Aarhus Universitets segl

ERHVERVSØKONOMI (Cand.SOC.)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi giver dig teoretisk forståelse for erhvervsøkonomiske discipliner, som har indflydelse på virksomhedens økonomi og ledelse. Du arbejder med økonomisk teori og formelle modeller, når du lærer, hvordan du bedst styrer og optimerer driften af en virksomhed. Du har gode muligheder for at sammensætte din egen faglige profil inden for eksempelvis international markedsføring, økonomistyring, innovationsstrategier og HR.

På kandidatuddannelsen kan du enten kombinere erhvervsøkonomi med et andet fag som tilvalg, du kan tage en ren erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, eller du kan vælge linjen Business Psychology eller Business Innovation

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet fra Erhvervsøkonomi kan du arbejde i marketing- eller personaleafdelinger i internationale virksomheder, i den offentlige sektor, eller hos analyse- og rekrutteringsafdelinger hos konsulentvirksomheder. Dine jobmuligheder som erhvervsøkonom afhænger i høj grad af hvilket tilvalg, du vælger. Vælger du eksempelvis et sprogfag som tilvalg, har du gode muligheder for at arbejde inden for marketing, mens et tilvalg i psykologi giver dig jobmuligheder inden for personaleledelse og rekruttering.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.soc.).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.soc.):

 • Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra studieordning 2017 og frem, fra Aarhus Universitet* 

 • Erhvervsøkonomi, HA (generel erhvervsøkonomi) fra enten Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet eller Roskilde Universitet* 

 • Erhvervsøkonomi med tilvalg fra Aarhus Universitet, der ikke længere har retskrav til kandidatuddannelsen 

*Bemærk, hvis din HA eller BSc i Economics and Business Administration fra Aarhus Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution er færdiggjort før år 2000, vil det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning blive vurderet, om den lever op til adgangskravene beskrevet under afsnittet ”Adgang med anden uddannelse”. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

I en individuel, faglig vurdering vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af erhvervsøkonomiske fag svarende i niveau, omfang og indhold til bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi med tilvalg fra Aarhus Universitet. Følgende fagområder skal derfor være dækket i det angivne ECTS-omfang: 

Fagområde ECTS 

Metode, inkl. statistik og IT* 15 ECTS 

Marketing 7,5 ECTS 

Finansiering 7,5 ECTS 

Regnskab 7,5 ECTS 

Ledelses- og organisationsteori 7,5 ECTS 

Mikro- og makroøkonomi (begge områder skal være dækket) 10 ECTS 

Ekstra ECTS inden for ovennævnte fagområder 25 ECTS 

I alt inden for Erhvervsøkonomi 80 ECTS 

  

* Bemærk, metode kan dække over f.eks. kvalitativ og kvantitativ metode samt videnskabsteori. IT og statistik skal dækkes eksplicit. 

Ansøgere til den to-faglige linje på cand.soc. skal derudover have bestået et gymnasierettet bachelortilvalg (45 ECTS). 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Fra og med optagelsen i 2025 er der adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (cand.soc.). For studerende uden retskrav er det derfor ikke i sig selv en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. 

Bemærk, at der er særlige begrænsninger for supplering til uddannelser med adgangsbegrænsning. Af samme årsag tilbydes forhåndsvurderinger ikke længere.

Læs mere om supplering. (https://kandidat.au.dk/optagelse/supplering)

Faglige udvælgelseskriterier cand.soc.

Et-faglig, to-faglig og Business Psychology

For den et-faglige linje, den to-faglige linje og Business Psychology lægges der vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

 • simpelt karaktergennemsnit fra bachelorgraden (75 %)*.
 • antallet af relevante kurser (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i bachelorgraden (25 %) ud over de ECTS som adgangskravene indeholder**.

*Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet.

** Relevante kurser er kurser inden for ledelses- og organisationsteori. Vær opmærksom på, at de relevante kurser skal være beståede på ansøgningstidspunktet for at indgå i vurderingen. Se skematisk oversigt nedenfor.

