Aarhus Universitets segl

ÆSTETIK OG KULTUR

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur handler om kunst og andre æstetiske fænomeners rolle i samtidskulturen. Hvad karakteriserer vores samtids kunst og kultur? Hvilke problematikker og kulturelle tendenser er vigtige i lige præcis vores samtid, og hvordan afspejles disse i kunst og æstetik? Du arbejder med, hvordan det æstetiske opleves og appellerer til vores sanser. Du arbejder med kulturelle aspekter af samtiden og med analyse af æstetiske formers karakter og funktion lige fra oplevelseskvalitet over kulturdebat til samfundsmæssig betydning.

Et studie med mange fordybelsesområder

I løbet af de første to semestre arbejder du primært med en projektarbejdsform, der giver dig kompetencer i forhold til at udvikle tværfaglig viden gennem selvstændige processer, hvor du hele tiden arbejder i en vekselvirkning mellem individuel fordybelse, gruppearbejde og professionel feedback, der giver dig værdifulde samarbejdskompetencer. Du kan studere områder som fx digital kunst, forholdet mellem kunst og biologi, kulturhuse, lydkunst, byrum, litteratur i et udvidet felt, festivaler, subkulturer og livsstil. I løbet af uddannelsen får du også viden om organisationskultur, og du kan blandt andet specialisere dig via feltstudier, hvor du samarbejder med en virksomhed, en organisation eller en institution.

Linjer

Kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur har to linjer:

A1-linjen er for dig, som har en bacheloruddannelse i Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie, Litteraturhistorie eller Musikvidenskab eller en humanistisk bacheloruddannelse med minimum 45 ECTS tilvalg indenfor det æstetikfaglige område. Læs mere under Adgangskrav.    

A2-linjen er for dig, der har en humanistisk bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet. Læs mere under Adgangskrav. Til forskel fra A1-linjen, har du her faget Æstetisk teori og analyse på 1. semester, der introducerer dig til det æstetiske felt. 

Karrieremuligheder

Med kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur kan du blandt andet arbejde med planlægning og projektledelse i kunst- og kulturverdenen eksempelvis med gennemførelse af kulturprojekter, administration af puljer og organisationsudvikling. Du kan arbejde med æstetisk kommunikation inden for eksempelvis konsulent- og reklamebranchen, du kan arbejde med undervisning eller gå forskervejen og søge en ph.d.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur:

A1-linjen:

 • En bacheloruddannelse i Æstetik og Kultur, Dramaturgi, Kunsthistorie, Litteraturhistorie eller Musikvidenskab (alle Aarhus Universitet)
 • En anden humanistisk bacheloruddannelse med minimum 45 ECTS tilvalg i Æstetik og Kultur, Æstetisk kommunikation, Dramaturgi, Billedkunst, Visuel kultur, Billedkunst og visuel kultur, Litteraturhistorie, Retorik, Musikvidenskab, Musikkultur eller Museologiske studier
 • En anden bacheloruddannelse som indeholder minimum 45 ECTS tilvalg i Æstetik og Kultur eller Æstetisk kommunikation.


A2-linjen:        

 • En humanistisk bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet
 • En anden bacheloruddannelse som indeholder minimum 45 ECTS tilvalg i Dramaturgi, Billedkunst, Visuel kultur, Billedkunst og visuel kultur, Litteraturhistorie, Retorik, Musikvidenskab, Musikkultur eller Museologiske studier

Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til ovenfor nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Disse skal som minimum indeholde i alt 30 ECTS inden for kulturteori/-analyse og æstetikteori/-analyse:

 Enten:

 • kulturteori/-analyse i et omfang af minimum 20 ECTS
 • æstetikteori/-analyse i et omfang af minimum 10 ECTS

 Eller:

 • kulturteori/-analyse i et omfang af minimum 10 ECTS
 • æstetikteori/-analyse i et omfang af minimum 20 ECTS

Retskrav på optagelse

Studerende på bacheloruddannelsen i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur, under forudsætning af at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse. Retskravet forudsætter, at ansøgningen modtages rettidigt af Aarhus Universitet.

