Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi får du viden om kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske relationer, forhold og institutioner. Uddannelsen har fokus på sammenhænge, hvor ’nogen vil noget med nogen’ og udforsker således formative processer og praksisser (såsom socialisering, civilisering, optimering, integration) i en række kontekster (f.eks. i familien, børnehaver, skoler, på arbejdspladser, i lokalsamfund, på gadeplan, og i subkulturelle, transnationale eller teknologisk medierede fællesskaber). Du får kendskab til pædagogisk antropologiske undersøgelser af menneskers praksis, subjektivering og betydningsdannelse og til komparative studier af pædagogiske forhold på tværs af samfund, kulturelle og sociale skel. Du lærer at bruge etnografiske metoder og klædes på til at foretage et tre-måneders langt feltarbejde, hvor du analyserer menneskers vilkår, perspektiver og relationer i hverdagslivet i en selvvalgt felt. Studiet forudsætter at du kan læse både danske og engelske tekster. 

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi kan du arbejde inden for det pædagogiske fagområde og en række beslægtede områder, hvor der kræves kompetencer inden for undersøgelse og analyse af kulturelle og sociale processer, som eksempelvis relations- og betydningsdannelse, identitetskonstruktioner, socialisering, integration og marginalisering. Valgfagsmoduler og det selvstændigt tilrettelagte feltarbejde giver dig mulighed for at styrke og målrette dine kompetencer i forhold til forskellige jobfunktioner. Du kan fx arbejde med undervisning, som pædagogisk konsulent, børne- og ungerådgiver, HR-medarbejder, boligsocial medarbejder, integrationsmedarbejder og uddannelses- og udviklingskonsulent. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier og tage en ph.d.-uddannelse.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om uddannelsen.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

  1. Retskra​v
  2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
  3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

  • En professionsbachelor som folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, jordemoder, ergoterapeut, politibetjent eller professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, i ernæring og sundhed eller i Kristendom, Kultur og Kommunikation 

  • En bacheloruddannelse i antropologi, pædagogik, europæisk etnologi, sociologi, sociologi og kulturanalyse eller uddannelsesvidenskab 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med nedenstående eller tilsvarende: 

  • Fuld Diplomeksamen (Pædagogisk Diplomeksamen)  

  • En master i Visuel antropologi, Sundhedsantropolog, Etnologi, Socialpædagogik, Professional Master's Programme in African Studies, Udviklingsstudier, Dansk som Andetsprog, Køn og Kultur eller  Culture, Communication and Globalisation  

  • Alternativ Pædagogisk Diplomeksamen eller MA med et indhold af overvejende antropologiske, pædagogiske og videnskabsteoretiske fagelementer  

  • 60 ECTS antropologiske eller pædagogiske fagelementer på BA niveau fra et universitet, som modsvarer tilstrækkelig bredde inden for videnskabsteori, kulturanalyse, udviklingsstudier og pædagogik 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 30 ECTS pædagogiske og/eller antropologiske moduler. Eksempler på disse: 

  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 30 ECTS pædagogiske og/eller antropologiske moduler. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

Den fagligt begrundede ansøgning

Pædagogisk antropologi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning. I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for, hvordan dine øvrige erfaringer såsom job, fritidsjob, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv. er fagligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger. Læs mere om den faglig begrundede ansøgning

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En typisk uge på Pædagogisk antropologi

Ugeskemaet viser, hvordan de første 2-3 måneder på Pædagogisk antropologi typisk ser ud. Du har to dage med undervisning i ugen. Resten af tiden består af studiegruppearbejde og selvstændig forberedelse. I eksamenstiden vil det naturligvis se anderledes ud.

Mandag:
9-14 Undervisning i Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber
14-17 Forberedelse

Tirsdag:
8-10 Forberedelse
10-16 Forelæsning i Temaer og tilgange i pædagogisk antropologi

Onsdag:
8-13 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
9-16 Forberedelse

Fredag:
9-13 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde    

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København).

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en kandidat fra Pædagogisk antropologi har du mulighed for at søge jobs indenfor mange forskellige brancher og sektorer, hvor samfund, læring, udvikling og pædagogik er omdrejningspunktet. Du er i høj grad med til at definere din retning både undervejs og efter uddannelsen, i samspil med de virksomheder og organisationer du er i kontakt med. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvad andre med en kandidat i Pædagogisk antropologi arbejder med.

Færdiguddannede kandidater finder bl.a. arbejde i kommunerne som familiebehandler, netværkskoordinator, specialpædagogisk konsulent eller pædagogisk udviklingskonsulent. Andre bliver ansat som leder i en daginstitution, som underviser på en professionshøjskole, som familievejleder for flygtningefamilier i et jobcenter, som kommunikations- eller projektmedarbejder i en fond eller privat virksomhed eller som frivilligkoordinator i en NGO. Nogle finder også arbejde, som de er kvalificeret til fra tidligere uddannelse, fx som lærer eller pædagog. Arbejdet kan være forbundet med nogle særlige ansvarsområder eller funktioner – fx som faglig koordinator eller lærer med AKT-ansvar.

Se evt. disse tre små film, hvor tidligere studerende fortæller om deres karriereveje.

Karrierevejledning 

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Pædagogisk antropologi i Arts Karrieres karrierekatalog.