SYGEPLEJE

Kvalitet og videreudvikling i sundhedsvæsnet

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2017 (Aarhus): 7,33  |  Adgangskvotient 2017 (Emdrup): 9,5 
Undervisningssprog: Dansk  (Se sprogkrav)  | Studiested: Aarhus eller Emdrup |  Studiestart: August / september (ingen vinterstart)

Introduktion

Kandidatuddannelsen i Sygepleje bygger et videnskabeligt grundlag på din grunduddannelse som sygeplejerske eller professionsbachelor i Sygepleje. I løbet af uddannelsens første år får du en række grundlæggende akademiske metoder på plads, så du senere kan beskæftige dig med dine specifikke interesseområder inden for sygeplejen. Du bliver undervist af aktive forskere, som tager udgangspunkt i den mest aktuelle viden inden for sygepleje. Du kan tage kandidatuddannelsen i Sygepleje både i Aarhus og i Emdrup.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Sygepleje kan du varetage specialiserede opgaver inden for ledelse, formidling, klinisk sygeplejepraksis, uddannelse og forskning. Uddannelsen gør dig i stand til at forstå og håndtere sygeplejefagets udvikling i et foranderligt sundhedsvæsen, og dine karrieremuligheder afhænger i høj grad af dine interesseområder inden for faget. Du har også mulighed for at gå forskervejen og tage en ph.d.

Kandidat i sygepleje: At have fingeren på pulsen og udvikle praksis Kandidatstuderende i sygepleje Signe fortæller om at være med til at udvikle sygeplejen med nye redskaber.

Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i sygepleje kræver:

 • En professionsbachelor i sygepleje

eller

 • En sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og anordninger om sygeplejerskeuddannelsen.

Sidstnævnte skal være efterfulgt af enten:

 • suppleringsuddannelsen i sygepleje
 • suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
 • minimum 30 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse
 • en sygeplejefaglig specialuddannelse

Studienævnet kan dispensere for ovennævnte for ansøgere, som skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Vær opmærksom på, at kandidatuddannelsen i sygepleje er en kandidatuddannelse uden tilvalg.

 

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i sygepleje udbydes både i Emdrup og Aarhus. Der optages 35* studerende hvert sted. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret ud fra karaktergennemsnit for den adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet. Det vil sige, at gennemsnittet beregnes på baggrund af de karakterer på den adgangsgivende uddannelse, der foreligger på ansøgningstidspunktet.

For ansøgere, der ikke har en professionsbacheloruddannelse i sygepleje, anvendes karakteren fra sygeplejerskeuddannelsen og ikke den efterfølgende supplering. Da udvælgelseskriteriet er gennemsnittet fra sygeplejeuddannelsen, skal du i din ansøgning vedhæfte hele dit eksamensbevis, dvs. alle sider i dit eksamensbevis og ikke kun forsiden. Gennemsnittet udregnes på baggrund af alle karakterer på dit eksamensbevis uanset om de er interne eller eksterne. Alle karakterer på 13-skalen omregnes først til 7-trinsskalaen, hvorefter gennemsnittet udregnes.

Der er optagelse én gang om året mhp. studiestart 1. september.  

* Dette tal er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

 

Sprogkrav

Ansøgere skal være i stand til at følge undervisningen på dansk. Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal derfor senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Statsborgere fra de nordiske lande er undtaget fra danskprøvekravene. 

 

Optagelse Emdrup eller Aarhus?

Kandidatuddannelsen i sygepleje udbydes både i Emdrup og Aarhus. Du vil godt kunne oprette en ansøgning både til Emdrup og Aarhus. I så fald vil du, når du sender din 2. ansøgning, blive bedt om at angive, hvilken uddannelse du vil søge som din 1. prioritet.

