Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelsen i Arkæologi

ARKÆOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Arkæologi er en forskningsbaseret uddannelse, der giver dig indgående viden og avanceret forståelse for centrale arkæologiske problemstillinger. Samtidig får du kompetencer til kritisk at vurdere og redegøre for arkæologisk viden på baggrund af fagets empiri, metoder og teorier, og til at arbejde med relevante analyser og løsningsmodeller.  

Uddannelsen integrerer den nyeste faglige udvikling inden for de arkæologiske fagområder af klassisk, forhistorisk og historisk arkæologi. Udover kernefaglighed lægger uddannelsen vægt på at styrke de studerendes formidlings- og projektmanagement kompetencer. Dette afspejles i uddannelsens eksamensformer, der giver mulighed for at arbejde individuelt og i grupper med selvvalgte emner og problemstillinger som en god forberedelse til specialet på 4. semester.

Uddannelsen giver samtidig mulighed for at bygge videre på din valgte kulturhistoriske specialisering (enten forhistorisk, klassisk eller historisk arkæologi) fra din bachelor­uddannelse.

Du skal være forberedt på, at en del af undervisningen foregår på engelsk, da arkæologi er meget internationalt orienteret og har et stærkt internationalt forskningsmiljø.   

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Arkæologi får du en alsidig profil, hvor du kan arbejde ved såvel danske som udenlandske udgravninger, på museer, med kulturarv, kulturforvaltning, administration, kunst- og kultur­for­midling og konsulent- og projektarbejde. Hvis du bliver grebet af forskning, kan du vælge at søge ind på ph.d.-uddannelsen på et dansk eller internationalt universitet med sigte mod en universitetskarriere eller ledende stillinger inden for museumsområdet.

 

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Arkæologi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelser giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Arkæologi:

 • Bacheloruddannelsen i Arkæologi (fra Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi (fra Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Forhistorisk arkæologi (fra Aarhus Universitet)
 • Bacheloruddannelsen i Middelalder- og renæssancearkæologi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi (Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Arkæologi (Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Forhistorisk arkæologi (Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Middelalder- og renæssancearkæologi (Aarhus Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi (Københavns Universitet) 

 • Bacheloruddannelsen i Forhistorisk arkæologi (Københavns Universitet) 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser. 

 • En bestået bacheloruddannelse med arkæologi eller klassisk arkæologi som centralt fag, der som minimum indeholder 120 ECTS inden for arkæologi eller klassisk arkæologi, kan give adgang til kandidatuddannelsen. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning. 


Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på denne kandidatuddannelse.

Adgangsbegrænsning vil sige, at der er et begrænset antal studiepladser på uddannelsen. Der vil således blive prioriteret blandt de kvalificerede ansøgere ud fra nogle faste udvælgelseskriterier (se nedenfor).

Dette betyder, at det ikke i sig selv er en garanti for optagelse at have opfyldt adgangskravene. Hvis du har retskrav, er du dog garanteret en plads på uddannelsen. 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse. 

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har danskkvalifikationer svarende til Dansk A-niveau (Dansk A) i den danske gymnasieskole.
Læs mere om opfyldelse af Dansk A, hvis ikke du har en dansk gymnasial uddannelse. 

FigurDu skal desuden kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel. 
Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Uddannelsen har tre specialiseringsspor (forhistorisk, klassisk og historisk arkæologi) og du tilmeldes det specialiseringsspor, som ligger i forlængelse af din bacheloruddannelse (BA i klassisk arkæologi og de to linjer på BA i arkæologi på Aarhus Universitet).  For ansøgere, der ikke har en bachelor fra Aarhus Universitet, vil indplacering på et specialiseringsspor ske på baggrund af en faglig vurdering.     

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester vælger du én af tre forskellige profiler:

 • Projektorienteret forløb
  I det projektorienterede forløb får du mulighed for at afprøve  teoretisk viden og færdigheder i en jobsituation, som ligner den, du vil møde som nyuddannet kandidat. Det projektorienterede forløb kan også anvendes til at indsamle data til senere analyse (feltarbejde) som udgangspunkt for dit speciale. Som forberedelse til det projektorienterede forløb skal du selv tage kontakt til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Sideløbende med dit uddannelsesophold/praktikforløb følger du undervisning og/eller vejledning, og du afslutter forløbet med en opgave. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag på Aarhus Universitets jobbank.
 • Profilfag 
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag
 • Udlandsophold
  Det er muligt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Arkæologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.

Det meste af undervisningen vil foregå på Moesgaard, som er en gammel, nyrenoveret herregård syd for Aarhus, hvor Afdeling for Arkæologi hører til. På Moesgaard er der adgang til gode studiefaciliteter, bibliotek, fællesrum og Moesgaard Museum. Samtidig forventes det, at en del af undervisningen finder sted i Nobelparken med mulighed for at bruge Nobelparkens bibliotek og ressourcerne på Antikmuseet.

Der er gode muligheder for at tage aktivt del i studielivet, f.eks. gennem forskellige studenterforeninger, som er knyttet til de arkæologiske fag.

 • Ottar er den centrale studenterforening som har til formål at varetage de studerendes ve og vel. Ottar arrangerer faglige diskussioner om studiet, kontakt til erhvervslivet og ikke mindst fredagsbarer og sociale initiativer på studiet. En underafdeling af Ottar er Kulturlaget, som udgiver tidsskriftet LAG.
 • Antikmuseet på Aarhus Universitet har en nær tilknytning til Klassisk Arkæologi. Museets genstande benyttes i undervisningssammenhænge, og giver dig mulighed for at få originalgenstande i hænderne.
 • Klassisk Arkæologisk Forening (KAF), har medlemmer over hele landet og udgiver bladet KAF-meddelelser fire gange om året.
 • Middelalderarkæologisk Forum omfatter studerende og færdige kandidater og udgiver tidsskriftet Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev og Anno Domini med artikler skrevet af studerende.

#Yourniversity

- Følg studielivet på Aarhus Universitet

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kompetenceprofil

Med en kandidatuddannelse i Arkæologi opnår du en avanceret forståelse for kulturhistoriske sammenhænge inden for din valgte specialisering. Du har indgående viden om kilder, begreber og teorier samt metoder inden for faget samt de særlige udfordringer, der knytter sig til analyse og tolkning af materiel kultur og bygningsværker. Du har kompetencer i indsamling, analyse og fortolkning af arkæologisk materiale samt everne til at indgå i centrale diskussioner inden for fagområdet.

Som færddiguddannet kandidat kan du finde arbejde på danske museer, andre kulturhistoriske institutioner eller forskellige former for konsulentvirksomheder. En del af de færdige kandidater gennemfører også et phd. projekt, i flere tilfælde i forbindelse med ansættelse på et dansk museum og særligt for kandidater i klassisk arkæologi, på et udenlandsk universitet.

Andre ansættelsesmuligheder som kandidatuddannet i Arkæologi tæller f.eks. chefkonsulent, feltarkæolog, kommunikations- og organisationsudviklingskonsulent, kulturmedarbejder, museumsinspektør, osteolog, udgravningsleder eller videnskabelig assistent.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs som arkæolog i Arts Karrieres karrierekatalog.