Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AGROBIOLOGI

En international uddannelse rettet mod globale udfordringer

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog: Engelsk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Agrobiologi handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer. Uddannelsen foregår på engelsk i et internationalt forskningsmiljø, hvor du opnår stor biologisk viden om bæredygtig produktion af husdyr og planter med fokus på sundhed, velfærd, produktkvalitet, økologi og miljøpåvirkning. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for enten husdyrproduktion, planteernæring eller økologisk landbrug.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Agrobiologi kan du eksempelvis arbejde hos forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. Du kan også arbejde som underviser på højere uddannelsesinstitutioner, eller du kan forfølge en forskerkarriere i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i agrobiologi fra Aarhus Universitet.
  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i husdyrvidenskab eller i veterinærvidenskab fra Københavns Universitet (adgang til specialiseringerne i Animal Science; Organic Agriculture and Animal Science;; Double-degree in Organic Agriculture and Food Systems/EUR-Organic).
  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i naturressourcer fra Københavns Universitet (adgang til specialisering i Crop Science; Organic Agriculture and Crop Science; Double-degree in Organic Agriculture and Food Systems/EUR-Organic).
  • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i biologi med en relevant faglig profil i forhold til specialisering i enten Animal Science eller Crop Science, samt relevant specialisering in Organic Agriculture og Double-degree in Organic Agriculture and Food Systems/EUR-Organic.

Følgende uddannelser kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen i agrobiologi:

  • En anden naturvidenskabelig bacheloruddannelse, med relevante fagelementer inden for et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for kemi, biokemi, cytologi, zoologi, botanik, matematik, sandsynlighedsregning og statistik.
  • En professionsbacheloruddannelse, med 60 ECTS relevante fagelementer og heraf 40 ECTS indenfor den relevante faglige specialisering (hhv. crop science and animal science), samt fagelementer inden for kemi, biokemi, cytologi, fysiologi, matematik, sandsynlighedsregning og statistik, samt videnskabsteori.
  • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser.

Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet.

Sprogkrav

Undervisningssproget er engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau med karaktergennemsnit på minimum 3,0 i den danske gymnasieskole. Den kursusansvarlige kan dog vælge at gennemføre hele eller dele af kurser på dansk, hvis der udelukkende er dansktalende studerende tilstede.

Alle prøver afholdes på engelsk, hvis undervisningssproget har været engelsk, dog kan den enkelte studerende udprøves på dansk efter aftale med den kursusansvarlige. 

Retskrav på optagelse 

Studerende på bacheloruddannelsen i Agrobiologi ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Agrobiologi, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet. Læs mere om retskrav

Særligt for professionsbachelorer

Professionsbachelorer kan optages på uddannelsen på et særligt studieforløb, som indeholder kurser med fokus på statistik, kemi, genetik eller molekylærbiologi. Disse kurser udbydes kun på dansk, hvorfor ansøgere skal dokumentere dansk-kundskaber svarende til Dansk A. Dette kan eksempelvis dokumenteres via officiel dokumentation for, at alle 3½ år af ens professionsbachelor foregik på dansk. De resterende kurser i studieforløbet undervises på Engelsk, hvorfor der også skal dokumenteres engelsk-kundskaber svarende til Engelsk B. Læs mere om dokumentation af sprogkundskaber her: http://kandidat.au.dk/optagelse/adgangskrav/.

Forskudt studiestart
Studieforløbet for professionsbachelorer starter i forårssemesteret, men ansøgere skal søge om optagelse ved det forudgående sommeroptag. Se information om frister andetsteds på denne side.

Vejledningssamtale
Ansøgere som vurderes kvalificeret til optagelse, vil blive kontaktet med henblik på en vejledningssamtale om uddannelsen, herunder fastlæggelse af det særlige studieforløb. 

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

  • Karakterniveau for bachelorgraden
  • Karakterer for relevante kurser*
  • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor agrobiologi, kemi, biokemi, cytologi, zoologi, botanik, matematik, statistik og sandsynlighedsteori.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Faglige linjer på Agrobiologi

På kandidatuddannelsen i Agrobiologi skal du vælge en af de følgende linjer som studieretning:

Animal Science

På linjen Husdyrsundhed og -velfærd består første semester af en række obligatoriske kurser, og herefter  kan du gennem valgfrie kurser specialisere dig inden for emner som husdyravl, anvendt adfærdsbiologi, husdyrsygdomme og råvarekvalitet.
De obligatoriske kurser sikrer dig grundlæggende indsigt i husdyrbaseret fødevareproduktion. Du bliver i stand til at vurdere husdyrenes behov for næringsstoffer og energi til vækst, mælkeproduktion og reproduktion samt vurdere samspillet mellem management, produktion, sundhed og dyrevelfærd i typiske husdyrproduktionssystemer.
Linjen er målrettet erhverv, hvor viden om primær husdyrproduktion spiller en central rolle (f.eks. produktionskonsulenter, landbrugsskolelærere, offentlige myndighedsopgaver samt forskning).

