Aarhus Universitets segl

BYGGERI

Kandidatuddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Byggeri bygger videre på din bacheloruddannelse inden for byggeri, så du efter to års studier kan kalde dig civilingeniør. Uddannelsen foregår på engelsk.

Ved studiestart vælger du at specialisere dig inden for en af nedenstående studielinjer:

 • Infrastructures and Geotechnical Engineering
 • Structural Engineering
 • Innovative Structural Design
 • Building Science and Technology
 • Construction Management and Engineering

Til hver studielinje hører et bestemt antal kurser, som du kan se nedenfor under punktet ”Uddannelsens opbygning”

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, og du lærer at arbejde med udvikling af projekter i tværfagligt samarbejde med arkitekter og designere samt at agere i en verden, hvor byggeriet er i konstant udvikling.

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i Byggeri kan du blandt andet arbejde hos rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Her kan du eksempelvis arbejde med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring. Du opnår en høj bygningsfaglig viden, så du kan arbejde med løsningen af komplekse designmæssige opgaver og sikre, at designprocesser gennemføres med en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hensyn til både æstetik, teknik, økonomi og arkitektur. Som civilingeniør kan du desuden fortsætte din uddannelse i form af en ph.d.-uddannelse.

Forskning og udvikling

Læs mere om forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for byggeri og bygningsdesign på Aarhus Universitet

Mød studerende

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på civilingeniøruddannelsen i Byggeri.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på civilingeniøruddannelsen i Byggeri:

 • Bacheloruddannelsen i Byggeri (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen:

 • Der er ikke angivet nogle direkte adgangsgivende uddannelser i studieordningen 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til civilingeniøruddannelsen i byggeri under forudsætning af, at der kan dokumenteres matematikkompetencer på bachelorniveau svarende i omfang og indhold til mindst 20 ECTS calculus, lineær algebra, sandsynlighedsregning og statistik: 

 • En teknisk videnskabelig bacheloruddannelse i byggeri fra et dansk universitet med specialisering inden for enten byggeledelse, integreret energidesign/installationer, bærende konstruktioner, geoteknik eller bygningsdesign. 

 • En diplomingeniøruddannelse i byggeri fra et dansk universitet eller ingeniørhøjskole under forudsætning af, at der kan dokumenteres faglige kompetencer med mindst 60 ECTS inden for et af specialiseringerne indenfor enten byggeledelse, intergreret energidesign/installationer, bærende konstruktioner, geoteknik eller bygningsdesign. 

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse med mindst 60 ECTS inden for byggeri kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til civilingeniøruddannelsen samlet kan opfyldes. 

 • Uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser, kan give adgang til civilingeniøruddannelsen. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Fra sommeroptaget 2025 vil der være pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Tildeling af pladser er baseret på en overordnet vurdering. Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Karakterniveau for bachelorgraden

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor matematik og ingeniørdesign af bygværker, og enten (1) konstruktionsanalyse, (2) indeklima og bygningsfysik, (3) konstruktionsanalyse og geoteknik, eller (4) byggeledelse.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Undervisningen på Byggeri

Ved studiestart vælger du at specialisere dig inden for en af nedenstående studielinjer.

Udover de kurser, der hører til studielinjerne, kan du vælge en række valgfag. På 3. semester skal du have et 10 eller 15 ECTS projektforløb inden for et emne, der vedrører studielinjen. På tredje semester vælger mange studerende at læse i udlandet på et andet universitet. Det sidste semester er specialesemesteret, hvor du vælger emne. Specialearbejdet kan være i samarbejde med en ekstern virksomhed.

Der optages studerende to gange om året, og undervisningen er tilrettelagt med to semestre per studieår. Kurser afholdes kun en gang om året, og uddannelsen kan derfor se forskellig ud, afhængig af, om man starter sommer eller vinter.

Studielinjer

Ved studiestart vælger du at specialisere dig inden for en af nedenstående studielinjer:

 • Infrastructures and Geotechnical Engineering
 • Structural Engineering
 • Innovative Structural Design
 • Building Science and Technology
 • Construction Management and Engineering

Til hver studielinje hører et bestemt antal kurser, som du kan læse mere om på studieportalen.

 


Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt kandidatuddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker. Du kan læse mere på Graduate School of Technical Sciences.


Studieliv

Dagligdagen på Byggeri

Du kommer til at have din daglige gang på Navitas ved Aarhus Havn. Her er hverdagen præget af hårdt arbejde med forelæsninger og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

De studerendes råd - RIA

Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA) er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende.


Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Erhvervslivet efterspørger ingeniører, der kan, tænke helhedsorienteret, udvikle projekter i et tværfagligt samarbejde med arkitekter og designere, agere i en verden, hvor byggeriet udvikler sig løbende formmæssigt og håndtere det stigende krav som design af byggeri kræver til indarbejdelse af energi og miljøhensyn. Som civilingeniør i byggeri er du rustet til at møde disse udfordringer.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

 • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for Byggeri.
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling. 
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder. 
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.

Med en civilingeniøruddannelse i byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Forskeruddannelse

Har du lyst og evner, kan du efter endt civilingeniøruddannelse søge om optagelse på forskeruddannelsen, hvor du arbejder frem mod en ph.d.-grad. På forskeruddannelsen går du i gang med et forskningsprojekt og uddannes gradvist gennem kurser og personlig vejledning til at blive forsker.


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.