Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PSYKOLOGI

Mennesket i centrum

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2019 (Sommeroptag): 7,90 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (Kun retskravsansøgere)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Psykologi tager afsæt i bacheloruddannelsen som et teoretisk grundlag for at arbejde videre med hvordan en professionel psykolog anvender psykologiske teorier og interventionsmetoder i praksis. Uddannelsen er således praksis-orienteret, men ikke praktisk. På uddannelsen opnår du det nødvendige teoretiske grundlag, så du senere kan anvende din almene viden om psykologi i direkte kontakt og samtale med klienter, konsultativ praksis, forebyggende arbejde, organisationsudvikling eller som fundament for en fremtidig karriere inden for forskning.

Kandidatuddannelsen fokuserer derfor på teoretisk viden om den praktiske anvendelse af psykologiske teorier indenfor primært klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi samt pædagogisk psykologi. Dette suppleres med valgfrie seminarer, der gør det muligt at fordybe sig i og rette sin kandidat mod et særligt felt af psykologien. Det er obligatorisk at man under uddannelsen gennemfører et praktikophold, hvor man får mulighed for at anvende nogle af de redskaber og metoder, som man har arbejdet med teoretisk på studiet.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Psykologi har du mange varierede karrieremuligheder. Psykologi handler om menneskers oplevelsesverden og befinder sig i midten af andre fag. Psykologer bliver således ansat til mange forskellige slags opgaver. Det kan eksempelvis være udredning, testning og diagnosticering af klienter, terapisamtaler både individuelt og i grupper, udarbejdelse af behandlingsplaner for specialundervisning, samtale med og undervisning af pårørende til klienter, supervision og undervisning af personale, men også som konsulenter, organisations- og samfundsudviklere, ledere, og på mange andre områder. Arbejdsmarkedet for psykologer er i dag i rivende udvikling.

Som færdiguddannet kandidat kan man vælge at blive autoriseret. Dette tager typisk 2 år, og er en praktisk uddannelse under supervision, hvor man sideløbende arbejder som psykolog. Autorisationen giver bl.a. mulighed for at nedsætte sig som privatpraktiserende psykologi. En kandidatuddannelse giver også adgang til at tage en ph.d.-uddannelse og arbejde inden for forskning.

Adgangskrav

Læs om ansøgning med forskellige typer ansøgningsgrundlag
Adgangskrav og forudsætninger

Fra sommeroptaget 2019 tager optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi udgangspunkt i studieordningen for bacheloruddannelsen af 2016 og forudsætter en bestået bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse (fx udenlandsk bacheloruddannelse). Er der tale om en ækvivalerende bacheloruddannelse, forudsætter det, at den har et omfang på 180 ECTS og svarer til en dansk bacheloruddannelse i niveau og omfang. Desuden skal den som minimum indeholde fag, der ækvivalerer følgende 10 kernefag på bacheloruddannelsen:

 • Social- og personlighedspsykologi (20 ECTS)
 • Kognitionspsykologi (20 ECTS)
 • Udviklingspsykologi (20 ECTS)
 • Klinisk psykologi, børn + voksne (10 ECTS)
 • Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS)
 • Pædagogisk psykologi (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 1: Statistik (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 2: Kvalitative metoder (10 ECTS)
 • Forskningsmetode 3: Kvantitative metoder (10 ECTS)
 • Bachelorprojekt (20 ECTS)

Udvælgelseskriterier

Fra sommeroptaget 2017 foretages udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere til de ledige studiepladser, når alle retskravsansøgere (studerende fra Aarhus Universitet, der søger om optagelse i direkte forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning) er optaget, ud fra et gennemsnit af de opnåede karakterer i de kurser, som ækvivalerer de ovennævnte 10 kernefag på bacheloruddannelsen.

Adgangsgivende karaktergennemsnit 2019 (sommeroptag): 7,90

Retskravsansøgere

Studerende, der har taget en bacheloreksamen ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er sikret en plads på kandidatuddannelsen, hvis de søger optagelse på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Beregningen af de tre år starter ved førstkommende sommeroptag efter, at du har gennemført bacheloruddannelsen, og slutter umiddelbart efter gennemført sommeroptag tre år efter.
Læs mere om forlænget retskrav.

Ikke-retskravsansøgere

Alle andre ansøgere, dvs. (1) Studerende fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, som søger optagelse med påbegyndelse 1 eller flere semestre senere (altså ikke i umiddelbar forlængelse af erhvervet bacheloreksamen) og (2) ansøgere med adgangsgivende eksamen, der hidrører fra et andet dansk universitet end AU eller et udenlandsk universitet er ikke sikret optagelse. 

