelser i Interkulturelle studier er undervisningssproget engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Retskrav på optagelse

Studerende, som afslutter bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet, og som har tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (fransk).

Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen inden for de fastsatte frister. Læs mere om reglerne om udvidet retskrav.

Latinamerika og Spanien

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 1. september 2023. I processen er der fokus på at styrke profilen for uddannelsen og sammenhængen mellem de fire studieordninger for uddannelsen, hvilket forventes at medføre mindre ændringer i uddannelsen.

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA med sproglige kvalifikationer i spansk, der svarer til mindst et BA-tilvalg (45 ECTS).

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien):

 • BA i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur ved AU
 • BA i spansk fra andre universiteter
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med et tilvalg i spansk (min. 45 ECTS) 
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i spansk svarende til min. 45 ECTS fx (BA eller BSc) (fx: Negot (BA), SPRØK (BSc), virksomhedskommunikation (BA), internationale studier (BA)
 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte.
 • Udenlandske studerende med spansk som modersmål og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS.*

* Modersmål: Hvis spansk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det spanske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 45 ECTS inden for spansk.

Sprogkrav

Undervisningssproget er primært spansk, men i de fælles fag på tværs af alle kandidatuddannelser i Interkulturelle studier er undervisningssproget engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. 

Retskrav på optagelse

Studerende, som afslutter bacheloruddannelsen i Spansk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet, og som har tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien).

Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen inden for de fastsatte frister. Læs mere om reglerne om udvidet retskrav.    

Tysk

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 1. september 2023. I processen er der fokus på at styrke profilen for uddannelsen og sammenhængen mellem de fire studieordninger for uddannelsen, hvilket forventes at medføre mindre ændringer i uddannelsen.

Adgangskrav og forudsætninger

Optag på uddannelsen fordrer en humanistisk eller en samfundsvidenskabelig BA med sproglige kvalifikationer i tysk, der svarer til mindst et BA-tilvalg (45 ECTS).

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (tysk):

 • BA i tysk sprog, litteratur og kultur ved AU
 • BA i tysk fra andre universiteter
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med et tilvalg i tysk (min. 45 ECTS)
 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i tysk svarende til min. 45 ECTS fx (BA eller BSc) (fx: Negot (BA), SPRØK (BSc), virksomhedskommunikation (BA), internationale studier (BA)
 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte.
 • Udenlandske studerende med tysk som modersmål og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS.

* Modersmål: Hvis tysk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det tyske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 45 ECTS inden for tysk.

Sprogkrav

Undervisningssproget er primært tysk, men i de fælles fag på tværs af alle kandidatuddannelser i Interkulturelle studier er undervisningssproget engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende. 

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Der er et begrænset antal pladser på kandidatuddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Retskrav på optagelse

Studerende, som afslutter bacheloruddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet og som har tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (tysk).

Retskravet forudsætter, at der søges om optagelse på kandidatuddannelsen inden for de fastsatte frister. Læs mere om reglerne om udvidet retskrav.     

Studieliv

På Interkulturelle studier varierer både holdstørrelser og undervisningsform. Du vil både have forelæsninger, hvor mange studerende er samlet, og kurser, hvor der er færre studerende. Den projekt- og casebaseret arbejdsform vil være fremherskende på hele studiet, hvilket vil sige, at din egen aktivitet i og mellem timerne er altafgørende.  De studerende bliver fra studiets start inddelt i studiegrupper, hvor de er fordelt efter sproglinje og nationalitet, da disse grupper danner rammerne for de studerendes arbejde i de fag, der samlæses på tværs af de fire sprog i de to første semestre. Ved dette sikres det, at det interkulturelle element ikke kun er en abstrakt del af studiet, men også udgør en praktisk og social dimension, som de studerende erfarer helt konkret i deres samvær med hinanden allerede fra studiestart.

Derudover bliver der arrangeret en fælles introduktionsuge for alle. I løbet af denne uge præsenteres de studerende for hinanden, og de internationale studerende integreres samtidig i en dansk universitets- og uddannelseskultur. Undervisere fra alle fire uddannelser deltager i denne introduktionsuge, hvor al undervisning sker i form af projektbaseret undervisning i to intensive dage, hvor nogle af uddannelsens vigtigste begreber bliver introduceret. I løbet af de sidste tre dage arbejder de studerende på et projekt, som de præsenterer for hinanden og underviserne på Interkulturelle studier.

Internationalt miljø

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert semester kommer mange gæstestuderende hertil fra hele verden. Også på Interkulturelle studier vil en del af de studerende komme fra andre lande. Og på International Student Centre kan du derudover møde studerende fra hele verden og dermed få lejlighed til at afprøve flere sprog og lære mere.

Foredrag, film og fredagsbar

På Interkulturelle studier er der mulighed for at møde andre studerende efter undervisningen og sammen dykke ned i det sprog, du har valgt.

 • Esperanto: er sprogfagenes fredagsbar. Her møder du studerende fra de andre sproglinjer og -uddannelser på instituttet.
 • Foredrag: Det er også muligt at gå til foredrag på flere forskellige sprog.
 • Alliance Francaise: har eksisteret siden 1910 og tilbyder franske foredrag og andre frankofile arrangementer til en særdeles attraktiv pris: 70 kr. for studerende hele sæsonen.
 • English Lecture Society: er en studenterforening, som organiserer uformelle gæsteforelæsninger på engelsk.
 • Kolloquium am Mittwoch: er stedet, hvor du kan høre foredrag og deltage i diskussioner om alt, der har med Tyskland at gøre.
 • Hvis du hellere vil se film, er der også mange muligheder:
 • Kaffee-Kino: tager dig med til den tyske filmverden og viser dig de mindre kendte tyske film tre-fire gange pr. semester. Det er både hyggeligt og studierelevant.
 • Spansk filmforum: viser hver måned i skoleåret en spansksproget film i Århus-biografen Øst for Paradis. På hjemmesiden kan alle interesserede blogge om filmene.

Samvær og hygge

Der findes mange andre tilbud, du kan benytte dig af i din fritid, som ikke kun er for sprogstuderende.

Der er også mulighed for at deltage i det aktive studenterliv i Aarhus gennem Studenterhus Aarhus.

Der foregår også en masse aktiviteter for de studerende på Faculty of Arts og Aarhus Universitet i det hele taget. Det er alt fra foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag. Du kan holde dig opdateret om arrangementer på ARTS her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Arbejde i internationale organisationer

Interkulturelle studier sigter mod beskæftigelse på det generelle, internationale arbejdsmarked, hvilket vil sige private og offentlige organisationer med internationale forbindelser, afdelinger eller aktiviteter, hvor der er brug for god interkulturel forståelse, sans for styring af processer og projekter og for stærke sprogkompetencer.

Karrierevejledning

Venligst kontakt studievejledningen for vejledning om beskæftigelses- og profileringsmulighederne på din uddannelse.

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Interkulturelle studier i Arts Karrieres karrierekatalog.