PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI

Analyserende perspektiv på hverdagens praksis

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi handler om analyse af kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge og perspektiver. Du udfører etnografiske undersøgelser, hvor du analyserer menneskers perspektiver, handlinger og relationer i hverdagslivet. Du arbejder med kulturelle og sociale dynamikker, processer og medieringsformer inden for pædagogikken og med analyse af centrale problemstillinger omkring uddannelse, læring og det pædagogiske felt.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Pædagogisk antropologi kan du arbejde inden for det pædagogiske fagområde med analyse af kulturelle og sociale processer som eksempelvis relations- og betydningsdannelse, identitetskonstruktioner, socialisering, integration og marginalisering. Du kan arbejde med undervisning, som pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver, HR-medarbejder, integrationsmedarbejder og uddannelses- og udviklingskonsulent. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier og tage en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Kandidatuddannelsen

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi skal du have en af følgende uddannelser:

  • Bachelor i antropologi, pædagogik, europæisk etnologi, sociologi, sociologi og kulturanalyse eller uddannelsesvidenskab
  • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 30 ECTS pædagogiske og/eller antropologiske moduler
  • Professionsbachelor som folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, ergoterapeut, politibetjent eller professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, i ernæring og sundhed eller i Kristendom, Kultur og Kommunikation.

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

  1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
  2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
  3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
  4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
  5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi. 

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

2. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelsen pædagogisk antropologi udbydes både i Emdrup og Aarhus og du skal for denne kandidatuddannelse vælge om du vil oprette en ansøgning til enten Emdrup og Aarhus. Dette vil du skulle gøre EFTER, når du har valgt udbuddet ”pædagogisk antropologi– sommeroptag”, hvor der vil komme et spørgsmål om ønsket studieby.

Overflytning

Der er ikke mulighed for at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi.

Uddannelsens opbygning

De pædagogiske kandidatuddannelser

Uddannelsen er en af de pædagogiske kandidatuddannelser, som udbydes under DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse). DPU er blandt andet er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. På de forskellige kandidatuddannelser er nogle professionsbacheloruddannelser direkte adgangsgivende, mens andre professionsbacheloruddannelser og nogle mellemlange videregående uddannelser er adgangsgivende på baggrund af en suppleringsuddannelse.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

En typisk uge på Pædagogisk antropologi

Mandag
Kl. 9-12: Undervisning
Kl. 13-15: Undervisning
Tirsdag
Kl. 9-13: Undervisning
Onsdag
Selvstudier og gruppearbejde
Torsdag
Selvstudier og gruppearbejde
Fredag
Kl. 10-12: Fremlæggelse
Kl. 13-15: Forelæsning i Videnskabsteori

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi er et fuldtidsstudie, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

Aarhus eller Emdrup

1400 studerende, eller cirka hver tredje studerende på DPU, tager deres uddannelse i Aarhus. Den københavnske del af DPU ligger på Campus Emdrup.

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. 

Karrierevejledning 

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.