Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MUSIKVIDENSKAB

Musik som kulturelt, historisk, praktisk og teoretisk fænomen

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Musikvidenskab handler om musik i alle afskygninger. Du kan arbejde med musik og lyd som iscenesættende, betydende, stemningssættende, kommunikerende og stimulerende fænomen. Du arbejder med musikgenrer fra hele verden med hovedvægt på vestlig musik. Du lærer at formidle musik sikkert og levende, hvad enten det er gennem korledelse, blogskrivning, egne audioproduktioner eller oplæg. Samarbejde er en vigtig del af Musikvidenskab, både når det gælder sammenspil og projekt- og produktionsarbejde eksempelvis omkring filmmusik. I løbet af uddannelsen vælger du enten A-linjen (musik, lyd og kommunikation) eller B-linjen (underviserlinjen).

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Musikvidenskab kan du arbejde med musik i mange forskellige sammenhænge. Vælger du Underviserlinjen, kan du arbejde som underviser på gymnasier, seminarier eller højskoler og med udvikling, coaching eller teambuilding. Vælger du linjen Musik, lyd og kommunikation, kan du eksempelvis arbejde med den lydlige dimension af markedsføring og reklamer og brug af lyd i mediebranchen. Som kandidatuddannet kan du også gøre karriere som forsker og søge en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

En kandidatuddannelse i Musikvidenskab vægter 2 årsværk (120 ECTS) og opdeles på tre linjer:

 • A-linjen består af to års studier i Musikvidenskab – Musik, lyd og kommunikation
 • B-linjen indeholder 1 ¼ års studier i Musikvidenskab kombineret med ¾ års studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække

Der er forskellige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Musikvidenskab, afhængigt af hvilken linje du ønsker optagelse på.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Musikvidenskab

A-linjen - Musik, lyd og kommunikation:

 • Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Musik (Aalborg Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Musikterapi (Aalborg Universitet)
 • Øvrige bacheloruddannelser fra et dansk universitet, med bachelortilvalg (45 ECTS) i Musikvidenskab (Aarhus Universitet) eller med tilvalg (minimum 45 ECTS) i Musikkultur

B-linjen:

 • Bacheloruddannelsen i Musikvidenskabs underviserlinje (Aarhus Universitet) med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS*
 • Studerende, som optages på et kandidattilvalg på et andet fakultet, hvor uddannelseskombinationen er godkendt med 30 ECTS rammeudvidelse, sådan at kandidattilvalget vægter 75 ECTS, optages på B-linjen med rammeudvidelse. Kandidatuddannelsen vil således samlet vægte 150 ECTS point.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Musikvidenskab, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Musikvidenskab er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i Musikvidenskab dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. 
Det forventes, at den studerende har læsefærdighed i engelsk og mindst ét andet fremmedsprog.

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i musikvidenskab.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i musikvidenskab.

- Dine evt. karriereplaner. 

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

 

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Musikvidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Linjer

A-Linjen: Musik, lyd og kommunikation

Linjen er for studerende, der har en bacheloruddannelse med Musikvidenskab som centralt fag kombineret med et tilvalgsfag. A-linjen handler om musik som historisk, kulturelt og æstetisk fænomen. Du opnår teoretisk indsigt i, hvordan musik og lyd fungerer som betydende, kommunikative og historiske fænomener. Du studerer, analyserer og fortolker musik på tværs af udtryksformer og medialiteter. Det kan eksempelvis være hvordan action og suspense etableres i et audiovisuelt udtryk, hvilken rolle musik og lyd spiller i opbygningen af brands, identiteter og erindringer eller hvordan historie og erindringer spiller ind i nutidige musikalske kontekster. Du introduceres til arbejde med design og produktion af musik og lyd. Du får produktionsopgaver, hvor du ud fra en teoretisk forståelse designer lydsiden af en audiovisuel produktion eller producerer et lydlogo til en brandingstrategi.

