Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK SOCIOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i Pædagogisk Sociologi arbejder du med pædagogikkens og uddannelsernes rolle i samfundet. Studiet beskæftiger sig med pædagogik og uddannelse som sociale fænomener – f.eks. socialisering, opdragelse og undervisning fra et sociologisk perspektiv. Det indebærer aspekter som klasse, køn, alder og etnicitet og samtidshistoriske forståelser af institutioner og praksisser i historisk, økonomisk, politisk og kulturel belysning som strukturelle rammefaktorer.

Kandidatuddannelsen har til formål at lære dig t identificere og analysere pædagogisk sociologiske problemstillinger inden for fagområder som velfærd, socialpædagogik, ulighed, marginalisering, normalitet og afvigelse, inklusions- og eksklusionsprocesser, magt, profession, stratifikation og mobilitet. De nævnte fagområder undersøges med henblik på at afdække, hvordan pædagogik som idé og praksis understøtter mennesker i et livslangt forløb med at blive en del af samfundets fællesskaber.

Du har i løbet af uddannelsen gode muligheder for at specialisere dig inden for fagområderne med udgangspunkt i dine egne interesser.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk, ligesom en hel del faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du komme til at arbejde inden for mange forskellige områder inden for det pædagogiske og sociologiske område. Det kan for eksempel være analyse og udvikling inden for det pædagogiske område og uddannelsessektoren som konsulent eller som ansat i en organisation eller i en kommune. Du kan arbejde med administration, ledelses- og organisationsopgaver inden for det pædagogiske område og uddannelsessektoren, i en privat virksomhed eller andet. Du har også mulighed for at søge en ph.d. og arbejde videre med forskning. Du kan se eksempler på, hvor kandidater i Pædagogisk sociologi tidligere er blevet ansat her.    

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Studerende, dimittender og undervisere fortæller om Pædagogisk sociologi på DPU, Aarhus Universitet.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En bacheloruddannelse i sociologi, pædagogik eller i uddannelsesvidenskab 

 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller i afspændingspædagogik og psykomotorik. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

En ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU) suppleret med nedenstående eller tilsvarende: 

 • Fuld diplomuddannelse i pædagogik med fagområde i skoleudvikling. 

 • Fuld diplom i ledelse. 

 • Fuld diplom i uddannelses- og erhvervsvejledning. 

 • Fuld diplom i pædagogisk arbejde. 

 • Master i professionsudvikling. 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler. Eksempler på disse: 

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske moduler  

 • Andre professionsbacheloruddannelser med dokumenteret indhold af 30 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske fag. 

Optagelse på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende. Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

Den fagligt begrundede ansøgning

Pædagogisk sociologi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning. I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for, hvordan dine øvrige erfaringer såsom job, fritidsjob, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv. er fagligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger. Læs mere om den faglig begrundede ansøgning

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau.

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på.

En mulig uge på Pædagogisk sociologi

Mandag:

8-11 Forberedelse
11-15 Forelæsning i teoretiske perspektiver på Pædagogisk sociologi
15-16 Snak med studiegruppe om forelæsningen

Tirsdag:

8-16 Forberedelse + mulighed for at deltage i workshop eller oplæg med danske og udenlandske gæsteprofessorer

Onsdag:

8-14 Forberedelse
14-16 Studiegruppearbejde, herunder præsentation for andre studiegrupper
18-21 Karriereaften med Foreningen for Pædagogisk Sociologi (foreningen af uddannede kandidater)

Torsdag:

8-11 Forberedelse
11-13 Forelæsning i Kvantitativ eller kvalitativ metode
14-16 Holdundervisning i kvantitativ eller kvalitativ metode

Fredag:

8-12 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde
16-18 Møde dine medstuderende i Fredagsbaren

Specialisering i løbet af uddannelsen

Du kan i løbet af uddannelsen specialisere dig inden for forskellige fagområder som omsorg og behandling, opdragelse og uddannelse i forhold til børne- og ungeområdet, ældreområdet, flygtninge- og indvandrerområdet, det socialpædagogiske felt, socialt arbejde, sundhedssektoren, det private arbejdsmarked samt inden for forskning.

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København).

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som færdiguddannet kandidat i Pædagogisk sociologi kan arbejde med analyse og udvikling inden for de pædagogisk sociologiske fagområder og kan bl.a. udføre administrations- og konsulentarbejde samt påtage dig organisations- og ledelsesopgaver.

Uddannelsen kvalificerer dig til at planlægge, udføre og evaluere opgaver inden for uddannelse, pædagogisk praksis, ledelse og forvaltning samt konsulentvirksomhed i offentlige og private virksomheder. Desuden kan kandidater arbejde med forskningsmæssige opgaver og er kvalificeret til at gennemføre en forskeruddannelse (ph.d.).

Som kandidat i Pædagogisk sociologi kan søge beskæftigelse inden for mange forskellige områder. Tidligere færdiguddannede kandidater har bl.a. fundet arbejde i kommunerne som udviklingskonsulent for dagtilbud, specialpædagogisk vejleder, pædagogisk konsulent, beskæftigelsesrådgiver i et jobcenter eller som familiekonsulent i et kommunalt familiecenter. Andre er blevet ansat som teamkoordinator i en daginstitution, som pædagogisk leder på en folkeskole, som socialfaglig medarbejder på krisecenter for børn og unge, som inklusionspædagog på en folkeskole, som studievejleder på FGU eller som frivilligkoordinator eller projektleder i en NGO. Nogle finder også arbejde, som de er kvalificeret til fra tidligere uddannelse, fx som pædagog eller lærer. Arbejdet kan være forbundet med nogle særlige ansvarsområder eller funktioner.

Du har også mulighed for at søge jobs indenfor mange forskellige brancher og sektorer, hvor samfund, læring, udvikling og pædagogik er omdrejningspunktet. Du er i høj grad med til at definere din retning både undervejs og efter uddannelsen, i samspil med de virksomheder og organisationer du er i kontakt med.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Pædagogisk sociologi i Arts Karrieres karrierekatalog.