Relevant fagområde:

Cand.soc.-linjer:

Ledelses- og organisationsteori

Et-faglig, to-faglig, Business Psychology

Kurserne vurderes ud fra følgende pointsystem: 1 point pr. ekstra ECTS inden for kurser, der er relevante for den ansøgte linje. Hvis du fx har 10 ECTS inden for et relevant område, hvor kravet er 7,5 ECTS, får du 2,5 point.

Business Innovation

For Business Innovation består udvælgelseskriteriet af interviews. Ansøgere skal uploade et CV sammen med ansøgningen med fokus på relevante tidligere erfaringer. Retskravsansøgere skal også uploade CV i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at prioritere blandt retskravsansøgere. Under interviewsene vil ansøgere blive bedt om at forklare, hvordan deres tidligere studieforløb samt andre relevante erfaringer gør dem kvalificeret til optagelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Du kan vælge mellem tre retninger

 • Du kan kombinere erhvervsøkonomi med et andet fag som tilvalg. Du starter med at følge anden del af det tilvalg, du påbegyndte på bacheloruddannelsen, og derefter fortsætter du på erhvervsøkonomi, indtil du afslutter uddannelsen med dit speciale.
 • Du kan tage en ren erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, hvor du har erhvervsøkonomiske fag i tre semestre, inden du afslutter uddannelsen med dit speciale.
 • Du kan tage en specialiseret uddannelse, hvor du kombinerer erhvervsøkonomi med psykologi eller innovation. Læs mere om linjerne Business Psychology eller Business Innovation

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Erhvervsøkonomi

Inden starten af semestret skal du tilmelde dig til de fag, som du planlægger at følge i det kommende semester. Et fag har typisk 2-4 ugentlige forelæsninger, og du kan allerede ved tilmeldingen se, hvornår timerne ligger hen over ugen, og du kan også se, hvornår eksamen afvikles. Derfor har du god mulighed for at indrette din arbejdsuge, således andre forpligtigelser ikke forhindrer dig i at følge timerne. Du skal være forberedt på, at studiet er et fuldtidsstudium, og at timerne kan ligge i tidsrummet 8-18.

Udover at forelæsningerne skaber læring, så sker en stor del af læringen ved, at du selv arbejder med stoffet, og selv om forelæsningerne i høj grad styrer de emner, som du skal studere, så anbefaler vi kraftigt, at du finder en eller flere medstuderende at arbejde sammen med– al erfaring siger, at det er en god læringsform, og så sikrer det dig også et socialt netværk.

Bliv en del af et aktivt studiemiljø

Du får din daglige gang på Fuglesangs Allé 4, hvor undervisningslokalerne og undervisere hører hjemme på de to institutter, Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Du kan også finde studiepladser på campus, og du deler undervisningslokaler, auditorier og kantine med studerende fra andre økonomiske uddannelser, så der er rigtig gode muligheder for at deltage i et aktivt studie- og socialt liv. Både faglige og sociale aktiviteter prioriteres højt, og studenterforeningerne arrangerer studieture, fester og virksomhedsbesøg. På campus vil du også kunne møde ”SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening”, som stabler diverse sociale og faglige arrangementer på benene.

Forskningsbaseret undervisning

Forskning og undervisning er tæt forbundet på de to institutter, og der lægges vægt på, at undervisningen er forskningsbaseret. Institutterne har også en del fastansatte medarbejdere med international baggrund, og undervisningen foregår på engelsk. Du vil derfor helt naturligt også blive trænet i at kommunikere på engelsk.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som kandidatuddannet fra Erhvervsøkonomi kan du arbejde i marketing- eller personaleafdelinger i internationale virksomheder, i den offentlige sektor, eller hos analyse- og rekrutteringsafdelinger hos konsulentvirksomheder. Dine jobmuligheder som erhvervsøkonom afhænger i høj grad af hvilket tilvalg, du vælger. Vælger du eksempelvis et sprogfag som tilvalg, har du gode muligheder for at arbejde inden for marketing, mens et tilvalg i psykologi giver dig jobmuligheder inden for personaleledelse og rekruttering.