Inden du opretter en ansøgning både til Sygeplejeuddannelsen (Emdrup) og Sygeplejeuddannelsen (Aarhus), bedes du forinden tage stilling til om du reelt ønsker at læse uddannelsen fx i Aarhus, hvis du bor på Sjælland. Hvis du på forhånd vurderer, at det ikke vil være realistisk for dig at følge undervisningen begge undervisningssteder, vil vi råde dig til kun at søge én prioritet. Da muligheden for at skifte studieby er meget begrænset fraråder vi kraftigt, at man søger om optagelse på begge undervisningssteder med en formodning om, at man efterfølgende kan blive flyttet til det andet undervisningssted.

Muligheden for at skifte studieby kræver følgende:

 • Der skal være ledige pladser på årgangen, hvilket betyder, at der skal være færre end 35 studerende på en årgang. Da der optages flere end 35 pga. en forventning om et vist frafald i starten af uddannelsen, vil der formentlig kun blive tale om ganske få eller måske ingen ledige pladser.
 • Ansøgninger om skift af studieby vil blive behandlet 4 gange årligt. Hvis man ønsker at blive flyttet med start d. 1. september, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 1. juni. Hvis man ønsker at blive flyttet med start d. 15. oktober, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 1. september. Hvis man ønsker at blive flyttet med start d. 1. februar, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 15. november. Ønsker man i stedet at blive flyttet med start d. 1. april, skal studienævnet have modtaget ansøgningen senest d. 15. februar.
 • Hvis det undtagelsesvist hænder, at der er enkelte ledige pladser, og der er flere ansøgere, der ønsker at skifte studieby, end der er ledige pladser på årgangen, sker udvælgelsen på baggrund af gennemsnittet fra sygeplejerskeuddannelsen, som blev udregnet i forbindelse med optagelsen på uddannelsen.
 • Hvis du ønsker at søge om skift af studieby, skal du ansøge herom via http://mit.au.dk/.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Sygepleje består af fire semestre. På 1. og 2. semester har du obligatoriske kurser, mens du på 3. semester kan sammensætte uddannelsen efter dine interesser og karriereønsker. Her kan du blandt andet vælge fag fra andre institutter eller universiteter i ind- og udland. På 4. semester skriver du dit kandidatspeciale, hvor du kan tage afsæt i det felt inden for sygeplejen, som du er optaget af. Det kan være alt lige fra taltunge opgaver, observationer og interviews til arbejde med sygeplejens historie.

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieordning

 


I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i Sygepleje kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. 

 

Studieliv

En typisk arbejdsuge på Sygepleje

Klik på billedet for at forstørre det.

Aarhus og Emdrup

Du kan tage kandidatuddannelsen i Sygepleje i både Aarhus og Emdrup. I Emdrup bliver du en del af et campus sammen med studerende på DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse).
I Aarhus foregår undervisningen sammen med to andre sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser (hhv. Den sundhedsfaglige kandidat og Kandidat i Optometri og synsvidenskab). Undervisningen foregår i hhv. universitetsparken og Dalgas Avenue.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

 • Oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

 

Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016. Data repræsenterer ikke et udtømmende billede af den pågældende uddannelses arbejdsmarked og alumnernes arbejdsopgaver, men giver udelukkende et billede baseret på undersøgelsens respondenter de pågældende år.

Som kandidatuddannet kan du arbejde med sygepleje på et overordnet niveau inden for udvikling, undervisning, forskning og ledelse. Dine valg under kandidatuddannelsen er med til at forme dine karrieremuligheder.

Eksempler på arbejdsområder for uddannede kandidater i Sygepleje

 

 

 • Kvalitetssikring af den kliniske sygeplejepraksis
 • Sygeplejefaglige projekter
 • Organisatorisk eller sundhedspolitisk planlægning
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejerske, koordinerende sygeplejerske eller projektsygeplejerske
 • Menneskers sundhed, velvære og trivsel med og uden sygdom
 • Omsorg, pleje og rehabilitering
 • Sundhedsprofessionelles vilkår og virke
 • Kvalitetskoordinator
 • Ph.d-studerende