Crop Nutrition and Health

Linjen Planteernæring og -sundhed består af obligatoriske kurser på første semester, som efterfølges af et valgfrit forløb med tilbud om specialisering inden for specifikke afgrødegrupper (fødevarer, foder og bioenergi), dyrkningssystemer samt planteforædling.
På linjen får du en grundlæggende indsigt i de elementer af plantedyrkningen, som er generelle for alle afgrøder.
Linjen er målrettet job, hvor viden om primær planteproduktion er en forudsætning - f.eks. produktionskonsulenter, ansættelse i planteforædlingsvirksomheder, undervisere på landbrugsskoler og tekniske skoler samt forskning. Men linjen vil også være et godt grundlag for at bestride jobs i den offentlige myndighedsforvaltning, hvor faglig indsigt i planteproduktion er en fordel i f.eks. kommuner og statslige styrelser.

Organic Agriculture and Animal Science/Crop Science

Linjen Økologisk jordbrug består af en specialisering inden for Husdyrsundhed og -velfærd eller Planteernæring og -sundhed, som du vælger på første semester. De obligatoriske kurser, som findes på både 1., 2. og 3. semester, afhænger af, hvilken specialisering du vælger.
De obligatoriske kurser supplerer du med valgfrie kurser på 2. og 3. semester.
Linjen kan føre til ansættelser, der bredt understøtter udvikling af økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Dette omfatter rådgivning, undervisning, forskning og forvaltning.

Bemærk, at det er muligt at tage linjen Økologisk jordbrug som et såkaldt "double degree"-forløb, hvor du følger et veltilrettelagt, internationalt uddannelsesforløb og får en kandidatgrad fra såvel Aarhus Universitet som det partneruniversitet, hvor en del af uddannelsen foregår. Læs mere i beskrivelsen herunder.


Studiediagram

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.
Vær opmærksom på at der er et studiediagram for hver af de faglige linjer på uddannelsen.

Double degree programme in Organic Agriculture and Food Systems

"I have really enjoyed the programme(….). I think Aarhus and Denmark are fantastic so I hope that I can find a job or a PhD position here in Denmark - preferably in the area of organics and animals, especially organic piglets" - Julia Gajo, the first student at Aarhus University to complete a double degree in Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic). Read more about Julia.

Follow us on Facebook!


Five leading European universities in the field of agriculture and life sciences have developed the MSc programme in Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic).

The EUR-Organic double degree programme in Organic Agriculture and Food Systems offers a comprehensive and integrative education in all areas of organic farming, including the processing and commercialisation of organic food. The core of EUR-Organic comprises areas of specialisation that enable the students to profit from the particular and complementary strengths in teaching and research of the partner universities.

In offering the programme jointly, the partner universities can offer a wide range of elective and compulsory modules on organic agriculture and food systems and create added value for students in teaching and research, for example in the wide range of topics for the Master’s thesis. Students are challenged by different thematic approaches throughout the course of their studies: while the University of Hohenheim (Germany) focuses primarily on the food chain, the University of Natural Resources and Life Sciences (Austria) emphasises the system approach of organic farming. Warsaw University of Life Sciences (Poland) offers a specialised study profile on organic food processing and marketing; while ISARA-Lyon (France) specialises in agroecology. At Aarhus University (Denmark), EUR-Organic is a distinct line under the MSc in Agrobiology, where students can focus on either animal health and welfare or plant nutrition and health.

In order to benefit from this complementary expertise and to get the most out of the programme, it is required that students spend one year at their chosen home university and one year at their chosen host university.

Detailed information about the programme is available online at the EUR-organic homepage, including information about the specialisations offered by the partner universities and the corresponding semester packages. This information is essential to registration by students for courses at both their home and their chosen host university.

The full MSc study programme comprises 120 ECTS: two basic semester packages (2 x 30 ECTS), one specialisation semester package (30 ECTS), and the thesis (30 ECTS). The programme begins with a joint start-up module that is compulsory for all students enrolled in the double degree programme.