Forældelse af bacheloruddannelsen

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt inden for de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurdering af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).     

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Psykologi fokuserer på at uddanne de studerende bredt indenfor den anvendte psykologi, hvorfor de studerende skal i berøring med mindst to anvendte grundfag, suppleret af en række redskabs- og metodefag.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Psykologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Hverdagen på kandidatuddannelsen i Psykologi består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning og selv-studium. Undervisningen udgør 10-15 timer, hvor du typisk bruger den resterende tid på forberedelse f.eks. selvstændig læsning af pensum, arbejde med din studiegruppe, eller andre relevante opgaver relateret til dine fag. Kandidatuddannelsen i Psykologi inviterer således til arbejdsmæssig fleksibilitet samtidig med, at der er en faglig struktur, som bundfæster sig i den faste undervisning. Der er også mulighed for at skifte den vante hverdag ud for et semester, ved at tage til udlandet gennem et udvekslingsophold. 

En typisk uge på Psykologi

Herunder kan du se en ugeplan fra 1. semester på kandidatuddannelsen i Psykologi
Mandag
9-12: Forberedelse
12-15: Forelæsning Test- og undersøgelsemetode
16-18: Forelæsning i Grundfag A – Klinisk Psykologi - videodemonstration

Tirsdag
8-10: Forberedelse
10-13: Holdundervisning i Forskningsmetode 4: Design og projektplanlægning
13-17: Forberedelse – eks. gruppearbejde fra Forskningsmetode 4 eller møde med læsegruppe

Onsdag
9-10: Forberedelse
10-12: Forelæsning i Grundfag A – Klinisk Psykologi
14-17: Forberedelse

Torsdag
8-11: Møde med læsegruppe
11-13: Forberedelse
14-17: Forelæsning i Test- og undersøgelsesmetode

Fredag
8-12: Forberedelse af næste uges emner
12-14:  Forelæsning i Grundfag A – Klinisk Psykologi

Livligt studiemiljø

Du har gode muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter på Psykologisk Institut. De psykologistuderendes forening FAPIA er en paraplyorganisation for en mængde udvalg/foreninger, der sammen med flere uafhængige udvalg/foreninger er med til at sikre et godt og varieret socialt studiemiljø. I løbet af året afholdes der barer og fester, hvor du kan få en pause fra læsningen og hygge dig med dine medstuderende og lytte til musik eller quizze.

Der er også mange andre sociale arrangementer, hvor du kan møde og lære de andre studerende at kende, f.eks. julebanko, Smør og Monopolet (Psykologis svar på ’Mads og Monopolet), brætspilscafé med turnering, escape room events og meget mere.

Det sociale liv på psykologi skabes igennem de studerendes fællesskab og engagement, dvs. når du og dine medstuderende sammen bidrager til det sociale liv på Psykologi, f.eks. ved at skrive for studenterbladet PSYKLEN, arrangere fester og barer, dyrke sport i psykologis sportsforening, være med til at skabe den årlige Psykologisk Revy eller simpelthen bare deltager i de mange sociale tilbud.

Både instituttet og de studerende tilbyder en lang række faglige arrangementer, som er et godt supplement til den øvrige undervisning. Her tilbydes f.eks. kurser og foredrag, som omhandler psykologiske emner af teoretisk eller praktisk relevans, der ikke altid finder vej til pensum, og ”Classics”, supplerende historiske forelæsninger, der giver et bredere grundlag for at forstå psykologiens fagområde. 

Inden studiestart

Som optakt til kandidatuddannelsen, afholder vi en kandidat-rus-dag, hvor vi byder den nye kandidatårgang velkommen. Her får I indblik i kandidatuddannelsens faglige grundlag, samt vigtige informationer om, hvordan I får en god studiestart, og I har mulighed for at være sammen og lære hinanden at kende på årgangen.

Forskningsområder på Psykologi

Forskningsmiljøet ved Psykologisk Institut er primært centreret omkring følgende områder:

 • social- og personlighedspsykologi
 • kognitions- og indlærings­psykologi
 • udviklingspsykologi
 • arbejdspsykologi
 • klinisk psykologi
 • pædagogisk psykologi

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

 

Karrierevejledning

studerende.au.dk/karriere kan du læse mere om karrierevejledningstilbud, arrangementer og workshops.

 

Læs mere om hvad alumner fra Psykologi arbejder med som deres første job efter endt studie.