Du er her: AU » Uddannelse » Kandidat » It-didaktisk design

IT-DIDAKTISK DESIGN

Introduktion

  • Hvordan skal vi tænke uddannelse i et samfund præget af digitale medier?
  • Hvordan kan it understøtte konceptet om livslang læring?
  • Hvordan designer og udvikler vi fremtidens undervisnings- og læringsmiljøer?

Hvis du har lyst til at gå i dybden med sådanne spørgsmål er kandidatuddannelsen It-didaktisk design måske noget for dig. Her kan du få indsigt i, hvordan de nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring.

På kandidatuddannelsen i it-didaktisk design beskæftiger du dig med digitale medier ud fra en lærings- og undervisningsoptik. Du bliver præsenteret for forskningsbaserede teorier om teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning –og for det læringspotentiale, der ligger i teknologien.

Du møder teorier til forståelse og analyse af uddannelsesinstitutioner og andre organisationer, hvor it i stigende grad understøtter undervisning, (efter)uddannelse, kommunikation, vidensdeling, samarbejde og læring på arbejdspladsen.

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor eller en professionsbachelor og ønsker en overbygning inden for it og didaktik. Mød de første kandidater i it-didaktisk design

Digitale medier i praksis

Du kan se frem til en kandidatuddannelse, der baserer sig på ”blended learning”, som dækker over det at undervisningen afvikles som et samspil mellem tilstedeværelsesundervisning og netmedieret undervisning. Uanset om undervisningen foregår som traditionel tilstedeværelsesundervisning eller via nettet, vil vi benytter en række undervisningsformer fx underviseroplæg – hvoraf nogle af dem hentes online – , studenteroplæg, gruppearbejde og individuelt arbejde.

Du vil som studerende anvende en række it-platforme, som en integreret del af din uddannelse under hele forløbet. Dette vil give dig en praktisk erfaring med at bruge sociale netværkssider til samarbejde, formidle blogindlæg og arbejde med flere relevante online værktøjer som Google Drive og YouTube i en læringssammenhæng.

Du vil gennem hele forløbet arbejde med forskellige projekter, hvor digitale medier anvendes i konkrete lærings-, undervisnings eller formidlingssammenhænge. På den måde teoretiserer og analyserer vi de redskaber, som vi selv gør brug af, og samtidig diskuterer vi de forskellige læringspotentialer og didaktiske udfordringer i arbejdet med dem.

Eksempler fra undervisningen på IT-didaktisk design

Brug af Pages i undervisningen

I forbindelse med uddannelsen anvender vi det sociale netværkssite Pages, der er udviklet på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Pages skaber et community med læring i centrum, hvor studerende og undervisere kan oprette personlige profiler og skabe grupper på tværs af hold og uddannelsestrin. Besøg Pages.

Pages understøtter derudover brugen af blogs, hvor undervisere, grupper af studerende eller hele hold har mulighed for at formidle pointer og erfaringer fra undervisningen. Følg den igangværende undervisning på It-Didaktisk Design-bloggen.

Praktisk

Uddannelsen er for dig, der har en bachelor eller en professionsbachelor og ønsker en overbygning inden for it og didaktik. Det betyder blandt andet, at mange studerende på It-didaktisk design allerede har en praksiserfaring, som vi vil drage nytte af i undervisningen, hvilket bliver uddybet i Studieordningen.

Du har derudover muligheden for at følge undervisningen fra alle steder i landet end i Aarhus. Det er et krav, at du deltager i en række obligatoriske koncentrerede seminarer i Aarhus, men ellers baserer undervisningen sig på online undervisning, vejledning og eksamener, i den udstrækning det giver mening.

Uddannelsen udbydes af Institut for Æstetik og Kommunikation i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, og undervisere herfra vil forestå undervisningen.

