Aarhus Universitets segl

INTERKULTURELLE STUDIER

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk/evt. andet fremmedsprog (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Interkulturalitet i en transnational verden

Hver eneste dag støder vi på kulturforskelle både i vores privatliv og i vores arbejdsliv. Forskellene kan knytte sig til et specifikt samfund eller sprogområde, men også til bestemte professioner, etniciteter, socialgrupper, generationer og/eller organisationer. Som studerende på Interkulturelle studier får du indsigt i forskellige teoretiske tilgange til interkulturalitet i en transnational verden, og du arbejder med de indbyrdes forhold, der eksisterer mellem lokale, nationale, regionale og transnationale identiteter. Uddannelsens hovedfokus er at forstå, hvordan kulturformer og kulturelle interaktioner er forankret i bestemte historiske, samfundsmæssige og sproglige sammenhænge, samtidig med at de udvikler sig i relation til omverdenen.

På uddannelsen udvikler du din analytiske evne, din evne til at reflektere kritisk over og facilitere interkulturalitet, og du lærer at trække på kulturforskelle som en ressource. På den måde bliver du i stand til at navigere og agere i interkulturelle, internationale landskaber i både det private og offentlige, i internationale organisationer og i NGO'er. På uddannelsen kan du med andre ord styrke din evne til at kommunikere med internationale samarbejdspartnere i en organisation, og du bliver i stand til at identificere både muligheder og udfordringer for udvikling, igangsætte projekter og gå helt nye veje.

En interdisciplinær uddannelse

På Interkulturelle studier anvendes begreber og metoder fra forskellige discipliner inden for humaniora (f.eks. i relation til historie, litteratur, medier, sprog) og samfundsvidenskab (f.eks. interkulturelle tilgange til organisationsstudier og innovation) for at give dig kompetencerne til at analysere forskellige interkulturelle miljøer i deres historiske og sociale sammenhæng. Uddannelsens interkulturelle karakter gør, at du samtidig får mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber. Fællessproget på uddannelsen er internationalt engelsk, og der undervises på engelsk i alle uddannelsens fællesfag. Undervisningen på hver af de sprogspecifikke spor foregår på hhv. engelsk, fransk, tysk eller spansk. På den måde træner du dine kommunikationsfærdigheder på det valgte sprog, og du lærer at anvende det som arbejdssprog. Fagene består af forelæsninger, dialogbaserede seminarer, gruppearbejde og feedback fra dine undervisere og medstuderende. En del af undervisningen er også problem- og praksisorienteret med udgangspunkt i empiriske cases og i samarbejde med eksterne partnere. Derfor varierer holdenes størrelse og arbejdsmetoder en hel del.

* Hvis du ønsker at undervise, f.eks. i gymnasieskolen i Danmark, skal du vælge B-linjen på en af de andre sproglige kandidatuddannelser, som indeholder et kandidattilvalg.

Hør en introduktion til kandidaten i Interkulturelle studier.
Studerende Alizée André fortæller om Interkulturelle studier.

Adgangskrav

Adgangskravene varierer fra linje til linje. Se under hver enkel linje for de specifikke adgangskrav

Uddannelsens opbygning

De fire sprogspor følger den samme grundstruktur. I uddannelsens fællesfag kommer du til at arbejde sammen med studerende fra alle fire spor. Fokus er på at analysere interkulturalitet i organisationer og at udforske nye måder at styrke og berige processer inden for interkulturel interaktion. Du kommer til at arbejde med empiriske cases og i samarbejde med praktikere. På de fire sprogspor studeres opbygningen, formidlingen og oversættelsen af kulturprodukter og -repræsentationer i en hhv. engelsk-, fransk-, tysk- og spansksproglig kontekst. På den måde får du dyb indsigt i den historiske og samfundsmæssige ramme om de forskellige sproglige kontekster – og dens sammenhæng med omverdenen. Der arbejdes også med sprogets rolle i interkulturelle interaktioner. På det franske, tyske og spanske spor træner du din evne til at kommunikere klart og tydeligt på fransk/tysk/spansk både mundtligt og skriftligt via forskellige medier.

Første semester

På første semester følger du fællesfaget “Interkulturalitet i organisatoriske sammenhænge 1“, som introducerer relevante teorier og begreber til at forstå de udfordringer og muligheder, som interkulturalitet kan give i organisatorisk og professionel sammenhæng. Du følger derudover to fag, der tilhører dit specifikke sprogspor. På alle fire spor følger de studerende faget “Historie, samfund og forandring i engelsk-/fransk-/spansk-/tysksprogede kontekster”.

På det engelske spor følges faget “Lokale kulturrepræsentationer”, som beskæftiger sig med lokale forekomster af kulturel repræsentation og deres tolkning. På de andre spor følges faget ”Tendenser i nyere fransk-/spansk-/tysksproget litteratur og kultur”.

