Aarhus Universitets segl

HISTORIE

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Forståelsen af fortid, nutid og fremtid

Kandidatuddannelsen i historie beskæftiger sig med menneskenes og samfundenes udvikling gennem tiderne. Uddannelsen fokuserer på sociale, økonomiske, ideologiske, politiske og kulturelle forhold, forbindelserne mellem disse og de forandringer, de har undergået. På kandidatuddannelsen i Historie går du i dybden med de aspekter af historiefaget, som du finder særligt interessante og relevante. Der lægges særlig vægt på at øge den studerendes teoretiske og metodiske kvalifikationer samt evnen til at arbejde selvstændigt med større projekter med videnskabeligt præg.

På A-linjen arbejder du endvidere med hvordan historie formidles og bruges i samtidige kontekster, samt med ansvarligt forvaltning og behandling af information. På den gymnasierettede linje (B-linjen) fylder dit tilvalg meget af hverdagen, og du arbejder med både at øge din historiske viden og forbedre dine didaktiske kompetencer.

Karrieremuligheder

På kandidatuddannelsen i Historie erhverver du kompetencer til at bestride generelle og specialiserede erhvervsfunktioner, fx dataforvaltning, skriftlige fremstillinger, rapport- og projektarbejde, videnskabeligt udviklingsarbejde, samt skriftlig og mundtlig formidling af komplekse ideer. Det åbner op for forskellige arbejdsmarkeder i offentlige institutioner, private virksomheder eller NGO’er. Den gymnasierettede linje kvalificerer dig til at undervise på de gymnasiale uddannelser samt seminarier og højskoler. Endelig kvalificerer kandidatuddannelsen til videreuddannelse som f.eks. ph.d.-uddannelsen.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i historie:

 • Bacheloruddannelsen i historie, AU
 • En humanistisk eller samfundsfaglig bacheloruddannelse med tilvalg (45 ECTS) i Historie

B-linjen:

 • Bacheloruddannelsen i Historie, AU, med et gymnasierettet tilvalg (45 ECTS), hvor kandidattilvalget i forlængelse af bachelortilvalget vægter 45 ECTS eller 75 ECTS.

Studerende med en uddannelseskombination, der er forlænget med 30 ECTS (rammeudvidelse) eller som er indskrevet på et kandidattilvalg med vinterstart, vil blive indskrevet på linjen "B-linje (rammeudvidelse)". Øvrige studerende vil blive indskrevet på linjen "B-linje ". 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde hvad der svarer til bachelortilvalget i historie, AU (45 ECTS).

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i historie, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Sprogkrav

Optagelse kræver dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Desuden kræves der engelsk på B-niveau (dansk gymnasieniveau) på A-linjen i International og global historie.    

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i historie er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse.

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnittet for bachelorgraden (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser (25%)
 • Antallet af relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i din bachelorgrad (25%)

* Relevante fag inkluderer alle fag med et vægtigt historisk indhold. Både fag fra dit centrale fag og dit tilvalg kan medtælles. Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula). 

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Erhvervserfaring og frivilligt arbejde med historisk forskning og kommunikation
 • International erhvervserfaring eller frivilligt arbejde (fx. praktik på ambassader, udvekslingsophold og NGO-arbejde).

Dokumentation

Udvælgelseskomiteen bedømmer alle ansøgningerne ud fra det indsendte materiale i form af eksamensbevis eller eksamensudskrifter, CV, relevansbeskrivelse og anden relevant dokumentation.

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende:

1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på engelsk, 1-2 sider lang og forklare:

 • Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Historie
 • Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Historie - International og global historie.   
 • Dine evt. karriereplaner

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelse og erhvervserfaring i kronologisk orden.

Du må gerne tilføje yderligere dokumentation for relevant erhvervserfaring, anbefalinger o.l.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 • SE STUDIEORDNING FOR HISTORIE 
  OBS: Studieordningen er under opdatering frem mod 1. september 2023. Du skal derfor være opmærksom på, at fra og med sommeroptaget 2023 vil der lukkes for optag på A1 og A2 linjerne i hhv. Kulturhistorie samt International og Global Historie. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Historie kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Linjer og profiler

Kandidatuddannelsen i Historie er opdelt i to forskellige linjer:

A-linjen er for dig som har en bachelor i Historie eller en humanistisk eller samfundsfaglig bachelor uddannelse med tilvalg (45 ECTS) i historie.

