Aarhus Universitets segl

MEKANIK

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Den to årige kandidatuddannelse til Civilingeniør i Mekanik giver dig indgående kendskab til dynamik samt analytiske og numeriske beregningsmetoder. Du lærer metoder, så du kan beregne og simulere konstruktioner inden for eksempelvis det mikromekaniske område. Det første år på kandidatuddannelsen består af fastlagte kurser, mens du på andet år kan specialisere dig inden for dit interesseområde. Uddannelsen foregår på engelsk.

Dynamik, valgfrihed og projekter

Første og andet semester består af en række obligatoriske fag og valgfrie specialiseringspakker inden for anvendt mekanik, termo-/fluiddynamik, materialer og robotsystemer. Fagene udbydes en gang om året. De obligatoriske fag er indenfor materialemekanik, dynamik, fluiddynamik og Finite Element Analyse.

Tredje semester består af valgfrie kurser samt mulighed for at lave projekter i samarbejde med virksomheder og/eller forskningsgrupper.

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i Mekanik kan du eksempelvis arbejde i så forskellige brancher som vindmølleindustrien og sundhedsvæsenet. Du kan arbejde med produktion og udvikling i industrivirksomheder, hvor du bruger dine strukturmekaniske og materialemekaniske analyseevner. Du kan også fortsætte inden for forskningens verden og tage en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for mekanik og produktion på Aarhus Universitet:

Mød studerende

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i mekanik under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer svarende til mindst 20 ECTS inden for calculus, ordinære differentialligninger, systemer af ordinære differentialligninger, partielle differentialligninger, vektordifferential- og -integralregning:

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i maskinteknik eller mekanik fra et dansk universitet.
 • En diplomingeniøruddannelse i maskinteknik fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole under forudsætning af, at der kan dokumenteres faglige kompetencer med mindst 60 ECTS inden for maskinteknik og mekanik.
 • Bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS inden for mekanik kan være adgangsgivende forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til civilingeniøruddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Download bilag til din ansøgning

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en international bacheloruddannelse, skal du udfylde dette bilag og vedhæfte det til din ansøgning. Bilaget bruges i vurderingen af, om du opfylder adgangskravene.

Download bilag

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Retskrav

Studerende, der afslutter bacheloruddannelsen i Mekanik ved Aarhus Universitet, har retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Mekanik ved Aarhus Universitet under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på civilingeniøruddannelsen senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning fra sommeroptaget 2025

Fra og med sommeroptaget 2025 vil der være pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Tildeling af pladser er baseret på en overordnet vurdering. Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Karakterniveau for bachelorgraden

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor matematik, mekanik, fluid mekanik, elasticitetsteori og produktudvikling.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Mekanik

Undervisningen på Mekanik er tilrettelagt med to semestre per studieår.

Dit første år på uddannelsen består af grundkurser og studielinjer. Du følger grundkurserne sammen med alle studerende på uddannelsen, inden du vælger at specialisere dig på studielinjer.

På andet år kombinerer du studielinjer med et valgfrit program, og vil på den måde specialisere dig yderligere inden for relevante fagområder. På sidste semester skal du gennemføre et afsluttende speciale. Dit studieprogram sammensættes individuelt under vejledning. 

Studielinjer


 • Renewable Energy
 • Thermo/ Fluid Dynamics
 • Robot Technology
 • Dynamics 
 • Solid Mechanics
 • Materials
 • Mechanical Engineering Design
 • Manufacturing

På studieportalen kan du læse mere om de enkelte studielinjer

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


Studiediagram

Studiediagrammet nedenfor viser et anbefalet studieforløb for studiestart sommer. For studiestart vinter vil rækkefølgen for de obligatoriske kurser være omvendt, så Mechanical Vibrations, Fluid Dynamics og Engineering Modelling Project ligger på første semester. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences eller studere eksempler på aktuelle PhD projekter.

Studieliv

Dagligdagen på Mekanik

Din dagligdag som studerende på Mekanik er præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Jobmuligheder som civilingeniør i Mekanik

Med uddannelsen Mekanik vil du have mange jobmuligheder, da anvendelserne spænder vidt lige fra strukturmekaniske analyser af store kraftbærende konstruktioner som for eksempel vindmøller til materialemekaniske analyser for elektroniske komponenter eller brændselsceller. I uddannelsen vil du have mulighed for at arbejde tværfagligt for eksempel med robotteknik eller teknik til sundhedssektoren i samarbejde med de øvrige studieretninger.

Jobmulighederne ligger typisk i forsknings- og udviklingsafdelinger i industrivirksomheder, og derudover har du med en civilingeniøruddannelse i bagagen også mulighed få at tage en forskerkarriere på et universitet i Danmark eller udlandet.


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.