Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi beskæftiger sig med pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet. På studiet lærer du om de strukturelle rammers betydning for opdragelse, undervisning, socialisering og uddannelse, og hvordan det får betydning for den enkelte og for samfundet, og hvordan du empirisk og teoretisk funderet selv kan undersøge dette. Du vil lære, hvordan du kan identificere og analysere sociologiske problemstillinger inden for en pædagogisk kontekst, hvad enten der er tale om dag- og døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, organisationer eller andre sammenhænge. Du vil derfor blandt andet blive præsenteret for forskellige pædagogisk-sociologisk relevante teorier og lære forskellige tilgange, både kvalitative og kvantitative, til at undersøge et område nærmere. Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for dit interesseområde.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du komme til at arbejde inden for mange forskellige områder inden for det pædagogiske og sociologiske område. Det kan for eksempel være analyse og udvikling inden for det pædagogiske område og uddannelsessektoren som konsulent eller som ansat i en organisation eller i en kommune. Du kan arbejde med administration, ledelses- og organisationsopgaver inden for det pædagogiske område og uddannelsessektoren, i en privat virksomhed eller andet. Du har også mulighed for at søge en ph.d. og arbejde videre med forskning. Du kan se eksempler på, hvor kandidater i Pædagogisk sociologi tidligere er blevet ansat her.    

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

Pædagogisk sociologi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi:

 • En bacheloruddannelse i sociologi, pædagogik eller i uddannelsesvidenskab
 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler
 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller i afspændingspædagogik og psykomotorik.
 • Andre professionsbacheloruddannelser med dokumenteret indhold af 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske fag

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Optagelse med en anden baggrund

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser og dermed indeholde sociologiske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med nedenstående eller tilsvarende:
  • Fuld diplom i pædagogik med fagområde i skoleudvikling.
  • Fuld diplom i ledelse.
  • Fuld diplom i uddannelses- og erhvervsvejledning.
  • Fuld diplom i pædagogisk arbejde.
  • Master i professionsudvikling.
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelserne i Pædagogisk Psykologi, Pædagogisk Sociologi, Uddannelsesvidenskab og Generel Pædagogik udbydes både i Aarhus og Emdrup (København). Du kan søge om optagelse til begge studiebyer, og du vil i så fald blive bedt om at angive, hvilken uddannelse og studieby, du vil søge som din 1. prioritet. Din prioritering afgør, hvor du bliver optaget.

Der er ikke garanti for optagelse, selvom du søger den samme uddannelse i begge studiebyer.

Skift af studieby
Inden du opretter en ansøgning til både Aarhus og Emdrup (København), bør du tage stilling til, om du eksempelvis ønsker at læse uddannelsen i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis ikke det er realistisk for dig at følge undervisningen i begge studiebyer, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet.

Du har kun meget begrænsede muligheder for at skifte studieby, så vi fraråder kraftigt, at du søger om optagelse til begge studiebyer med en forventning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til den anden studieby.

Bemærk at der i foråret 2021 er kommet nye regler om skift af studieby. Læs om muligheden for at skifte studieby.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 01.09.24. I processen er der fokus på at styrke undervisningen i kvalitativ og kvantitativmetode på 1., 2. og 3. semester og at tydeliggøre, hvordan de enkelte moduler bidrager til forberedelse af specialeskrivning. Dette vil medføre enkelte større ændringer i uddannelsen.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En mulig uge på Pædagogisk sociologi

Mandag:
8-11 Forberedelse
11-15 Forelæsning i Pædagogisk sociologiske teorier
15-16 Snak med studiegruppe om forelæsningen

Tirsdag:
8-16 Forberedelse + mulighed for at deltage i workshop eller oplæg med danske og udenlandske gæsteprofessorer

Onsdag:
8-14 Forberedelse
14-16 Studiegruppearbejde, herunder præsentation for andre studiegrupper
18-21 Karriereaften med Foreningen for Pædagogisk Sociologi (foreningen af uddannede kandidater)

Torsdag:
8-11 Forberedelse
11-13 Forelæsning i  Videnskab og metode
14-16 Holdundervisning i Videnskab og metode

Fredag:
8-12 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde
16-18 Møde dine medstuderende i Fredagsbaren

Specialisering i løbet af uddannelsen

Du kan i løbet af uddannelsen specialisere dig inden for forskellige fagområder som omsorg og behandling, opdragelse og uddannelse i forhold til børne- og ungeområdet, ældreområdet, flygtninge- og indvandrerområdet, det socialpædagogiske felt, socialt arbejde, sundhedssektoren, det private arbejdsmarked samt inden for forskning.

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København).

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en kandidat fra Pædagogisk sociologi har du mulighed for at søge jobs indenfor mange forskellige brancher og sektorer, hvor samfund, læring, udvikling og pædagogik er omdrejningspunktet. Du er i høj grad med til at definere din retning både undervejs og efter uddannelsen, i samspil med de virksomheder og organisationer du er i kontakt med. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvad andre med en kandidat i Pædagogisk sociologi arbejder med.

Færdiguddannede kandidater har bl.a. fundet arbejde i kommunerne som udviklingskonsulent for dagtilbud, specialpædagogisk vejleder, pædagogisk konsulent, beskæftigelsesrådgiver i et jobcenter eller som familiekonsulent i et kommunalt familiecenter. Andre er blevet ansat som teamkoordinator i en daginstitution, som pædagogisk leder på en folkeskole, som socialfaglig medarbejder på krisecenter for børn og unge, som inklusionspædagog på en folkeskole, som studievejleder på FGU eller som frivilligkoordinator eller projektleder i en NGO. Nogle finder også arbejde, som de er kvalificeret til fra tidligere uddannelse, fx som pædagog eller lærer. Arbejdet kan være forbundet med nogle særlige ansvarsområder eller funktioner.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi i Arts Karrieres karrierekatalog.