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse. Retskravsbachelorer er dog stadig sikret optagelse. 

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 

1) Akademisk baggrund (vægter 75%)

    Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 

2) Anden relevant erfaring (vægter 25%)

    Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. 

Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 

Sprogkrav

Foruden ovenstående kræver optagelse på kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur dansk på gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. 
Det forventes, at den studerende har læsefærdighed i skandinaviske sprog, engelsk og mindst ét andet fremmedsprog.

Fra sommeroptaget 2024 skal alle ansøgere dokumentere engelsk på dansk gymnasialt B-niveau eller tilsvarende.

Dokumentation

Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 

1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare:

- Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur.

- Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur.

- Dine evt. karriereplaner. 

2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. 

Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 

3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Ekskursioner og udlandsophold

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at deltage i flere ekskursioner og rejser, som ofte går til storbyer i udlandet. Du har også gode muligheder for et semesters ophold i udlandet, eventuelt i forbindelse med dine feltstudier.

Profiler

På kandidatuddannelsens 3. semester skal du vælge en af tre profiler:

 • Profilfag
  Profilfag er tværfaglige, arbejdsmarkedsorienterede fag, som er placeret på 3. semester af alle humanistiske kandidatuddannelser. Læs mere om profilfag.   
 • Udlandsophold
  Det er oplagt at tage et semesters studieophold på et universitet i udlandet. Aarhus Universitet har aftaler med mange universiteter rundt om i verden, og du kan få hjælp til at komme af sted. Studieportalen Arts har samlet relevant information vedrørende udlandsophold, så kig forbi, bliv inspireret og rejs UD!
 • Feltstudier
  På feltstudiet får du praktisk indsigt og praksisbaseret erfaring og viden. Du afprøver de teoretiske og analytiske værktøjer fra uddannelsen på kulturlivets virksomheder og institutioner, når du laver dit feltstudieprojekt. Feltstudierne hænger sammen med undervisning i faget Kultur- og organisationsanalyse. Feltstudiet sætter din teoretiske viden i et praktisk perspektiv, du opbygger et netværk og får erhvervserfaring. Som forberedelse til feltstudierne skal du selv formidle kontakten til den virksomhed/organisation/institution, som du ønsker at samarbejde med. Du kan læse mere om kravene i studieordningen. Du kan blandt andet finde praktikopslag, som du kan bruge til dine feltstudier på Aarhus Universitets jobbank.

Studieliv

Kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen. Selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen og på at mødes med din studiegruppe.  

Tværæstetisk miljø

På kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur har du din daglige gang på Kasernen på Langelandsgade sammen med studerende fra de andre æstetiske fag på Aarhus Universitet. Studerende fra de forskellige æstetiske fag samarbejder om både faglige og sociale arrangementer som eksempelvis et fælles blad, foredrag, fredagsbar og fester. På Kasernen foregår der et væld af aktiviteter foruden undervisningen:

 • Kasernebaren: I kantinen ved Kasernescenen holder Fredagsbaren til. Her er der hver fredag fra kl. 14.00-20.00 god hygge med æstetiske indspark. Fredagsbaren præsenterer ofte livemusik og indhyller desuden en gang om måneden foyeren i et tema og holder lang fredagsbar til kl. 24.00. Fredagsbaren drives af studerende, og der er altid brug for frivillige til blandt andet at stå i bar og indgå i det styrende team.
 • KaserneRevyen: Er du til grin med et gran af alvor, og har du lyst til et samarbejde på tværs af de æstetiske fag, så er KaserneRevyen noget for dig. Revyen søger at skabe en tradition, der kan samle de fælles kræfter, idéer og kunnen. Du kan være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer.
 • Æstetisk Seminar: Cirka otte gange hvert semester arrangeres forelæsninger med forskere fra Institut for Æstetisk og Kommunikation, andre institutter eller udlandet, hvor de præsenterer deres aktuelle forskning.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt både som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.
 • ÆKKO: ÆKKO er studenterforeningen på Æstetik og Kultur. ÆKKO står for Foreningen for æstetiske, kulturelle og kreative oplevelser, og foreningen arrangerer sociale og faglige arrangementer som foredragsaftener, filmklub og museums- og virksomhedsbesøg. Du kan som studerende på Æstetik og Kultur både være medlem af foreningen og engagere dig i arbejdet eller blot deltage i de arrangementer, der fanger din interesse.    

