Aarhus Universitets segl

MOLEKYLÆR MEDICIN

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Forståelse for sygdom og andre lidelser

Kandidatuddannelsen i Molekylær medicin handler om, hvordan sygdomme og mennesker hænger sammen. Du arbejder med de molekylære mekanismer bag lidelser som eksempelvis sukkersyge, cancer og hjertekarsygdomme, og du vil lære, hvad der i dag kan gøres for at diagnosticere, behandle og forebygge disse sygdomme. Uddannelsen foregår på engelsk og lærer dig de centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for molekylær medicin. På bachelordelen blev du præsenteret for det raske menneske, og hvordan kroppen fungerer, når alt er normalt. På kandidatuddannelsen handler det omvendt om, hvordan kroppen ser ud og fungerer, når den er syg.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Molekylær medicin kan du blandt andet arbejde inden for bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og hos sygehusvæsenet. Du kan for eksempel bidrage med udviklingsarbejde og kvalitetskontrol, og du vil ligeledes kunne fortsætte dit studie og forske i form af en ph.d.-uddannelse.    

Karrieremuligheder med Molekylær medicin Bliv klogere på vejen fra studie til job i videoen her, hvor Martin blandt andet fortæller, hvordan han bruger de samme metoder i sit job i medicinalindustrien, som da han var kandidatstuderende i Molekylær medicin. (Ophavsret: Science and Technology, AU)

Adgangskrav

Aarhus Universitets 2-årige kandidatuddannelse i molekylær medicin udbydes for studerende med en bachelorgrad i molekylær medicin.

Ansøgere med andet adgangsgrundlag vil blive vurderet individuelt med henblik på at fastslå, om de har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med bacheloruddannelse i molekylær medicin, som vil være en forudsætning for at indgå i prioriteringen af kvalificerede ansøgere. I vurderingen af om en anden uddannelse ækvivalerer bacheloruddannelsen i molekylærmedicin, lægges der vægt på, at ansøgeren har kvalifikationer inden for følgende fagområder: Human fysiologi og anatomi, cytologi, molekylær cellefysiologi, mikrobiologi, immunologi samt erfaring med sundhedsfagligt molekylær medicinsk projektarbejde.

Sprogkrav

Ansøgere skal være i stand til at følge undervisningen på dansk. Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Du kan læse mere om sprogkrav her.

Retskrav

Studerende på bacheloruddannelsen i molekylær medicin ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i molekylær medicin på betingelse af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen rettidigt.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i molekylær medicin er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Dagligdagen på Molekylær medicin

Kandidatuddannelsen i Molekylær medicin er hårdt arbejde med både forelæsninger og opgaveløsninger, men du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor der er gode muligheder for samvær med dine medstuderende til sociale arrangementer og fester, der giver et afbræk fra dagligdagens fordybelse og seriøsitet.

Undervisningen

Undervisningen på Molekylær medicin veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger og projektarbejde. Du vil arbejde med både kliniske og molekylærbiologiske problemstillinger som eksempelvis gen- og stamcelleterapi samt procedurer baseret på DNA-, RNA- og proteinteknologi. Du bliver undervist af aktivt udøvende forskere, og undervisningen er meget anvendelses- og forskningsorienteret, og der stilles store krav til din faglighed og selvstændighed.

Specialet

På dit andet studieår er specialet det centrale omdrejningspunkt. Her skal du udføre et selvstændigt forskningsprojekt under vejledning af en erfaren forsker. Molekylær medicin er en tværfaglig uddannelse, og du kan derfor gennemføre specialet på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, på et af de biomedicinske institutter, på et hospitalsbaseret forskningslaboratorium eller som et samarbejde mellem nogle af disse laboratorier.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser.

Karriere

"Det er som om, vi får det bedste fra begge verdener med det biologiske fra naturvidenskaben og det medicinske fra sundhedsvidenskaben. Jeg synes i hvert fald, det har været spændende at opleve både tværfagligheden og opstarten af det nye studie." 

- Anders Riisager, stud.scient. i molekylær medicin

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kompetenceprofil

Som kandidat i molekylær medicin får du følgende kompetencer:

  • Du behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for molekylær medicin, der har betydning for forståelse af sygdom, diagnostik, behandling og forebyggelse
  • Du kan selvstændigt planlægge og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces
  • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder for analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger
  • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling
  • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i relaterede fagområder
  • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum
  • Du kan på sundheds- og naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger
  • Du har kendskab til etiske spørgsmål og problemstillinger indenfor molekylær medicin

Jobmuligheder

Aarhus Universitet uddanner molekylær medicinere til såvel det regionale, det nationale og det internationale arbejdsmarked. Da uddannelsen udbydes i et tværvidenskabeligt samarbejde kvalificerer du dig til mange forskellige jobs inden for universitet, hospitalssektor samt i bioteknologi- eller medicinalindustrien nationalt og internationalt.