Du er her: AU Uddannelse  Kandidat It-didaktisk design

IT-DIDAKTISK DESIGN

Introduktion

Uddannelse i et samfund præget af digitale medier

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design handler om, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring. Du arbejder med tilrettelæggelse af undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på brug af IT. Du arbejder med teorier om teknologiens indflydelse på didaktik, læring og undervisning og med det læringspotentiale, der ligger i teknologien. Du arbejder både praktisk og teoretisk med forskellige IT-platforme i lærings-, undervisnings- og formidlingssammenhænge, og med analyse af læringspotentialer og didaktiske udfordringer i arbejdet med dem. 

Delvis netbaseret uddannelse

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design er et fuldtidsstudium. Uddannelsen er delvist netbaseret, og kombinerer heldagsseminarer med onlineundervisning. Dette betyder, at der i løbet af hvert semester er 2-3 heldagsseminarer (af 1-3 dage). Disse foregår i Aarhus. Mellemperioderne foregår online, hvor der vil være individuelt arbejde, gruppearbejde, vejledning og feedback. På uddannelsen lægges meget vægt på samarbejde og vidensdeling mellem studerende.

Karrieremuligheder

Som kandidatuddannet i IT-didaktisk design kan du arbejde som underviser og undervisningsplanlægger på forskellige uddannelsesinstitutioner. Du kan arbejde med kompetenceudvikling, design og udvikling af læremidler, uddannelsesudvikling og med IT-understøttelse inden for eksempelvis videndeling og organisatorisk læring. Du har også mulighed for at gå forskningens vej og søge en ph.d.-uddannelse

Adgangskrav

Du skal enten have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En række andre uddannelser giver dig dog mulighed for optagelse via en suppleringsuddannelse.

Kandidatuddannelsen

For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design skal du have en af følgende uddannelser:

  • Bachelor i humanistisk informatik, informationsvidenskab, pædagogik eller uddannelsesvidenskab
  • Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af it-faglige og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point
  • Professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere, som ikke opfylder uddannelseskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Ansøgning

Du finder en vejledning til hvordan du søger om optagelse på kandidatuddannelserne på denne side.

 

Adgangsbegrænsning

Da kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design er omfattet af regeringens udspil om dimensionering, er der fra 2015 indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. Derfor er det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv en garanti for optagelse.

 

Udvælgelseskriterier

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres kvalificerede ansøgere efter et simpelt gennemsnit. Det simple gennemsnit udregnes ud fra de discipliner med gradueret bedømmelse, der på ansøgningstidspunktet er bestået på den adgangsgivende uddannelse.

 

Merit

Du har mulighed for at søge merit for dele af en kandidatuddannelse, hvis du har opnået tilsvarende kvalifikationer ved anden bestået uddannelsesaktivitet på kandidatniveau. Det sker formelt efter, at du er optaget på uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

I studiediagrammet for kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Karriere

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos studerende.au.dk/karriere.