Aarhus Universitets segl

IDRÆTSVIDENSKAB

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab udbygger du din viden om discipliner, metoder, teorier og begreber inden for idræt. Før du starter på uddannelsen, skal du vælge mellem tre profiler: den 1-faglige humanfysiologiske profil, den 1-faglige humanistisk-samfundsvidenskabelige profil eller en 2-faglig underviser- og formidlerprofil. Med den humanfysiologiske profil specialiserer du dig inden for områder som træning og sundhed, muskelfysiologi eller biomekanik. På den humanistisk-samfundsvidenskabelige profil kan du arbejde med områder som elitesport, kropskultur og sportspsykologi. Underviser- og formidlerprofilen er for to-faglige kandidater og er i overvejende grad målrettet undervisning i gymnasieskolen. 

Karrieremuligheder

Du kan forme kandidatuddannelsen efter dine idrætsfaglige interesser, så du efterfølgende kan arbejde med undervisning, forskning eller andre idrætsspecifikke emner. Du kan eksempelvis arbejde inden for idrætsorganisationer, specialforbund og gymnasieskolen. Du kan også arbejde med områder som sundhed og sygdomsforebyggelse i virksomheder, kommuner og regioner.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab:

 • Bacheloruddannelsen i Idrætsvidenskab (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til den et-faglige kandidatuddannelse

 • En bacheloruddannelse i Idræt fra Aarhus Universitet 
 • En bacheloruddannelse i Idræt fra Københavns Universitet 
 • En bacheloruddannelse i Idræt og sundhed fra Syddansk Universitet. 

Hvis du har en af følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til den to-faglige kandidatuddannelse

 • En bacheloruddannelse i idræt fra Aarhus Universitet med maksimum 135 ECTS inden for det idrætsfaglige område og med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække 
 • En bacheloruddannelse i idræt fra Københavns Universitet med maksimum 135 ECTS inden for det idrætsfaglige område og med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække 
 • En bacheloruddannelse i idræt fra Aalborg Universitet med maksimum 135 ECTS inden for det idrætsfaglige område og med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække 
 • En bacheloruddannelse i idræt og sundheds fra Syddansk Universitet med 45 ECTS tilvalg inden for gymnasieskolens fagrække. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser:

 • En bacheloruddannelse på universitetsniveau inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab eller naturvidenskab kan opfylde adgangskravene. Ansøger skal dokumentere følgende specifikke uddannelsesaktiviteter: 
  • Minimum 30 ECTS inden for et eller flere af følgende fagområder: 
  • Træningsfysiologi, humanfysiologi 
  • Humaniora, samfundsvidenskab og kultur 
  • Sundhed 
  • Minimum 10 ECTS inden for: 
  • Formidling og didaktik 
  • Minimum 20 ECTS inden for: 
  • Videnskabsteori samt kvantitative metoder (f.eks. Statistik og/eller epidemiologi) og kvalitative metoder (f.eks. Interview, casestudier og diskursanalyse)

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Hvis der modtages flere kvalificerede ansøgninger end udbudte pladser (60*), vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret efter et simpelt gennemsnit for de discipliner bedømt efter en gradueret skala, der indgår i den adgangsgivende uddannelse, og som er bestået på ansøgningstidspunktet.

*Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Adgangsbegrænsning på profil
Der er udbudt 25 pladser på den humanfysiologiske profil. Er der flere ansøgere end udbudte pladser (25) vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret efter et vægtet gennemsnit for de discipliner bedømt efter en gradueret skala, der indgår i den adgangsgivende uddannelse, og som er bestået på ansøgningstidspunktet.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole, når du søger en dansksproget kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Skriv dit speciale på et eller to semestre

 

På 4. semester skriver du dit kandidatspeciale. Her har du gode muligheder for at blive tilknyttet en forskergruppe, hvor du kan deltage i gruppens forskningsprojekter og faglige diskussioner med mulighed for artikelskrivning. Der er også mulighed for at skrive et erhvervsrettet speciale. På det 1-faglige kandidatuddannelse har du endvidere mulighed for at vælge et speciale, der strækker sig over to semestre (60 ECTS). Vælger du specialet, der varer to semestre har du mulighed for at udarbejde et større forskningsprojekt.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab består af fire semestre fordelt på to år. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

En typisk uge på Idrætsvidenskab

Mandag:
Kl. 08-10 Forberedelse til undervisning
Kl. 10-12 Undervisning: Sport og globalisering
Kl. 12-15 Undervisning: Krop, medicin og sundhed

