Aarhus Universitets segl

AGROBIOLOGI

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Agrobiologi handler om at skabe en bæredygtig produktion af fødevarer. Uddannelsen foregår på engelsk i et internationalt forskningsmiljø, hvor du opnår stor biologisk viden om bæredygtig produktion af husdyr og planter med fokus på sundhed, velfærd, produktkvalitet, økologi og miljøpåvirkning. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for enten husdyrproduktion, planteernæring eller økologisk landbrug.

Karrieremuligheder

Med en kandidatuddannelse i Agrobiologi kan du eksempelvis arbejde hos forsynings- og aftagervirksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen, i konsulentvirksomheder eller hos kommuner, regioner, ministerier, styrelser og EU. Du kan også arbejde som underviser, eller du kan forfølge en forskerkarriere i form af en ph.d.-uddannelse.

Adgangskrav

I denne sektion kan du finde ud af, hvad der skal til for at komme ind på kandidatuddannelsen i Agrobiologi.

De næste afsnit forklarer, hvordan du kan opfylde adgangskravene, afhængigt af om du har:

 1. Retskra​v
 2. En bacheloruddannelse, der giver direkte adgang
 3. En anden uddannelse, der kan give adgang

Du kan også finde ud af, om der er begrænsninger for, hvor mange der kan optages på uddannelsen, og hvilke sprogkrav der gælder.

1. Retskrav

Følgende bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i Agrobiologi:

 • Bacheloruddannelsen i Agrobiologi (fra Aarhus Universitet)

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den bacheloruddannelse, som du har gennemført ved samme universitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. 

Læs mere om retskrav

2. Bacheloruddannelser der giver direkte adgang

Hvis du har en af de følgende bacheloruddannelser, opfylder du adgangskravene til uddannelsen: 

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i agrobiologi fra Aarhus Universitet. 

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i husdyrvidenskab eller i veterinærvidenskab fra Københavns Universitet (adgang til specialiseringerne i Animal Science; Organic Agriculture and Animal Science; Double-degree in Animal Nutrition; Double-degree in Organic Agriculture and Food Systems). 

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i naturressourcer fra Københavns Universitet (adgang til specialisering i Crop Science; Organic Agriculture and Crop Science; Double-degree in Organic Agriculture and Food Systems). 

 • En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i biologi med en relevant faglig profil i forhold til specialisering i enten Animal Science eller Crop Science, samt relevant specialisering in Organic Agriculture og relevant Double-degree. 

3. Andre uddannelser der kan give adgang

Udover de bacheloruddannelser, som allerede er vurderet til at give adgang til denne uddannelse, kan der også være andre uddannelser, der opfylder adgangskravene afhængigt af fagsammensætningen og vægtningen af dine kurser fx: 

 • Andre naturvidenskabelige bacheloruddannelse med relevante fagelementer inden for et omfang på 60 ECTS samt grundlæggende fagelementer inden for kemi, biokemi, cytologi, zoologi, botanik, matematik, sandsynlighedsregning og statistik kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen. 

 • Professionsbacheloruddannelser med 60 ECTS relevante fagelementer og heraf 40 ECTS indenfor den relevante faglige specialisering (hhv. crop science and animal science), samt fagelementer inden for kemi, biokemi, cytologi, fysiologi, matematik, sandsynlighedsregning og statistik, samt videnskabsteori kan være adgangsgivende til kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at studieforløbet for professionsbachelorer starter i forårssemesteret, men ansøgere skal søge om optagelse ved det forudgående sommeroptag. Omfanget af det samlede studieforløb er 120 ECTS, og ved normal studieprogression kan studerende optaget med dette studieforløb forvente at dimittere i januar måned.

 • Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. 

Vi kan ikke på forhånd vurdere, om netop din uddannelse vil opfylde ovenstående krav. Vi vil derfor anbefale dig at søge ind på uddannelsen, hvis du selv vurderer, at du opfylder fagkravene. Det er i den forbindelse en god ide at sammenligne din uddannelse med de direkte adgangsgivende uddannelser. 

Læs mere om hvilken dokumentation du skal uploade til din ansøgning.