Andet semester

Fællesfaget "Interkulturalitet i organisatoriske sammenhænge 2" på andet semester styrker din forståelse af interkulturalitet yderligere i organisatorisk og professionel sammenhæng, og du bliver introduceret til teorier, modeller og teknikker til innovation, som du kan anvende på empiriske cases om interkulturelle udfordringer i forskellige organisationer og i samarbejde med eksterne partnere. I faget “Interkulturalitet og kommunikation”, som ligger på alle fire sprogspor, undersøges den sproglige og kulturelle basis for at lykkes med interkulturel kommunikation, og du får mulighed for at oversætte den forståelse, du har tilegnet dig af interkulturalitet, til en passende sprogpraksis i forskellige kommunikationssammenhænge. I faget ”Medier, identitet og mundtlig kommunikation” (på den franske, tyske og spanske linje) undersøges sammenhængen mellem medieproduktion og kultur- og identitetskonstruktion i forskellige områder af den fransk-, tysk- og spansktalende verden. På det engelske spor introducerer faget “Konflikt og kultur i praksis” studerende til både historiske og samtidige teorier og praksisser relateret til kulturel interaktion, herunder konflikter og konflikthåndtering.

Tredje semester

På tredje semester har du tre muligheder:

 1. At tage et projektorienteret forløb (praktik) i en organisation (som kan være privat, offentlig, international, en NGO). Projektorienteret forløb giver dig praktisk indsigt i og forståelse af interkulturalitet, som du til sidst skal redegøre for i en praktikrapport ved at inddrage relevante teorier og begreber. Du kan tage et projektorienteret forløb både i Danmark og udlandet.
 2. At studere på et udenlandsk universitet, som udbyder fag, der er relevante for din kandidatuddannelse.
 3. At læse dit tredje semester på Aarhus Universitet. Vælger du det sidste, skal du følge faget “Interkulturelle projekter i en globaliseret verden”, som blandt andet giver dig en introduktion til specialeskrivningen, samt to profilfag, som behandler spørgsmål om digitalisering og bæredygtighed.

Uddannelsen afsluttes med et speciale om et interkulturelt emne i en enten engelsk-, fransk-, tysk- eller spansksproglig kontekst (afhængigt af dit spor). Du kan skrive speciale alene eller i en gruppe. Du kan også vælge at skrive et produktspeciale, hvor du på baggrund af teoretisk og empirisk analyse kan udvikle innovative løsninger og praksisser. Hvis du er på det tyske, franske eller spanske spor, vælger du selv, om du vil skrive speciale på det sprog, du studerer, eller på engelsk. Hvis du er på det engelske spor, skrives specialet på engelsk.

Studieordninger

I studieordningerne kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Engelsk

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (engelsk).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet eller et andet dansk universitet. 

 • En professionsbachelor i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene, afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

 • En tilsvarende humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet, der som minimum indeholder 20 ECTS i kulturstudier eller sprogstudier. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Fransk

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (fransk).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (fransk):

 • Bacheloruddannelsen i Fransk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet) med tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække.

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelse i Fransk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet)  

 • Bacheloruddannelse i fransk fra andre universiteter 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene, afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser.  

Disse uddannelser skal som minimum indeholde 45 ECTS i fransk, fx: 

 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med sprogkvalifikationer svarende til et tilvalg i fransk (min. 45 ECTS). 

 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i fransk svarende til min. 45 ECTS (BA eller BSc), fx: Negot (BA); SPRØK (BSc); virksomhedskommunikation (BA); internationale studier (BA). 

 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte. 

 • Udenlandske studerende med fransk som modersmål* og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS. 

* Modersmål: Hvis fransk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det franske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Latinamerika og Spanien

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (Latinamerika og Spanien):

 • Bacheloruddannelsen i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet) med tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække.

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

 Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelse i Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet)  

 • Bacheloruddannelse i spansk fra andre universiteter 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene, afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Disse uddannelser skal som minimum indeholde 45 ECTS i spansk, fx: 

 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med sprogkvalifikationer svarende til et tilvalg i spansk (min. 45 ECTS). 

 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i tysk svarende til min. 45 ECTS (BA eller BSc), fx: Negot (BA); SPRØK (BSc); virksomhedskommunikation (BA); internationale studier (BA). 

 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte. 

 • Udenlandske studerende med spansk som modersmål* og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS. 

* Modersmål: Hvis spansk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det spanske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. 

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Tysk

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (tysk).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier (tysk):

 • Bacheloruddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet) med tilvalg i et fag uden for gymnasiets fagrække.

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelse i Tysk sprog, litteratur og kultur (fra Aarhus Universitet)

 • Bacheloruddannelse i tysk fra andre universiteter 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene, afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Disse uddannelser skal som minimum indeholde 45 ECTS i tysk, fx: 

 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk bacheloruddannelse med sprogkvalifikationer svarende til et tilvalg i tysk (min. 45 ECTS). 