Tirsdag:
Kl. 08-11 Undervisning: Kropskultur
Kl. 12-16 Læsegruppearbejde

Onsdag:
Kl. 09-12 Forberedelse til undervisning
Kl. 13-17 Læsegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 09-13 Forberedelse til undervisning
Kl. 14-16 Undervisning: Sport og globalisering

Fredag:
Kl. 10-16 Læsegruppearbejde

Inspirerende idrætsmiljø

Sektion for Idrætsvidenskab holder til på Frederiksbjerg i Aarhus nær skov og strand. Her finder du både undervisningslokaler, læsepladser, kantine, fitnesslokale, omklædningsrum, bevægelsessal, idrætshal, svømmehal og boldbaner. Studiemiljøet er præget af nærhed og sammenhold blandt de studerende, og du har gode muligheder for medindflydelse i et velfungerende studiemiljø.

Læs i udlandet

Aarhus Universitet har udvekslingsaftaler med universiteter i Europa, USA, Canada, Australien og Kina. Du kan læse mere om dine muligheder på Aarhus Universitets Rejs Ud portal

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med en kandidatuddannelse i idrætsvidenskab er du kvalificeret til mange forskellige typer jobs. Lige fra konsulentjobs i idrætsforeninger og kommuner til træner- og underviserjobs i både den private- og den offentlige sektor.

Konsulentarbejde

Som konsulent kan du eksempelvis arbejde med kommunale projekter inden for sundhed og idræt. Du kan også arbejde i idrætsorganisationer og specialforbund, hvor du kan være med til at rådgive om områder som tildeling af økonomisk støtte, talentudvikling og præstationsoptimering. Du kan også arbejde med handicapidræt, i det private erhvervsliv eller som konsulent i idrætsorganisationer og specialforbund.

Sundhed og sygdomsforebyggelse

Er du mere interesseret i sundhed og sygdomsforebyggelse, er der jobmuligheder i kommuner, regioner og i Sundhedsstyrelsen, som blandt andet arbejder med forebyggelse af velfærds- og livsstilsygdomme.

Undervisning

En stor del arbejder med undervisning og formidling i de gymnasiale uddannelser, på idrætshøjskoler, idrætsefterskoler, sportsklubber eller lignende.

Forskervejen

Du kan også vælge at gå forskervejen, og allerede i slutningen af bacheloruddannelsen begynde at styre din uddannelse frem mod en ph.d. Du har mulighed for at forske inden for både det humanfysiologiske og det humanistisk-samfundsvidenskabelige område. Inden for begge retninger arbejder du med et videnskabeligt forskningsprojekt, og du uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. 

Mød en kandidat i job

Gry Danø

Gymnasielærer

Kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab ruster dig rigtig godt til at undervise på et gymnasium. Du arbejder med pædagogik, og du bliver vant til at formidle, fordi du jævnligt underviser dine medstuderende på studiet.

Mit arbejde ligger meget tæt op af min uddannelse i Idrætsvidenskab. Jeg bruger både det faglige, det praktiske og det pædagogiske. Min undervisning er meget varierende, da det både kan foregå ude på fodboldbanen, i skoven eller inde i hallen. Derudover er der også planlægningsmøder i vores lærerteam, så vi kan arbejde ud fra en samlet plan for klassen. Jeg er også på konferencer, hvor jeg lærer nye ting inden for faget, og jeg er med i en innovationsgruppe som arbejder på, hvordan man kobler erhvervslivet og gymnasiet sammen. Jeg arbejder sammen med mine kolleger om idræt og om tværfaglige projekter på tværs af fag. Der er meget forskel på mine arbejdsdage. Jeg har som regel klasseundervisning i 3-7 timer og 1-2 timers forberedelse.

Linette N. Sørensen

Idrætskonsulent, DGI Midtjylland

Kandidatuddannelsen i Idrætsvidenskab har givet mig en kæmpe ballast i forhold til viden om idræt og sport og samspillet med det frivillige Foreningsdanmark. Jeg tror, jeg bruger uddannelsen meget mere, end jeg lige er klar over.

Mit primære arbejdsområde er foreningsudvikling, hvor jeg samarbejder tæt med de midtjyske svømmeforeninger. Jeg er ofte til møder ude af huset efter kl. 16.00, da bestyrelsesmedlemmerne først skal have fri fra arbejde. DGI er en stor, politisk organisation, der spænder vidt med masser af muligheder og udfordringer. Arbejdet kræver, at man kan have mange bolde i luften og prioritere skarpt. Jeg har et tæt samarbejde med mine kolleger på tværs af fagområder. Vi er inddelt i teams bestående at et administrativt team, et projektteam og et udviklingsorienteret team. Jeg arbejder også tæt sammen med andre svømmekonsulenter i andre landsdele i Danmark og med frivillige, som kan udfordre mig på det faglige niveau.