Adgangsbegrænsning

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende kriterier ved udvælgelsen:

Akademisk baggrund

 • Karakterniveau for bachelorgraden
 • Karakterer for relevante kurser*
 • Relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i din bachelorgrad

*Relevante kurser inkluderer kurser med emneområder indenfor agrobiologi, kemi, biokemi, cytologi, zoologi, botanik, matematik, statistik og sandsynlighedsteori.

Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningstidspunktet ikke er inkluderet i karakterniveau.

Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte eksamensbeviser, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser.

Sprogkrav

Du skal kunne dokumentere, at du har engelskkvalifikationer svarende til dansk gymnasialt B-niveau. Hvis du har retskrav på optagelse (se ovenfor), er du ikke omfattet af denne regel.

Læs hvordan dit engelsk-niveau skal dokumenteres, hvis du ikke har en dansk gymnasial uddannelse.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

 


Faglige linjer på Agrobiologi

På kandidatuddannelsen i Agrobiologi skal du vælge en af de følgende linjer som studieretning:

Animal Science

På linjen Husdyrvidenskab består første semester af en række obligatoriske kurser, og herefter kan du gennem valgfrie kurser specialisere dig inden for emner som husdyravl, anvendt adfærdsbiologi, husdyrsygdomme og husdyrgenetik.
De obligatoriske kurser sikrer dig grundlæggende indsigt i husdyrbaseret fødevareproduktion. Du bliver i stand til at vurdere husdyrenes behov for næringsstoffer og energi til vækst, mælkeproduktion og reproduktion samt vurdere samspillet mellem management, produktion, sundhed og dyrevelfærd i typiske husdyrproduktionssystemer.
Linjen er målrettet erhverv, hvor viden om primær husdyrproduktion spiller en central rolle (f.eks. produktionskonsulenter, landbrugsskolelærere, offentlige myndighedsopgaver samt forskning).

Crop Nutrition and Health

Linjen Planteernæring og -sundhed består af obligatoriske kurser på første semester, som efterfølges af et valgfrit forløb med tilbud om specialisering inden for specifikke afgrødegrupper (fødevarer, foder og bioenergi), dyrkningssystemer samt planteforædling.
På linjen får du en grundlæggende indsigt i de elementer af plantedyrkningen, som er generelle for alle afgrøder.
Linjen er målrettet job, hvor viden om primær planteproduktion er en forudsætning - f.eks. produktionskonsulenter, ansættelse i planteforædlingsvirksomheder, undervisere på landbrugsskoler og tekniske skoler samt forskning. Men linjen vil også være et godt grundlag for at bestride jobs i den offentlige myndighedsforvaltning, hvor faglig indsigt i planteproduktion er en fordel i f.eks. kommuner og statslige styrelser.

Organic Agriculture and Animal Science/Crop Science

Linjen Økologisk jordbrug består af en specialisering inden for Husdyrvidenskab eller Plantevidenskab, som du vælger på første semester. De obligatoriske kurser, som findes på både 1., 2. og 3. semester, afhænger af, hvilken specialisering du vælger.
De obligatoriske kurser supplerer du med valgfrie kurser på 2. og 3. semester.
Linjen kan føre til ansættelser, der bredt understøtter udvikling af økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Dette omfatter rådgivning, undervisning, forskning og forvaltning.

Agronomy and Environment

Agronomi og miljø består af obligatoriske kurser på første og noget af andet semester. Herefter kan du specialisere dig inden for emner som bæredygtighed, grøn omstilling og jordbrugets påvirkning af natur og miljø. Linjen handler om, hvordan jordbrug fungerer i samspil med natur- og miljøforvaltning. Linjen har stor fokus på bæredygtighed i fremtiden, og du arbejder med metoder og teori inden for områder som miljøregulering, biodiversitet og jordbrugspolitik. Du opnår en helhedsforståelse for jordbrugets produktionsformer og effekterne af jordbrugsproduktion på natur og miljø.

Linjen er målrettet job hos eksempelvis miljøcentre og naturforvaltninger, i rådgivende ingeniørfirmaer og hos interesseorganisationer og ministerier med fokus på landbrug- og miljøområdet. Du kan arbejde inden for rådgivning, og dine opgaver kan spænde lige fra planlægning af landbrugets udvikling, naturgenopretning, miljøregistreringer, rådgivnings- og myndighedsopgaver til miljøregulering, miljøovervågning, konsekvensvurderinger af miljøbeskyttende tiltag og klimaforandringer. Du kan desuden arbejde med undervisning og forskning i form af en ph.d.-uddannelse.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med engelsk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen.

