Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK FILOSOFI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus og København | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

De store spørgsmål i livet

Hvad er viden? Eller læring, dannelse, erfaring? Hvad er natur, kultur, krop? Hvad er tro, og hvad er det gode liv? Hvad er opdragelse, og hvad er pædagogik? Hvorfor skal vi gå i skole? Hvorfor skal vi have demokrati, retfærdighed, menneskerettigheder? Og hvad skal gælde globalt? Spørgsmål som disse skal tages alvorligt, og det vil sige, at man skal forsøge at besvare dem. Det kræver grundige studier, eftertanke og diskussioner, og det vil erfarne forskere give inspiration til i undervisningen på kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi. Underviserene forsker selv i spørgsmål af samme art, og du får derfor forskningsbaseret undervisning på højeste niveau. Den pædagogiske filosofi er et fag med en stolt akademisk historie og en aktiv international nutid, og det vil du kunne mærke på kandidatuddannelsen.

Pædagogisk filosofi bruger ikke tiden på metodeovervejelser eller empiriindsamling, men på tænkning over almene spørgsmål. Pædagogisk filosofi har tillid til, at man kan tænke sig til svar på almene spørgsmål. Idealet for såvel spørgsmål som svar er klarhed både i tanke, tale og skrift, og studiet af gode filosofiske tænkere giver konkrete eksempler på realisering af idealerne. På Pædagogisk filosofi vil du møde åbne og diskussionslystne medstuderende og undervisere, der gerne bruger lang tid på at komme til bunds i en problemstilling.

Karrieremuligheder

Den pædagogiske filosofi udfordrer rummet mellem de pædagogiske forhold og den filosofiske måde at forholde sig på. Hvad enten din baggrund er pædagogisk, filosofisk eller noget tredje, så vil dine tanker om såvel pædagogisk filosofi som livet i almindelighed i høj grad blive sat på spil i dette studium. Der bliver sat spørgsmålstegn ved alt, og ingen svar er givne. 

Med en kandidatuddannelse i Pædagogisk filosofi er du kvalificeret til at undervise i filosofi og beslægtede emner på visse gymnasiale uddannelser og i en række andre undervisningssammenhænge. Du vil også kunne varetage konsulent- og ledelsesfunktioner f.eks. inden for pædagogik, undervisning, kultur og personale, og du vil kunne påtage dig akademisk arbejde f.eks. i form af redaktionelt, forfattende og journalistisk arbejde.

Adgangskrav

Pædagogisk filosofi er en uddannelse med adgangsbegrænsning, og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en fagligt begrundet ansøgning.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi skal du have bestået en af følgende uddannelser:  

 • Professionsbachelor som Folkeskolelærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske, Ergoterapeut eller i Afspændingspædagogik og psykomotorik, Ernæring og sundhed, Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) eller Diakoni og socialpædagogik
 • Øvrige professionsbachelorer, der inkluderer filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point
 • Mellemlang videregående uddannelse som Folkeskolelærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske, Afspændingspædagog, Ergoterapeut, eller i Ernæring og sundhed, som har suppleret med følgende: 15 ECTS filosofihistorie på bachelorniveau og 15 ECTS moderne filosofi på bachelorniveau
 • En bacheloruddannelse i Filosofi, Idéhistorie, Teologi, Pædagogik eller Uddannelsesvidenskab
 • En bacheloruddannelse i Filosofi og økonomi (FLØK - CBS) eller en bachelor i Anvendt filosofi (AAU)
 • En anden universitets bacheloruddannelse med 30 ECTS tilvalg af filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler
 • Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb. Det er udelukkende din uddannelsesbaggrund, der tæller med i vurderingen af, om du er kvalificeret til at blive optaget på uddannelse

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.    

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi. 

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit.

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

Optagelse med en anden baggrund

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med en hel eller dele af en faglig relevant uddannelse på bachelor-, diplom- eller masterniveau.
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vuderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Forhåndsvurderinger

Aarhus Universitet tilbyder i perioden mellem 1. september og 31. oktober hvert år at lave en forhåndsvurdering af din uddannelse, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse. Har du spørgsmål til forhåndsvurderinger, kan du skrive til kandidat@au.dk.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelsen Pædagogisk filosofi udbydes både i Emdrup og Aarhus, og du skal derfor vælge om du vil oprette en ansøgning til Emdrup eller Aarhus. Dette skal du gøre EFTER, du har valgt ”Pædagogisk filosofi – sommeroptag” i ansøgningssystemet, hvor der så vil komme et spørgsmål om ønsket studieby. 

Du kan kun søge ét af studiestederne.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der stilles til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi er et fuldtidsstudie, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på, både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad. På Pædagogisk filosofi er dine medstuderende og undervisere åbne og diskussionslystne, og I kommer til at bruge lang tid sammen på at komme til bunds i fagets problemstillinger.

Aarhus eller Emdrup

Du kan vælge at tage din uddannelse på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup.

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.