Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MATERIEL KULTUR)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: København |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Ting, rum og redskaber i dannelsen, læring og didaktikken

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) handler om at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning med fokus på genstandes mening, betydning og brug i undervisningssituationer. Du arbejder med teori og metode inden for områder som antropologi, sociologi og kulturanalyse med fokus på didaktik. Du arbejder med undervisningsmetoder, med dannelsens indhold og struktur, og du studerer teorier, metoder, formål og indhold inden for undervisning og læring.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Didaktik (Materiel kultur) kan du arbejde med undervisnings-, formidlings- og udviklingsopgaver. Du kan arbejde som konsulent og som leder inden for institutioner som vuggestuer, børnehaver og skoletjenester. Du kan arbejde med oplevelses- og designøkonomi, museums- og kulturformidling, og du har mulighed for at forske inden for didaktikkens fagområde.

Adgangskrav

Adgang til kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur) har ansøgere med følgende uddannelser:

 • Bachelor i antropologi, arkæologi, etnografi, europæisk etnologi, teknoantropologi eller kunsthistorie.
 • Professionsbachelor i leisure management eller i Tekstildesign, håndværk og formidling.
 • Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag i billedkunst, hjemkundskab/madkundskab håndarbejde, sløjd/materiel design, Håndværk og design eller idræt med bachelorprojekt i tilknytning til linjefaget.
 • Professionsbachelor som pædagog med linjefagene Udtryk, musik og drama eller Værksted, natur og teknik, eller med valgfagene Kreative udtryksformer eller Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.
 • Professionsbachelor i ernæring og sundhed med linjefag i sundhedsfremme, forebyggelse og formidling.
 • Uddannelser på bachelorniveau fra en arkitektskole, designskole/designlinje på erhvervsakademi, billedkunstskole eller konservatorskole.
 • Bachelor i Designkultur og økonomi og Bachelor i Designkultur

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Der åbnes for ansøgninger i 2. runde primo maj. Hold dig orienteret her: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegningsfrister-og-vigtige-datoer/

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
 4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Didaktik (materiel kultur) er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. 

Der findes ikke ventelister på kandidatuddannelsen i didaktik, materiel kultur.

Hvordan fordeles pladserne?

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier:

1. Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

3. Uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer ansøgerne på baggrund af en vedlagt uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse samt dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger og evt. uddybende dokumentation på bachelor og/eller masterniveau. Hvad skal en relevansbeskrivelse indeholde?

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Sæt dit eget præg

Didaktik (Materiel kultur) holder til på DPU. Her har du gode muligheder for at præge din uddannelse efter dine behov og interesser. Vejledning er grundstenen i pædagogikken på instituttet, og du skal være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og at kunne samarbejde med andre. På instituttet bliver du udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere.

Undervisning, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen har et meget dynamisk socialt og fagligt miljø, hvor dine medstuderende kommer fra meget forskellige uddannelsesbaggrunde, og flere vil have erfaring fra arbejdsmarkedet, inden de starter på kandidatuddannelsen.

En typisk uge på Didaktik (Materiel kultur)

Mandag:
Kl. 8-12 Studiegruppearbejde
Kl. 13-16 Forberedelse

Tirsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-14 Forelæsning i Almen Didaktik
Kl. 14-16 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
Kl. 13-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-16 Forelæsning i Materiel kultur, krop og handling

Fredag:
Kl. 8-12 Forberedelse
Kl. 13-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Didaktik (materiel kultur) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for  at tage kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).