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi

Fælles studietur

Udover de mange aktiviteter på Kasernen, er der på Æstetik og Kultur tradition for at arrangere en årlig studietur til en europæisk storby for studerende og undervisere på uddannelsen. På studieturen er der kulturelle og kunstneriske oplevelser på programmet, og turen giver dig også god mulighed for at lære studerende fra din egen og andre årgange lidt bedre at kende.

Mød en studerende 

Rasmus Bak Christiansen, Kandidatstuderende ved Æstetik og Kultur

For mig kendetegnes kandidaten i Æstetik og Kultur ved et højt fagligt niveau, vellykket tværfaglighed og et godt studiemiljø. Det særlige ved kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur er, at man får lov til at benytte komplicerede teorier på håndgribelige og aktuelle hverdagsfænomener.

En typisk dag på studiet

En typisk dag som studerende på Æstetik og Kultur går med at læse. Der er tre undervisningsgange om ugen, og dem vil man gerne have mest muligt ud af. Læsningen drejer sig ikke kun om faglitteratur, der knytter sig til undervisningen. På Æstetik og Kultur er det nemlig også vigtigt, at man holder sig opdateret på, hvad der sker ude i virkeligheden. Man læser derfor også nyheder, følger med i nye tendenser og debatter, særligt indenfor kulturområdet. Læsegruppearbejde fylder også en del, da vi får løbende opgaver, som ofte skal løses i grupper. Det er nice, fordi det bringer vores forskellige fagligheder i spil og giver meget socialt.

Undervisningen består dels af forelæsninger, gruppearbejde og diskussioner i plenum. Der er næsten altid gjort plads til at dagens emne kan diskuteres i plenum, og det er både interessant, sjovt og lærerigt.

Frihed og feltstudie

Der er i høj grad frihed til at følge sine egne interesser, når man skriver opgaver på Æstetik og Kultur. Èn skriver måske om frivillighed i kulturinstitutioner, en anden en filosofisk opgave om ’kunstbegrebet’ og en tredje om iransk populærmusik i 1970’erne. Man lærer utrolig meget af at høre sine medstuderende fortælle om deres opgaveemner, så selvom de fleste skriver opgaverne individuelt bruger vi ofte læsegrupperne til at sparre og diskutere på tværs.

På 3. semester er der gjort plads til et feltstudium på op til 5 måneder. Det giver god mulighed for at forbinde teori og praksis. Jeg var 3 måneder i feltstudium på BOOK LAB, der er et mindre bogforlag i Skanderborg. På mit feltstudium fandt jeg for første gang ud af, hvad jeg kan, og det gav mig mulighed for at bringe min faglighed i spil i ”det virkelige liv”.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Kandidat i job

Ditte Marie Størner
Leder af Børnekulturstedet Karens Minde i København

Jeg arbejder med planlægning af aktiviteter og kunstneriske visioner samt forskellige administrative opgaver. Børnekulturstedet Karens Minde er en lille selvejende institution i Københavns Sydhavn med en leder og otte undervisere, der underviser børn i forskellige kunstneriske og kreative fag. Som leder skal jeg derfor varetage mange forskellige funktioner fra politisk og strategisk planlægning over kunstnerisk visionært arbejde til netværksarbejde, planlægning af aktiviteter, ansættelse af undervisere, administration, budgetlægning, fundraising og i ny og næ også afvikling af arrangementer. Jeg har fået et godt indblik i de kulturpolitiske aktører i Danmark, og jeg trækker særligt på faget organisationsteori i min lederrolle.

 Se video produceret af studerende, hvor alumner fra Æstetik og Kultur fortæller om deres job:

Ditte Karla Lott Lauritsen

https://www.youtube.com/channel/UCxRbnRmL79b4GK6PJduxs8Q

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur i Arts Karrieres karrierekatalog.