Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BIOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar (kan kun søges af retskravsansøgere)

Introduktion

Indsigt og erkendelser om liv og miljø

Kandidatuddannelsen i Biologi styrker dine analytiske evner, og din kritiske og kreative tænkning bliver både udfordret og udviklet. Du udbygger den grundlæggende biologiske viden, du har fra din bacheloruddannelse, og du kommer i løbet af kandidatuddannelsen til at arbejde eksperimentelt i laboratoriet og i felten, at håndtere og analysere store mængder data eller modellere komplekse sammenhænge. Du sammensætter dit eget studieprogram i tæt samarbejde med undervisere, og du kan eksempelvis fokusere dit studie på områder som biodiversitet og conservation biologi, genetik og evolution, akvatisk økologi, fysiologi, mikrobiologi, og natur- og miljøforvaltning. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at følge det internationale dobbeltgradsforløb 'Biodiversitet, Økologi og Evolution', at tage på udlandsophold eller at lave feltarbejde.

Karrieremuligheder

Kandidatuddannelsen i Biologi åbner dørene til et globalt jobmarked. Du kan eksempelvis arbejde med udviklingen af nye miljøteknologier, risikovurderinger af kemiske stoffer eller med bioteknologiske produktionsprocesser. Mange biologer arbejder i konsulentvirksomheder, i miljøforvaltningen, i medicinalindustrien og inden for landbrugs- og fiskerisektoren. Biologer spiller en central rolle, når det drejer sig om bæredygtig udnyttelse af ressourcer og forvaltningen af vores natur. I samarbejde med andre faggrupper løser biologer disse samfundsopgaver, både i kommuner, i statslige styrelser, private virksomheder og i interesseorganisationer. Du kan også arbejde som underviser på gymnasiale uddannelser eller på videregående uddannelser som eksempelvis udbydes af erhvervsakademierne, eller du kan formidle biologi på museer og oplevelsescentre. Du har også mulighed for at uddanne dig til forsker gennem ph.d.-uddannelsen.

”Biologi kobler tingene, her kommer alle de naturvidenskabelige discipliner i spil og studiet giver mig en bred forståelse af naturvidenskab”.

- Karoline Westen Noer, kandidatstuderende, Biologi

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Biologi:

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i Biologi fra Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Følgende uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen i Biologi:

 • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med fagelementer inden for biologi af et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for matematik, kemi og statistik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen.
 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ikke-retskravsansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i Biologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Biologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. 

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor naturvidenskab inklusiv biovidenskab, matematik, kemi og statistik.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

På kandidatuddannelsen i Biologi får du mulighed for at specialisere dig inden for et af tre overordnede biologiske fagområder, der særligt interesserer dig: 

 • Økofysiologi
 • Biodiversitet og Evolution
 • Økologi

En specialisering har et omfang på 30 ECTS og sammensættes af kurser, som er centrale for det valgte fagområde (konstituerende kurser). De resterende 30 ECTS på kandidatuddannelsens første år kan du vælge fra det samlede kursusudbud på kandidatuddannelsen, herunder kurser der indgår i andre specialiseringer. Du har også mulighed for at følge kurser udbudt fra andre fagområder, såfremt den faglige sammenhæng i uddannelsen sikres.

Dit afsluttende speciale

Du afslutter kandidatuddannelsen med et selvstændigt specialeprojekt, der typisk varer et år. Specialet giver dig teoretisk og praktisk ekspertviden, som kan bygge på en kombination af eksperimentelt arbejde i laboratoriet og i felten, håndtering af store datamængder, statistisk analyse, modellering samt fordybelse i faglitteratur og seminarer. Du får en specialevejleder, der sikrer, at du kommer gennem specialets forskellige faser, og du bliver tilknyttet en forskergruppe, der beskæftiger sig med det fagområde, du vælger at specialisere dig indenfor. Her får du gode muligheder for at afprøve dine egne ideer i et fagmiljø, der giver dig sparring i dine teoretiske overvejelser, og hjælper dig med praktiske spørgsmål. I løbet af specialeprojektet vil du også udvikle dine evner til projektstyring og faglig kommunikation.

”Problemknusning i mit eget projekt er fedt! Det giver mig mulighed for at arbejde meget kreativt, og jeg kan rigtig godt lide de praktiske udfordringer, jeg står overfor hele tiden.” - Mads Lundgreen Bendixen, kandidatstuderende i Biologi

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende –herunder eksamensformer og eksamenskrav.

International double degree in Biodiversity Ecology and Evolution

International MAster of Biodiversity Ecology and Evolution 'IMABEE' is a two-year research-oriented master programme for talented and motivated students who are interested in understanding biodiversity, ecology and evolution.

