Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (MATEMATIK)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) handler om, hvordan man laver god matematikundervisning. Vi stiller en masse konkrete spørgsmål til den matematikundervisning, vi kender. Er det fx en god idé at undervise i variable i 7. klasse? Kunne det gøres på et andet tidspunkt, på en anden måde?

Men vi stiller også mere grundlæggende spørgsmål: Hvorfor skal vi undervise i matematik? Hvad er det for behov, matematikundervisningen skal opfylde? Det er spørgsmål, som samfundet har brug for, at nogen giver sig tid til at reflektere over. Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) giver rum for den slags diskussioner og refleksioner for matematikundervisere på alle niveauer i undervisningssystemet.

Det handler ikke så meget om at blive klogere på matematik, men om de spørgsmål man kan stille i relation til matematikundervisning. Vi arbejder med den nyeste forskning og teori inden for matematikkens didaktik og inddrager de erfaringer, som de studerende kommer med fra praksis. På den baggrund spørger vi ind til den måde, vi underviser på nu, og reflekterer over, hvad der kunne gøres anderledes. STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics) får stadig større betydning for den samfundsmæssige udvikling. Der er derfor brug for, at vi i uddannelsessystemet bliver bedre til at forstå og overvinde de udfordringer og vanskeligheder, der knytter sig til matematiklæring, samt til at forstå og imødekomme behovet for faglig kritisk dømmekraft i relation til matematikkens samfundsmæssige rolle og funktion.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik).

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

  1. Retskra​v
  2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
  3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Der er ingen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optagelse på denne uddannelse.

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

  • En bacheloruddannelse i matematik eller matematik-økonomi. 

  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag i matematik og bachelorprojekt i tilknytning hertil 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal, efter universitetets vurdering, i niveau, omfang og indhold svare til ovenfor nævnte uddannelser, og som minimum indeholde et matematikomfang på mindst 60 ECTS-point og pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point. Eksempler på disse kan være: 

  • En bachelor i et andet matematikholdigt fag end matematik eller matematik-økonomi med et matematikomfang på mindst 60 ECTS-point og med tilvalg af pædagogiske moduler af et omfang på mindst 30 ECTS-point. 

  • en mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i matematik og gennemført relevant pædagogisk eller matematisk supplering af et omfang på mindst 10 ECTS-point. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Kvalificerede ansøgere vil blive prioriteret efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Undervisningen foregår på DPU på Campus Emdrup (København). Kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) kan gennemføres enten som et fuldtidsstudie (svarende til 37-40 timer om ugen) eller som deltidsforløb (mod betaling), hvor uddannelsen kan strækkes over længere tid og derfor evt. kan forenes med erhvervsarbejde. Fælles for begge studieformer er, at mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på. 

En typisk uge på Didaktik (matematik)

Mandag:
10-14 Forelæsning i Matematik i fagdidaktisk perspektiv I
14-18 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
8-10 Forberedelse
10-14 Forelæsning i Almen didaktik
14-17 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
13-17 Studiegruppearbejde

Torsdag:
10-13 Forelæsning i Matematik i fagdidaktisk perspektiv I
14-16 Forberedelse

Fredag:
8-13 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Læs i udlandet

Aarhus Universitet indgår i et nordisk samarbejde om en dobbeltgradet kandidatuddannelse i matematikkens didaktik, kaldet NORDIMA. Fem universiteter fra Norge, Danmark og Finland er med i samarbejdet, og du har mulighed for at søge ind på NORDIMA og studere dels ved universitetet i Agder, Kristianssand, Norge, dels ved Aarhus Universitet og dels ved Campus København. Vælger du NORDIMA får du foruden kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) mulighed for en meget høj grad af specialisering i matematikkens didaktik, så du eksempelvis kan søge Nordiske ph.d.-stipendier inden for området. NORDIMAs hjemmeside hos universitetet i Agder

Karriere

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) kan du arbejde med matematikundervisning på mange forskellige niveauer. En del vender tilbage til folkeskole eller gymnasium som mere reflekterede undervisere og som ressourcepersoner for andre undervisere, en del underviser på fx professionshøjskoler. Andre bruger deres nye kompetencer som konsulenter eller ledere, deltager i udvikling af nye undervisningsmetoder eller -midler eller arbejder inden for forskning i feltet.

Kandidaterne har fx fået jobs som undervisere, fagkonsulenter, adjunkter og forlagsredaktører. Typiske ansættelsessteder er kommuner, professionshøjskoler, skoler, centre for undervisningsmidler og VUC.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) i Arts Karrieres karrierekatalog.

Didaktik (Matematik) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Didaktik (Matematik) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).