Aarhus Universitets segl

DIDAKTIK (DANSK)

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: København eller Aarhus  | Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Skolefaget dansk spiller en central rolle i samfundet og ikke mindst i børn og unges hverdag. Danskfaget indeholder mange discipliner og har en lang historie som faglig og ideologisk kampplads. Faget findes i hele uddannelsessystemet fra grundskole til universitet, og politikere, elever og undervisere forhandler til stadighed om fagets indhold og form. For at sikre kvaliteten i fagets fortsatte udvikling er der brug for reflekterede didaktikere på alle niveauer fra den planlæggende lærer over embedsmanden til universitetsforskeren.

På kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) arbejder vi med didaktikken både på det helt overordnede og teoretiske niveau – det didaktologiske niveau – hvor vi fx reflekterer over, hvordan vi kan bruge didaktikken til at forstå den kompleksitet, der præger en undervisningssituation, og på et mere generelt niveau, hvor vi fx ser på, hvad man skal være opmærksom på, når man vil undervise i et givent indhold. Men vi går også ind i mere konkrete emner som fx læse- og skrivepædagogik, litteratur-, medie- og mundtlighedspædagogik, danskfagets IT-dimension, børne- og ungdomslitteratur, læsevaner, grammatikundervisning, dansk som andetsprog og literacy-kompetencer.

Som studerende får du indsigt i centrale metoder til pædagogisk forskning og udvikling, og du stifter bekendtskab med ny forskning inden for alle danskfagets discipliner. Kandidatuddannelsen i Didaktik (dansk) er præget af, at mange studerende har erfaringer med at undervise, og de erfaringer kommer i spil i uddannelsen. Som studerende er det muligt at gå i dybden med det, man er optaget af – og ofte er studerende med til at producere ny viden, som ændrer og fornyer danskfaget i grundskolen og i læreruddannelsen.

På uddannelsen må du forvente, at der kan forekomme undervisning på engelsk ligesom meget faglitteratur vil være engelsksproget. AU arbejder digitalt. Du skal derfor anvende flere forskellige IT-systemer, herunder digitale kommunikations- og undervisningsteknologier samt litteratursøgnings- og E-læringsplatforme undervejs i din uddannelse.

Hvilken kandidat er den rigtige for dig? Læs om forskelle og ligheder mellem DPU's kandidatuddannelser og bliv klogere på dit uddannelsesvalg.

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse i dansk, nordisk sprog og litteratur, lingvistik eller litteraturhistorie.
 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer med linjefag i dansk og et bachelorprojekt med relevans for dansk og/eller didaktik.
 • Ansøgere med nedenstående uddannelser kan få adgang til kandidatuddannelsen i didaktik (dansk), hvis de har supplering svarende til et bachelorprojekt:
  • Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i dansk

Du optages på uddannelsen alene på baggrund af din adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at gøre sig yderligere kvalificeret. Du vurderes ud fra om adgangskravene er opfyldt. Erhvervserfaring inkluderes ikke i vurderingen af adgangsgivende uddannelsesforløb.

Udvælgelseskriterier

Kvalificerede ansøgere vil blive prioriteret efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

Sprogkrav

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Erhvervserfaring medtages ikke i denne faglige vurdering. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser, dvs. at et eller flere danskfaglige områder hhv. dansk sprog, literacy, litteratur, retorik samt kommunikation og medier skal indgå i din uddannelsesbaggrund, gerne i kombination med pædagogiske og didaktiske fagområder. Tilsammen skal de fagligt relevante indholdsområder udgøre minimum 90 ECTS.
 4. Har du en ældre mellemlang videregående uddannelse (MVU) som lærer med undervisningsfag i dansk, skal du have suppleret med en hel eller dele af en faglig relevant uddannelse på bachelor-, diplom- eller master niveau, minimum 10 ECTS.
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge et dokument med en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Optagelse København eller Aarhus?

Kandidatuddannelsen didaktik-dansk udbydes både i København (Emdrup) og i Aarhus. Du skal for denne kandidatuddannelse vælge, om du vil oprette en ansøgning til København (Emdrup) eller Aarhus. Dette vil du skulle gøre EFTER, du har valgt udbuddet ”Didaktik, dansk – sommeroptag”, hvor der vil komme et spørgsmål om ønsket studieby.

Du kan kun søge ét af studiestederne.

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende, herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forventninger til dig som studerende

Kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Mængden af faglig læsning samt løbende skriveopgaver er stor. Det er derfor en fordel, at du har erfaring med akademisk læsning, opgaveskrivning samt metode og formidling på bachelorniveau. 

På studiet kommer du til at arbejde i studie-, læse- og eksamensgrupper, som du må forvente at engagere dig fagligt i og bruge tid på.

Aarhus eller København

Du kan vælge at tage kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) i Aarhus eller i København.

En typisk uge på Didaktik (dansk)

Mandag:
10-13 Forelæsning i Fiktion og fortolkning
13-18 Studiegruppearbejde

Tirsdag:
8-10 Forberedelse
10-14 Forelæsning i Almen Didaktik
14-17 Forberedelse

Onsdag:
9-13 Holdundervisning i Almen didaktik
13-17 Studiegruppearbejde

Torsdag:
10-13 Projektarbejde
14-16 Forberedelse

Fredag:
8-13 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) kan du komme til at beskæftige dig med mange forskellige aspekter af danskfaget. Du kan undervise – i folkeskolen eller på en professionshøjskole – du kan være med til at evaluere og udvikle faget eller udvikle nye undervisningsmetoder og materialer, du kan arbejde i konsulent- eller ledelsesfunktioner, eller du kan arbejde med forskning.

Fælles for kandidater i Didaktik (Dansk) er, at de er klædt på til at reflektere over danskfagets didaktik og til at bidrage til udviklingen af faget og deltage som kvalificerede aktører i debatter om danskfagets fremtid.

Kandidaterne har fået jobs som undervisere, forlagsredaktører, skoleudviklere, læsekonsulenter, projektledere, og pædagogiske konsulenter. Typiske ansættelsessteder er kommuner, skoler og professionshøjskoler – andre eksempler er forlag, organisationer og centre for undervisningsmidler.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud, blandt andet arrangementer og workshops, og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder for din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) i Arts Karrieres karrierekatalog.

Didaktik (Dansk) som deltidsuddannelse

Du har mulighed for at tage kandidatuddannelsen i Didaktik (Dansk) helt eller delvist som deltidsuddannelse. Det kan give dig mulighed for at gennemføre uddannelsen sideløbende med deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsuddannelsen består af en række obligatoriske fag (80 ECTS), valgfag (10 ECTS) og et speciale (30 ECTS).