Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI OG
GLOBALISERING

Kandidatuddannelse

Fakta om uddannelsen 
Undervisningssprog |  Studiested: København |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

På den toårige kandidatuddannelse i Pædagogisk Antropologi og Globalisering (Anthropology of Education and Globalisation, AEG) får du viden og kompetencer til at arbejde med uddannelse, viden og læring i en globaliseret verden. Uddannelsen giver dig dybdegående viden om, hvordan praksisser og politikker relateret til uddannelse og læring forstås og forhandles i forskellige sammenhænge på tværs af nationale og kulturelle grænser.

Hvad betyder det fx for livet i en specifik institution eller blandt en særlig gruppe mennesker, når nogle personer, politikker eller teknologier bliver mobile og bevæger sig på tværs af grænser, mens andre ikke gør? Hvorfor og hvordan bliver nogle former for viden forstået og promoveret som universelle, globale eller moderne, mens andre former vurderes som partikulære, lokale eller traditionelle? Og hvordan hænger sådanne processer af globalisering og lokalisering sammen med (re)produktionen af globale hierarkier og social og økonomisk ulighed?

På uddannelsen dykker vi ned i en række samtidige problemstillinger, der formes af nye typer af globale og lokale bevægelser, eksempelvis integration og migration; internationalisering eller dekolonisering af fx uddannelsesinstitutioner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer; betydningen af sprog og sproglige hierarkier i en globaliseret verden; globale og lokale klimaforandringer; og politisk styring af uddannelse indenfor og på tværs af institutioner og nationalstater. Du lærer at bruge etnografiske metoder og klædes på til at foretage et tre-måneders langt feltarbejde om et selvvalgt emne. Dette giver dig et unikt grundlag for at udforske og analysere specifikke (lokale) praksisser relateret til uddannelse, vidensproduktion og læring i bredere (globale) sociale og kulturelle sammenhænge.

Undervisningssproget på første semester og dele af andet semester vil være engelsk; ellers vil undervisningen foregå på dansk. Eksamener kan aflægges på dansk eller engelsk efter eget valg. Studiet forudsætter, at du kan læse både danske og engelske tekster.

Karrieremuligheder

Uddannelsen er kendetegnet ved en komparativ, tværkulturel og engageret tilgang til studiet af problematikker relateret til uddannelse, viden og læring. Den er rettet mod studerende, der gerne vil have en overbygning i antropologiske studier med et fokus på hvordan globaliserende bevægelser hænger sammen med og får indflydelse på politiske og pædagogiske praksisser og processer i udvalgte sammenhænge (f. eks. uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, civilsamfundet). Valgfagsmoduler og det selvstændigt tilrettelagte feltarbejde giver dig mulighed for at styrke og målrette dine kompetencer i forhold til forskellige jobfunktioner (f.eks. uddannelsesmæssig udvikling, forskning og konsulentopgaver), arbejdsområder (f.eks. uddannelse i forhold til migration, internationalisering og multikulturalisme; erhvervsrelateret læring og organisationskultur; udviklingsprojekter i det globale syd) og specifikke organisationsformer (f.eks. offentlige institutioner, NGO’er, private virksomheder; sociale bevægelser). Uddannelsen er således rettet mod et internationalt arbejdsmarked, hvor spørgsmål om uddannelse, viden og læring i en globaliseret verden bliver stadig vigtigere. 

Du har også mulighed for at fortsætte dine studier i form af en ph.d.-uddannelse.

Master’s Degree Programme in Anthropology of Education and Globalisation from Aarhus Universitet on Vimeo.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en af følgende uddannelser
bag dig:

 • Bestået bacheloruddannelse i antropologi
 • Bestået bacheloruddannelse i etnografi
 • Bestået bacheloruddannelse i etnologi
 • Bestået bacheloruddannelse i sociologi
 • Bestået bacheloruddannelse i cultural studies
 • Bestået bacheloruddannelse i pædagogik
 • Bestået bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab
 • Bestået humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point.
 • Bestået professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog med pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografi moduler svarende til mindst 45 ECTS-point.

Udvælgelseskriterier

Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse.

Der lægges vægt på følgende ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere:

1) Akademisk baggrund (75%)

 • Karaktergennemsnit af adgangsgivende uddannelse. Karaktergennemsnittet beregnes på tidspunktet for ansøgningsfristen. Læs om beregning af gennemsnit. (25%)
 • Karaktergennemsnittet for relevante kurser* (25%)
 • Antallet af relevante kurser* (målt i ECTS) indeholdt i kurserne i din bachelorgrad (25%)

*Relevante kurser inkluderer kurser inden for antropologi, etnografi, etnologi, sociologi, kulturelle studier, internationale eller globale studier, udviklingsstudier, uddannelsesvidenskab og andre relevante områder. Vær opmærksom på, at karakterer opnået efter ansøgningsfristen ikke er inkluderet i karaktergennemsnittet. Udvælgelseskomiteen vurderer ansøgning ud fra vedlagte diplomer, karakterudskrifter og kursusbeskrivelser/studieordninger (curricula).