For yderligere information om uddannelsen kontakt:

Pia Gjermandsen Andersen, Kontorfuldmægtig

Arts, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Paludan-Müllers Vej 48 (bygning 5620, lokale 111)

8200 Aarhus N

Direkte telefon: 87162031

E-mail: pgjermandsen@tdm.au.dk

 

Adgangskrav

Du skal enten have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En række andre uddannelser giver dig dog mulighed for optagelse via en suppleringsuddannelse.

Kandidatuddannelsen

For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design skal du have en af følgende uddannelser:

  • Bachelor i humanistisk informatik, informationsvidenskab, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
  • Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af it-faglige og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point
  • Professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Ansøgning

Du finder en vejledning til hvordan du søger om optagelse på kandidatuddannelserne på denne side.

 

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

 

Merit

Du har mulighed for at søge merit for dele af en kandidatuddannelse, hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer ved anden bestået uddannelsesaktivitet på kandidatniveau. Det sker formelt efter, at du er optaget på uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er en forskningsbaseret overbygningsuddannelse normeret til 120 ECTS (2 årsværk) og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse. De første tre semestre er opdelt i moduler hvoraf nogle er obligatoriske, nogle er valgfri. I det fjerde semester skriver de studerende deres speciale.

Undervisningen er primært netbaseret. Det betyder, at undervisningen vil blive tilrettelagt, så studerende som bor langt væk fra universitetet også vil kunne følge undervisningen. Men det betyder ikke, at du som studerende er overladt til dig selv. Der vil også indgå gruppe- og projektarbejde (faciliteret såvel virtuelt som fysisk), ligesom de netbaserede aktiviteter vil blive suppleret af samlinger af hele holdet i løbet af semestret, typisk seminarer af 2 dages varighed. Der vil desuden blive etableret geografiske studiegrupper i det omfang det er relevant.

Se en grafisk præsentation af fagets opbygning herunder. 

Modulerne er nærmere beskrevet i studieordningen.

 

 

Studieordning

Uddannelsen er en forskningsbaseret overbygningsuddannelse normeret til 120 ECTS (2 årsværk) og er tilrettelagt som fuldtidsuddannelse. De første tre semestre er opdelt i moduler hvoraf nogle er obligatoriske, nogle er valgfri. I det fjerde semester skriver de studerende deres speciale.

Undervisningen er primært netbaseret. Det betyder, at undervisningen vil blive tilrettelagt, så studerende som bor langt væk fra universitetet også vil kunne følge undervisningen. Men det betyder ikke, at du som studerende er overladt til dig selv. Der vil også indgå gruppe- og projektarbejde (faciliteret såvel virtuelt som fysisk), ligesom de netbaserede aktiviteter vil blive suppleret af samlinger af hele holdet i løbet af semestret, typisk seminarer af 2 dages varighed. Der vil desuden blive etableret geografiske studiegrupper i det omfang det er relevant.

Se en grafisk præsentation af fagets opbygning længere nede.

Modulerne er nærmere beskrevet i studieordningen.

Karriere

Kandidatuddannelser er generelt ikke rettet mod specifikke professioner eller jobfunktioner. Arten af opgaver, som den færdige kandidat vil kunne varetage, vil afhænge af grunduddannelse, eventuel erhvervserfaring og af hvilken faglig profil vedkommende har lagt i sin uddannelse for eksempel gennem valg af moduler og af emne for specialet.

Det forventes at en kandidat i it-didaktisk design vil kunne ansættes som:

  • Underviser, undervisningsplanlægger eller ressourceperson på en uddannelsesinstitution
  • (Kompetenceudviklings)konsulent i en uddannelses- eller Human Resource-afdeling
  • Udvikler inden for uddannelses- og vidensbranchen, herunder forlagsvirksomhed
  • Specialist i relation til it-understøttelse af kommunikation, videndeling og samarbejde i organisationer.

Kandidaten vil kunne indgå i forskningsarbejde og vil også være kvalificeret til at påbegynde en ph.d.-uddannelse.

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.06.2016