B-linjen: Underviserlinjen

B-linjer retter sig mod et arbejde som musikunderviser. B-linjen er for studerende med en bacheloruddannelse med Musikvidenskab som centralt fag kombineret med bachelortilvalg eller 1. del af et sidefag i et andet fag inden for gymnasiets fagrække.

På Underviserlinjen er der fokus på musikalsk formidling af eksempelvis rytmisk vokalsats. Du fordyber dig særligt musikteoretisk, historisk og kulturelt. Der lægges vægt på at kunne formidle og kommunikere både generelt og gennem musik. Du kan vælge at følge undervisningsforløb på A-linjen, eller lave projekter af mere individuel karakter inden for det musikvidenskabelige fagområde.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Dagligdagen på Musikvidenskab

Musikvidenskab holder til på Kasernen på Langelandsgade. Kasernen danner rammerne om Institut for Æstetik og Kommunikation, som indeholder fagene Musikvidenskab, Litteraturhistorie, Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie og Retorik. Det betyder, at studerende fra de forskellige æstetiske fag samarbejder om både faglige og sociale arrangementer som det fælles institutblad, foredrag, fredagsbar og fester.

På Kasernen foregår der mange aktiviteter ud over undervisningen. Her mødes I på tværs af studier og årgange:

 • Kasernebaren: I kantinen ved Kasernescenen holder Fredagsbaren til. Her præsenteres ofte livemusik, og de indhyller desuden en gang om måneden foyeren i et tema og holder lang fredagsbar til kl. 24.00. Fredagsbaren drives af studerende, og der er altid brug for frivillige til blandt andet at stå i bar og indgå i det styrende team. 
 • KaserneRevyen: Er du til grin med et gran af alvor, og har du lyst til et samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der kan samle de fælles kræfter, idéer og kunnen. Du kan være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer.
 • Æstetisk Seminar: Cirka otte gange hvert semester arrangeres forelæsninger med forskere fra Institut for Æstetisk og Kommunikation, andre institutter eller udlandet, hvor de præsenterer deres aktuelle forskning.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt både som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.

Temauger
På Musikvidenskab er de to årlige temauger, Cæcilia-ugen i efteråret og 10’eren i foråret, en fast del af kalenderen. Her kan du deltage i kreative/musikalske workshops, opleve interessante gæsteforelæsninger eller paneldebatter, debattere særlige faglige tematikker eller selv tage initiativ til et arrangement, der interesserer netop dig.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Kandidat i job

jeppe vind

Jeppe Bygvraa Vind, spillestedsleder for KulisseLageret / Musikstedet i Horsens, foto: Lars Kruse

Som spillestedsleder arbejder jeg både med det administrative og praktiske, det æstetiske og det rutinemæssige, det ledelsesbaserede og det kommunikerende. Jeg arbejder med personale-bemanding, programsætning, fundraising, PR- og netværksarbejde, og samtidigt varetager jeg husets interesser både lokalt og nationalt.

Bruger mine humanistiske kompetencer
Jeg bruger ikke decideret mine musikfaglige kundskaber i mit job, jeg bruger mere de humanistiske kompetencer. Sådan noget som at belyse en problemstilling fra flere vinkler samtidigt, at kommunikere nuanceret og på mange niveauer og analysere givne situationer og herefter at navigere og strukturere sig til en løsning. Det er egenskaber, jeg har med mig fra kandidatuddannelsen i Musikvidenskab. Det skader dog ikke ligefrem, at jeg kan lytte efter reelt musikalsk potentiale og forstår dynamikken omkring hele musikermiljøet.

Forskning i frontlinjen
Musikvidenskab adskiller sig fra de fleste andre studier ved at kernefeltet, musikken, står som en helt gennemgribende hovedinteresse for de studerende. Ligegyldigt hvor forskellige man er, så er man sammen om selve interessen for musikken. Det skaber et fedt studiemiljø. Samtidig er musikken som forskningsfelt også i konstant udvikling, og med forskende undervisere føler man sig på kandidatniveauet ofte med helt fremme i frontlinjen.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.