Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LINGVISTIK

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Som studerende på kandidatuddannelsen i Lingvistik lærer du undersøge sprog og sprogbrug i dybden. Uddannelsen fokuserer på sprog i praktiske og sociale sammenhænge. Der er indgående undervisning i børns sprog, i teksttilblivelse og tekstforståelse, i andetsprog og flersprogethed, samt i, hvordan man beskriver sprog, der ikke er grundigt beskrevet før. Derudover har vi workshop-kurser, hvor du skal løse sproglige opgaver for andre samt kurser, hvor du udfører forskningsopgaver i samarbejde med undervisere og dine medstuderende. Gennem undervisning og projektopgaver får du systematisk træning i relevante metoder og læser og diskuterer teoretiske vinkler. I det sidste semester er der specialeskrivning. Her vælger du et selvstændigt projekt og bruger metoder og teorier, som du har lært gennem studiet, til at udforske et emne.

Samarbejde, relevans og selvstændighed

Allerede fra starten af uddannelsen arbejder du tæt sammen med andre studerende, med eksterne partere og med undervisere og forskere på Lingvistik. De projekter, som du laver på kandidatuddannelsen, har ofte direkte forbindelse til en sproglig dagligdag uden for universitetet. På tredje semester tager nogle studerende et fordybelsessemester i udlandet. De fleste studerende tager dog i praktik, hvor de får kontakt til arbejdslivet, får mulighed for at afprøve deres lingvistiske færdigheder og eventuelt også for at indsamle data til deres speciale. I alle tilfælde lægger tredje semester op til det selvstændige specialeprojekt i fjerde semester. Dette kan udføres individuelt eller i grupper, men altid med grundig vejledning fra en underviser.

Karriere

Kandidater i Lingvistik fra Aarhus Universitet er eksperter i sprog, og i sprogs betydning for menneskers dagligdag og arbejde. De har også indgående kendskab til metoder, der kan bruges i mange forskellige jobs: De kan lave interviews, spørgeskemaundersøgelser, feltarbejde, databehandling, statistiske analyser, analyser af samtaler, tekstanalyser, tekstforbedring, sprogvurdering, og de kan designe undersøgelser og vurdere deres gyldighed.

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Lingvistik er en bestået bacheloruddannelse inden for et humanistisk fagområde med minimum 45 ECTS inden for Lingvistik.

Eksempler på adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i Lingvistik

 • Bacheloruddannelsen i Lingvistik (Aarhus Universitet, Københavns Universitet)
 • Anden humanistisk bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i Almen lingvistik eller Lingvistik for sprogstuderende.

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i lingvistik ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i lingvistik, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i lingvistik er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:

 • 1) Akademisk baggrund (vægter 75%)
  Baseret på niveau og omfang af bachelorfag, der er relevante for kandidatuddannelsen i lingvistik, og som er beståede på ansøgningstidspunktet.
 • 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)
  Baseret på CV og relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse.

 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i lingvistik.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i lingvistik.

- Dine evt. karriereplaner.

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge.

- Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav.

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit fag, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i studieordningen, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav:

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.


I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i Norden eller Europa. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter i verden, og vi hjælper dig gerne med at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedr. udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD! 
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Lingvistik er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Der er ca. 100 studerende på Lingvistik, og du vil opleve et meget tæt og aktivt studiemiljø. De studerende har deres eget lokale og har rig mulighed for at være med i faglige og sociale aktiviteter. Der er også tæt kontakt mellem undervisere og studerende, både gennem undervisning, vejledning og projektarbejde, og ved at studerende har mulighed for at deltage i forskning sammen med ansatte. Her er nogle af de faciliteter og projekter, som studerende deltager i:

 • Lingoland er de studerendes eget fællesrum, hvor årgange mødes på tværs. Her studeres, snakkes, slappes af, læses og hænges ud.
 • ViGør: Lingvistiks studenterforening som hver fredag faglige foredrag og sociale arrangementer som fredagsforelæsninger, student stories og Lingospilledage. 
 • DanTIN er en forskergruppe bestående af studerende, ph.d.-studerende og forskere. De driver samtalegrammatik.dk og bedriver forskning og formidling om grammatikken i dansk samtalesprog.
 • KOMMABAR er en fredagsbar for alle på Lingvistik og Nordisk sprog og litteratur.  
 • Linguistic Mythbusters: Er en forening af studerende, som tager ud og holder oplæg om myter og misforståelser om sproglige forhold.

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Jobprofil

Med en kandidatuddannelse i Lingvistik får du stor indsigt i alle aspekter af sprog, både skriftligt og mundtligt. Som lingvist får du god forståelse for informationsstrukturer, hvilket kan åbne op for en karriere som softwareudvikler eller webdesigner, for eksempel i forbindelse med E-læringsprogrammer til sprogundervisningen eller dialog- og chat-systemer. Flere lingvister arbejder med intern og ekstern kommunikation i stillinger som informations- og projektmedarbejdere. Du vil også have stor indsigt i indlæring af sprog, og du kan derfor også vælge en karriere som underviser som eksempelvis tosprogskonsulent, underviser på sprogskoler, professionshøjskoler eller for folk med sprogvanskeligheder. Du kan også arbejde med forskning inden for fagområdet og søge om optagelse på universitetets ph.d.-program.

Med en kandidatuddannelse i Lingvistik kan du:

 • Hurtigt sætte dig ind i sprog og grammatik, og du kan bruge lingvistisk teori på sproglige data.
 • Arbejde med mange forskellige slags tekster, så du kan analysere alt fra skønlitteratur til reklametekster ud fra lingvistisk teori og metode.
 • Formulere dig korrekt både mundtligt og skriftligt, og du har erfaring med løsning af sproglige problemer, som eksempelvis kan bruges i undervisningssituationer.

Karriereveje

Du kan få inspiration til karriereveje blandt Arts Karrieres alumneportrætter af færdiguddannede kandidater fra Arts. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs som lingvist i Arts Karrieres jobinspirationskatalog.