 • En samfundsvidenskabelig eller humanistisk kombinationsuddannelse med ECTS-vægtning i tysk svarende til min. 45 ECTS (BA eller BSc), fx: Negot (BA); SPRØK (BSc); virksomhedskommunikation (BA); internationale studier (BA). 

 • Bacheloruddannelser fra udenlandske universiteter, der indeholder tilsvarende kvalifikationer som ovennævnte. 

 • Udenlandske studerende med tysk som modersmål* og med en samfunds- eller humanvidenskabelig BA med fagelementer inden for ’interkulturel kommunikation og analyse’, ’globaliserings- og kulturmødestudier’ eller ’internationale studier’ svarende til min. 45 ECTS. 

* Modersmål: Hvis tysk er ansøgerens modersmål, kan dette også opfylde det tyske sprogkrav. Dette betyder, at ansøgeren er opvokset i det pågældende sprogområde og har modtaget størstedelen af sin uddannelse der; dette skal være veldokumenteret. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Studieliv

På Interkulturelle studier varierer både holdstørrelser og undervisningsform. Du vil både have forelæsninger, hvor mange studerende er samlet, og kurser, hvor der er færre studerende. Den projekt- og casebaseret arbejdsform vil være fremherskende på hele studiet, hvilket vil sige, at din egen aktivitet i og mellem timerne er altafgørende.  De studerende bliver fra studiets start inddelt i studiegrupper, hvor de er fordelt efter sproglinje og nationalitet, da disse grupper danner rammerne for de studerendes arbejde i de fag, der samlæses på tværs af de fire sprog i de to første semestre. Ved dette sikres det, at det interkulturelle element ikke kun er en abstrakt del af studiet, men også udgør en praktisk og social dimension, som de studerende erfarer helt konkret i deres samvær med hinanden allerede fra studiestart.

Derudover bliver der arrangeret en fælles introduktionsuge for alle. I løbet af denne uge præsenteres de studerende for hinanden, og de internationale studerende integreres samtidig i en dansk universitets- og uddannelseskultur. Undervisere fra alle fire uddannelser deltager i denne introduktionsuge, hvor al undervisning sker i form af projektbaseret undervisning i to intensive dage, hvor nogle af uddannelsens vigtigste begreber bliver introduceret. I løbet af de sidste tre dage arbejder de studerende på et projekt, som de præsenterer for hinanden og underviserne på Interkulturelle studier.

Internationalt miljø

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der hvert semester kommer mange gæstestuderende hertil fra hele verden. Også på Interkulturelle studier vil en del af de studerende komme fra andre lande. Og på International Student Centre kan du derudover møde studerende fra hele verden og dermed få lejlighed til at afprøve flere sprog og lære mere.

Foredrag, film og fredagsbar

På Interkulturelle studier er der mulighed for at møde andre studerende efter undervisningen og sammen dykke ned i det sprog, du har valgt.

 • Esperanto: er sprogfagenes fredagsbar. Her møder du studerende fra de andre sproglinjer og -uddannelser på instituttet.
 • Foredrag: Det er også muligt at gå til foredrag på flere forskellige sprog.
 • Alliance Francaise: har eksisteret siden 1910 og tilbyder franske foredrag og andre frankofile arrangementer til en særdeles attraktiv pris: 70 kr. for studerende hele sæsonen.
 • English Lecture Society: er en studenterforening, som organiserer uformelle gæsteforelæsninger på engelsk.
 • Kolloquium am Mittwoch: er stedet, hvor du kan høre foredrag og deltage i diskussioner om alt, der har med Tyskland at gøre.
 • Hvis du hellere vil se film, er der også mange muligheder:
 • Kaffee-Kino: tager dig med til den tyske filmverden og viser dig de mindre kendte tyske film tre-fire gange pr. semester. Det er både hyggeligt og studierelevant.
 • Spansk filmforum: viser hver måned i skoleåret en spansksproget film i Århus-biografen Øst for Paradis. På hjemmesiden kan alle interesserede blogge om filmene.

Samvær og hygge

Der findes mange andre tilbud, du kan benytte dig af i din fritid, som ikke kun er for sprogstuderende.

Der er også mulighed for at deltage i det aktive studenterliv i Aarhus gennem Studenterhus Aarhus.

Der foregår også en masse aktiviteter for de studerende på Faculty of Arts og Aarhus Universitet i det hele taget. Det er alt fra foredrag, studiestarts- og jobmesser, seminarer, fester og idrætsdag. Du kan holde dig opdateret om arrangementer på ARTS her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Arbejde i internationale organisationer

Interkulturelle studier sigter mod beskæftigelse på det generelle, internationale arbejdsmarked, hvilket vil sige private og offentlige organisationer med internationale forbindelser, afdelinger eller aktiviteter, hvor der er brug for god interkulturel forståelse, sans for styring af processer og projekter og for stærke sprogkompetencer.

Karrierevejledning

Venligst kontakt studievejledningen for vejledning om beskæftigelses- og profileringsmulighederne på din uddannelse.

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Interkulturelle studier i Arts Karrieres karrierekatalog.