Aarhus Universitets segl

UDDANNELSESANTROPOLOGI OG
GLOBALISERING

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: København |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Optaget på uddannelsen er sat i bero. Derfor optages der ingen studerende på Uddannelsesantropologi og globalisering i 2024. 


På kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering får du viden og kompetencer til at arbejde med uddannelse, viden og læring i en globaliseret verden. Uddannelsen giver dig dybdegående viden om, hvordan praksisser og politikker relateret til uddannelse og læring forstås og forhandles i forskellige sammenhænge på tværs af nationale og kulturelle grænser.

Hvad betyder det fx for livet i en specifik institution eller blandt en særlig gruppe mennesker, når nogle personer, politikker eller teknologier bliver mobile og bevæger sig på tværs af grænser, mens andre ikke gør? Hvorfor og hvordan bliver nogle former for viden forstået og promoveret som universelle, globale eller moderne, mens andre former vurderes som partikulære, lokale eller traditionelle? Og hvordan hænger sådanne processer af globalisering og lokalisering sammen med (re)produktionen af globale hierarkier og social og økonomisk ulighed?

På kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering dykker vi ned i en række samtidige problemstillinger, der formes af nye typer af globale og lokale bevægelser, eksempelvis integration og migration; internationalisering eller dekolonisering af fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer; betydningen af sprog og sproglige hierarkier i en globaliseret verden; globale og lokale klimaforandringer; og politisk styring af uddannelse indenfor og på tværs af institutioner og nationalstater. Du lærer at bruge etnografiske metoder og klædes på til at foretage et tre-måneders langt feltarbejde om et selvvalgt emne. Dette giver dig et unikt grundlag for at udforske og analysere specifikke (lokale) praksisser relateret til uddannelse, vidensproduktion og læring i bredere (globale) sociale og kulturelle sammenhænge.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Uddannelsesantropologi og globalisering har du tilegnet dig en komparativ, tværkulturel og global tilgang til problematikker relateret til uddannelse, viden og læring. Valgfagsmoduler og det selvstændigt tilrettelagte feltarbejde giver dig kompetencer til bl. a. projektledelse, konsulentarbejde, forskning, samt planlægning og udvikling af uddannelse af forskellig art. Du er kvalificeret til at arbejde inden for områder som uddannelse og migration, internationalisering, multikulturalisme og erhvervsrelateret læring og organisationskultur, såvel som udviklingsprojekter i det globale syd og specifikke organisationsformer, fx offentlige institutioner, NGO’er, private virksomheder; sociale bevægelser.

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering er således også rettet mod et internationalt arbejdsmarked, hvor spørgsmål om uddannelse, viden og læring i en globaliseret verden bliver stadig vigtigere. Endelig har du mulighed for at fortsætte dine studier i form af en Ph.D.-uddannelse.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.


Video: To undervisere fortæller om uddannelsen:


This is a Danish education, however the first year is eligible for Erasmus students, and for that reason nearly all lectures and activities are in English. The education in short is referred to as UAG (formerly AEG).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser
bag dig:

 • Bestået bacheloruddannelse i antropologi
 • Bestået bacheloruddannelse i etnografi
 • Bestået bacheloruddannelse i etnologi
 • Bestået bacheloruddannelse i sociologi
 • Bestået bacheloruddannelse i cultural studies
 • Bestået bacheloruddannelse i pædagogik
 • Bestået bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab
 • Bestået humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point.
 • Bestået professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog med pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografi moduler svarende til mindst 45 ECTS-point.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningsfristen. Læs om beregning af gennemsnit. (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser* (25%)
 • Antallet af relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i din bachelorgrad (25%)

*Relevante kurser inkluderer kurser inden for antropologi, etnografi, etnologi, sociologi, kulturelle studier, internationale eller globale studier, udviklingsstudier, uddannelsesvidenskab og andre relevante områder. Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningsfristen ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula).