Studiediagram

I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.
Vær opmærksom på at der er et studiediagram for hver af de faglige linjer på uddannelsen.

Dobbeltkandidatgrad i Organic Agriculture and Food Systems

Dobbeltkandidatgraden i Organic Agriculture and Food systems udbydes ikke længere fra og med sommeroptaget 2024

"Jeg har været rigtig glad for uddannelsen (....). Jeg synes, at Aarhus og Danmark er fantastiske, så jeg håber, at jeg kan finde job eller en ph.d.-stilling her i landet - gerne inden for økologi og dyr, især økologiske pattegrise"

- Julia Gajo, den første studerende på Aarhus Universitet, der har gennemført en dobbeltkandidatgrad (double degree) i Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic). Læs mere om Julia.


Fem førende europæiske universiteter inden for landbrug og life sciences har udviklet kandidatuddannelsen i Organic Agriculture and Food Systems (EUR-Organic).

Dobbeltkandidatuddannelsen EUR-Organic tilbyder en bred og integreret uddannelse inden for alle områder af økologisk landbrug, herunder forarbejdning og kommercialisering af økologiske fødevarer. Kernen i EUR-Organic består af specialiseringsområder, der gør det muligt for de studerende at drage nytte af de særlige og komplementære styrker i partneruniversiteternes undervisning og forskning.

Ved at tilbyde programmet i fællesskab kan partneruniversiteterne tilbyde en bred vifte af valgfrie og obligatoriske moduler om økologisk landbrug og fødevaresystemer samt øge værdien af undervisningen og forskningen for de studerende, for eksempel i de mange forskellige specialeemner. De studerende udfordres af forskellige tematiske tilgange i løbet af deres uddannelse: University of Hohenheim  (Tyskland) fokuserer primært på fødekæden, mens University of Natural Resources and Life Sciences (Østrig) lægger vægt på en systematisk tilgang til økologisk landbrug. Warsaw University of Life Sciences (Polen) tilbyder en specialiseret uddannelsesprofil inden for økologisk fødevareforarbejdning og markedsføring, mens ISARA-Lyon (Frankrig) er specialiseret inden for agroøkologi. På Aarhus Universitet er EUR-Organic en særlig linje under kandidatuddannelsen i Agrobiologi, hvor studerende enten kan fokusere på dyrs sundhed og velfærd eller planteernæring og planters sundhed.

For at drage nytte af denne komplementære ekspertise og for at få mest muligt ud af uddannelsen, er det nødvendigt, at de studerende tilbringer et år på det hjemmeuniversitet, de har valgt, og et år på det værtsuniversitet, de har valgt.

Du kan finde nærmere oplysninger om uddannelsen på EUR-Organics hjemmeside, herunder oplysninger om de specialiseringsmuligheder, der tilbydes på partneruniversiteterne og de tilknyttede semesterpakker. Disse oplysninger skal du bruge ved tilmelding til kurser på både dit hjemmeuniversitet og det valgte værtsuniversitet.

Den samlede kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS: to grundsemesterpakker (2 x 30 ECTS), en specialiseringssemesterpakke (30 ECTS), og specialet (30 ECTS). Uddannelsen begynder med et fælles opstartsmodul, der er obligatorisk for alle studerende, der er tilmeldt dobbeltkandidatuddannelsen.

Studér på to forskellige partneruniversiteter

Alle studerende studerer på to forskellige EUR-Organic- partneruniversiteter. Det universitet, som den studerende optages på i det første år af EUR-Organic, er hjemmeuniversitetet. Det universitet, der vælges som det andet universitet, er værtsuniversitetet.

Du kan vælge University of Hohenheim, University of Natural Resources and Life Sciences (Wien, Østrig) eller Aarhus Universitet som dit hjemmeuniversitet, men du kan vælge mellem alle fem institutioner som dit værtsuniversitet.
Du kan søge om et Erasmus+ legat til dit andet studieår. Vær opmærksom på, at ISARA-Lyon opkræver et gebyr på 3.000 euro pr. år. (ca. 25.000 kr.). Det betyder, at du skal betale 3.000 euro til ISARA, hvis du vælger dette universitet som værtsuniversitet på dit andet studieår. Desuden er det ifølge reglerne for Erasmus + ikke muligt at ansøge om et Erasmus + legat, når man skal betale undervisningsgebyr på et partneruniversitet.

