Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK FILOSOFI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Pædagogisk filosofi tematiserer ideer, tanker og værdier af betydning for pædagogisk teori og praksis og reflekterer over pædagogik i almenmenneskelig, samfundsmæssig, videnskabelig og idehistorisk sammenhæng. Den analyserer traditionelle såvel som aktuelle pædagogiske grundforestillinger og underkaster dem afklaring og kritik for at gøre betingelser for pædagogiske processer og målsætninger mere gennemsigtige. Filosofi og pædagogik er tæt forbundne akademiske discipliner, og adskillige af pædagogikkens grundbegreber har en lang tradition og virkningshistorie i den klassiske filosofi.

Pædagogisk filosofi har fokus på emner som opdragelse og dannelse, erkendelse, viden og erfaring, natur og kultur, individ og fællesskab. Hertil knytter sig på den ene side spørgsmål af etisk og politisk karakter som fx menneskesyn, karakterdannelse, myndighed, det gode liv, frihed og retfærdighed, deltagelse og diversitet - og på den anden side mere eksistentielle spørgsmål om identitet, tro, ansvar, omsorg og fænomener som angst og ensomhed.

Pædagogiske problemstillinger med filosofiske perspektiver

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi giver et filosofisk grundlag for forståelse af aktuelle og klassiske pædagogiske problemstillinger i historisk perspektiv og nutidig kontekst. Der bliver arbejdet med pædagogisk filosofiske tilgange som tekstlæsning, begrebsafklaring, argumentation og idé- og begrebsudvikling. Formålet er at give den studerende kompetencer til at arbejde analytisk og kritisk med begrundelse af normer og værdier, gængse bestemmelser af viden, erkendelse og kundskab med henblik på at kunne identificere udviklingstendenser på det pædagogiske område. Undervisningen lægger vægt på, at den studerende lærer at se en pædagogisk problemstilling fra forskellige filosofiske positioner og derigennem opdager, hvilken betydning filosofiske idéer har for vores forståelse og udøvelse af opdragelse, dannelse, omsorg og undervisning.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi er du kvalificeret til at undervise i pædagogisk filosofi, videnskabsteori og pædagogik på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen samt andre relevante professionsuddannelser. Derudover vil du kunne undervise i en række andre undervisningssammenhænge som f.eks. højskoler, voksenundervisning og efterskoler. Du vil også kunne varetage konsulent- og ledelsesfunktioner f.eks. inden for pædagogik, undervisning, kultur og personale, og du vil kunne påtage dig akademisk arbejde f.eks. i form af redaktionelt, forfattende og journalistisk arbejde. Dine karrieremuligheder vil sandsynligvis være forbundet med din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du har også mulighed for at søge en ph.d. og dermed kvalificere dig til et forskerliv.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen:  

 • En bacheloruddannelse i filosofi, idéhistorie, teologi, pædagogik eller uddannelsesvidenskab 

 • En bacheloruddannelse i filosofi og økonomi (FLØK - CBS) eller en bachelor i anvendt filosofi (AAU) 

 • En professionsbacheloruddannelse som Folkeskolelærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske, i Afspændingspædagogik og psykomotorik, Ergoterapeut, i Ernæring- og sundhed, i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) eller  Diakoni og socialpædagogik 

 • En mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, afspændingspædagog, ergoterapeut, eller i ernæring og sundhed suppleret med følgende:  

 • 15 ECTS filosofihistorie på bachelorniveau  

 • 15 ECTS moderne filosofi på bachelorniveau 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser.  

 Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point. Eksempler på disse: 

 • En anden universitetsbacheloruddannelse med 30 ECTS tilvalg af filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler 

 • Øvrige professionsbacheloruddannelser, der inkluderer filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser.  

Optagelse på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi kræver dansk på A-niveau eller tilsvarende. Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

Den fagligt begrundede ansøgning

Pædagogisk filosofi er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning. I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for, hvordan dine øvrige erfaringer såsom job, fritidsjob, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv. er fagligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger. Læs mere om den faglig begrundede ansøgning

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der stilles til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En arbejdsuge består typisk af to undervisningsgange à 3-4 timer fordelt på forskellige ugedage og tilknyttet to gange studiegruppearbejde. Der er mulighed for øvelsesopgaver med feedback og mundtlige oplæg, og der tilbydes individuel vejledning ved større eksamensopgaver. Undervisningen er bredt anlagt, men der er god mulighed for at specialisere sig igennem opgaveskrivning og speciale.

En mulig uge på Pædagogisk filosofi

Mandag:
8-10 Forberedelse
10-13 Forelæsning i Erkendelse, viden og læring
13-16 Snak med studiegruppe om forelæsningen

Tirsdag:
8-12 Forberedelse
12-15 Forelæsning i Erkendelse, viden og læring

Onsdag:
8-12 Forberedelse
13-16 Holdundervisning i Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie

Torsdag:
8-12 Forberedelse
12-16 Studiegruppearbejde

Fredag:
8-12 Forberedelse
12-13 Holdundervisning i Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie
16-18 Møde dine medstuderende i Fredagsbaren

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en kandidat fra Pædagogisk filosofi har du mulighed for at søge jobs indenfor mange forskellige brancher og sektorer, hvor samfund, læring, udvikling og pædagogik er omdrejningspunktet. Du er i høj grad med til at definere din retning både undervejs og efter uddannelsen, i samspil med de virksomheder og organisationer du er i kontakt med. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvad andre med en kandidat i Pædagogisk filosofi arbejder med.

Færdiguddannede kandidater finder bl.a. arbejde som underviser på professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner, som projektmedarbejder i et sekretariat, som fuldmægtig i Børne- og Undervisningsministeriet eller som pædagogisk leder/afdelingsleder i et dagtilbud. Nogle finder arbejde som uddannelseskonsulent eller familiekonsulent i en kommune eller som uddannelsesvejleder i den kommunale ungeindsats. Nogle finder også arbejde, som de er kvalificeret til fra tidligere uddannelse, fx som pædagog eller lærer. Arbejdet kan være forbundet med nogle særlige ansvarsområder eller funktioner – fx som del af den pædagogiske ledelse på en skole.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi i Arts Karrieres karrierekatalog.