Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MATEMATIK)

Refleksion og viden om matematikundervisning.

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk | Studiested: København |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) er videnskaben om matematikundervisning. Du arbejder med, hvordan man kan lave matematikundervisning, der både er interessant for dem der elsker matematik, og for dem, der synes matematik er det kedeligste og mest uforståelige i denne verden. Du arbejder med den nyeste forskning og teori inden for matematikkens didaktik og med forbindelsen til matematikundervisningens praksis. Du undersøger, hvad der kendetegner god matematikundervisning, og hvordan man udforsker og udvikler matematikundervisning på en systematisk måde.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i Didaktik (Matematik) kan du eksempelvis undervise i matematik lige fra folkeskoleniveau til undervisning af kommende matematiklærere. Du kan arbejde med planlægning og udvikling af matematikundervisning, med konsulentopgaver og udviklingsopgaver på uddannelsesinstitutioner eller i kommuner, og du kan deltage i forskningsarbejde inden for matematikkens didaktik.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse matematik eller matematik-økonomi
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag i matematik og bachelorprojekt i tilknytning hertil
  • Bachelor i et andet matematikholdigt fag end matematik eller matematik-økonomi med et matematikomfang på mindst 60 ECTS-point og med tilvalg af pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point.
  • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i matematik og gennemført relevant pædagogisk eller matematisk supplering af et omfang på mindst 10 ECTS-point

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

  1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
  2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
  3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
  4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
  5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Sæt dit eget præg

Didaktik (Matematik) holder til på DPU. Her har du gode muligheder for at præge din uddannelse efter dine behov og interesser. Vejledning er grundstenen i pædagogikken på instituttet, og du skal være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og at kunne samarbejde med andre. På instituttet bliver du udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere.

Undervisning, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen har et meget dynamisk socialt og fagligt miljø, hvor dine medstuderende kommer fra meget forskellige uddannelsesbaggrunde, og flere vil have erfaring fra arbejdsmarkedet, inden de starter på kandidatuddannelsen.

En typisk uge på Didaktik (matematik)

Mandag:
Kl. 10-14 Forelæsning i Matematik i fagdidaktisk perspektiv I
Kl. 14-18 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-14 Forelæsning i Almen Didaktik
Kl. 14-17 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
Kl. 13-17 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 10-13 Forelæsning i Analyse og fortolkning
Kl. 14-16 Forberedelse

Fredag:
Kl. 8-13 Forberedelse
Kl. 13-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Læs i udlandet

Nordisk kandidatuddannelse i Didaktik (Matematik)

Aarhus Universitet indgår i et nordisk samarbejde om en dobbeltgradet kandidatuddannelse i matematikkens didaktik, kaldet NORDIMA. Fem universiteter fra Norge, Danmark og Finland er med i samarbejdet, og du har mulighed for at søge ind på NORDIMA og studere dels ved universitetet i Agder, Kristianssand, Norge, dels ved Aarhus Universitet og dels ved Campus København. Vælger du NORDIMA får du foruden kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) mulighed for en meget høj grad af specialisering i matematikkens didaktik, så du eksempelvis kan søge Nordiske ph.d.-stipendier inden for området. NORDIMAs hjemmeside hos universitetet i Agder

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at data stammer fra flere forskellige, men beslægtede uddannelser.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Didaktik (matematik) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for  at tage kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).