Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MEDICINALKEMI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kun ansøgere med dansk adgangsgrundlag)

Introduktion

Læren om fremstilling af medicin

Kandidatuddannelsen i Medicinalkemi handler om at udforske medicinens verden. Uddannelsen foregår på engelsk, og du arbejder blandt andet med design af nye potentielle lægemiddelstoffer og syntese af kemiske forbindelser. Du lærer om, hvordan moderne computerkemiske metoder indgår i designet af lægemidler, og du har gode muligheder for at specialisere dig inden for eksempelvis syntese og analyse af potentielle nye lægemidler, membranproteiners struktur, aktivitet og farmakologiske egenskaber, den mikroskopiske struktur i knogler og andre biouorganiske materialer, modellering af proteiner og deres samspil med lægemidler, drug delivery og kemisk biologi.

Karrieremuligheder

Med en kandidatgrad i Medicinalkemi kan du arbejde med udvikling og fremstilling af medicin i eksempelvis medicinalvirksomheder og biotekvirksomheder. Du kan blandt andet arbejde i sundhedsvæsenet og på hospitaler med udvikling af nye kliniske og kemiske diagnosticeringsmuligheder. Du kan også arbejde med rådgivning eller fortsætte din uddannelse i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i medicinalkemi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i medicinalkemi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i medicinalkemi:

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse med fagelementer inden for medicinalkemi af et omfang på mindst 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, fysik og statistik    
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af
studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.  

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i medicinalkemi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i medicinalkemi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor medicinalkemi, matematik, fysik og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi er tilrettelagt med 2 semestre per studieår.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studieliv

Undervisningen

Undervisningen på Medicinalkemi, som varetages af aktivt, udøvende forskere, er anvendelses- og forskningsorienteret, og der stilles store krav til din faglighed og selvstændighed. En del af undervisningen udgøres af forelæsninger, mens den anden del primært udgøres af teoretiske og eksperimentelle øvelser på hold.

Individuel studieplan

Ud over de forskellige specialiseringsmuligheder på uddannelsen får du også mulighed for at tilrettelægge din egen individuelle studieplan. Det skal du allerede gøre i studiets første uge under vejledning af en underviser, og du får derfor muligheden for at sammensætte dit studie ud fra dine faglige forudsætninger og interesser.

Specialemuligheder

Du kan læse om specialemuligheder ved Kemisk Instituts forskningsenheder på deres hjemmeside.

Det sociale studieliv på Medicinalkemi

Medicinalkemi er centreret omkring Alkymia, der er de studerendes egen forening. Alkymia arrangerer eksempelvis fredagsbar og fester, og på instituttet findes desuden Kemisk Studenterråd, der står for en faglige arrangementer og møder omkring faglige spørgsmål i forhold til studiet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU  

instagram.com/nat.tech.au

Mød vores studerende og færdiguddannede kandidater

JOSEFINE HAMMER JAKOBSEN, kandidatstuderende i Medicinalkemi

Da jeg søgte ind på Medicinalkemi, var det på grund af min store interesse for både kemi og menneskekroppen. Lignende uddannelser findes også i København, men mit valg faldt på Aarhus Universitet, fordi jeg har hørt godt om Aarhus som studieby. 

Desuden var Aarhus den eneste by i Danmark, hvor jeg havde mulighed for at tage både en bachelor- og kandidatgrad i medicinalkemi.

På Medicinalkemi består undervisningen af en blanding af forelæsninger, opgaveregning og laboratoriearbejde. Denne kombination af forskellige arbejdsformer har gjort, at jeg har haft nemmere ved at forstå og huske stoffet. Opgaveregningen gav mig en naturlig mulighed for at få en læsegruppe, da vi på den måde hjælper hinanden med opgaverne og får diskuteret en masse kemi. 
På studiet er der også en masse socialt blandt andet i form af fester, som festforeningen arrangerer. Disse fester giver mulighed for at snakke med studerende fra forskellige årgange, men også muligheden for at lære ens studiekammerater bedre at kende. At deltage i det sociale liv på universitetet - om det er en fest på instituttet, brætspilsaften med holdet eller biograftur med læsegruppen – har gjort det at studere og de mange undervisningstimer sjovere for mig. 
Da jeg skulle skrive bachelorprojekt på studiet, fik jeg en vejleder og blev en del af en forskningsgruppe, hvilket gjorde, at jeg følte mig som en del af forskningsmiljøet på instituttet. At være en del af en forskningsgruppe giver dig mulighed for at lære en masse kemi fra ældre studerende og vejlederen. På studiet er der både bachelorprojekt, kemisk projekt og speciale, som giver mulighed for at fordybe sig i et eller flere emner, man synes, er spændende. Jeg synes, at det har været utroligt spændende at få lov til at fordybe mig i noget, jeg interesserer mig for og samtidigt lære en masse kemi.

Navnet Medicinalkemi lægger meget op til et arbejde som kemiker i lægemiddelindustrien, og det var også min drøm, da jeg startede på studiet. Igennem forskellige tiltag fra både studerende og instituttet med oplysning om, hvilke firmaer og jobmuligheder, der findes, har jeg dog fundet ud af, at blandt andet fødevareindustrien også byder på en masse spændende jobmuligheder. Nogle arrangementer har også givet mulighed for at komme i dialog med nogle af de ansatte fra forskellige firmaer, hvilket har forberedt os studerende på, hvor mange forskellige typer job til medicinalkemikere, der findes i disse firmaer.


RASMUS DJURHUUS, Cand.scient. i Medicinalkemi, Account Manager hos Agilent Technologies

Jeg fik en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse på min bacheloruddannelse med undervisning i fysik, matematik, forskellige fysiologiske og molekylærbiologiske kurser samt både organisk og uorganisk kemi. På den måde lærte jeg om, hvad de forskellige retninger inden for medicinalkemi kan bruges til, inden jeg skulle vælge, hvilken retning jeg selv ville gå i senere på min uddannelse. Jeg var selv i tvivl om, hvad jeg ville, så det gav mig lidt ekstra tid til at sætte mig ind i de forskellige studieretninger, før jeg skulle vælge valgfag.

På min kandidatuddannelse i Medicinalkemi havde jeg en god blanding af laboratoriearbejde og tavleundervisning, og med rigtigt mange valgfag var det i høj grad op til mig selv at sammensætte uddannelsen, så jeg endte med kompetencer inden for det felt, jeg interesserede mig for. 

Det typiske job for mig som medicinalkemiker ville nok være som forsker i en medicinalvirksomhed, men man kan bruge uddannelsen til mange forskellige typer jobs, og jeg arbejder i dag som Account Manager eller sælger, om man vil. Jeg sælger laboratorieudstyr, primært kromatografiudstyr og massespektrometriudstyr, som bliver brugt i mange forskellige typer forskning, herunder på farmavirksomhederne, i fødevare- og miljøanalyser, i olieindustrien osv. Min hverdag består i at snakke med forskere og forstå deres vidt forskellige behov.

Min uddannelse på Medicinalkemi har givet mig en grundforståelse af, hvordan det er at forske, og jeg er blevet præsenteret for mange forskellige typer af kemisk og biologisk forskning, som jeg drager nytte af, når jeg snakker med kunder i mit job i dag.

Karriere

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.