Get a double degree from two European universities

IMABEE offers students the opportunity to compose an individual study programme in biodiversity, ecology and evolution by combining elements from complementary programmes at the partner universities, and on completion of the programme, students are awarded a double degree from the two partner universities.

The programme is a joint programme between four European universities:

Programme structure

Students spend their first year at their home university (one of the four partners), and the second year at their chosen host university among the four partners.

The Master Programme is built upon existing master tracks within each partner university and involves three stages:

 1. A starting track during semester 1 and 2
 2. Advanced teaching modules during semester 3
 3. a Master thesis project during semester 4.

NB: Students from Aarhus completing their second year in Amsterdam will not get this double diploma due to an incompatibility between Danish and Dutch law, but the mobility can be done under Erasmus exchange agreements. This exemption also applies to students from Amsterdam completing their second year in Aarhus

Learning outcome and career prospects

The IMABEE Master provides students with an advanced understanding of biodiversity, ecology and evolution by applying a multidisciplinary approach. Apart from general competence in academic attitude and academic skills, graduates of the IMABEE Master will acquire specific competences and knowledge in the following areas:

 • The main theories, concepts and tools of scientific ecology, biodiversity and evolution;
 • Methods of statistical analysis;
 • Modelling;
 • Molecular tools;
 • Sampling protocols, experimental techniques in situ or in the lab, field and lab observations, and long-term monitoring.

This International Master degree is mostly designed to prepare graduates for the research activities carried out by researchers, engineers, and R & D managers, but also offers the possibility to pursue other careers such as ecological consulting, governmental institutions, local or regional authorities, etc.

Graduates will be able to intervene in the fields of Research and Development, Patents, technological monitoring, advice and expertise in public and/or private research structures and within different national and/or international institutions.

IMABEE graduates will also be trained to efficiently start and handle a PhD project.

Admission requirements

High profile Bachelor graduates (180 ECTS or 3 years) or equivalent with outstanding study results in Biodiversity, Ecology and Evolution (GPA above average) can apply.

The following Bachelor’s degrees qualify students for admission to the IMABEE programme:

 • A Bachelor of Science degree in Biology from Aarhus University, the University of Southern Denmark or the University of Copenhagen.

The following other degrees can provide admission to the Master’s degree programme in Biology:

 • Another Bachelor of Science degree with subject components in Biology equalling 60 ECTS credits, as well as basic subject components in Mathematics, Chemistry and Statistics.
 • Other qualifications can provide admission to the Master’s degree programme, provided the university assesses that their level, extent and content correspond to the degrees mentioned above.

Language requirements

Since English is the language of instruction in all subjects, all applicants are required to provide evidence of their English language proficiency.

Here you can read how to document your English qualifications.

Documentation

Please see the general admission requirements.

How to apply and deadlines

Find information about how to apply here and important deadlines here.


Selection criteria

As the Master’s programme only admits a limited number of students each year, meeting the admission requirements does not in itself guarantee admission to the programme. 

Allocation of student places is based on an overall assessment. In evaluating qualified applicants, the admissions committee assess applicants on the basis of the following criteria:

Academic background

 •     Overall grade level – Bachelor’s degree
 •     Grades achieved on relevant courses*
 •     Relevant courses* (measured in credit units) included in your Bachelor’s degree

* Relevant courses include modules from the natural sciences including Life Sciences, Mathematics, Chemistry and Statistics.

Please note that grades obtained after the time of application cannot be included in the assessment of grade level.

The admissions committee assess each applicant on the basis of the information provided in diplomas, transcripts, and course descriptions.
 

Contact and more information

Feel free to contact Jesper Givskov Sørensen about options, requirements, and selection criteria. 

Find more information about the programme on www.imabee.eu

Studieliv

Feltarbejde, eksperimenter og teori

Laboratoriearbejde, feltkurser, forelæsninger og seminarer er alt sammen en del af kandidatuddannelsen i Biologi, hvor teori, observationer og eksperimentelle undersøgelser kombineres i mange former. Forelæsningerne foregår i større grupper, hvor du bliver præsenteret for nye vinkler på det aktuelle emne, mens seminarer og teoretiske øvelser foregår på små hold, hvor I går i dybden med fagets problemstillinger og arbejder med at løse konkrete opgaver. Du kommer til at udføre eksperimenter i øvelseslaboratorier og forskningslaboratorierne er også åbne for dig som studerende. Afhængig af din specialiseringsretning kommer du til at benytte feltstationer både i Danmark og Arktis og forskningsskibet Aurora. Som studerende har du mulighed for at påvirke undervisningen og fagets udvikling gennem engagement i fagpolitiske organisationer og interesseorganisationer.

