Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK FILOSOFI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København (Emdrup) | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Pædagogisk filosofi tematiserer ideer, tanker og værdier af betydning for pædagogisk teori og praksis og reflekterer over pædagogik i almenmenneskelig, samfundsmæssig, videnskabelig og idehistorisk sammenhæng. Den analyserer traditionelle såvel som aktuelle pædagogiske grundforestillinger og underkaster dem afklaring og kritik for at gøre betingelser for pædagogiske processer og målsætninger mere gennemsigtige. Filosofi og pædagogik er tæt forbundne akademiske discipliner, og adskillige af pædagogikkens grundbegreber har en lang tradition og virkningshistorie i den klassiske filosofi.

Pædagogisk filosofi har fokus på emner som opdragelse og dannelse, erkendelse, viden og erfaring, natur og kultur, individ og fællesskab. Hertil knytter sig på den ene side spørgsmål af etisk og politisk karakter som fx menneskesyn, karakterdannelse, myndighed, det gode liv, frihed og retfærdighed, deltagelse og diversitet - og på den anden side mere eksistentielle spørgsmål om identitet, tro, ansvar, omsorg og fænomener som angst og ensomhed.

Pædagogiske problemstillinger med filosofiske perspektiver

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi giver et filosofisk grundlag for forståelse af aktuelle og klassiske pædagogiske problemstillinger i historisk perspektiv og nutidig kontekst. Der bliver arbejdet med pædagogisk filosofiske tilgange som tekstlæsning, begrebsafklaring, argumentation og idé- og begrebsudvikling. Formålet er at give den studerende kompetencer til at arbejde analytisk og kritisk med begrundelse af normer og værdier, gængse bestemmelser af viden, erkendelse og kundskab med henblik på at kunne identificere udviklingstendenser på det pædagogiske område. Undervisningen lægger vægt på, at den studerende lærer at se en pædagogisk problemstilling fra forskellige filosofiske positioner og derigennem opdager, hvilken betydning filosofiske idéer har for vores forståelse og udøvelse af opdragelse, dannelse, omsorg og undervisning.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi er du kvalificeret til at undervise i pædagogisk filosofi, videnskabsteori og pædagogik på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen samt andre relevante professionsuddannelser. Derudover vil du kunne undervise i en række andre undervisningssammenhænge som f.eks. højskoler, voksenundervisning og efterskoler. Du vil også kunne varetage konsulent- og ledelsesfunktioner f.eks. inden for pædagogik, undervisning, kultur og personale, og du vil kunne påtage dig akademisk arbejde f.eks. i form af redaktionelt, forfattende og journalistisk arbejde. Dine karrieremuligheder vil sandsynligvis være forbundet med din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du har også mulighed for at søge en ph.d. og dermed kvalificere dig til et forskerliv.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

Pædagogisk filosofi er en uddannelse med adgangsbegrænsning, og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en fagligt begrundet ansøgning.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi skal du have bestået en af følgende uddannelser:  

 • Professionsbachelor som Folkeskolelærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske, Ergoterapeut eller i Afspændingspædagogik og psykomotorik, Ernæring og sundhed, Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) eller Diakoni og socialpædagogik
 • Øvrige professionsbachelorer, der inkluderer filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point
 • Mellemlang videregående uddannelse som Folkeskolelærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske, Afspændingspædagog, Ergoterapeut, eller i Ernæring og sundhed, som har suppleret med følgende: 15 ECTS filosofihistorie på bachelorniveau og 15 ECTS moderne filosofi på bachelorniveau
 • En bacheloruddannelse i Filosofi, Idéhistorie, Teologi, Pædagogik eller Uddannelsesvidenskab
 • En bacheloruddannelse i Filosofi og økonomi (FLØK - CBS) eller en bachelor i Anvendt filosofi (AAU)
 • En anden universitets bacheloruddannelse med 30 ECTS tilvalg af filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler
 • Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb. Det er udelukkende din uddannelsesbaggrund, der tæller med i vurderingen af, om du er kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen.

Du optages på uddannelsen på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Der er grundet fremdriftsreformen stærke restriktioner på, hvad universitetet må vurdere af supplerende uddannelse. Optagelse på en af DPU’s kandidatuddannelser med adgangsbegrænsning sker på baggrund af en samlet vurdering af den adgangsgivende uddannelse, karaktergennemsnittet på ansøgningstidspunktet og den fagligt begrundede ansøgning, der også kan indeholde en beskrivelse af relevant erhvervserfaring.    

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Optagelse med en anden baggrund

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser, og skal som minimum indeholde filosofiske, idéhistoriske og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med minimum 15 ECTS filosofihistorie og 15 ECTS moderne filosofi på bachelorniveau.
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Overflytning

Det er ikke muligt at søge overflytning fra andre kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der stilles til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En arbejdsuge består typisk af to undervisningsgange à 3-4 timer fordelt på forskellige ugedage og tilknyttet to gange studiegruppearbejde. Der er mulighed for øvelsesopgaver med feedback og mundtlige oplæg, og der tilbydes individuel vejledning ved større eksamensopgaver. Undervisningen er bredt anlagt, men der er god mulighed for at specialisere sig igennem opgaveskrivning og speciale.

En mulig uge på Pædagogisk filosofi

Mandag:
8-10 Forberedelse
10-13 Forelæsning i Erkendelse, viden og læring
13-16 Snak med studiegruppe om forelæsningen

Tirsdag:
8-12 Forberedelse
12-15 Forelæsning i Erkendelse, viden og læring

Onsdag:
8-12 Forberedelse
13-16 Holdundervisning i Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie

Torsdag:
8-12 Forberedelse
12-16 Studiegruppearbejde

Fredag:
8-12 Forberedelse
12-13 Holdundervisning i Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie
16-18 Møde dine medstuderende i Fredagsbaren

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en kandidat fra Pædagogisk filosofi har du mulighed for at søge jobs indenfor mange forskellige brancher og sektorer, hvor samfund, læring, udvikling og pædagogik er omdrejningspunktet. Du er i høj grad med til at definere din retning både undervejs og efter uddannelsen, i samspil med de virksomheder og organisationer du er i kontakt med. Nedenfor ser du nogle eksempler på, hvad andre med en kandidat i Pædagogisk filosofi arbejder med.

Færdiguddannede kandidater finder bl.a. arbejde som underviser på professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner, som projektmedarbejder i et sekretariat, som fuldmægtig i Børne- og Undervisningsministeriet eller som pædagogisk leder/afdelingsleder i et dagtilbud. Nogle finder arbejde som uddannelseskonsulent eller familiekonsulent i en kommune eller som uddannelsesvejleder i den kommunale ungeindsats. Nogle finder også arbejde, som de er kvalificeret til fra tidligere uddannelse, fx som pædagog eller lærer. Arbejdet kan være forbundet med nogle særlige ansvarsområder eller funktioner – fx som del af den pædagogiske ledelse på en skole.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi i Arts Karrieres karrierekatalog.