Arbejdet med specialet er tilknyttet værtsuniversitetet, men specialevejledningen kan foregå i fællesskab på de to universiteter.

Oversigt over uddannelsen

EUR-Organic er en fælles kandidatuddannelse mellem fem partneruniversiteter:

Den samlede kandidatuddannelse består af fire semestre, og semesterpakkerne på partneruniversiteterne er struktureret som følger:

1. semester (hjemmeuniversitet): Grundsemesterpakke

2. semester (værtsuniversitet): Grundsemesterpakke

3. semester (værtsuniversitet): Specialisering

4. semester (værtsuniversitet): Speciale

 


Læs mere på EUR-Organics hjemmeside.

Følg EUR-Organic på Facebook.

Studieliv

Dagligdagen på Agrobiologi

Kandidatuddannelsen i Agrobiologi byder på hårdt arbejde med både forelæsninger, arbejde i projektgrupper og opgaveløsninger. Du bliver også en del af et godt socialt miljø, hvor forskellige studenterorganisationer arrangerer både faglige aktiviteter, ekskursioner, fester og socialt samvær. Undervisningen på Agrobiologi varetages af aktive forskere og veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser, og der bliver stillet store krav til både din faglighed og selvstændighed.

Tag et forløb i udlandet

På Agrobiologi er der mange internationale studerende, og du har gode muligheder for at tage en del af uddannelsen i udlandet som udvekslingsstuderende. 

Dit afsluttende speciale

Du afslutter din kandidatuddannelse i Agrobiologi med et speciale, hvor du under vejledning af en forsker gennemfører et selvstændigt forskningsprojekt. Under specialet bliver du en aktiv og integreret del af en forskningsgruppe på universitetet, eller du kan gennemføre specialet i samarbejde med en virksomhed eller en organisation.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød vores færdiguddannede kandidater

'Der er ingen fag, jeg ville have undværet. I det store perspektiv giver de alle mening.' Mød Helle, der er uddannet agrobiolog fra Aarhus Universitet, og hør, hvordan hun bruger kompetencerne fra studiet i sit job hos Aarstiderne.

CARMINA FALCATO CABRAL, cand.scient. i Agrobiologi, Ph.d.-studerende ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet

På en normal dag kan man enten finde mig i laboratoriet, hvor jeg arbejder med en flow bench under strengt sterile forhold, eller også står jeg midt på en mark et sted i Danmark, hvor jeg samler rødder eller jordprøver til mit PhD-projekt. Denne omskiftelighed og brede vifte af viden er noget, jeg har opnået gennem min kandidatuddannelse i Agrobiologi. På uddannelsen havde jeg friheden til selv at vælge fagligt fokus og opbygge en tværdisciplinær ekspertise, samtidigt med at jeg havde obligatoriske grundkurser om afgrødeernæring, bekæmpelse af planteskadedyr og planters sundhed.

Jeg synes virkeligt godt om tyngden i studieprogrammets grundfag som afgrødefysiologi og –ernæring, hvor de faglige kompetencer bliver bygget op fra bunden og ender ud i eksempler på forskning fra den virkelige verden.

Undervisningen er meget diskussionsbaseret i de fleste fag, hvilket jeg satte stor pris på, og diskussionerne med både studerende og undervisere var med til at bidrage positivt til det faglige niveau og skabe kritiske overvejelser. Disse diskussioner var noget af det mest givende ved uddannelsen, og fordi uddannelsen er meget international, så kommer de studerende med en masse forskellige kulturelle tilgange og løsninger på det samme problem.

I mit PhD-projekt bruger jeg mange af de kompetencer og den kritiske tænkning, som jeg har fået gennem min kandidatuddannelse; enten når jeg i det daglige planlægger eller udfører eksperimenter, vejleder og underviser studerende, eller finder frem til svarene på landbrugets eller forskningens problemer.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.