Dagligdagen på Biologi

Biologi holder til midt i Universitetsparken, hvor du har undervisning, arbejder på projekter, får vejledning, går til fester og mødes med dine studiekammerater. Det er også her, du finder Biologiens Hus, som er base for et veludviklet socialt studieliv, der både giver plads til faglig fordybelse og opbygning af nye venskaber. Her mødes du med din læsegruppe, går i fredagsbar og møder de mange studenterforeninger som eksempelvis Biobold, der arrangerer fodboldtræning, Lommeulken, der samler lystfiskere, Biogas, der arrangerer fester og Bio-Geobladet, der giver information til biologistuderende fra biologistuderende.

Bliv en del af forskningen

På kandidatuddannelsen i Biologi har du tæt kontakt til underviserne, der er aktive forskere, og som arbejder med den nyeste viden inden for deres felt. Det giver dig mulighed for at samarbejde med forskergrupper og møde et internationalt forskermiljø med Ph.d-studerende og danske og udenlandske forskere.

”Man har lyst til at være her på Biologi døgnet rundt. Vi har et enormt godt sammenhold, og i Biologiens Hus møder man alle mulige forskellige slags mennesker. Jeg tror, at huset højner det faglige niveau på Biologi, fordi vi snakker meget om faget samtidig med, at vi sammen er en del af et fedt fællesskab.”

- Mathias Engell Holmstrup, kandidatstuderende i Biologi.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU  

instagram.com/nat.tech.au

Mød de studerende

HANS PAARUP THOMSEN, cand.scient. i Biologi, seniorkonsulent hos rådgivningsfirmaet Sweco

Jeg har haft et enormt udbytterigt studieforløb. Min start på biologistudiet var præget af, at jeg ikke vidste noget om natur, især ikke noget om natur i Danmark, og jeg var uden nogen form for netværk på universitetet.

I undervisningen var det vigtigste for mig at kunne vælge en bred vifte af forskellige fag, som var inden for mit interessefelt. Det var ikke vigtigt for mig, at være målrettet inden for ét fagområde. Så selvom jeg var – og er – feltbiolog, lavede jeg speciale i genetik. Et enkelt fag på min uddannelse, der handlede om dansk flora og vegetation, var min adgangsbillet til et studiearbejde med naturkortlægning, og det førte senere til en kommunal stilling og videre til mit nuværende job.

Min uddannelse som biolog har givet mig et alsidigt kendskab til planter, dyr, svampe og meget mere, samt en alsidig forståelse af samspillet mellem biotiske og abiotiske forhold som jord, klima og naturtyper. Altså den grundlæggende viden om mange af de emner, som jeg arbejder med i mit job i dag.

På uddannelsen har jeg også fået et godt socialt og fagligt netværk. De sociale tilbud på studiet var meget værdifulde for mig. Lige fra velkomsten i studiestarten med de engagerede tutorer, over fredagsbarer og festforening til de faglige udvalg. Der var også en masse mere eller mindre spontane feltture, fællesspisninger i biohuset og mange andre oplevelser, hvor vi studerende i fællesskab arrangerede noget fedt.

De folk, som jeg kom til at kende på studiet, er for en stor dels vedkommende dem, jeg i dag kalder mit netværk.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.


”Jeg føler, at jeg i det daglige gør en forskel for miljøet, og det er en af de ting, jeg er rigtig glad for ved mit arbejde. Det er meget tilfredsstillende at arbejde med vurderinger af flotte naturområder med mange sjældne plantearter, og få det til at spille sammen med landbruget og de behov, der er i den sektor.”
- Peter Dalgas Kruse, Biolog, Randers Kommune

”Som laboratorieleder står jeg for udviklingen og driften af laboratoriet, hvor vi blandt andet udfører molekylære analyser, dyrkning af mikroorganismer, kemiske analyser og mikroskopi. Kombinationen af min erfaring med molekylære metoder og traditionel dyrkning af mikroorganismer fra specialet er virkelig nyttig, og jeg har en basisviden, der gør, at jeg ved, hvad der foregår i laboratoriet. Jeg synes også, at den strategiske udvikling af laboratoriet er spændende.”
- Anne Krestine Nørgaard, Sektionsleder kemisk og mikrobiologisk laboratorium, Teknologisk institut.


Vejen fra studie til job Hør hvordan netværk og studiejob hjalp Bjarke til at få sit job en måned efter, at han blev færdiguddannet fra Biologi på Aarhus Universitet. (Ophavsret: Science and Technology, AU)