2) Anden relevant erfaring (25%)

 • Relevant erhvervserfaring**
 • International, kulturel eller organisatorisk erfaring

**Erhvervserfaring fra fx NGO'er, internationale organisationer, private virksomheder, den offentlige sektor. Ved udvælgelsen lægges der vægt på vurderingen af CV og andre relevante dokumenter.

Der findes ikke en venteliste på kandidatuddannelsen i Anthropology of Education and Globalisation.

Fagligt begrundet ansøgning

Vær opmærksom på, at du skal uploade en fagligt begrundet ansøgning til din ansøgning. Læs mere om en fagligt begrundet ansøgning.

Adgang med anden uddannelse

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, at din bacheloruddannelse har et tilstrækkeligt indhold af uddannelsesrelevante fag eller at din mellemlange, videregående uddannelse (MVU) er suppleret med moduler fra eller en hel diplomuddannelse eller en anden uddannelse på bachelorniveau.

Erhvervserfaring medtages ikke i denne faglige vurdering. Det er kun formel uddannelse (ECTS-belagt), der vurderes.

For at din uddannelse kan vurderes, skal følgende krav opfyldes:

 1. Din uddannelsesbaggrund skal være på niveau og med de adgangsgivende uddannelser.
 2. Din uddannelsesbaggrund skal have et omfang på mindst 3 årsværk – svarende til 180 ECTS point.
 3. Din uddannelsesbaggrund skal være fagligt relevant svarende til de adgangsgivende uddannelser.
 4. Har du en ældre mellemlangvideregående uddannelse (MVU), skal du have suppleret med en hel eller dele af en faglig relevant uddannelse på bachelor-, diplom- eller master niveau.
 5. Hvis din uddannelsesmæssige baggrund er sammensat af forskellige moduler og/eller uddannelser ved flere universiteter/uddannelsesinstitutioner, og du ønsker optagelse på denne baggrund, skal du vedlægge en oversigt over hele din uddannelsesbaggrund. Oversigten skal indeholde titlerne på de moduler og/eller uddannelser, du har bestået, hvilket år de er bestået og navnene på de forskellige uddannelsessteder.
 6. Dokumentationen for din uddannelsesmæssige baggrund skal indeholde: a) En beskrivelse af uddannelsens mål, indhold, niveau og varighed, fx i form af en studieordning. b) Dokumentation for, at du har bestået/gennemført uddannelsen i form af eksamensbeviser.

Forhåndsvurderinger

Aarhus Universitet tilbyder i perioden mellem 1. september og 31. oktober hvert år at lave en forhåndsvurdering af din uddannelse, hvis du ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse. Har du spørgsmål til forhåndsvurderinger, kan du skrive til kandidat@au.dk.

Sprogkrav

Undervisningssproget er dansk og engelsk, og derfor skal alle ansøgere dokumentere dansk på dansk gymnasialt A-niveau eller tilsvarende. Desuden kræves der engelsk på gymnasialt B-niveau (dansk gymnasieniveau med et karaktergennemsnit på minimum 3,0) eller tilsvarende.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser. 

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi og globalisering kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Forskellighed, fællesskab og netværk

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi og globalisering er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Du skal være indstillet på, at undervisningen på uddannelsen kan foregå på engelsk.

Uddannelsen er kendetegnet ved, at både bacheloruddannelser fra universiteter og professionsbacheloruddannelser kan være adgangsgivende. Derfor har dine medstuderende ofte forskellige uddannelsesbaggrunde, og en del af dem har også erfaring fra arbejdsmarkedet. Det giver et livligt og mangfoldigt studiemiljø, og du har gode muligheder for at skabe dig et solidt fagligt netværk, som du kan trække på både mens du studerer, og når du har fået din kandidatgrad.

En typisk uge på Pædagogisk antropologi og globalisering

Mandag:
8-11 Holdundervisning i Educational Anthropology: Core questions and approaches
11-17 Forberedelse

Tirsdag:
9-13 Studiegruppearbejde
13-16 Forberedelse

Onsdag:
8-10 Forberedelse
10-13 Forelæsning i Contemporary issues of education and globalisation
13-15 Forberedelse

Torsdag:
8-12 Forberedelse
12-15 Forelæsning i Educational Anthropology: Core questions and approaches

Fredag:
9-13 Forberedelse
13-16 Studiegruppearbejde

Mød op og få information om de pædagogiske uddannelser

Du har mulighed for at stille spørgsmål, få information og tale med underviserne, når der afholdes informationsmøder på DPU. Du kan se årets programmer her.  

Internationale forskere på uddannelsen

Fazal Rizvi, som er Global Studies professor på University of Melbourne, besøgte uddannelsen i tre uger i oktober 2014. I blandt hans mange aktiviteter her var en offentlig forelæsning om The Rise of Asian Higher Education og vestlig uddannelsespolitik


Dr. Rajani Naidoo fra University of Bath forklarer hvordan de videregående uddannelser i stigende grad drives af markedet, og dermed bliver mindre fokuseret på det fælles gode. Dr. Naidoo rådgiver det danske uddannelsessystem om, hvad der skal prioriteres, og hvad der skal undlades.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.