Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MATEMATIK)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Den bedste matematikundervisning

Kandidatuddannelsen i didaktik - matematik handler om, hvordan man laver god matematikundervisning. Vi stiller en masse konkrete spørgsmål til den matematikundervisning vi kender. Er det fx en god idé at undervise i variable i 7. klasse? Kunne det gøres på et andet tidspunkt, på en anden måde?

Men vi stiller også mere grundlæggende spørgsmål: Hvorfor skal vi undervise i matematik? Hvad er det for behov, matematikundervisningen skal opfylde? Det er spørgsmål, som samfundet har brug for, at nogen giver sig tid til at reflektere over. Kandidatuddannelsen i didaktik - matematik giver rum for den slags diskussioner og refleksioner for matematikundervisere på alle niveauer i undervisningssystemet.

Det handler ikke så meget om at blive klogere på matematik, som om de spørgsmål man kan stille i relation til matematikundervisning. Vi arbejder med den nyeste forskning og teori inden for matematikkens didaktik og inddrager de erfaringer, som de studerende kommer med fra praksis. På den baggrund spørger vi ind til den måde, vi underviser på nu, og reflekterer over, hvad der kunne gøres anderledes. Vi diskuterer, hvordan vi hjælper eleverne med at overvinde de vanskeligheder, de møder, samt hvad der bliver behov for at gøre anderledes, hvis vi skal klæde eleverne på til at møde og forstå en fremtid, hvor STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics) spås at få større og større betydning.

Det fagnære og det almene

De fire kandidatuddannelser i didaktik – dansk, matematik, materiel kultur og musikpædagogik - arbejder i spændingsfeltet mellem fagdidaktik og almen didaktik. To moduler er fælles for de fire kandidatuddannelser:

Almen didaktik:

Her ser vi på de didaktiske grundspørgsmål i et historisk, samfundsmæssigt og sammenlignende perspektiv. På tværs af fag stiller vi spørgsmål til, hvorfor og hvordan didaktisk praksis bliver til og forandres.

Pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde:

Her sætter vi forskning i det enkelte fags områder eller problemer i forhold til mere overordnede teoretiske og metodiske problematikker.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse matematik eller matematik-økonomi
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag i matematik og bachelorprojekt i tilknytning hertil
  • Bachelor i et andet matematikholdigt fag end matematik eller matematik-økonomi med et matematikomfang på mindst 60 ECTS-point og med tilvalg af pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point.
  • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i matematik og gennemført relevant pædagogisk eller matematisk supplering af et omfang på mindst 10 ECTS-point

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Erhvervserfaring medtages ikke i denne faglige vurdering. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

  1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
  2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
  3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser.
  4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med en hel eller dele af en faglig relevant uddannelse på bachelor-, diplom- eller master niveau.
  5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
  6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Forhåndsvurderinger

Aarhus Universitet tilbyder i perioden mellem 1. september og 31. oktober hvert år at lave en forhåndsvurdering af din uddannelse, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse. Har du spørgsmål til forhåndsvurderinger, kan du skrive til kandidat@au.dk.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen foregår på DPU i København. Uddannelsen kan gennemføres enten som et fuldtidsstudie (svarende til 37-40 timer om ugen) eller som deltidsforløb (mod betaling), hvor uddannelsen kan strækkes over længere tid og derfor evt. kan forenes med erhvervsarbejde. Fælles for begge studieformer er, at der ud over undervisningen skal afsættes en del tid til forberedelse, arbejde i studiegrupper, vejledning mv. Uddannelsen har et dynamisk socialt og fagligt miljø med studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde – mange desuden med erfaring fra arbejdsmarkedet.

En typisk uge på Didaktik (matematik)

Mandag:
10-14 Forelæsning i Matematik i fagdidaktisk perspektiv I
14-18 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
8-10 Forberedelse
10-14 Forelæsning i Almen didaktik
14-17 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
13-17 Studiegruppearbejde

Torsdag:
10-13 Forelæsning i Analyse og fortolkning
14-16 Forberedelse

Fredag:
8-13 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Læs i udlandet

Nordisk kandidatuddannelse i Didaktik (Matematik)

Aarhus Universitet indgår i et nordisk samarbejde om en dobbeltgradet kandidatuddannelse i matematikkens didaktik, kaldet NORDIMA. Fem universiteter fra Norge, Danmark og Finland er med i samarbejdet, og du har mulighed for at søge ind på NORDIMA og studere dels ved universitetet i Agder, Kristianssand, Norge, dels ved Aarhus Universitet og dels ved Campus København. Vælger du NORDIMA får du foruden kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) mulighed for en meget høj grad af specialisering i matematikkens didaktik, så du eksempelvis kan søge Nordiske ph.d.-stipendier inden for området. NORDIMAs hjemmeside hos universitetet i Agder

Karriere

Som kandidat i didaktik - matematik kan du arbejde med matematikundervisning på mange forskellige niveauer. En del vender tilbage til folkeskole eller gymnasium som mere reflekterede undervisere og som ressourcepersoner for andre undervisere, en del underviser på fx professionshøjskoler. Andre bruger deres nye kompetencer som konsulenter eller ledere, deltager i udvikling af nye undervisningsmetoder eller -midler eller arbejder inden for forskning i feltet.

Kandidaterne har fx fået jobs som undervisere, fagkonsulenter, adjunkter og forlagsredaktører. Typiske ansættelsessteder er kommuner, professionshøjskoler, skoler, centre for undervisningsmidler og VUC.

 

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år. Bemærk, at data stammer fra flere forskellige, men beslægtede uddannelser.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere.

Didaktik (Matematik) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).