Aarhus Universitets segl

GENEREL PÆDAGOGIK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik handler om menneskers læring, dannelse og udvikling samt om undervisnings- og uddannelsesprocesser i uddannelsessystemet og i samfundet. På uddannelsen arbejder du med at analysere og forstå problemstillinger, der knytter sig til dannelse, omsorg, trivsel, opdragelse, undervisning, didaktik og læring. Du studerer teorier om det pædagogiske, pædagogikkens begreber og metoder, deres historiske, kulturelle og videnskabsteoretiske grundlag, og hvordan de kan anvendes som afsæt til at forstå, analysere og udvikle pædagogisk praksis.

Uddannelsen giver mulighed for, at du kan fordybe og specialisere dig i selvvalgte områder, som både har pædagogisk, videnskabelig og samfundsmæssig relevans og som kan pege frem mod fremtidig beskæftigelse.

Du kan forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk, ligesom en del faglitteratur vil være engelsksproget, og at du kommer til at anvende en digital læringsplatform.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Generel pædagogik kan du arbejde med det pædagogiske område inden for områder som undervisningsplanlægning, organisationsudvikling, personaleudvikling, formidling, medarbejderudvikling, ledelse, supervision, vejledning og evaluering. Du kan arbejde med udvikling af pædagogisk praksis inden for blandt andet uddannelsessektoren, i dagtilbud, døgninstitutioner og forskellige andre pædagogiske institutioner. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Generel pædagogik.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

  1. Retskra​v
  2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
  3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

  • En bacheloruddannelse i antropologi, filosofi, psykologi, pædagogik, sociologi, uddannelsesvidenskab eller idehistorie 

  • En professionsbachelor som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik 

  • En mellemlang videregående uddannelse (MVU) som lærer, pædagog, politibetjent, ergoterapeut, børnehave- eller socialpædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske kombineret med minimum 30 ECTS pædagogisk rettet indhold på bachelor-, diplom- eller masterniveau. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

  • Anden bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

Den fagligt begrundede ansøgning

Generel pædagogik er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning. I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for, hvordan dine øvrige erfaringer såsom job, fritidsjob, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv. er fagligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger. Læs mere om den faglig begrundede ansøgning

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Generel pædagogik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på.

En typisk uge på Generel pædagogik

Mandag:
9-12 Studiegruppearbejde
12-17 Forberedelse

Tirsdag:
8-17 Forberedelse

Onsdag:
8-10 Forberedelse
10-15 Undervisning i Pædagogik, samfund og kultur

Torsdag:
9-13 Studiegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Fredag:
10-14 Forelæsning i Didaktik og læring
14-16 Forberedelse

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage kandidatuddannelsen i Generel pædagogik på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København).

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en kandidat fra Generel pædagogik har du mulighed for at søge jobs indenfor mange forskellige brancher og sektorer, hvor samfund, læring, udvikling og pædagogik er omdrejningspunktet. Du er i høj grad med til at definere din retning både undervejs og efter uddannelsen, i samspil med de virksomheder og organisationer du er i kontakt med. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvad andre med en kandidat i Generel pædagogik arbejder med.

Færdiguddannede kandidater finder bl.a. arbejde på professionshøjskoler som underviser eller studievejleder, i kommunale forvaltninger som pædagogisk konsulent, projektleder eller pædagogisk vejleder. Andre finder arbejde som afdelingsleder eller pædagogisk koordinator i fx en daginstitution eller FFO, som inklusionsvejleder på en folkeskole eller job som udviklingskonsulent eller ungerådgiver i en nonprofit organisation. Nogle finder også arbejde, som de er kvalificeret til fra tidligere uddannelse, fx som lærer eller pædagog. Arbejdet kan være forbundet med nogle særlige ansvarsområder eller funktioner – fx som faglig koordinator.

Vil du gerne vide mere om, hvad en kandidatuddannet i Generel pædagogik kan arbejde med? Læs et alumneportræt, og få inspiration til din karriere.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Generel pædagogik i Arts Karrieres karrierekatalog.