B-linjen er for dig med en bachelor i historie som centralt fag og tilvalg i et andet gymnasiefag.

Begge linjer er dansksprogede.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verdenen, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Projektorienteret forløb
  Det projektorienterede forløb sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

En typisk uge på Historie

Mandag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 12-15 Holdundervisning: Nye tilgange til Historie

Tirsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-13 Holdundervisning: Emnefag 1
Kl. 14-16 Læsegruppearbejde

Onsdag:
Kl. 9-12 Forberedelse
Kl. 13-16 Holdundervisning: Datavidenskab for historikere

Torsdag:
Kl. 9-12 Læsegruppearbejde
Kl. 13-16 Forberedelse

Fredag:
Kl. 9-15 Forberedelse

Dagligdagen på Historie

Kandidatuddannelsen i Historie er et fuldtidsstudie svarende til 37 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.     

Du får din daglige gang i Nobelparken, som huser mange forskellige uddannelser. Her møder du blandt andet FRED, som er Histories helt egen festforening, der afholder fredagsbarer og temafester. Du vil møde Historisk Fagråd, hvor historiestuderende diskuterer faget og forskellige problemer og muligheder. Du kommer også til at stifte bekendtskab med forskellige foredragsforeningener på Historie. Historia arrangerer foredrag om alt fra græske hoplitter til verdenskrigens virkningshistorie. Historisk Studenterkreds arrangerer foredrag af mere teoretisk karakter, og i Middelaldercirklen kan du få slukket din tørst efter viden om middelalderen. Historia og Middelaldercirklen arrangerer også ekskursioner til spændende, historiske steder i Danmark og udlandet.

Mød en kandidatstuderende

Line Vest, kandidatstuderende i Historie

Det sociale miljø på Historie er noget helt særligt. Atmosfæren er meget ligetil, og der er et afslappet forhold mellem studerende og undervisere. Du kan altid stikke hovedet ind på undervisernes kontor til en snak, og de er rigtig gode til at deltage og bakke op om de studerendes projekter.

Job ved siden af studierne

Jeg arbejder som studenterkonsulent i Magistrenes A-kasse. Det betyder meget for mig at have et job ved siden af studierne. Både i forhold til mit CV, men også i forhold til at vedligeholde relationer uden for de gule mure på Historie. Studiet optager en stor del af hverdagen, så man kan ret hurtigt havne i den her klokke, hvor det er det eneste, ens liv drejer sig om. I mit studiejob bliver jeg udfordret på andre områder, så jeg får erfaring i arbejdslivet efter uddannelsen.

Godt råd: Tænk over din fremtid mens du studerer

Jeg vil råde kommende kandidatstuderende til at overveje karrieremuligheder, CV, tænke godt over praktikophold, studiejobs og faglige aktiviteter på studiet. Alt det kan nemlig få rigtig stor betydning for dine jobmuligheder, når uddannelsen er afsluttet.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidater i Historie arbejder i vidt forskellige stillinger inden for mange områder, fx administration, projektledelse, forvaltning, undervisning, kommunikation og formidling.

På Historie får du en bred indsigt i dansk såvel som international historie, og du lærer at analysere samfundsmæssige og kulturelle processer. Du bliver dygtig til at indsamle og vurdere informationer ved hjælp af kildekritik, og på kandidatuddannelsen i historie får du også træning i ansvarligt forvaltning og behandling af forskellige arter data, inkl. digitale data. Historie kandidater er trænede i at tænke selvstændigt og underbygge deres vurderinger og beslutninger grundigt. Desuden bliver du god til at designe og strukturere projekter og at aflæse og forstå forskellige kontekster, med en sans for kontekst og kompleksitet. Endvidere arbejder du med at formidle komplekse ideer til forskellige målgrupper på skrift og i tale. 

En historieuddannelse kan føre til forskellige jobs i offentlige institutioner, private virksomheder samt NGO’er, fx som projektleder, koordinator, sagsbehandler, AC-fuldmægtig, kommunikations- og formidlingsmedarbejdere, samt undervisning i forskellige kontekster.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidat i Historie i Arts Karrieres karrierekatalog.