Study at two different partner universities

All students will study at two different EUR-Organic partner universities. The university at which the student is accepted in the first year of the EUROrganic is referred to as the home university; the university chosen as second university is referred to as the host university.

You are allowed to choose the University of Hohenheim, the University of Natural Resources and Life Sciences (Vienna, Austria) or Aarhus University as your home university, but you may choose between all five institutions as host university.
You can apply for an Erasmus+ scholarship for the second year. Please be aware that ISARA-Lyon is charging a tuition fee of 3000 € per year. This means that you must pay 3000 € to ISARA, if you choose this university as your host university for the second year. In addition, according to Erasmus+ regulations it is not possible to apply for an Erasmus+ scholarship when having to pay tuition fee at a partner university.

Work on the student thesis is assigned to the host university, though the thesis may be jointly supervised.

Programme Overview

EUR-Organic is joint Master Programme of five partner universities:

The full Master Programme consists of four semesters and the semester packages at the partner universities are structured accordingly:

1st Semester (Home University): Basic Semester Package

2nd Semester (Home University): Basic Semester Package

3rd Semester (Host University): Specialisation

4th Semester (Host University): Thesis


Read more at the EUR-Organic homepage.

Follow us on Facebook!

Studieliv

Dagligdagen på Agrobiologi

Kandidatuddannelsen i Agrobiologi byder på hårdt arbejde med både forelæsninger, arbejde i projektgrupper og opgaveløsninger. Du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor forskellige studenterorganisationer arrangerer både faglige aktiviteter, ekskursioner, fester og socialt samvær. Undervisningen på Agrobiologi varetages af aktive forskere og veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser, og der bliver stillet store krav til både din faglighed og selvstændighed.

Tag et forløb i udlandet

På Agrobiologi er der mange internationale studerende, og du har gode muligheder for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Det kan enten være hos et partneruniversitet eller ved at følge et ”double-degree”-forløb. I et ”double-degree”-forløb indgår du i et internationalt uddannelsesforløb, og du opnår en kandidatgrad fra såvel Aarhus Universitet som det partneruniversitet, hvor en del af uddannelsen foregår. Du kan læse mere om ”double-degree” her:

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Agrobiologi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker gennemfører et selvstændigt forskningsprojekt. Under specialet bliver du en aktiv og integreret del af en forskningsgruppe på universitetet, eller du kan gennemføre specialet i samarbejde med en virksomhed eller en organisation.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød vores færdiguddannede kandidater

'Der er ingen fag, jeg ville have undværet. I det store perspektiv giver de alle mening.' Mød Helle, der er uddannet agrobiolog fra Aarhus Universitet, og hør, hvordan hun bruger kompetencerne fra studiet i sit job hos Aarstiderne.

Portræt af Carmina Falcato Cabral, PhD-studerende

CARMINA FALCATO CABRAL, cand.scient. i Agrobiologi, Ph.d.-studerende ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet

På en normal dag kan man enten finde mig i laboratoriet, hvor jeg arbejder med en flow bench under strengt sterile forhold, eller også står jeg midt på en mark et sted i Danmark, hvor jeg samler rødder eller jordprøver til mit PhD-projekt. Denne omskiftelighed og brede vifte af viden er noget, jeg har opnået gennem min kandidatuddannelse i Agrobiologi. På uddannelsen havde jeg friheden til selv at vælge fagligt fokus og opbygge en tværdisciplinær ekspertise, samtidigt med at jeg havde obligatoriske grundkurser om afgrødeernæring, bekæmpelse af planteskadedyr og planters sundhed.

Jeg synes virkeligt godt om tyngden i studieprogrammets grundfag som afgrødefysiologi og –ernæring, hvor de faglige kompetencer bliver bygget op fra bunden og ender ud i eksempler på forskning fra den virkelige verden.

Undervisningen er meget diskussionsbaseret i de fleste fag, hvilket jeg satte stor pris på, og diskussionerne med både studerende og undervisere var med til at bidrage positivt til det faglige niveau og skabe kritiske overvejelser. Disse diskussioner var noget af det mest givende ved uddannelsen, og fordi uddannelsen er meget international, så kommer de studerende med en masse forskellige kulturelle tilgange og løsninger på det samme problem.

I mit PhD-projekt bruger jeg mange af de kompetencer og den kritiske tænkning, som jeg har fået gennem min kandidatuddannelse; enten når jeg i det daglige planlægger eller udfører eksperimenter, vejleder og underviser studerende, eller finder frem til svarene på landbrugets eller forskningens problemer.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/2014. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.