Aarhus Universitets segl

GENEREL PÆDAGOGIK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik handler om analyse og udvikling af pædagogisk praksis med fokus på pædagogiske teorier og pædagogikkens historie. Du arbejder med menneskers læring og dannelse og med undervisnings- og uddannelsesprocesser i uddannelsessystemet og samfundet. Du studerer pædagogiske teorier, begreber og metoder, deres historiske, kulturelle og videnskabsteoretiske grundlag, og hvordan de anvendes i pædagogisk praksis. Uddannelsen bygger på fagområder som sociologi, antropologi, filosofi, historie og psykologi, og du har gode muligheder for at specialisere dig i forhold til forskellige aspekter af børns, unges og voksnes dannelse og uddannelse.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Generel pædagogik kan du arbejde med det pædagogiske område inden for områder som undervisningsplanlægning, organisationsudvikling, personaleudvikling, formidling, medarbejderudvikling, ledelse, supervision, vejledning og evaluering. Du kan arbejde med udvikling af pædagogisk praksis inden for blandt andet uddannelsessektoren, i dagtilbud, døgninstitutioner og forskellige andre pædagogiske institutioner. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

Generel pædagogik er en uddannelse med adgangsbegrænsning, og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en fagligt begrundet ansøgning.

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i Generel pædagogik skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse i antropologi, filosofi, psykologi, pædagogik, sociologi, uddannelsesvidenskab eller idehistorie.
  • En anden bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point.
  • En professionsbachelor som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

Overflytning og venteliste

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i generel pædagogik.

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

  1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser.
  2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
  3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser, hvilket omfatter pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point. 
  4. Hvis du har en mellemlang videregående uddannelse (MVU) som lærer, pædagog, politibetjent, ergoterapeut, børnehave- eller socialpædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske skal uddannelsen være kombineret med minimum 30 ECTS pædagogisk rettet indhold på bachelor-, diplom- eller masterniveau.
  5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
  6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i Pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, uddannelsesvidenskab og Generel pædagogik udbydes både i Emdrup (København) og Aarhus og for disse kandidatuddannelser kan du oprette en ansøgning til både Emdrup (København) og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse/uddannelsesby du vil søge som din 1. prioritet. Du kan IKKE selv vælge, hvor du ønsker at blive optaget. Det afgøres af din prioritering af de søgte uddannelser/studiebyer og prioriteringen af din ansøgning til den pågældende kandidatuddannelse i de to studiebyer. Det skal understreges, at selvom du søger samme uddannelse i begge studiebyer, er der ikke garanti for optagelse.

Skift af studieby

Inden du opretter en ansøgning til både Emdrup (København) og Aarhus, bør du tage stilling til, om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen ved begge undervisningsbyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet. Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse i begge undervisningsbyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden undervisningsby.

Bemærk at der i foråret 2021 er kommet nye regler om skift af studieby. Læs om muligheden for at skifte studieby.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Generel pædagogik kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på, både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

En typisk uge på Generel pædagogik

Mandag:
9-12 Studiegruppearbejde
12-17 Forberedelse

Tirsdag:
8-17 Forberedelse

Onsdag:
8-10 Forberedelse
10-15 Undervisning i Pædagogik, samfund og kultur

Torsdag:
9-13 Studiegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Fredag:
10-14 Forelæsning i Didaktik og læring
14-16 Forberedelse

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage kandidatuddannelsen i Generel pædagogik på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København).

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en kandidat fra Generel pædagogik har du mulighed for at søge jobs indenfor mange forskellige brancher og sektorer, hvor samfund, læring, udvikling og pædagogik er omdrejningspunktet. Du er i høj grad med til at definere din retning både undervejs og efter uddannelsen, i samspil med de virksomheder og organisationer du er i kontakt med. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvad andre med en kandidat i Generel pædagogik arbejder med.

Færdiguddannede kandidater finder bl.a. arbejde på professionshøjskoler som underviser eller studievejleder, i kommunale forvaltninger som pædagogisk konsulent, projektleder eller pædagogisk vejleder. Andre finder arbejde som afdelingsleder eller pædagogisk koordinator i fx en daginstitution eller FFO, som inklusionsvejleder på en folkeskole eller job som udviklingskonsulent eller ungerådgiver i en nonprofit organisation. Nogle finder også arbejde, som de er kvalificeret til fra tidligere uddannelse, fx som lærer eller pædagog. Arbejdet kan være forbundet med nogle særlige ansvarsområder eller funktioner – fx som faglig koordinator.

Vil du gerne vide mere om, hvad en kandidatuddannet i Generel pædagogik kan arbejde med? Læs et alumneportræt, og få inspiration til din karriere.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Generel pædagogik i Arts Karrieres karrierekatalog.