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring**
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring

**Erhvervserfaring fra fx NGO'er, internationale organisationer, private virksomheder, den offentlige sektor. Ved udvælgelsen lægges der vægt på vurderingen af CV og andre relevante dokumenter.

Fagligt begrundet ansøgning

Vær opmærksom på, at du skal uploade en fagligt begrundet ansøgning til din ansøgning. Læs mere om en fagligt begrundet ansøgning.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Erhvervserfaring medtages ikke i denne faglige vurdering. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Fuld Diplomeksamen (Pædagogisk Diplomeksamen) eller Master i: Visuel antropologi, Sundhedsantropolog, Etnologi, Socialpædagogik, Professional Master's Programme in African Studies, Udviklingsstudier, Dansk som Andetsprog, Køn og Kultur, Culture, Communication and Globalisation à 60 ECTS
  • Alternativ Pædagogisk Diplomeksamen eller MA med et indhold af overvejende antropologiske, pædagogiske og videnskabsteoretiske fagelementer
  • 60 ECTS antropologiske eller pædagogisk fagelementer på BA niveau fra et universitet, som modsvarer til tilstrækkelig bredde inden for videnskabsteori, kulturanalyse, udviklingsstudier og, pædagogik
  • Løse fagelementer eller privat udbudte kurser kan ikke indgå i suppleringen
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Sprogkrav

Undervisningssproget er dansk og engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere dansk på dansk gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Desuden kræves der engelsk på gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

En typisk uge på Uddannelsesantropologi og globalisering

Mandag:
9-12 Forelæsning i Aktuelle problemstillinger inden for uddannelse, læring og globalisering
12-16 Forberedelse

Tirsdag:
9-13 Studiegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Forberedelse
13-16 Forelæsning i Uddannelsesantropologi: Centrale spørgsmål og tilgange

Torsdag:
8-12 Forberedelse
12-15 Studiegruppearbejde

Fredag:
9-12 Forelæsning i Aktuelle problemstillinger inden for uddannelse, læring og globalisering
12-16 Forberedelse

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.  

Internationale forskere på uddannelsen

Fazal Rizvi, som er Global Studies professor på University of Melbourne, besøgte uddannelsen i tre uger i oktober 2014. I blandt hans mange aktiviteter her var en offentlig forelæsning om The Rise of Asian Higher Education og vestlig uddannelsespolitik


Dr. Rajani Naidoo fra University of Bath forklarer hvordan de videregående uddannelser i stigende grad drives af markedet, og dermed bliver mindre fokuseret på det fælles gode. Dr. Naidoo rådgiver det danske uddannelsessystem om, hvad der skal prioriteres, og hvad der skal undlades.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering er kendetegnet ved en komparativ, tværkulturel og engageret tilgang til studiet af problematikker relateret til uddannelse, viden og læring. Den er rettet mod studerende, der gerne vil have en overbygning i antropologiske studier med et fokus på hvordan globaliserende bevægelser hænger sammen med og får indflydelse på politiske og pædagogiske praksisser og processer i udvalgte sammenhænge (f. eks. uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, civilsamfundet). Valgfagsmoduler og det selvstændigt tilrettelagte feltarbejde giver dig mulighed for at styrke og målrette dine kompetencer i forhold til forskellige jobfunktioner (f.eks. uddannelsesmæssig udvikling, forskning og konsulentopgaver), arbejdsområder (f.eks. uddannelse i forhold til migration, internationalisering og multikulturalisme; erhvervsrelateret læring og organisationskultur; udviklingsprojekter i det globale syd) og specifikke organisationsformer (f.eks. offentlige institutioner, NGO’er, private virksomheder; sociale bevægelser). Kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering er således rettet mod et internationalt arbejdsmarked, hvor spørgsmål om uddannelse, viden og læring i en globaliseret verden bliver stadig vigtigere. Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Uddannelsesantropologi og globalisering i Arts Karrieres karrierekatalog.