Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (DANSK)

Et bredere perspektiv på danskundervisning.

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: København (Emdrup) eller Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) handler om de mange forskellige aspekter af danskundervisningen som eksempelvis læse- og skrivepædagogik, litteratur-, medie- og mundtlighedspædagogik, danskfagets IT-dimension, børne- og ungdomslitteratur, læsevaner og dansk som andetsprog. Du får indsigt i centrale metoder til pædagogisk forskning og udvikling, og du stifter bekendtskab med ny forskning inden for alle danskfagets discipliner. Du bliver klædt på til at udvikle danskfaget i undervisnings- og uddannelsessystemet, og du bliver en kvalificeret aktør i debatter om danskfagets fremtid. I løbet af studiet fordyber du dig i områder, som har din særlige interesse, og som peger frem mod den beskæftigelse, du ønsker.

Karrieremuligheder

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) gør dig til en mere bevidst og reflekteret underviser, og du kan eksempelvis arbejde med at undervise andre i at undervise i dansk. Du bliver kompetent til at deltage i evaluering af faget og i udviklingen af nye undervisningsmetoder og -materialer. Du kan arbejde i konsulent- og ledelsesfunktioner, og du kan arbejde med forskning inden for fagområdet.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) skal du have en af følgende uddannelser:

  • En bacheloruddannelse i dansk/nordisk
  • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag i dansk og bachelorprojekt i tilknytning hertil
  • Ansøgere med nedenstående uddannelser kan få adgang til kandidatuddannelsen i didaktik (dansk), hvis de har supplering svarende til et bachelorprojekt:
    • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i dansk

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Der åbnes for ansøgninger i 2. runde primo maj. Hold dig orienteret her: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegningsfrister-og-vigtige-datoer/

Optagelse på andre forudsætninger

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Erhvervserfaring medtages ikke i vurderingen, kun formel uddannelse vurderes.

Søger du om optagelse på en kandidatuddannelse på baggrund af en uddannelse, som ikke er beskrevet som adgangsgivende i studieordningen for den eller de søgte kandidatuddannelser, skal du vedlægge en beskrivelse af din uddannelsesbaggrund samt dokumentation for denne. For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

  1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser, som fremgår af studieordningen for den ansøgte kandidatuddannelse.
  2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
  3. Din uddannelsesbaggrund skal være faglig relevant.
  4. Såfremt din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
  5. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelsen didaktik-dansk udbydes både i Emdrup og Aarhus, men du skal for denne kandidatuddannelse vælge om du vil oprette en ansøgning til enten Emdrup og Aarhus. Dette vil du skulle gøre EFTER, når du har valgt udbuddet ”Didaktik, dansk – sommeroptag”, hvor der vil komme et spørgsmål om ønsket studieby.

Du kan kun søge ét af studiestederne.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Sæt dit eget præg

Didaktik (Dansk) holder til på DPU. Her har du gode muligheder for at præge din uddannelse efter dine behov og interesser. Vejledning er grundstenen i pædagogikken på instituttet, og du skal være indstillet på selv at opsøge viden, vælge din egen vej gennem studiet og at kunne samarbejde med andre. På instituttet bliver du udfordret på din viden, dine holdninger og din evne til at argumentere.

Undervisning, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Uddannelsen har et meget dynamisk socialt og fagligt miljø, hvor dine medstuderende kommer fra meget forskellige uddannelsesbaggrunde, og flere vil have erfaring fra arbejdsmarkedet, inden de starter på kandidatuddannelsen.

En typisk uge på Didaktik (dansk)

Mandag:
Kl. 10-13 Forelæsning i Analyse og fortolkning
Kl. 13-18 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
Kl. 8-10 Forberedelse
Kl. 10-14 Forelæsning i Almen Didaktik
Kl. 14-17 Forberedelse

Onsdag:
Kl. 9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
Kl. 13-17 Studiegruppearbejde

Torsdag:
Kl. 10-13 Projektarbejde
Kl. 14-16 Forberedelse

Fredag:
Kl. 8-13 Forberedelse
Kl. 13-16 Studiegruppearbejde

Aarhus eller Emdrup

1400 studerende, eller cirka hver tredje studerende på DPU, tager deres uddannelse i Aarhus. Den københavnske del af DPU ligger på Campus Emdrup.

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her: edu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Didaktik (dansk) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for  at tage kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).