Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MATERIEL KULTUR)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Didaktik (materiel kultur) handler om, hvordan man kan tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning, hvor omgivelser, materialer og redskaber gøres til aktive og betydningsfulde dele af læringsmiljøet og deltagernes læreprocesser.

Vi undersøger, hvordan forholdet mellem mennesker, rum og materialitet kan forstås og sættes i spil i en didaktisk og pædagogisk sammenhæng. Vi arbejder på et overordnet kulturteoretisk niveau ved at bygge på antropologi, etnologi og sociologi og på at forbinde forståelsen af kultur i tid og rum med didaktik. Vi undersøger og udvikler, hvordan fokus på krop, rum og materialitet kan begrunde og sætte formål, rammer og indhold for undervisning og læring i forskellige former for praksis.

Som studerende oplever du en vekselvirkning mellem at arbejde teoretisk, metodisk og empirisk, fx når holdet sammen er ude på ekskursioner, eller når du laver feltarbejde i dine egne projekter i samarbejde med de steder, hvor du vælger at undersøge materiel kulturdidaktik i praksis. Du oplever et studieliv, som er præget af, at du og dine medstuderende bringer mange forskellige uddannelses- og erhvervserfaringer med jer til undervisningen, og at jeres erfaringer fra uddannelse og erhverv bliver bragt i spil i forskellige undervisningssammenhænge.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Brobygning mellem undervisning og kultur

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) spiller en vigtig rolle ved at tage udgangspunkt i krop, rum og materialitet som afgørende forudsætninger for og medspillere i menneskers dannelse og læring. Hvordan kan målet om mere bevægelse og praktisk arbejde i skolen f.eks. realiseres i en skole, der bygger på en opdeling mellem praktiske og boglige fag, mellem teori og praksis? Hvordan kan kunst og æstetiske læreprocesser blive en integreret del af livet og undervisningen i samarbejde mellem dagtilbud, skole og kulturinstitutioner?

Gennem kulturanalyser af de sammenhænge, der livet igennem medvirker i vores dannelse og læring, og gennem didaktisk analyse og udvikling af læreprocesser, fungerer kandidatuddannelsen som brobygger mellem undervisnings- og kultursektoren. Som kandidat i didaktik - materiel kultur er du derfor et vigtigt led i formidlingen og udviklingen af den levende kultur, vi alle er en del af og deltagere i.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bachelor i antropologi, i arkæologi, i etnografi eller i europæisk etnologi samt teknoantropologi og kunsthistorie. 

 • Professionsbachelor i leisure management eller, professionsbachelor i Tekstildesign, Håndværk og formidling. 

 • Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag i billedkunst, hjemkundskab/madkundskab, håndarbejde eller sløjd/ materiel design, Håndværk og design, idræt med bachelorprojekt i tilknytning til linjefaget. 

 • Professionsbachelor som pædagog med linjefagene Udtryk, musik og drama og Værksted, natur og teknik, eller med valgfagene Kreative udtryksformer eller Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

 • Professionsbachelor i ernæring og sundhed med linjefag i Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. 

 • Uddannelser på bachelorniveau fra en arkitektskole, designskole/designlinje på erhvervsakademi, billedkunstskole eller konservatorskole. 

 • Bachelor i designkultur og økonomi og bachelor i designkultur. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde et eller flere praksis - musiske, æstetiske og kulturanalytiske områder hhv. praksis - musiske fag, formelle og uformelle læringsrum, kulturformidling, håndværk, og/eller design skal indgå i din uddannelsesbaggrund, gerne i kombination med pædagogiske og didaktiske fagområder. Tilsammen skal de fagligt relevante indholdsområde udgøre min. 90 ECTS af uddannelsesbaggrunden. 

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau. Erhvervserfaring medtages ikke i denne faglige vurdering. Det er kun formel uddannelse (ECTS - belagt), der vurderes. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes: 

 • Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser.  

 • Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk - svarende til 180 ECTS point.  

 • Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser, dvs. at et eller flere praksis - musiske, æstetiske og kulturanalytiske områder hhv. praksis - musiske fag, formelle og uformelle læringsrum, kulturformidling, håndværk, og/eller design skal indgå i din uddannelsesbaggrund, gerne i kombination med pædagogiske og didaktiske fagområder. Tilsammen skal de fagligt relevante indholdsområder udgøre minimum 90 ECTS.  

 • Har du en ældre mellemlang videregående uddannelse (MVU), som lærer, skal du have suppleret med en hel eller dele af en faglig relevant uddannelse på bachelor - , diplom - eller master niveau, minimum 10 ECTS. 

Optagelse på kandidatuddannelsen i didaktik (materiel kultur) kræver dansk på A - niveau eller tilsvarende. 

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B - niveau eller tilsvarende. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen end pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne på baggrund af en samlet vurdering af:

 • Den adgangsgivende uddannelse
 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningen. Læs om beregning af gennemsnit. 

OBS: Der udregnes ikke længere en adgangsgivende kvotient, da karaktergennemsnittet indgår i helhedsvurderingen.

Den fagligt begrundede ansøgning

Didaktik (materiel kultur) er en uddannelse med adgangsbegrænsning og en ansøgning skal derfor altid suppleres med en faglig begrundet ansøgning. I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for, hvordan dine øvrige erfaringer såsom job, fritidsjob, udlandsophold, øvrig uddannelse, frivilligt arbejde mv. er fagligt relevante for den kandidatuddannelse, du søger. Læs mere om den faglig begrundede ansøgning

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Undervisningen foregår på DPU på Campus Emdrup (København). Kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) kan gennemføres enten som et fuldtidsstudie (svarende til 37-40 timer om ugen) eller som deltidsforløb (mod betaling), hvor uddannelsen kan strækkes over længere tid og derfor evt. kan forenes med erhvervsarbejde. Fælles for begge studieformer er, at mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på.

En typisk uge på Didaktik (Materiel kultur)

Mandag:
8-12 Studiegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Tirsdag:
8-10 Forberedelse
10-14 Forelæsning i Almen Didaktik
14-16 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
13-16 Studiegruppearbejde

Torsdag:
8-10 Forberedelse
10-16 Forelæsning i Materiel kultur, krop og handling

Fredag:
8-12 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

#Yourniversity

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) kan du arbejde med forholdet mellem rum, materialitet og mennesker i alle mulige sammenhænge og målgrupper. Du kan arbejde som underviser og/eller formidler indenfor og på tværs af uddannelsesniveauer, institutioner og professioner, og du kan varetage udviklings- og ledelsesopgaver eller arbejde som konsulent.

Kandidater i Didaktik (Materiel kultur) har typisk fået jobs som undervisere på pædagog- lærer og designuddannelserne, som formidlere og udviklere af undervisning på museer og som projektledere, f.eks. inden for indretning af læringsmiljøer og byplanlægning. De typiske ansættelsessteder er uddannelses- og kulturinstitutioner og kommuner. Flere har også startet egen konsulent- og kursusvirksomhed.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med en kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) i Arts Karrieres karrierekatalog.

Didaktik (Materiel kultur) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).