Mikkel Holm Thomsen,

Idrætskonsulent, DGI

Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal

Nadia Højgaard,

Gymnasielærer, Silkeborg Gymnasium

Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal

Læs i udlandet

Andre måder at studere på

At studere i udlandet er en unik chance for at opleve et fremmed land, en ny kultur, et nyt sprog, og ikke mindst en anderledes måde at studere på. Rundt omkring i verden vil du opleve studentermiljøer og universiteter, der er forskellige fra de danske, og på den måde får du sat din egen uddannelse, karriere og liv i perspektiv.

Værdifulde erfaringer

Et udlandsophold er særligt relevant for dig, hvis du sigter mod en international karriere. Men der er også mange studerende, som satser på et job i Danmark, der benytter sig af chancen for et studieophold i udlandet. Vores erfaringer viser, at hvis du tager en del af din uddannelse i udlandet, får du udover det faglige også mange sociale, kulturelle og sproglige erfaringer med dig. Dem kan du bruge i din videre karriere. Hvis du søger ind på forskeruddannelsen, indgår et eller flere udlandsophold som en naturlig del af forløbet. Derudover vil du komme til at deltage i internationale kongresser, sommerskoler og lignende.

Udenlandske samarbejdspartnere

Sektion for Idræt har et nært samarbejde med de nordiske lande omkring friluftslivskurser. Du kan fx tage til Norge eller Sverige og udnytte de mange muligheder for udeliv, klatring og fjeldvandring.

Aarhus Universitet har desuden udvekslingsaftaler med universiteter i Europa, USA, Canada, Australien og Kina. I kraft af disse aftaler kan du studere fra et halvt til et helt år ved et af disse universiteter uden at skulle betale for undervisningen.

Læs mere om dine muligheder på Aarhus Universitets Rejs Ud portal

Forskning

Idrætsuddannelsen har to forskningsenheder, der beskæftiger sig med centrale humanfysiologiske og humanistisk-samfundsvidenskabelige områder af idræt og fysisk aktivitet og sundhed.

I den biologiske forskningsenhed forskes der i præstationsoptimering inden for muskelfysiologi, kredsløbsfysiologi og bevægelsesanalyser. Forskningen sigter både på præstationsoptimering inden for eliteidræt og på udvalgte patientgrupper, hvor fysisk træning bruges som rehabilitering.

I den humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsenhed koncentrerer arbejdet sig om kulturanalytiske studier med vægt på eliteidræt og kropskulturelle ekstremer. Der fokuseres på doping i eliteidræt såvel som i fitness- og bodybuildingmiljøer. Derudover forskes i idrætshistorie, moral og etik, idrætspsykologi og talentudvikling. 

Mød en Ph.d.

Stine Klejs Rahbek, Cand.Scient i Kemi og Idrætsvidenskab
Erhvervs-Ph.D.-studerende, ansat i Arla Foods Ingredients Group P/S og tilknyttet Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Hvad skriver du ph.d. indenfor?
I mit projekt undersøges forskellige former for styrketræning i kombination med valleproteintilskud. Jeg undersøger, om styrketræning med muskelstrækkende øvelser giver en større muskelvækst end muskelforkortende øvelser. Mine analyser fokuserer på de molekylære signaleringsmekanismer i musklerne, der sætter gang i muskelvækst. Desuden ser jeg på, om valleprotein kan give en forbedret restitution efter styrketræningen.

Hvorfor blev det netop dette emne, du har valgt at forske i?
Da jeg var ved at færdiggøre mit speciale, var min vejleder på Idræt i gang med at starte et samarbejde med Arla Foods Ingredients Group P/S, som producerer valleproteiningredienser. Jeg blev hurtigt involveret i projektet og fik ansøgt om Erhvervs-Ph.d.-midler hos Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Jeg er glad for at kunne forsætte med at arbejde inden for den molekylære muskelfysiologi, som jeg også arbejdede med under specialet.

Hvad motiverer dig i dit daglige arbejde?
Som Erhvervs-Ph.d.-studerende bruger jeg min tid både på universitetet og i virksomheden.  Det giver en meget varieret hverdag. Jeg synes forskningsarbejdet på Idræt er spændende, og det er interessant at se, hvordan min forskning bruges og skaber værdi for virksomheden.