SYGEPLEJE

Kvalitet og videreudvikling i sundhedsvæsnet

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018 (Aarhus): alle kvalificerede tilbudt optagelse  |  Adgangskvotient 2018 (Emdrup): 9,00
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus eller Emdrup |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Med kandidatuddannelsen i Sygepleje får du en videnskabelig overbygning på din viden og færdigheder fra din grunduddannelse som sygeplejerske eller professionsbachelor i Sygepleje. I løbet af uddannelsens første år får du en række grundlæggende akademiske metoder på plads, så du senere kan beskæftige dig med dine specifikke interesseområder inden for sygeplejen. Du bliver undervist af aktive forskere, som tager udgangspunkt i den mest aktuelle viden inden for sygepleje. Du kan tage kandidatuddannelsen i Sygepleje i Aarhus eller i København (Emdrup).

Vi opretter en ny kandidatlinje i 'avanceret klinisk sygepleje', på engelsk kaldet Advanced Practice Nursing (APN), med begyndelse fra sommeren 2019. Den nuværende kandidatuddannelse fortsætter som linjen Nursing Science (NS). Når du søger optagelse på kandidatuddannelsen i Sygepleje, skal du vælge, hvilken linje du vil søge ind på. Du kan læse begge linjer i København (Emdrup) eller i Aarhus. Du kan læse og høre mere om de to linjer under "uddannelsens linjer".

Det bliver også muligt at læse begge linjer på erhvervskandidatordningen.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Sygepleje kan du varetage specialiserede opgaver inden for ledelse, formidling, klinisk sygeplejepraksis, uddannelse og forskning. Uddannelsen gør dig i stand til at forstå og håndtere sygeplejefagets udvikling i et foranderligt sundhedsvæsen, og dine karrieremuligheder afhænger i høj grad af dine interesseområder inden for faget. Du har også mulighed for at gå forskervejen og tage en ph.d.

Aftager: Vi ser frem til nogen med nye kompetencer Kirstine Markvorsen, Sundheds- og Omsorgschef i Aarhus Kommune, fortæller om baggrunden og behovet for oprettelsen af en APN-linje i Danmark. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal

Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i Sygepleje kræver en professionsbachelor i Sygepleje.

Har du afsluttet en mellemlang videregående uddannelse som sygeplejerske, skal du yderligere have enten:

 • suppleringsuddannelsen i Sygepleje
 • suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
 • minimum 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse
 • en sygeplejefaglig specialuddannelse

Når du ansøger om optagelse på kandidaten i Sygepleje, foretager studienævnet automatisk en vurdering af dine faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Hvis studienævnet vurderer, at du har de nødvendige faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, kan studienævnet dispensere fra ovennævnte tillægskrav.

Vær opmærksom på, at kandidatuddannelsen i Sygepleje er en kandidatuddannelse uden tilvalg.

Adgangsbegrænsning

Du kan læse kandidatuddannelsen i Sygepleje i enten København (Emdrup) eller Aarhus. Der optages cirka 45 studerende på NS-linjen og 30 studerende på APN-linjen hvert sted. Antallet af pladser er vejledende og kan løbes justeres af universitetet. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret ud fra ansøgernes karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet.

For ansøgere, der ikke har en professionsbacheloruddannelse i Sygepleje, anvendes karakteren fra sygeplejerskeuddannelsen og ikke den efterfølgende supplering. I din ansøgning skal du vedhæfte alle sider i dit eksamensbevis. Gennemsnittet udregnes på baggrund af alle karakterer på dit eksamensbevis, uanset om de er interne eller eksterne. Først omregnes alle karakterer fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen, hvorefter gennemsnittet udregnes.

Der er optagelse én gang om året med henblik på studiestart 1. september.  

Sprogkrav

Al undervisning foregår på dansk. Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor, senest inden studiestart, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 som minimum eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Optagelse i København (Emdrup) eller Aarhus?

Du kan læse en kandidat i Sygepleje i enten Emdrup eller Aarhus. Du må gerne oprette en ansøgning om optagelse til begge steder i samme ansøgningsrunde. I så fald skal du angive, hvilken uddannelse du vil søge som din førsteprioritet, når du sender din anden ansøgning.

Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen i eksempelvis Aarhus, fordi du bor på Sjælland, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet. Især for studerende på erhvervskandidatordningen kan det være en stor udfordring at pendle over længere strækninger. Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset, fraråder vi kraftigt, at du søger om optagelse på begge steder med en formodning om, at du efterfølgende kan blive flyttet til det andet undervisningssted.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 • Der skal være ledige pladser på årgangen. Der optages altid flere studerende, end der reelt er plads til, da der er en forventning om et vist frafald i starten af uddannelsen. Derfor vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.
 • Er der flere ansøgere, der ønsker at skifte studieby, og der mod forventning er ledige pladser på årgangen, sker udvælgelsen på baggrund af gennemsnittet fra sygeplejerskeuddannelsen, som blev udregnet i forbindelse med optagelsen på uddannelsen.

 • Ansøgning om skifte af studieby bliver behandlet fire gange om året. Bliver du optaget, og ønsker at søge om overflytning med det samme, kan skiftet tidligst effektueres fra d.15.oktober. Læs mere om overflytning mellem Emdrup og Aarhus.

Når du søger

Når du søger, skal du være opmærksom på, at du skal foretage en række valg som illustreret på billedet. Læs mere om ansøgningsprocedure på: sådan søger du.

Klik for forstørrelse

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Sygepleje består af fire semestre. På 1. og 2. semester har du obligatoriske kurser, mens du på 3. semester kan sammensætte uddannelsen efter dine interesser og karriereønsker. Her kan du blandt andet vælge fag fra andre institutter eller universiteter i ind- og udland. På 4. semester skriver du dit kandidatspeciale, hvor du kan tage afsæt i det felt inden for sygeplejen, som du er optaget af. Det kan være alt lige fra taltunge opgaver, observationer og interviews til arbejde med sygeplejens historie.

erhvervskandidatordningen er kandidatuddannelsen i Sygepleje et deltidsstudie. Således består kandidatuddannelsen i Sygepleje her af otte semestre svarende til fire års studier.

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieordning

Vær opmærksom på, at nogle af kurserne på APN-linjen endnu ikke er færdigudviklede, men vil ligge klar inden ansøgningsfristen 1.marts. Under 'prøvedetaljer' ved de enkelte fag vil du dog imidlertid godt kunne se læringsmålene for de forskellige kurser.


Studiekassogrammer

Vær opmærksom på, at studiekassogrammerne først træder i kraft fra sommeren 2019 og frem.

Uddannelsens linjer

Kandidatuddannelsen i Sygepleje bliver fra sommeren 2019 udbudt i to forskellige linjer:

Nursing Science-linjen:

NS-linjen er en fortsættelse af cand.cur.-uddannelsen, der har eksisteret siden 1991. På NS-linjen arbejder du konkret med videnskabelig teori og metode, og i løbet af uddannelsen får du mulighed for at fordybe dig i lige præcis det område af sygepleje, som du interesserer dig for. NS-linjen er særligt interessant for dig, der er interesseret i at komme ud og arbejde i ledende stillinger, arbejde som underviser på sygeplejeskolerne, eller arbejde som udviklingssygeplejerske eksempelvis på et hospital.

Advanced Practice Nursing-linjen:

APN-linjen er en nyoprettet linje, hvis kurser retter sig specifikt mod klinisk praksis, og hvor man arbejder med praksisrelaterede cases. På APN-linjen kan du arbejde med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb, der går på tværs af sektorer og specialer. Du vil eksempelvis kunne arbejde forskningsbaseret med opgaver og problemstillinger i forhold til organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen omkring plejen af borgere og patientgrupper.

Fælles for begge linjer er, at du på baggrund af din viden og analytiske kompetencer vil kunne forstå og løse udfordringer inden for sygepleje på nye måder.

Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal

Cand.cur. som erhvervskandidatuddannelse

Hvad:
Fra sommeren 2019 har du mulighed for at tage en kandidatuddannelse i Sygepleje på erhvervskandidatordningen. Erhvervskandidatuddannelsen er en kandidatuddannelse tilrettelagt på halv tid og strækker sig således over fire år. Den retter sig mod personer, der er i sideløbende beskæftigelse. Der opkræves ikke betaling fra den studerende. Studerende, der følger erhvervskandidatuddannelsen, er ikke SU-berettigede.

Erhvervskandidatuddannelsen har samme indhold som den toårige heltidsuddannelse, så fagene tages sammen med de fuldtidsstuderende. Undervisningsmængden på erhvervskandidatordningen varierer med semestre på 10 ECTS til 20 ECTS, svarende til en forventet ugentlig arbejdsbelastning på henholdsvis 14 og 28 timer. Da det for studerende på erhvervskandidatordningen er et krav, at man sideløbende er ansat 25 timer i ugen på en årsnorm inden for sygeplejefaget/i sundhedssektoren, skal man forvente varierende belastningsperioder. Den studerende har dog mulighed for at tilmelde eller framelde sig fag, forudsat at man er opmærksom på, om der er en anbefalet rækkefølge af fag samt hvornår fagene udbydes, og at man samtidig overholder studiereglerne vedrørende studieaktivitet og maksimal studietid. 

Hvordan:

For at påbegynde erhvervskandidatuddannelsen i Sygepleje skal du:

 • Leve op til de faglige adgangskrav. Det er de samme krav, som gælder for den toårige kandidatuddannelse på uddannelsesinstitutionen.
 • Være i sideløbende beskæftigelse i gennemsnitligt 25 timer i ugen inden for sygeplejefaget/i sundhedssektoren.

Du skal hvert semester dokumentere en fortsat sideløbende beskæftigelse på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Hvis din sideløbende beskæftigelse ophører eller reduceres til mindre end det krævede antal timer, vil du hurtigst muligt blive overflyttet til den toårige fuldtidsuddannelse. Du bedes være opmærksom på, at der på dette studie gælder andre studieregler vedrørende studieaktivitet og maksimal studietid.

Du kan læse mere om de faglige adgangskrav under 'Adgangskrav', og mere om erhvervskandidatordningen her.

Studieliv

En typisk arbejdsuge på Sygepleje

Klik på billedet for at forstørre det.

Aarhus og Emdrup

Du kan tage kandidatuddannelsen i Sygepleje i enten Aarhus eller Emdrup. I Emdrup bliver du en del af et campus sammen med studerende på DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse).
I Aarhus foregår undervisningen sammen med to andre sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser (henholdsvis Den sundhedsfaglige kandidat og Kandidat i Optometri og synsvidenskab). Undervisningen foregår i henholdsvis Universitetsparken og Dalgas Avenue.

Undervisningsmængden på erhvervskandidatordningen varierer med semestre på 10 ECTS til 20 ECTS, svarende til en forventet ugentlig arbejdsbelastning på henholdsvis 14 og 28 timer. Da det for studerende på erhvervskandidatordningen er et krav, at man sideløbende er ansat 25 timer i ugen på en årsnorm inden for sygeplejefaget/i sundhedssektoren, skal man forvente varierende belastningsperioder.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

 • Oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Kandidat i Sygepleje: At have fingeren på pulsen og udvikle praksis Kandidatstuderende i Sygepleje, Signe, fortæller om at være med til at udvikle sygeplejen med nye redskaber. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

 

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Som kandidatuddannet kan du arbejde med sygepleje på et overordnet niveau inden for udvikling, undervisning, forskning og ledelse. Dine valg under kandidatuddannelsen er med til at forme dine karrieremuligheder.

Eksempler på arbejdsområder for uddannede kandidater i Sygepleje

 • Kvalitetssikring af den kliniske sygeplejepraksis
 • Sygeplejefaglige projekter
 • Organisatorisk eller sundhedspolitisk planlægning
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejerske, koordinerende sygeplejerske eller projektsygeplejerske
 • Menneskers sundhed, velvære og trivsel med og uden sygdom
 • Omsorg, pleje og rehabilitering
 • Sundhedsprofessionelles vilkår og virke
 • Kvalitetskoordinator
 • Ph.d-studerende